Hurtig start: Vis dashboards og rapporter i Power BI-mobilappeneQuickstart: Explore dashboards and reports in the Power BI mobile apps

I denne hurtige introduktion får du en hurtig rundvisning i Power BI – Mobil-appen og udforsker et eksempeldashboard og en eksempelrapport.In this quickstart, you take a quick tour of the Power BI Mobile app and explore a sample dashboard and report. Power BI-appen til iOS vises, men du kan nemt følge med på andre enheder.The Power BI app for iOS is shown, but you can easily follow along on other devices.

Gælder for:Applies to:

iPhone iPad Android Windows 10-enheder
iPhoneiPhone iPadiPad AndroidAndroid Windows 10Windows 10

Bemærk

Understøttelse af Power BI-mobilapp til telefoner, der bruger Windows 10 mobile, ophører den 16. marts 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Få mere at videLearn more

Dashboards er en portal til din virksomheds livscyklus og processer.A dashboard is a portal to your company's life cycle and processes. Det er en oversigt – et samlet sted, hvor du kan se virksomhedens aktuelle resultater.It is an overview, a single place to monitor the current state of the business. Rapporter er interaktive visninger af dine data, hvor visualiseringer repræsenterer forskellige resultater og indsigter fra disse data.Reports are interactive views of your data, with visuals representing different findings and insights from that data.

Rapport i liggende tilstand

ForudsætningerPrerequisites

 • Tilmeld dig Power BI: Hvis du ikke er tilmeldt Power BI, kan du tilmelde dig en gratis prøveversion, før du begynder.Sign up for Power BI: If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.
 • Installér Power BI-appen til din enhed: Hent Power BI-mobilappen** i App Store (iOS) og Google Play (Android).Install the Power BI app for your device: Download the Power BI mobile app** from the App store (iOS) or Google play (Android).
 • Download Eksempel på detailhandelsanalyse: Det første skridt i denne hurtige introduktion er at downloade Eksempel på detailhandelsanalyse i Power BI-tjenesten.Download the Retail Analysis Sample: The first step in this quickstart is to download the Retail Analysis Sample in the Power BI service. Få mere at vide om, hvordan du downloader et eksempel til din Power BI-konto for at komme i gang.Learn how to download a sample into your Power BI account to get started. Brug Eksempel på detailhandelsanalyse.Be sure to choose the Retail Analysis Sample.

Når du har gennemført forudsætningerne og downloadet Eksempel på detailhandelsanalyse til din Power BI-konto, er du klar til at begynde denne hurtige rundvisning.Once you've completed the prerequisites and downloaded the Retail Analysis Sample to your Power BI account, you are ready to begin this quick tour.

Få vist et dashboard på din mobilenhedView a dashboard on your mobile device

 1. Åbn Power BI-appen på din enhed, og log på med dine Power BI-kontooplysninger, dvs. dem, som du brugte i Power BI-tjenesten i browseren.On your device, open the Power BI app and sign in with your Power BI account credentials, the same ones you used in the Power BI service in the browser.

 2. Tryk nu på ikonet Arbejdsområder ikonet arbejdsområder, vælg Mine arbejdsområder, og tryk derefter på Eksempel på detailhandelsanalyse for at åbne det.Now, tap the Workspaces icon workspaces icon, choose My Workspaces, and then tap the Retail Analysis Sample to open it.

  Dashboards i Mit arbejdsområde

  Power BI-dashboards ser lidt anderledes ud på din mobilenhed, end de gør i Power BI-tjenesten.Power BI dashboards look a little different on your mobile device than they do on the Power BI service. Alle felterne vises med samme bredde, og de er arrangeret fra top til bund.All the tiles appear the same width, and they're arranged one after another from top to bottom.

 3. Rul ned, og tryk på det udfyldte kurvediagram "This Year's Sales, Last Year's Sales".Scroll down and tap the "This Year's Sales, Last Year's Sales" filled line chart.

  Tryk på et felt for at gå til fokustilstand

  Det åbnes i fokustilstand.It opens in focus mode.

 4. I fokustilstand skal du trykke på Apr i diagrammet.In focus mode, tap Apr in the chart. Værdierne for april vises øverst i diagrammet.The values for April appear at the top of the chart.

  Felt i fokustilstand

 5. Tryk på ikonet RapportTap the Report icon Ikonet Rapport nederst på skærmen (på Android-enheder kan dette være øverst på skærmen).at the bottom of the screen (on Android devices this may be at the top of the screen). Den rapport, der er relateret til dette felt, åbnes i liggende tilstand.The report related to this tile opens in landscape mode.

  Rapport i liggende tilstand

 6. Tryk på den gule boble "040 - Juniors" i boblediagrammet.Tap the yellow "040 - Juniors" bubble in the bubble chart. Bemærk, hvordan det fremhæver relaterede værdier i de andre diagrammer.Note how it highlights related values in the other charts.

  Fremhæv værdier i en rapport

 7. Stryg opad for se værktøjslinjen langs den nederste kant, og tryk på Flere indstillinger (...) .Swipe up to see a toolbar across the bottom, and tap More options (...).

  Tryk på blyanten

 8. Rul ned på listen, og vælg Anmærk.Scroll down the list and select Annotate.

  Tryk på blyanten

 9. Tryk på ikonet med en smiley på værktøjslinjen Anmærk, og tryk derefter på den rapportside, hvor du vil tilføje smileys.On the annotate toolbar, tap the smiley-face icon and then tap the report page where you'd like to add some smiley faces.

  Anmærk siden

 10. Tryk derefter på Del i øverste højre hjørne.Now tap Share in the upper-right corner.

 11. Vælg, hvordan du vil dele rapporten.Choose the way you'd like to share the report.

  Ny mail med snapshot og link

  Du kan dele dette snapshot med andre enten i eller uden for din organisation.You can share this snapshot with anyone, in or out of your organization. Hvis de er i din organisation og har deres egen Power BI-konto, kan de også åbne rapporten Eksempel på detailhandelsanalyse.If they're in your organization and have their own Power BI account, they'll be able to open the Retail Analysis Sample report, too.

Fjern ressourcerClean up resources

Når du er færdig med denne hurtige introduktion, kan du slette dashboardet Eksempel på detailhandelsanalyse samt den tilhørende rapport og datasættet.After you finish this quickstart, you can delete the Retail Analysis Sample dashboard, report, and dataset, if you wish.

 1. Åbn Power BI-tjenesten (Power BI-tjeneste), og log på.Open the Power BI service (Power BI service) and sign in.

 2. Vælg Mit arbejdsområde i navigationsruden.In the navigation pane, select My Workspace.

 3. Vælg fanen Dashboards, og klik derefter på papirkurven.Select the dashboards tab and then click the trash can.

  Vælg ikonet Slet

  Klik derefter på fanen Rapporter, og gør det samme.Now click the reports tab and do the same.

 4. Vælg fanen Datasæt, klik på Flere indstillinger (...), og vælg Slet.Now select the datasets tab, click More options (...), and choose Delete.

  Vælg Slet datasæt

Næste trinNext steps

I denne hurtige introduktion har du udforsket et eksempeldashboard og en eksempelrapport på din mobilenhed.In this quickstart, you explored a sample dashboard and report on your mobile device. Læs mere om, hvordan du arbejder i Power BI-tjenesten.Read more about working in the Power BI service.