Måder at samarbejde og dele på i Power BIWays to collaborate and share in Power BI

Du har oprettet dashboards og rapporter.You've created dashboards and reports. Måske vil du samarbejde med dine kolleger om dem.Maybe you want to collaborate on them with your coworkers. Eller måske er du klar til at distribuere til en bredere målgruppe.Or maybe you're ready to distribute them more widely. Hvad er den bedste måde, når du skal samarbejde om dem og dele dem?What's the best way to collaborate and share them? I denne artikel sammenligner vi dine muligheder.In this article, we compare your options.

Apps i Power BI-tjenesten

Apps i Power BI-tjenestenApps in the Power BI service

SamarbejdCollaborate

 • Samarbejd med kolleger i arbejdsområder om at oprette relevante rapporter og dashboards.Collaborate with coworkers in workspaces to create meaningful reports and dashboards.
 • Samarbejd i Microsoft Teams.Collaborate in Microsoft Teams.

Distribuer eller del dashboards og rapporterDistribute or share dashboards and reports

 • Del dashboards og rapporter fra Mit arbejdsområde eller et andet arbejdsområde.Share dashboards or reports from your My Workspace or another workspace.
 • Anmærk og del fra Power BI-mobilapps.Annotate and share from the Power BI mobile apps.
 • Gruppér dashboards og rapporter i arbejdsområder i apps, og distribuer dem til en større gruppe eller hele organisationen.Bundle dashboards and reports in workspaces into apps and distribute them to a larger group or your whole organization.
 • Integrer rapporter i sikre portaler eller på offentlige websteder.Embed reports in secure portals or public web sites.
 • Udskriv rapporter.Print reports.
 • Opret en skabelonapp, som du kan distribuere til eksterne Power BI-brugere via Microsoft AppSource.Create a template app that you can distribute to external Power BI users, via Microsoft AppSource.

Del dataShare data

 • Opret delte datasæt, som dine kolleger kan bruge som udgangspunkt for deres egne rapporter i deres egne arbejdsområder.Create shared datasets that coworkers can use as the basis for their own reports, in their own workspaces.
 • Opret dataflow som en måde til deling af en fælles datakilde.Create dataflows as a way to share a common data source.

Uanset hvilken indstilling du vælger, skal du bruge en Power BI Pro-licens for at dele dit indhold, ellers skal indholdet være i en Premium-kapacitet.No matter which option you choose, to share your content you need a Power BI Pro license, or the content needs to be in a Premium capacity. Licenskrav varierer alt efter de kolleger, der får vist dine dashboards, afhængigt af den valgte indstilling.License requirements vary for the colleagues who view your content, depending on the option you choose. De følgende afsnit går længere ned i detaljen.The following sections spell out details.

Samarbejde i et arbejdsområdeCollaborate in a workspace

Når teams arbejder sammen, skal de have adgang til de samme dokumenter, så de nemmere kan samarbejde.When teams work together, they need access to the same documents so they can collaborate easily. I arbejdsområder i Power BI deler teams ejerskabet og administrationen af de dashboards, rapporter, datasæt og projektmapper, der er vigtige for dem.In Power BI workspaces, teams share the ownership and management of their dashboards, reports, datasets, and workbooks. Nogle gange organiserer Power BI-brugere deres arbejdsområder baseret på organisationens strukturer eller opretter dem til specifikke projekter.Sometimes Power BI users organize their workspaces based on organizational structures, or they create them for specific projects. Andre organisationer bruger stadig flere arbejdsområder til at gemme forskellige versioner af rapporter eller dashboards, de bruger.Still other organizations use several workspaces to store different versions of reports or dashboards they use.

I arbejdsområder findes der roller, der bestemmer, hvilke tilladelser dine kolleger har.Workspaces provide roles that determine what permissions your coworkers have. Brug disse roller til at bestemme, hvem der kan administrere arbejdsområdet, redigere eller distribuere indhold eller blot få vist indhold.Use those roles to determine who can manage the workspace, edit or distribute content, or just view content. Læs mere om roller i de nye arbejdsområder.Read more about roles in the new workspaces.

Arbejdsområder

Arbejdsområder er mere velegnede til samarbejde end Mit arbejdsområde, da de gør det muligt at eje indhold i fællesskab.Workspaces are better for collaboration than My Workspace, because they allow co-ownership of content. Du og hele dit team kan nemt foretage opdateringer eller give andre adgang.You and your entire team can easily make updates or give others access. Mit arbejdsområde er mest velegnet til enkeltpersoner til skiftende eller personligt indhold.My Workspace is best used by individuals for one-off or personal content.

Forestil dig, at du har et færdigt dashboard, du skal dele med dine kolleger.Now, imagine you have a finished dashboard you need to share with your colleagues. Hvordan kan du bedst give dem adgang til dashboardet?What's the best way to give them access to the dashboard? Svaret afhænger af en række faktorer.The answer depends on a number of factors.

 • Hvis kolleger skal holde dashboardet opdateret eller skal have adgang til alt indholdet i arbejdsområdet, skal du føje dem til arbejdsområdet som medlemmer eller bidragydere.If colleagues need to keep the dashboard up to date, or need access to all the content in the workspace, add them to the workspace as Members or Contributors.
 • Hvis kolleger kun har brug for at få vist indholdet i arbejdsområdet, kan du tilføje dem som læsere.If colleagues just need to view the content in the workspace, add them as Viewers.
 • Hvis kolleger blot skal have vist dashboardet og ikke alt indholdet i arbejdsområdet, kan du dele dashboardet med dem direkte.If colleagues just need to see that dashboard and not all the content in the workspace, you can share the dashboard with them directly.
 • Hvis dashboardet er en del af et dashboard- og rapportsæt, du skal distribuere til mange kolleger, er den bedste løsning sandsynligvis at publicere en app.If the dashboard is part of a set of dashboards and reports that you need to distribute to many colleagues, then publishing an app is likely the best choice.

Læs om, hvordan du opretter det nye arbejdsområde.Read about how to create the new workspaces.

Samarbejd i Microsoft TeamsCollaborate in Microsoft Teams

Øg det databaserede samarbejde i din organisation ved at integrere dine Power BI-rapporter og sideinddelte Power BI-rapporter i Microsoft Teams.Increase data-driven collaboration in your organization by embedding your Power BI reports and Power BI paginated reports in Microsoft Teams. Power BI-tjenesten omfatter knappen Del i teams til rapporter.The Power BI service has a Share in Teams button for reports. Du kan tilføje separate Power BI-faner for hver enkelt rapport og give hver fane rapportens navn eller et andet navn.You can add separate Power BI tabs for each individual report, and give each tab the name of the report, or any other name.

Når du føjer en Power BI-rapportfane til Microsoft Teams, opretter Teams automatisk en fanesamtale til rapporten.When you add a Power BI report tab to Microsoft Teams, Teams automatically creates a tab conversation for the report. Alle i den pågældende Microsoft Teams-kanal kan se og diskutere rapporten i samtalen.Everyone in that Microsoft Teams channel can see and discuss the report in the conversation.

Fanen Microsoft Teams-samtale

Læs mere om samarbejde i Microsoft Teams med Power BI.Read more about collaborating in Microsoft Teams with Power BI.

Del dashboards og rapporterShare dashboards and reports

Lad os sige, at du har færdiggjort en rapport i Power BI Desktop, og at andre skal have adgang til den.Let's say you've finalized a report in Power BI Desktop, and you want other people to have access to it. En måde at give andre adgang til den på er ved at dele den i Power BI-tjenesten.One way to get it to them is to share it in the Power BI service. Du publicerer den i dit eget Mit arbejdsområde eller et andet arbejdsområde.You publish it to your own My Workspace or another workspace. Måske opretter du et dashboard, der følger med, og du er klar.Maybe you create a dashboard to go with it, and you're ready.

Del en rapport

Du skal have en Power BI Pro-licens for at dele dit indhold.You need a Power BI Pro license to share your content. Det samme skal de personer, du deler med, eller også skal indholdet være i et arbejdsområde i en Premium-kapacitet.The people you share it with do too, or the content needs to be in a workspace in a Premium capacity. Når du deler et dashboard eller en rapport, kan modtagerne få elementet vist og interagere med indholdet, men de kan ikke redigere det.When you share a dashboard or report, recipients can view it and interact with it. Hvis du giver dem tilladelse, kan de redigere elementet, oprette en kopi af det og dele det med deres kolleger.If you give them permission, they can edit it, make a copy of it, and share it with their coworkers. De kan se de samme data som dig i dashboardet eller rapporten.They see the same data that you see in the dashboard or report. De har adgang til alle dataene i det underliggende datasæt, medmindre der er anvendt sikkerhed på rækkeniveau (RLS).They have access to all the data in the underlying dataset, unless row-level security (RLS) is applied.

Du kan også dele med brugere uden for din organisation.You can share with people outside your organization, too. De kan også få vist og interagere med dashboardet eller rapporten, men de kan ikke dele det.They can view and interact with the dashboard or report too, but can't share it.

Læs om, hvordan du deler dashboards og rapporter fra Power BI-tjenesten.Read about how to share dashboards and reports from the Power BI service. Du kan også læse om, hvordan du føjer et filter til et link og deler en filtreret visning af din rapport.Or read about adding a filter to a link and share a filtered view of your report.

Anmærk og del fra Power BI-mobilappsAnnotate and share from the Power BI mobile apps

Du kan i Power BI-mobilapps til iOS- og Android-enheder anmærke et felt, rapport eller visuelt element og derefter dele det med alle pr. mail.In the Power BI mobile apps for iOS and Android devices, you can annotate a tile, report, or visual and then share it with anyone via email.

Anmærk og del i mobilappsene

Du er ved at dele et snapshot af feltet, rapporten eller visual'et.You're sharing a snapshot of the tile, report, or visual. Dine modtagere kan se det, præcis som det var, da du sendte mailen.Your recipients see it exactly as it was when you sent the mail. Mailen indeholder også et link til dashboardet eller rapporten.The mail also contains a link to the dashboard or report. Hvis modtagerne har en Power BI Pro-licens, eller hvis indholdet er i Premium-kapacitet, og du allerede har delt indholdet med dem, kan de åbne det.If they have a Power BI Pro license or the content is in a Premium capacity, and you've shared the content with them already, they can open it. Du kan sende snapshots af felter til alle, ikke kun til kolleger i samme maildomæne.You can send snapshots of tiles to anyone, not just coworkers in the same email domain.

Læs mere om anmærkning og deling af felter, rapporter og visuals fra iOS- og Android-mobilapps.Read more about annotating and sharing tiles, reports, and visuals from the iOS and Android mobile apps.

Du kan også dele et snapshot af et felt fra Power BI-appen til Windows 10-enheder, men ikke anmærke det.You can also share a snapshot of a tile from the Power BI app for Windows 10 devices, but not annotate it.

Distribuer indsigt i en appDistribute insights in an app

Lad os sige, at du gerne vil distribuere dit dashboard til en bred målgruppe i organisationen.Say you want to distribute your dashboard to a broad audience in your organization. Du og dine kolleger har oprettet et arbejdsområde, derefter har I oprettet og forfinet dashboards, rapporter og datasæt i arbejdsområdet.You and your coworkers have created a workspace, then created and refined dashboards, reports, and datasets in the workspace. Nu skal du vælge dashboards og rapporter og publicere dem som en app enten i en gruppe eller i hele organisationen.Now you select the dashboards and reports and publish them as an app, either to a group or to your whole organization.

Ikonet Publicer app

Det er nemt at finde og installere apps i Power BI-tjenesten (https://app.powerbi.com).Apps are easy to find and install in the Power BI service (https://app.powerbi.com). Du kan sende virksomhedens brugere et direkte link til appen, eller de kan søge efter den i AppSource.You can send your business users a direct link to the app, or they can search for it in AppSource. Hvis din Power BI-administrator giver dig tilladelser, kan du automatisk installere en app på dine kollegers Power BI-konti.If your Power BI administrator gives you permissions, you can install an app automatically in your coworkers' Power BI accounts. Læs om, hvordan du publicerer en app.Read about how to publish an app.

Efter at de har installeret en app, kan de få den vist i deres browser eller på deres mobilenhed.After they install the app, they can view it in their browser or mobile device.

Brugerne kan kun se din app, hvis de har en Power BI Pro-licens, eller hvis appen er lagret i en Power BI Premium-kapacitet.For your users to view your app, they need a Power BI Pro license, too, or the app needs to be stored in a Power BI Premium capacity. Læs Hvad er Power BI Premium? for at få flere oplysninger.Read What is Power BI Premium? for details.

Du kan også publicere apps til personer uden for organisationen.You can publish apps to people outside your organization, too. De kan få vist og interagere med appindholdet, men de kan ikke dele det med andre.They can view and interact with the app content, but can't share it with others. Du kan nu oprette skabelonapps og udrulle dem til Power BI-kunder.Now you can create template apps and deploy them to any Power BI customer.

Integrer rapporter i sikre portaler eller på offentlige webstederEmbed reports in secure portals or public web sites

Integrer i sikre portalerEmbed in secure portals

Du kan integrere Power BI-rapporter i portaler eller på websteder, hvor dine brugere forventer at se dem.You can embed Power BI reports in portals or web sites where your users expect to see them.
Med indstillingerne Integrer i SharePoint Online og Integrer i Power BI-tjenesten kan du integrere rapporter for dine interne brugere på en sikker måde.With the Embed in SharePoint Online and the Embed option in the Power BI service, you can securely embed reports for your internal users. Uanset hvilken indstilling du vælger, gennemtvinger Power BI alle tilladelser og al datasikkerhed, før brugerne kan få vist indholdet.Whichever option you choose, Power BI enforces all permissions and data security before users can see content. Den person, der får vist rapporten, skal have den rette licens.The person viewing the report needs the appropriate license.

 • Integrer i SharePoint Online fungerer sammen med Power BI-webdelen til SharePoint Online.Embed in SharePoint Online works with the Power BI web part for SharePoint Online. Indstillingen giver en enkeltlogon-oplevelse med kontrol over, hvordan rapporten er integreret.It provides a single sign-on experience with control over how the report is embedded. Læs mere om integrering i SharePoint Online.Read more about Embedding in SharePoint Online.
 • Indstillingen Integrer fungerer sammen med en hvilken som helst portal eller et hvilket som helst websted, der understøtter integrering af indhold ved hjælp af en URL-adresse eller en iFrame.Embed works with any portal or web site that supports embedding content using a URL or an iFrame. Læs mere om indstillingen Integrer.Read more about the Embed option.

Publicer på offentlige webstederPublish to public web sites

Med Publicer på internettet kan du publicere Power BI-rapporter på hele internettet ved at integrere visualiseringer i blogindlæg, på websteder, på sociale medier og andre steder til onlinekommunikation.With Publish to web, you can publish Power BI reports to the whole Internet by embedding visualizations in blog posts, web sites, social media, and other online communications. Alle på internettet kan få vist dine rapporter, og du har ingen kontrol over, hvem der kan se, hvad du har publiceret.Anyone on the Internet can view your reports, and you have no control over who can see what you've published. Modtagerne skal ikke bruge en Power BI-licens.They don't need a Power BI license. Publicering til internettet er kun tilgængeligt for rapporter, som du kan redigere.Publishing to the web is available only for reports that you can edit. Du kan ikke publicere rapporter til internettet, hvis de er delt med dig, eller hvis de er i en app.You can't publish reports to the web if they're shared with you or if they're in an app. Læs om, hvordan du publicerer på internettet.Read about how to publish to the web.

Advarsel!

Brug kun Publicer på internettet, hvis du vil dele indhold offentligt, ikke til deling internt.Use Publish to web only to share content publicly, not for internal sharing.

Fra Power BI-tjeneste kan du udskrive, gemme som PDF eller gemme som et andet statisk filformat, f. eks. et af følgende elementer:From the Power BI service, you can print, save as PDF, or save as other static file format, any of these items:

 • Et helt dashboardAn entire dashboard
 • Et dashboardfeltA dashboard tile
 • En rapportsideA report page
 • En sideinddelt rapportA paginated report
 • En visualisering fra Power BI-tjenesten.A visualization from the Power BI service.

Du kan kun udskrive Power BI-rapporter én side ad gangen.You can only print Power BI reports one page at a time. Du kan ikke udskrive hele rapporten på én gang.You can't print the entire report at once. Læs om, hvordan du kan udskrive eller gemme en rapport eller et dashboard som en statisk fil.Read about how to print or save a report or dashboard as a static file.

Sideinddelte rapporter er derimod designet til at skulle udskrives.Paginated reports, on the other hand, are designed to be printed. Læs en sammenligning af Power BI-rapporter og sideinddelte rapporter for at få flere oplysninger.Read a comparison of Power BI reports and paginated reports for details.

Opret og udrul skabelonappsCreate and deploy template apps

Skabelonapps er designet til at blive distribueret offentligt, ofte i Microsoft AppSource.Template apps are designed to be distributed publicly, often in Microsoft AppSource. Du opretter en app, og med kun lidt eller ingen kode kan du udrulle den til Power BI-kunder.You build an app, and with little or no coding, you can deploy it to any Power BI customer. Dine kunder opretter forbindelse til deres egne data og bruger deres egne konti.Your customers connect to their own data and instantiate their own accounts. Læs mere om Power BI-skabelonapps.Read more about Power BI template apps.

Deling af et datasætShare a dataset

Lad os indrømme det, nogle personer er bare bedre til at oprette veludformede datamodeller i høj kvalitet i deres rapporter.Let's face it, some people are more skilled at creating high-quality, well-designed data models in their reports. Måske er det dig?Maybe you're that person. Hele organisationen kan drage nytte af at benytte de samme veludformede datamodeller.Your whole organization can benefit from using the same well-designed data models. Delte datasæt udfylder denne rolle.Shared datasets fill that role. Når du opretter en rapport med en datamodel, som alle skal bruge, kan du gemme rapporten i Power BI-tjenesten og give tilladelse til at bruge den til de rette personer.When you create a report with a data model that everyone should use, you can save that report to the Power BI service and give the right people permission to use it. De kan derefter bygge deres rapporter på dit datasæt.Then they can build their reports on your dataset. På den måde baserer alle deres rapporter på de samme data og ser den samme "version af sandheden".That way, everyone is basing their reports on the same data, and seeing the same "version of the truth."

Find et delt datasæt

Læs mere om oprettelse og brug af delte datasæt.Read more about creating and using shared datasets.

Opret dataflowCreate dataflows

Dataflow er en måde, hvorpå du selv kan samle data fra forskellige kilder og forberede dem til modellering.Dataflows are a self-service way to unify data from disparate sources and prepare it for modeling. Analytikere opretter dataflow for at indtage, transformere, integrere og forbedre big data.Analysts create dataflows to ingest, transform, integrate, and enrich big data. De opretter og administrerer dataflow i arbejdsområder i Power BI-tjenesten.They create and manage dataflows in workspaces in the Power BI service. Læs om selvbetjent dataforberedelse med dataflow.Read about self-service data prep with dataflows.

Overvejelser og begrænsningerConsiderations and limitations

Næste trinNext steps

Har du feedback?Have feedback? Indsend dine forslag på webstedet for Power BI-community'et.Go to the Power BI Community site with your suggestions.

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry the Power BI Community