Dashboards til brugere af Power BI-tjenestenDashboards for Power BI service consumers

GÆLDER FOR: jaPower BI-tjeneste til forbrugere nejPower BI-tjeneste til designere og udviklere nejPower BI Desktop jaKræver Pro- eller Premium-licens APPLIES TO: yesPower BI service for consumers noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Bemærk

Power BI går over til et nyt udseende, og nogle af billederne i dokumentationen stemmer muligvis ikke overens med det, du kan se i tjenesten.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Få mere at vide om det nye udseende, og prøv det selv.Learn more about the new look and try it for yourself.

Et Power BI-dashboard er en enkelt side, der ofte kaldes et canvas, hvor der bruges visualiseringer til at fortælle en historie.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that uses visualizations to tell a story. Da det er begrænset til én side, indeholder et dashboard, der er godt designet, kun de vigtigste elementer fra historien.Because it is limited to one page, a well-designed dashboard contains only the most-important elements of that story.

dashboard

De visualiseringer, du kan se på dashboardet, kaldes felter og er fastgjort til dashboardet af rapportdesignerne.The visualizations you see on the dashboard are called tiles and are pinned to the dashboard by report designers. I de fleste tilfælde kommer du til den rapportside, hvor visualiseringen blev oprettet, når du vælger et felt.In most cases, selecting a tile takes you to the report page where the visualization was created. Hvis du ikke har arbejdet med Power BI før, kan du få et godt overblik ved at læse Power BI – Grundlæggende begreber.If you're new to Power BI, you can get a good foundation by reading Power BI basic concepts.

Bemærk

Dashboards kan vises og deles på mobilenheder.Dashboards can be viewed and shared on mobile devices.

Power BI Pro er påkrævet for at få vist et dashboard, der er delt med dig.Power BI Pro is required for viewing a dashboard that has been shared with you.

Visualiseringerne på et dashboard stammer fra rapporter, og hver rapport er baseret på et datasæt.The visualizations on a dashboard come from reports and each report is based on one dataset. Du kan faktisk opfatte et dashboard som en måde at få adgang til underliggende rapporter og datasæt på.In fact, one way to think of a dashboard is as an entryway into the underlying reports and datasets. Når du vælger en visualisering, bliver du ført til den rapport (og det datasæt), der blev brugt til at oprette den.Selecting a visualization takes you to the report (and dataset) that was used to create it.

diagram, der viser relationer mellem dashboards, rapporter, datasæt

Fordele ved dashboardsAdvantages of dashboards

Dashboards er en fantastisk måde at holde øje med din virksomhed, søge efter svar og se dine vigtigste data i korte træk på.Dashboards are a wonderful way to monitor your business, to look for answers, and to see all of your most-important metrics at a glance. Visualiseringer på et dashboard kan stamme fra ét underliggende datasæt eller mange og fra én underliggende rapport eller mange.The visualizations on a dashboard may come from one underlying dataset or many, and from one underlying report or many. På et dashboard kan data fra det lokale miljø og cloudmiljøet kombineres, hvilket giver dig en samlet visning, uanset hvor dataene er gemt.A dashboard can combine on-premises and cloud data, providing a consolidated view regardless of where the data lives.

Et dashboard er ikke kun et flot billede. Det er interaktivt, og felterne opdateres, når de underliggende data ændres.A dashboard isn't just a pretty picture; it's interactive and the tiles update as the underlying data changes.

Dashboards sammenlignet med rapporter til Power BI-forbrugereDashboards versus reports for Power BI consumers

Rapporter forveksles ofte med dashboards, da de også er lærreder med visualiseringer.Reports are often confused with dashboards since they too are canvases filled with visualizations. Men der er nogle store forskelle set fra Power BI-forbrugernes synspunkt.But there are some major differences from a Power BI consumers point of view.

EgenskabCapability DashboardsDashboards RapporterReports
SiderPages Én sideOne page Én eller flere siderOne or more pages
DatakilderData sources Én eller flere rapporter og et eller flere datasæt pr. dashboardOne or more reports and one or more datasets per dashboard Et enkelt datasæt pr. rapportA single dataset per report
FiltreringFiltering Der kan ikke filtreres eller laves udsnitCan't filter or slice Der er mange forskellige måder at filtrere, fremhæve og lave udsnit påMany different ways to filter, highlight, and slice
Angivelse af beskederSet alerts Der kan oprettes beskeder, som sendes via mail, når visse betingelser er opfyldtCan create alerts to email you when certain conditions are met NejNo
FremhævetFeatured Ét dashboard kan angives som dit "udvalgte" dashboardCan set one dashboard as your "featured" dashboard Der kan ikke oprettes en udvalgt rapportCannot create a featured report
Kan underliggende datasættabeller og felter ses?Can see underlying dataset tables and fields Nej.No. Data kan eksporteres, men tabeller og felter på selve dashboardet kan ikke ses.Can export data but can't see tables and fields in the dashboard itself. Ja.Yes. Datasættabeller, felter og værdier kan ses.Can see dataset tables and fields and values.

Dashboarddesignere og dashboardbrugereDashboard designers and dashboard consumers

Som Power BI-forbruger modtager du dashboards fra designere.As a Power BI consumer, you receive dashboards from designers. Fortsæt med at få mere at vide om dashboards med disse emner:Continue learning about dashboards with these topics:

Tip

Hvis du ikke kunne finde det, du ledte efter her, kan du bruge indholdsfortegnelsen til venstre.If you didn’t find what you’re looking for here, use the Table of Contents to the left.

De næste trinNext steps

Få vist et dashboardView a dashboard