Selvstudium: Form og kombiner data i Power BI DesktopTutorial: Shape and combine data in Power BI Desktop

Med Power BI Desktop kan du oprette forbindelse til mange forskellige typer datakilder og derefter forme dataene, så de passer til dine behov, hvilket giver dig mulighed for at oprette visuelle rapporter, som du kan dele med andre.With Power BI Desktop, you can connect to many different types of data sources, then shape the data to meet your needs, enabling you to create visual reports to share with others. At forme data betyder, at dataene transformeres: kolonner eller tabeller omdøbes, tekst ændres til tal, rækker fjernes, den første række angives som overskrifter osv.Shaping data means transforming the data: renaming columns or tables, changing text to numbers, removing rows, setting the first row as headers, and so on. At kombinere data betyder, at der oprettes forbindelse til to eller flere datakilder, at dataene formes efter behov, og at de derefter konsolideres i en nyttig forespørgsel.Combining data means connecting to two or more data sources, shaping them as needed, then consolidating them into a useful query.

I dette selvstudium lærer du, hvordan du:In this tutorial, you'll learn how to:

 • Former data ved hjælp af Forespørgselseditor.Shape data by using Query Editor.
 • Opretter forbindelse til forskellige datakilder.Connect to different data sources.
 • Kombinerer disse datakilder og oprette en datamodel, der kan bruges i rapporter.Combine those data sources, and create a data model to use in reports.

I dette selvstudium kan du se, hvordan en forespørgsel formes ved hjælp af Power BI Desktop med fokus på nogle af de mest almindelige opgaver.This tutorial demonstrates how to shape a query by using Power BI Desktop, highlighting the most common tasks. Den forespørgsel, der bruges her, er beskrevet mere detaljeret under Introduktion til Power BI Desktop, hvor du også kan se, hvordan de opretter forespørgslen fra bunden.The query used here is described in more detail, including how to create the query from scratch, in Getting Started with Power BI Desktop.

Der gøres udførlig brug af genvejsmenuer og båndet Transformér i Forespørgselseditor i Power BI Desktop.Query Editor in Power BI Desktop makes ample use of right-click menus, as well as the Transform ribbon. Det meste af det, du kan vælge på båndet, er også tilgængeligt, hvis du højreklikker på et element, f.eks. en kolonne, og vælger fra den viste menu.Most of what you can select in the ribbon is also available by right-clicking an item, such as a column, and choosing from the menu that appears.

Form dataShape data

Når du former data i Forespørgselseditor, angiver du en trinvis vejledning, som udføres for dig i Forespørgselseditor for at tilpasse dataene, i takt med at de indlæses og præsenteres.When you shape data in Query Editor, you provide step-by-step instructions for Query Editor to carry out for you to adjust the data as it loads and presents it. Den oprindelige datakilde påvirkes ikke. Det er kun denne bestemte visning af dataene, der tilpasses eller formes.The original data source isn't affected; only this particular view of the data is adjusted, or shaped.

De angivne trin (f.eks. omdøb en tabel, transformér en datatype, eller slet en kolonne) registreres af Forespørgselseditor.The steps you specify (such as rename a table, transform a data type, or delete a column) are recorded by Query Editor. Hver gang denne forespørgsel opretter forbindelse til datakilden, udføres disse trin i Forespørgselseditor, så dataene altid formes på den måde, du angiver.Each time this query connects to the data source, Query Editor carries out those steps so that the data is always shaped the way you specify. Denne proces foregår, hver gang du bruger Forespørgselseditor, eller hvis andre bruger din delte forespørgsel, for eksempel i Power BI-tjenesten.This process occurs whenever you use Query Editor, or for anyone who uses your shared query, such as on the Power BI service. Disse trin er hentet, i rækkefølge, i ruden Forespørgselsindstillinger under Anvendte trin.Those steps are captured, sequentially, in the Query Settings pane, under Applied Steps. Vi gennemgår hvert af disse trin i de næste par afsnit.We’ll go through each of those steps in the next few paragraphs.

Anvendte trin under Forespørgselsindstillinger

Hvis vi bruger de pensionsdata fra Introduktion til Power BI Desktop, som vi hentede ved at oprette forbindelse til en webdatakilde, kan vi forme dataene, så de passer til vores behov.From Getting Started with Power BI Desktop, let's use the retirement data, which we found by connecting to a web data source, to shape that data to fit our needs. Vi tilføjer en brugerdefineret kolonne for at beregne rangering, baseret på at alle data er ligeværdige faktorer, og sammenligner denne kolonne med den eksisterende kolonne Rangering.We'll add a custom column to calculate rank based on all data being equal factors, and compare this column to the existing column, Rank.

 1. På båndet Tilføj kolonne skal du vælge Brugerdefineret kolonne, som giver dig mulighed for at tilføje en brugerdefineret kolonne.From the Add Column ribbon, select Custom Column, which lets you add a custom column.

  Vælg brugerdefineret kolonne

 2. I vinduet Brugerdefineret kolonne under Nyt kolonnenavn skal du angive Ny rangering.In the Custom Column window, in New column name, enter New Rank. Angiv følgende data i Formel for brugerdefineret kolonne:In Custom column formula, enter the following data:

  ([Cost of living] + [Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 8
  
 3. Kontrollér, at der står Der er ikke registreret nogen syntaksfejl i statusmeddelelsen, og vælg OK.Make sure the status message is No syntax errors have been detected, and select OK.

  Side med brugerdefineret kolonne uden syntaksfejl

 4. Transformér de nye kolonneværdier til heltal for at sikre, at kolonnedataene er ensartet.To keep column data consistent, transform the new column values to whole numbers. Du ændrer dem ved at højreklikke på kolonneoverskriften og vælge Skift type > Heltal.To change them, right-click the column header, and then select Change Type > Whole Number.

  Hvis du har brug for at vælge mere end én kolonne, skal du markere en kolonne, holde Skift nede, markere yderligere tilstødende kolonner og derefter højreklikke på en kolonneoverskrift.If you need to choose more than one column, select a column, hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header. Du kan også holde Ctrl nede for at vælge kolonner, der ikke støder op til hinanden.You can also use the CTRL key to choose non-adjacent columns.

  Vælg data for kolonnen Heltal

 5. Hvis du vil transformere kolonnedatatyper, hvori du transformerer den aktuelle datatype til en anden, skal du vælge Tekst for datatype på båndet Transformér.To transform column data types, in which you transform the current data type to another, select Data Type Text from the Transform ribbon.

  Vælg Tekst for datatype

 6. I ruden Forespørgselsindstillinger afspejler Anvendte trin de trin til formning, der er anvendt på dataene.In Query Settings, the Applied Steps list reflects any shaping steps applied to the data. Du fjerner et trin fra processen til formning ved at vælge X til venstre for trinnet.To remove a step from the shaping process, select the X to the left of the step.

  På følgende billede afspejler Anvendte trin de trin, der er tilføjet indtil videre:In the following image, the Applied Steps list reflects the added steps so far:

  • Kilde: Oprettelse af forbindelse til webstedet.Source: Connecting to the website.

  • Navigation: Valg af tabellen.Navigation: Selecting the table.

  • Ændret type: Ændring af tekstbaserede nummerkolonner fra Tekst til Heltal.Changed Type: Changing text-based number columns from Text to Whole Number.

  • Tilføjet brugerdefineret: Tilføjelse af en brugerdefineret kolonne.Added Custom: Adding a custom column.

  • Ændret type1: Det sidste anvendte trin.Changed Type1: The last applied step.

   Liste over anvendte trin

Tilpas dataAdjust data

Inden vi kan arbejde med denne forespørgsel, skal vi foretage nogle få ændringer for at tilpasse dataene:Before we can work with this query, we need to make a few changes to adjust its data:

 • Tilpas rangeringerne ved at fjerne en kolonne.Adjust the rankings by removing a column.

  Vi har besluttet, at Leveomkostninger ikke er en faktor i vores resultater.We've decided Cost of living is a non-factor in our results. Efter vi har fjernet denne kolonne, opdager vi, at dataene forbliver uændret.After removing this column, we find that the data remains unchanged.

 • Ret nogle få fejl.Fix a few errors.

  Fordi vi har fjernet en kolonne, skal vi tilpasse vores beregninger igen i kolonnen Ny rangering, hvilket omfatter en ændring af formlen.Because we removed a column, we need to readjust our calculations in the New Rank column, which involves changing a formula.

 • Sortér dataene.Sort the data.

  Sortér dataene ud fra kolonnerne Ny rangering og Rangering.Sort the data based on the New Rank and Rank columns.

 • Erstat dataene.Replace the data.

  Vi fremhæver, hvordan man erstatter en bestemt værdi og behovet for at indsætte et Anvendt trin.We'll highlight how to replace a specific value and the need of inserting an Applied Step.

 • Skift navnet på tabellen.Change the table name.

  Da Tabel 0 ikke er en nyttig beskrivelse af tabellen, ændrer vi navnet.Because Table 0 isn't a useful descriptor for the table, we'll change its name.

 1. Du fjerner kolonnen Leveomkostninger ved at markere kolonnen, vælge fanen Start på båndet og derefter vælge Fjern kolonner.To remove the Cost of living column, select the column, choose the Home tab from the ribbon, and then select Remove Columns.

  Vælg Fjern kolonner

  Bemærk, at værdierne i Ny rangering ikke er blevet ændret pga. rækkefølgen af trinnene.Notice the New Rank values haven't changed, due to the ordering of the steps. Da Forespørgselseditor registrerer trinnene sekventielt, men stadig uafhængigt af hinanden, kan du flytte hvert Anvendte trin op eller ned i sekvensen.Because Query Editor records the steps sequentially, yet independently, of each other, you can move each Applied Step up or down in the sequence.

 2. Højreklik på et trin.Right-click a step. Forespørgselseditor indeholder en menu, der giver dig mulighed for at udføre følgende opgaver:Query Editor provides a menu that lets you do the following tasks:

  • Omdøb: Omdøb trinnet.Rename; Rename the step.
  • Slet: Slet trinnet.Delete: Delete the step.
  • Slet indtil slutning: Fjern det aktuelle trin og alle efterfølgende trin.Delete Until End: Remove the current step, and all subsequent steps.
  • Flyt op: Flyt trinnet op på listen.Move Up: Move the step up in the list.
  • Flyt ned: Flyt trinnet ned på listen.Move Down: Move the step down in the list.
 3. Flyt det sidste trin Fjernede kolonner op til lige over trinnet Tilføjet brugerdefineret.Move up the last step, Removed Columns, to just above the Added Custom step.

  Flyt trin op i Anvendte trin

 4. Vælg trinnet Tilføjet brugerdefineret.Select the Added Custom step.

  Bemærk, at der nu vises Fejl for dataene, hvilket vi skal håndtere.Notice the data now shows Error, which we'll need to address.

  Fejlresultat i kolonnedata

  Der findes et par metoder til at få vist flere oplysninger om hver enkelt fejl.There are a few ways to get more information about each error. Hvis du markerer cellen uden at klikke på ordet Fejl, vises fejloplysningerne nederst i vinduet i Forespørgselseditor.If you select the cell without clicking on the word Error, Query Editor displays the error information on the bottom of the window.

  Fejloplysninger i Forespørgselseditor

  Hvis du markerer ordet Fejl direkte, oprettes der et Anvendt trin i Forespørgselseditor i ruden Forespørgselsindstillinger, og der vises oplysninger om fejlen.If you select the word Error directly, Query Editor creates an Applied Step in the Query Settings pane and displays information about the error.

 5. Da vi ikke behøver at vise oplysninger om fejlene, skal du vælge Annuller.Because we don't need to display information about the errors, select Cancel.

 6. For at rette fejlene skal du markere kolonnen Ny rangering og derefter få vist kolonnens dataformel ved at markere afkrydsningsfeltet Formellinje under fanen Vis.To fix the errors, select the New Rank column, then display the column's data formula by selecting the Formula Bar checkbox from the View tab.

  Markér Formellinje

 7. Fjern parameteren Leveomkostninger, og formindsk divisoren ved at ændre formlen på følgende måde:Remove the Cost of living parameter and decrement the divisor, by changing the formula as follows:

   Table.AddColumn(#"Removed Columns", "New Rank", each ([Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 7)
  
 8. Markér det grønne flueben til venstre for formelfeltet, eller tryk på Enter.Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter.

Dataene erstattes med de reviderede værdier i Forespørgselseditor, og trinnet Tilføjet brugerdefineret fuldføres uden fejl.Query Editor replaces the data with the revised values and the Added Custom step completes with no errors.

Bemærk

Du kan også markere Fjern fejl ved hjælp af båndet eller genvejsmenuen, hvilket fjerner alle rækker, der indeholder fejl.You can also select Remove Errors, by using the ribbon or the right-click menu, which removes any rows that have errors. Det vil vi dog ikke gøre i dette selvstudium, da vi gerne vil bevare dataene i tabellen.However, we didn't want to do so in this tutorial because we wanted to preserve the data in the table.

 1. Sortér dataene ud fra kolonnen Ny rangering.Sort the data based on the New Rank column. Vælg først det sidste anvendte trin, Ændret type1, for at få vist de nyeste data.First, select the last applied step, Changed Type1 to display the most recent data. Vælg derefter rullemenuen ved siden af kolonneoverskriften Ny rangering, og vælg Sortér stigende.Then, select the drop-down located next to the New Rank column header and select Sort Ascending.

  Sortér data i kolonnen Ny rangering

  Dataene sorteres nu i henhold til Ny rangering.The data is now sorted according to New Rank. Men hvis du kigger i kolonnen Rangering, kan du se, at dataene ikke er sorteret korrekt i de tilfælde, hvor værdien Ny rangering er lig med Rangering.However, if you look at the Rank column, you'll notice the data isn't sorted properly in cases where the New Rank value is a tie. Vi løser dette i det næste trin.We'll fix it in the next step.

 2. Du løser problemet med sortering af data ved at markere kolonnen Ny rangering og ændre formlen i Formellinjen til følgende formel:To fix the data sorting issue, select the New Rank column and change the formula in the Formula Bar to the following formula:

   = Table.Sort(#"Changed Type1",{{"New Rank", Order.Ascending},{"Rank", Order.Ascending}})
  
 3. Markér det grønne flueben til venstre for formelfeltet, eller tryk på Enter.Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter.

  Rækkerne sorteres nu i henhold til både Ny rangering og Rangering.The rows are now ordered in accordance with both New Rank and Rank. Du kan desuden vælge et vilkårligt trin på listen Anvendte trin og fortsætte med at forme dataene på det trin i sekvensen.In addition, you can select an Applied Step anywhere in the list, and continue shaping the data at that point in the sequence. Der indsættes automatisk et nyt trin direkte efter det aktuelt markerede Anvendte trin i Forespørgselseditor.Query Editor automatically inserts a new step directly after the currently selected Applied Step.

 4. Under Anvendt trin skal du vælge det trin, der kommer før den brugerdefinerede kolonne, hvilket er trinnet Fjernede kolonner.In Applied Step, select the step preceding the custom column, which is the Removed Columns step. Her erstatter vi værdien af rangeringen Vejr i Arizona.Here we'll replace the value of the Weather ranking in Arizona. Højreklik på den relevante celle, der indeholder rangeringen Vejr for Arizona, og vælg derefter Erstat værdier.Right-click the appropriate cell that contains Arizona's Weather ranking, and then select Replace Values. Bemærk, hvilket Anvendte trin der er valgt i øjeblikket.Note which Applied Step is currently selected.

  Vælg Erstat værdier for kolonnen

 5. Vælg Indsæt.Select Insert.

  Da vi indsætter et trin, vises der en advarsel om faren ved at gøre dette i Forespørgselseditor, da efterfølgende trin kan medføre, at forespørgslen ikke fungerer som ventet.Because we're inserting a step, Query Editor warns us about the danger of doing so; subsequent steps could cause the query to break.

  Bekræftelse på Indsæt trin

 6. Skift dataværdien til 51.Change the data value to 51.

  Dataene for Arizona erstattes i Forespørgselseditor.Query Editor replaces the data for Arizona. Når du opretter et nyt Anvendt trin, navngives det på baggrund af handlingen i Forespørgselseditor. I dette tilfælde Erstattet værdi.When you create a new Applied Step, Query Editor names it based on the action; in this case, Replaced Value. Hvis du har mere end ét trin med samme navn i din forespørgsel, føjes der et tal (i rækkefølge) til hvert efterfølgende Anvendte trin i Forespørgselseditor for at skelne mellem dem.If you have more than one step with the same name in your query, Query Editor adds a number (in sequence) to each subsequent Applied Step to differentiate between them.

 7. Markér det sidste Anvendte trin, Sorterede rækker.Select the last Applied Step, Sorted Rows.

  Bemærk, at dataene har ændret sig i forhold til Arizonas nye rangering.Notice the data has changed regarding Arizona's new ranking. Denne ændring skyldes, at vi indsatte trinnet Erstattet værdi det rigtige sted, før trinnet Tilføjet brugerdefineret.This change occurs because we inserted the Replaced Value step in the correct location, before the Added Custom step.

 8. Til sidst vil jeg ændre navnet på tabellen til noget mere beskrivende.Lastly, we want to change the name of that table to something descriptive. I ruden Forespørgselsindstillinger under Egenskaber skal du angive det nye navn på tabellen og derefter vælge Enter.In the Query Settings pane, under Properties, enter the new name of the table, and then select Enter. Navngiv denne tabel Pensionsstatistik.Name this table RetirementStats.

  Omdøb tabellen under Forespørgselsindstillinger

  Når vi begynder at oprette rapporter, er det især praktisk at have beskrivende tabelnavne, når vi opretter forbindelse til flere datakilder, som vises i ruden Felter i Rapportvisning.When we start creating reports, it’s useful to have descriptive table names, especially when we connect to multiple data sources, which are listed in the Fields pane of the Report view.

  Vi har nu formet dataene i det omfang, vi har brug for.We’ve now shaped our data to the extent we need to. Lad os derefter oprette forbindelse til en anden datakilde og kombinere dataene.Next let’s connect to another data source, and combine data.

Kombiner dataCombine data

Dataene for de forskellige stater er interessante og nyttige til at skabe yderligere analyser og forespørgsler.The data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Men der er et problem: De fleste data anvender forkortelser på to bogstaver for statskoder og ikke statens fulde navn.But there’s one problem: most data out there uses a two-letter abbreviation for state codes, not the full name of the state. Vi skal bruge en måde at knytte navnene på staterne til deres forkortelser.We need a way to associate state names with their abbreviations.

Vi er heldige. Der er en anden offentlig datakilde, som gør lige præcis dette, men den skal formes en del, før vi kan knytte den til vores pensionstabel.We’re in luck; there’s another public data source that does just that, but it needs a fair amount of shaping before we can connect it to our retirement table. Hvis du vil forme dataene, skal du følge disse trin:TO shape the data, follow these steps:

 1. På båndet Start i Forespørgselseditor skal du vælge Ny kilde > Web.From the Home ribbon in Query Editor, select New Source > Web.

 2. Angiv adressen på webstedet for at finde forkortelser på stater, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations , og vælg derefter Opret forbindelse.Enter the address of the website for state abbreviations, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations, and then select Connect.

  Indholdet af webstedet vises i navigatoren.The Navigator displays the content of the website.

  Siden Navigator

 3. Vælg Koder og forkortelser.Select Codes and abbreviations.

  Tip

  Der kræves en del formning for at få de data, vi vil have, i tabellen.It will take quite a bit of shaping to pare this table’s data down to what we want. Er der en hurtigere eller nemmere måde at udføre disse trin på?Is there a faster or easier way to accomplish the steps below? Ja, vi kunne oprette en relation mellem de to tabeller og forme dataene baseret på relationen.Yes, we could create a relationship between the two tables, and shape the data based on that relationship. Nedenstående trin er stadig nyttige at lære, da de bruges, når man arbejder med tabeller. Relationer kan dog hjælpe dig med at bruge data fra flere tabeller hurtigt.The following steps are still good to learn for working with tables; however, relationships can help you quickly use data from multiple tables.

Følg disse trin for at forme dataene:To get the data into shape, follow these steps:

 1. Fjern den øverste række.Remove the top row. Da den er et resultat af den måde, som websidens tabel er oprettet på, har vi ikke brug for den.Because it's a result of the way that the web page’s table was created, we don’t need it. Vælg Formindsk rækker > Fjern rækker > Fjern de øverste rækker under fanen Home .From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Top Rows.

  Vælg Fjern de øverste rækker

  Vinduet Fjern de øverste rækker åbnes, og du kan angive, hvor mange rækker du vil fjerne.The Remove Top Rows window appears, letting you specify how many rows you want to remove.

  Bemærk

  Hvis Power BI tilfældigvis importerer tabeloverskrifterne som en række i din datatabel, kan du vælge Brug første række som overskrift på båndet Hjem eller på fanen Transformér på båndet for at løse problemet i tabellen.If Power BI accidentally imports the table headers as a row in your data table, you can select Use First Row As Headers from the Home tab, or from the Transform tab in the ribbon, to fix your table.

 2. Fjern de nederste 26 rækker.Remove the bottom 26 rows. Disse rækker er amerikanske områder, som vi ikke behøver at inkludere.These rows are U.S. territories, which we don’t need to include. Vælg Formindsk rækker > Fjern rækker > Fjern de nederste rækker under fanen Hjem .From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Bottom Rows.

  Vælg Fjern de nederste rækker

 3. Da tabellen Pensionsstatistik ikke indeholder oplysninger om Washington D.C., har vi brug for at bortfiltrere den fra vores liste.Because the RetirementStats table doesn't have information for Washington DC, we need to filter it from our list. Vælg rullelisten Områdestatus, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Føderalt distrikt.Select the Region Status drop-down, then clear the checkbox beside Federal district.

  Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Føderalt distrikt

 4. Fjern nogle få unødvendige kolonner.Remove a few unneeded columns. Da vi kun har brug for tilknytningen af hver stat til den officielle forkortelse på to bogstaver, kan vi fjerne følgende kolonner: Kolonne1, Kolonne3, Kolonne4 og Kolonne6 til Kolonne11.Because we need only the mapping of each state to its official two-letter abbreviation, we can remove the following columns: Column1, Column3, Column4, and Column6 through Column11. Markér først Kolonne1, hold derefter Ctrl-tasten nede, og markér hver af de andre kolonner, som skal fjernes.First select Column1, then hold down the CTRL key and select each of the other columns to be removed. På fanen Start på båndet skal du vælge Fjern kolonner > Fjern kolonner.From the Home tab on the ribbon, select Remove Columns > Remove Columns.

  Fjern kolonne

  Bemærk

  Dette er et godt tidspunkt at påpege, at rækkefølgen af de anvendte trin i Forespørgselseditor er vigtig, og den kan påvirke, hvordan datatypen formes.This is a good time to point out that the sequence of applied steps in Query Editor is important, and can affect how the data is shaped. Det er også vigtigt at overveje, hvordan ét trin kan påvirke efterfølgende trin. Hvis du fjerner et trin fra Anvendte trin, fungerer de efterfølgende trin muligvis ikke som oprindeligt tiltænkt, på grund af effekten af rækkefølgen af trin i forespørgslen.It’s also important to consider how one step may impact another subsequent step; if you remove a step from the Applied Steps, subsequent steps may not behave as originally intended, because of the impact of the query’s sequence of steps.

  Bemærk

  Hvis du gør vinduet med Forespørgselseditor smallere, vil nogle af elementerne på båndet bliver gjort mindre, så den synlige plads kan udnyttes bedre.When you resize the Query Editor window to make the width smaller, some ribbon items are condensed to make the best use of visible space. Hvis du gør vinduet med Forespørgselseditor bredere, udvides elementerne på båndet, så det større område udnyttes bedst muligt.When you increase the width of the Query Editor window, the ribbon items expand to make the most use of the increased ribbon area.

 5. Omdøb kolonnerne og tabellen.Rename the columns and the table. Der er et par måder at omdøbe en kolonne på: Først skal du markere kolonnen og derefter enten vælge Omdøb under fanen Transformér på båndet eller højreklikke og vælge Omdøb.There are a few ways to rename a column: First, select the column, then either select Rename from the Transform tab on the ribbon, or right-click and select Rename. I det følgende billede vises pile til begge muligheder. Du skal kun vælge den ene mulighed.The following image has arrows pointing to both options; you only need to choose one.

  Omdøb kolonne i Forespørgselseditor

 6. Omdøb kolonnerne til Statsnavn og Statskode.Rename the columns to State Name and State Code. Du omdøber tabellen ved at angive Navn i ruden Forespørgselsindstillinger.To rename the table, enter the Name in the Query Settings pane. Navngiv tabellen Statskoder.Name this table StateCodes.

Kombiner forespørgslerCombine queries

Nu, hvor vi har formet tabellen Statskoder, som vi ønsker, kan vi kombinere disse to tabeller eller forespørgsler til én.Now that we’ve shaped the StateCodes table the way we want, let’s combine these two tables, or queries, into one. Da de tabeller, vi har nu, er et resultat af de forespørgsler, vi anvendte på dataene, kaldes de ofte for forespørgsler.Because the tables we now have are a result of the queries we applied to the data, they’re often referred to as queries.

Der er to primære måder at kombinere forespørgsler på: fletning og tilføjelse.There are two primary ways of combining queries: merging and appending.

 • Når du har en eller flere kolonner, som du vil føje til en anden forespørgsel, skal du flette forespørgslerne.When you have one or more columns that you’d like to add to another query, you merge the queries.
 • Når du har flere rækker med data, som du vil føje til en eksisterende forespørgsel, skal du tilføje forespørgslen.When you have additional rows of data that you’d like to add to an existing query, you append the query.

I dette tilfælde vil vi flette forespørgslerne.In this case, we want to merge the queries. Det gør du ved at gennemgå disse trin:To do so, follow these steps:

 1. I ruden til venstre i Forespørgselseditor skal du vælge den forespørgsel, som du vil flette den anden forespørgsel til.From the left pane of Query Editor, select the query into which you want the other query to merge. I dette tilfælde er det Pensionsstatistik.In this case, it's RetirementStats.

 2. Vælg Kombiner > Flet forespørgsler under fanen Start på båndet.Select Combine > Merge Queries from the Home tab on the ribbon.

  Vælg Flet forespørgsler

  Du bliver måske bedt om at angive niveau for beskyttelse af personlige oplysninger for at sikre, at dataene kombineres uden at inkludere eller overføre data, du ikke vil have overført.You may be prompted to set the privacy levels, to ensure the data is combined without including or transferring data you don't want transferred.

  Vinduet Flet åbnes.The Merge window appears. I vinduet bliver du bedt om at vælge, hvilken tabel du vil have flettet med den valgte tabel og de tilsvarende kolonner, der skal bruges til fletningen.It prompts you to select which table you'd like merged into the selected table, and the matching columns to use for the merge.

 3. Vælg Stat i tabellen Pensionsstatistik, og vælg derefter forespørgslen Statskoder.Select State from the RetirementStats table, then select the StateCodes query.

  Når du vælger de korrekte tilsvarende kolonner, aktiveres knappen OK.When you select the correct matching columns, the OK button is enabled.

  Vinduet Flet

 4. Vælg OK.Select OK.

  Kolonnen Ny kolonne oprettes i slutningen af forespørgslen i Forespørgselseditor med indholdet af den tabel (forespørgsel), der blev flettet med den eksisterende forespørgsel.Query Editor creates a NewColumn column at the end of the query, which contains the contents of the table (query) that was merged with the existing query. Alle kolonner fra den flettede forespørgsel komprimeres i kolonnen Ny kolonne, men du kan udvide tabellen og inkludere alle de kolonner, du vil.All columns from the merged query are condensed into the NewColumn column, but you can Expand the table and include whichever columns you want.

  Kolonnen Ny kolonne

 5. Hvis du vil udvide den flettede tabel og vælge, hvilke kolonner der skal inkluderes, skal du vælge ikonet for udvidelse (To expand the merged table, and select which columns to include, select the expand icon (Ikonet Udvid).).

  Vinduet Udvid vises.The Expand window appears.

  Ny kolonne i forespørgsel

 6. I dette tilfælde vil vi kun have kolonnen Statskode.In this case, we want only the State Code column. Vælg denne kolonne, fjern markeringen i Brug oprindeligt kolonnenavn som præfiks, og vælg derefter OK.Select that column, clear Use original column name as prefix, and then select OK.

  Hvis vi havde beholdt markeringen i afkrydsningsfeltet for Brug oprindeligt kolonnenavn som præfiks, ville den flettede kolonne blive navngivet Ny kolonne.Statskode.If we had left the checkbox selected for Use original column name as prefix, the merged column would be named NewColumn.State Code.

  Bemærk

  Vil du gerne udforske, hvordan du inkluderer tabellen Ny kolonne?Want to explore how to bring in the NewColumn table? Du kan eksperimentere lidt, og hvis du ikke kan lide resultatet, skal du bare slette dette trin på listen Anvendte trin i ruden Forespørgselsindstillinger. Din forespørgsel vender tilbage til tilstanden før trinnet Udvid blev anvendt.You can experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane; your query returns to the state prior to applying that Expand step. Du kan gøre dette, så mange gange du vil, indtil udvidelsesprocessen ser ud, som den skal.You can do this as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

  Vi har nu en enkelt forespørgsel (tabel), hvor to datakilder er kombineret, som hver især er blevet formet efter vores behov.We now have a single query (table) that combines two data sources, each of which has been shaped to meet our needs. Denne forespørgsel kan fungere som udgangspunkt for mange yderligere og interessante dataforbindelser, f.eks. statistikker for boligomkostninger, demografi eller jobmuligheder i en vilkårlig stat.This query can serve as a basis for many additional and interesting data connections, such as housing cost statistics, demographics, or job opportunities in any state.

 7. Vælg Luk og anvend under fanen Start på båndet for at anvende ændringerne og lukke Forespørgselseditor.To apply your changes and close Query Editor, select Close & Apply from the Home ribbon tab.

  Det transformerede datasæt vises i Power BI Desktop, hvor du nu kan bruge det til at oprette rapporter.The transformed dataset appears in Power BI Desktop, ready to be used for creating reports.

  Vælg Luk og anvend

Næste trinNext steps

Du kan finde flere oplysninger om Power BI Desktop og dets egenskaber i følgende ressourcer:For more information on Power BI Desktop and its capabilities, see the following resources: