Brug af rapporttemaer i Power BI DesktopUse report themes in Power BI Desktop

Med rapporttemaer i Power BI Desktop kan du anvende designændringer på hele rapporten, f.eks. bruge virksomhedsfarver, ændre ikonsæt eller anvende ny standardformatering for visualiseringer.With Power BI Desktop report themes, you can apply design changes to your entire report, such as using corporate colors, changing icon sets, or applying new default visual formatting. Når du anvender et rapporttema, anvendes farver og formatering fra det valgte tema som standard på alle visuals i rapporten.When you apply a report theme, all visuals in your report use the colors and formatting from your selected theme as their defaults. Der gælder nogle få undtagelser, som er beskrevet senere i denne artikel.A few exceptions apply, which are described later in this article.

Du kan vælge rapporttemaer ved at navigere til båndet Vis og derefter vælge rullepilen i afsnittet Temaer på båndet og derefter vælge det ønskede tema.Report themes can be selected by navigating to the View ribbon, then selecting the drop-down arrow button in the Themes section of the ribbon, then selecting the theme you want. Tilgængelige temaer ligner de temaer, der ses i andre Microsoft-produkter, f.eks. Microsoft PowerPoint.Available themes are similar to themes seen in other Microsoft products, such as Microsoft PowerPoint.

Rapporttemaer

Der findes to typer rapporttemaer, indbyggede rapporttemaer og brugerdefinerede rapporttemafiler.There are two types of report themes: built-in report themes and custom report theme files.

 • Indbyggede rapporttemaer indeholder forskellige typer foruddefinerede farveskemaer, der installeres sammen med Power BI Desktop.Built-in report themes provide different kinds of predefined color schemes that are installed with Power BI Desktop. Du vælger indbyggede rapporttemaer direkte fra menuen Power BI Desktop.You select built-in report themes directly from the Power BI Desktop menu.

 • Der oprettes brugerdefinerede rapporttemaer ved at justere et aktuelt tema og derefter gemme det som et brugerdefineret tema eller oprette dit brugerdefinerede tema ved hjælp af en JSON-fil.Custom report themes are created by adjusting a current theme then saving it as a custom theme, or creating your own customize theme using a JSON file. JSON-filen giver detaljeret kontrol over mange aspekter af et rapporttema, som beskrevet senere i denne artikel.The JSON file provides granular control over many aspects of a report theme, as described later in this article.

Lad os diskutere, hvordan rapporttemaer fungerer og derefter gå videre til, hvordan du opretter brugerdefinerede rapporttemaer.Let's discuss how report themes work, then jump into how to create customized report themes.

Sådan fungerer rapporttemaerHow report themes work

Hvis du vil anvende et rapporttema på en Power BI Desktop-rapport, kan du vælge mellem følgende indstillinger:To apply a report theme to a Power BI Desktop report, you can select from the following options:

Vi ser nærmere på hver af disse muligheder efter tur.We'll take a look at each of these options in turn.

Bemærk

Temaer kan kun anvendes, når du bruger Power BI Desktop.Themes can only be applied when using Power BI Desktop. Du kan ikke anvende temaer på eksisterende rapporter i Power BI-tjenesten.You cannot apply themes to existing reports within the Power BI service.

Indbyggede rapporttemaerBuilt-in report themes

Sådan vælger du blandt de tilgængelige indbyggede rapporttemaer:To select from the available built-in report themes:

 1. Vælg rullepilen Temaer knappen Skift tema på båndet Vis.Select the Themes drop-down arrow button Switch Theme from the View ribbon.

  Vælg et rapporttema

 2. Vælg blandt de inkluderede temaer på rullemenuen, der vises.Select from among the included themes from the drop-down menu that appears.

  Vælg et rapporttema

  Rapporttemaet anvendes nu på rapporten.Your report theme is now applied to the report.

  I følgende tabel vises de tilgængelige indbyggede rapporttemaer.The following table shows the available built-in report themes.

  Indbygget rapporttemaBuilt-in report theme StandardfarvesekvensDefault color sequence
  StandardDefault Standard
  HighriseHighrise Highrise
  LederExecutive Leder
  GrænseFrontier Grænse
  FornyInnovate Forny
  BlomstringBloom Blomstring
  TidevandTidal Tidevand
  TemperaturTemperature Temperatur
  SolSolar Sol
  DivergerendeDivergent Divergerende
  StormStorm Storm
  KlassiskClassic Klassisk
  ByparkCity park Bypark
  KlasselokaleClassroom Klasselokale
  Sikker for farveblindeColorblind safe Sikker for farveblinde
  ElektriskElectric Elektrisk
  Høj kontrastHigh contrast Høj kontrast
  SolnedgangSunset Solnedgang
  TusmørkeTwilight Tusmørke
 3. Du kan også gennemse samlingen af de temaer, der er oprettet af medlemmer af Power BI-community'et, ved at vælge Temagalleri på rullelisten Temaer.You can also browse the collection of themes created by members of the Power BI Community, by selecting Theme gallery from the Themes drop-down.

  Temagalleri

  Fra galleriet kan du vælge et tema, du kan lide, og downloade den tilknyttede JSON-fil.From the gallery, you can select a theme you like and download its associated JSON file.

  Hvis du vil installere den downloadede fil, skal du vælge Søg efter temaer på rullelisten Temaer, gå til den placering, hvor du har downloadet JSON-filen, og vælge den for at importere temaet i Power BI Desktop som et nyt tema.To install the downloaded file, select Browse for themes from the Themes drop-down, navigate to the location where you downloaded the JSON file, and select it to import the theme into Power BI Desktop as a new theme.

  Når det lykkes, viser Power BI en dialogboks, hvor importen blev fuldført.When successful, Power BI shows a dialog that the import was successful.

  Import af temaet lykkedes

Tilpas rapporttemaerCustomize report themes

Du kan også tilpasse og standardisere næsten alle elementer, der vises, i afsnittet Formatering i ruden Visualiseringer enten via tilpasninger, der foretages direkte i Power BI Desktop eller via JSON-temafilen.You can customize and standardize nearly all the elements that are listed in the Format section of the Visualizations pane, either through customizations made directly in Power BI Desktop, or through a report theme JSON file. Målet er at give dig fuld kontrol over, hvordan din standardrapport ser ud på et detaljeret niveau.The goal is to give you full control over your report's default look and feel, on a granular level.

De to måder at tilpasse rapporttemaer på er følgende:The two ways to customize report themes are the following:

Lad os tage et kig på hver af disse fremgangsmåder i følgende afsnit.Let's take a look at each of these approaches, in turn, in the following sections.

Opret og tilpas et tema i Power BI DesktopCreate and customize a theme in Power BI Desktop

Hvis du vil tilpasse et tema direkte i Power BI Desktop, kan du vælge et tema, der er tæt på det, du ønsker, og foretage et par justeringer.To customize a theme directly in Power BI Desktop, you can select a theme that's close to what you like, and make a few adjustments. Først skal du vælge det tema, der er tæt på (eller blot starte med et hvilket som helst tema, og tilpasse det væk fra det), og du kan benytte følgende fremgangsmåde:First select the theme that's close (or just begin with any theme, and customize away from there), and take the following steps:

 1. På båndet Vis skal du vælge knappen Temaer på rullelisten og vælge Tilpas det aktuelle tema.From the View ribbon, select the Themes drop down button and select Customize current theme.

  Tilpas temaet

 2. Der vises en dialogboks, hvor du kan foretage alle former for ændringer af det aktuelle tema, og derefter kan du gemme dine indstillinger som et nyt tema.A dialog appears, where you can make all sorts of changes to the current theme, and then, can save your settings as a new theme.

  Tilpas det aktuelle tema

Temaindstillinger, der kan tilpasses, findes i følgende kategorier, som afspejles i dialogboksen Tilpas tema:Customizable theme settings are found in the following categories, reflected in the Customize theme window:

 • Navn og farver: Temanavn og farveindstillinger omfatter temafarver, synspunktsfarver, divergerende farver og strukturelle farver (avanceret).Name and colors: Theme name and color settings include theme colors, sentiment colors, divergent colors, and structural colors (Advanced).
 • Tekst: Tekstindstillinger omfatter skrifttypefamilie, størrelse og farve, der angiver standarderne for den primære tekstklasse for etiketter, titler, kort og KPI'er samt faneoverskrifter.Text: Text settings include font family, size, and color, which sets the primary text class defaults for labels, titles, cards and KPIs, and tab headers.
 • Visualiseringer: Indstillinger for visualiseringer, f.eks. baggrund, kant, overskrift og værktøjstip.Visuals: Visual settings include background, border, header, and tooltips.
 • Side: Indstillinger for sideelementer omfatter tapet og baggrund.Page: Page element settings include wallpaper and background.
 • Filterrude: Indstillinger for filterrude omfatter baggrundsfarve, gennemsigtighed, skrifttype og ikonfarve, størrelse og filterkort.Filter pane: Filter pane settings include background color, transparency, font and icon color, size, filter cards.

Når du har foretaget dine ændringer, skal du vælge Anvend og Gem for at gemme dit tema.After you make your changes, select Apply and save to save your theme. Dit tema kan nu bruges i den aktuelle rapport og eksporteres.Your theme can now be used in the current report, and exported.

Hvis du tilpasser det aktuelle tema på denne måde, kan du hurtigt og nemt tilpasse temaer.Customizing the current theme in this way makes it quick and easy to customize themes. Du kan dog foretage finere justeringer af temaer, som kræver, at temaets JSON-fil redigeres.However, you can make finer adjustments to themes, which require modifying the theme's JSON file.

Tip

Du kan tilpasse de mest almindelige indstillinger for rapporttemaer ved hjælp af kontrolelementerne i dialogboksen Tilpas tema.You can customize the most common report theme options by using the controls in the Customize theme dialog. Du kan tilpasse dem endnu mere ved at eksportere temaets JSON-fil og foretage finjusteringer manuelt ved at ændre indstillingerne i denne fil.For even more control, you can optionally export a theme's JSON file and make fine-tuned adjustments by manually modifying the settings in that file. Du kan omdøbe den finjusterede JSON-fil og senere importere den.You can rename that fine-tuned JSON file and later import it.

Importér brugerdefinerede rapporttemafilerImport custom report theme files

Du kan også importere en brugerdefineret rapporttemafil ved at benytte følgende fremgangsmåde:You can also import a custom report theme file, by taking the following steps:

 1. Vælg båndet Vis, på rullelisten Temaer skal du vælge Gennemse temaer.Select the View ribbon, then from the Themes drop down button, select Browse for themes.

  Importér tema

  Der vises et vindue, hvorfra du kan søge efter placeringen af JSON-temafilen.A window appears that lets you browse to the location of the JSON theme file.

 2. På følgende billede er en række filer i ferietema tilgængelige.In the following image, a handful of holiday theme files are available. Vi vælger et ferietema for marts St Patricks Day.json.We'll choose a holiday theme for March, St Patricks Day.json.

  Ferietema

  Når temafilen er blevet indlæst, får du besked i Power BI Desktop.When the theme file has loaded successfully, Power BI Desktop displays a success message.

  Import af temaet lykkedes

Introduktion til JSON-filer til rapporttemaerIntroduction to report theme JSON files

Når du åbner den grundlæggende JSON-fil, der er nævnt i det forrige afsnit (St Patricks Day.json), ser den ud på følgende måde:When you open the basic JSON file mentioned in the previous section (St Patricks Day.json), it appears as follows:

  {
    "name": "St Patrick's Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
  }

Denne JSON-fil til rapporttemaer indeholder følgende linjer:This report theme JSON file has the following lines:

 • name: Navnet på rapporttemaet.name: The report theme name. Dette felt er det eneste påkrævede felt.This field is the only required field.
 • dataColors: Listen over hexadecimale farvekoder til brug sammen med data i visualiseringer i Power BI Desktop.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use for data in Power BI Desktop visuals. Listen kan indeholde et vilkårligt antal farver.This list can have as many or as few colors as you want.
 • background, firstLevelElements og tableAccent (osv.): Farveklasser.background, firstLevelElements, and tableAccent (etc.): Color classes. Med farveklasser kan du angive mange strukturelle farver i din rapport på én gang.Color classes enable you to set many structural colors in your report at once.

Du kan bruge denne JSON-fil som udgangspunkt til at oprette din egen brugerdefinerede rapporttemafil, som du vil importere.You can use this JSON file as a basis to create your own custom report theme file to import. Hvis du kun vil justere rapportens grundfarver, skal du ændre navnet og hexadecimalkoderne i filen.If you want to adjust only the basic colors of your report, change the name and hex codes in the file.

I en JSON-fil til et rapporttema skal du kun definere den formatering, du vil ændre.In a report theme JSON file, you define only the formatting that you want to change. Det, du ikke angiver i JSON-filen, vender tilbage til standardindstillingerne i Power BI Desktop.Whatever you don't specify in the JSON file reverts to the Power BI Desktop default settings.

Der er mange fordele ved at oprette en JSON-fil.The advantages of creating a JSON file are many. Du kan f.eks. angive, at alle diagrammer bruger en skriftstørrelse på 12, eller at visse visualiseringer bruger en bestemt skrifttypefamilie, eller at datamærkater for bestemte diagramtyper deaktiveres.For example, you can specify that all charts use a font size of 12, that certain visuals use a particular font family, or that data labels are turned off for specific chart types. Når du bruger en JSON-fil, kan du oprette en temafil, der standardiserer dine diagrammer og rapporter, hvilket gør det nemt at gøre dine organisationsrapporter konsistente.By using a JSON file, you can create a report theme file that standardizes your charts and reports, making it easy for your organization's reports to be consistent.

Du kan finde flere oplysninger om formatet af JSON-filen i JSON-filformat for rapporttema.For more information about the format of the JSON file, see Report theme JSON file format.

Bemærk

Det er sikkert at ændre et brugerdefineret tema i en JSON-rapport i dialogboksen Tilpas tema.Modifying a custom JSON report theme with the Customize theme dialog box is safe. Dialogboksen ændrer ikke temaindstillinger, som den ikke har kontrol over, og de ændringer, der foretages af rapporttemaet, opdateres på stedet.The dialog will not modify theme settings that it cannot control, and will update the changes made to the report theme in-place.

Sådan fastgøres rapporttemafarver til dine rapporterHow report theme colors stick with your reports

Når du publicerer rapporten til Power BI-tjenesten, bliver rapporttemafarverne ved med at være de samme.When you publish your report to the Power BI service, your report theme colors stay with it. Rapporttemaet vises i sektionen Datafarver i panelet Format.The Data colors section of the Format panel reflects your report theme.

Sådan får du vist de tilgængelige farver i et rapporttema:To view the available colors in a report theme:

 1. Vælg en visualisering.Select a visual.

 2. I afsnittet Format i ruden Visualisering skal du vælge Datafarver.From the Format section of the Visualization pane, select Data colors.

 3. Vælg rullelisten for et element for at få vist oplysninger om temafarver i rapporttemaet.Select the drop-down of an item to view the Theme colors information of the report theme.

  Temafarver

Når vi f.eks. har anvendt de mange grønne og brune farver fra Skt. Patricks dag-temaet, skal vi vælge en visualisering.In our example, after you apply the multitude of green and brown colors from the St. Patrick's Day report theme, view the theme colors. Se alle de grønne farver?See all that green? Det skyldes, at disse farver var en del af det rapporttema, som vi importerede og anvendte.That's because those colors were part of the report theme that we imported and applied.

Farverne i farvepaletten er også relative i forhold til det aktuelle tema.The colors in the color palette are relative to the current theme. Lad os f.eks. antage, at du vælger den tredje farve i den øverste række for et datapunkt.For example, suppose you select the third color of the top row for a data point. Hvis du på et senere tidspunkt skifter til et andet tema, opdateres datapunktets farve automatisk til den tredje farve i den øverste række i det nye tema, på samme måde som når du ændrer temaer i Microsoft Office.Later, if you change to a different theme, that data point's color updates automatically to the third color of the top row in the new theme, just as you'd see when changing themes in Microsoft Office.

Når du angiver et rapporttema, ændres de standardfarver, der bruges i visualiseringer, i hele rapporten.Setting a report themes changes the default colors used in visuals throughout the report. Power BI indeholder en liste, der består af hundredvis af farver, for at sikre, at visualiseringer har en lang række entydige farver, der kan vises i en rapport.Power BI maintains a list consisting of hundreds of colors, to ensure visuals have plenty of unique colors to display in a report. Når Power BI tildeler farver til en visualiseringsserie, vælges farver efter først til mølle-princippet, efterhånden som seriefarver tildeles.When Power BI assigns colors to a visual's series, colors are selected on a first-come, first-served basis as series colors are assigned. Når du importerer et tema, nulstilles farvetilknytningen for dataserien.When you import a theme, the mapping of colors for data series is reset.

Power BI registrerer farven for en dynamisk serie og bruger den samme farve til værdien i andre visualiseringer.Power BI tracks the color for a dynamic series, and uses the same color for the value in other visuals. I en dynamisk serie ændres antallet af serier, der vises i visualiseringer, muligvis afhængigt af målinger, værdier eller andre aspekter.In a dynamic series, the number of series presented in visuals may change based on measures, values, or other aspects. Hvis du f.eks. viser Profit efter område i en rapport, kan antallet af salgsområder være fem, eller det kan være ni.For example, if you show Profit by Region in a report, the number of sales regions you have might be five, or it might be nine. Antallet af områder er dynamisk, så det opfattes som en dynamisk serie.The number of regions is dynamic, so it's considered a dynamic series.

Omvendt er antallet af serier kendt for statiske serier.Conversely, for static series, the number of series is known. Indtægter af typen Profit og Indtægt er f.eks. statiske serier.For example, Profit and Revenue revenue are static series. I statiske serier tildeler Power BI farver efter indeks i temapaletterne.In static series, Power BI assigns colors by index within the theme palettes. Du kan tilsidesætte tildelingen af standardfarver ved at vælge en farve i formateringsruden under Datafarver.You can override the default color assignment by selecting a color from the formatting pane under Data colors. Du skal muligvis ændre dine udsnitsvalg for at se alle potentielle serieværdier og også for at angive deres farver.You may have to change your slicer selections to see all potential series values, and set their colors as well. Hvis du eksplicit angiver en farve for en enkelt visualisering ved hjælp af ruden Egenskaber, anvendes det importerede tema ikke på nogen af de farver, der eksplicit er defineret.If you explicitly set a color explicitly a single visual using the Properties pane, the imported theme does not apply to any of those explicitly defined colors.

Hvis du vil tillade, at temaet anvendes på disse eksplicitte farver, skal du bruge Gendan til standard i sektionen Datafarver for den visualisering, som farven eksplicit er angivet for, for at fortryde anvendelse af den eksplicitte farve og tillade, at temaet anvendes.To allow the theme to apply to those explicitly selected colors, use Revert to default in the Data Colors section the visual to which the color has been explicitly set, to undo the explicit color application and allow the theme to apply.

Situationer, hvor rapporttemafarver ikke bliver i rapporterneSituations when report theme colors won't stick to your reports

Lad os sige, at du anvender et brugerdefineret farvesæt (eller en individuel farve) til et bestemt datapunkt i en visualisering ved hjælp af indstillingen Brugerdefineret farve i farvevælgeren.Suppose you apply a custom color set (or individual color) to a particular data point in a visual by using the Custom color option in the color picker. Når du anvender et rapporttema, tilsidesætter det ikke den brugerdefinerede farve for datapunktet.When you apply a report theme, it does not override that customized data point color.

Det er også muligt at angive farven på et datapunkt manuelt ved hjælp af afsnittet Temafarver.Or, suppose you want to manually set the color of a data point color by using the Theme colors section. Farverne opdateres ikke, når du anvender et nyt rapporttema.When you apply a new report theme, those colors are not updated. Hvis du vil have standardfarverne tilbage, så de opdateres, når du anvender et nyt rapporttema, skal du vælge Vend tilbage til standard i paletten med temafarver i farvevælgeren.To get your default colors back, so they'll update when you apply a new report theme, select Revert to default, or select a color from the Theme colors palette in the color picker.

Gendan til standard

Desuden kan mange Power BI-visuals ikke anvendes på rapporttemaer.Many Power BI visuals won't apply to report themes.

Brugerdefinerede rapporttemafiler, som kan bruges i øjeblikketCustom report theme files you can use right now

Vil du gerne i gang med rapporttemaer?Want to get started with report themes? Se de brugerdefinerede rapporttemaer i galleriet med temaer, eller prøv følgende foruddefinerede JSON-filer til rapporttemaer, som du kan downloade og importere i din Power BI Desktop-rapport:Check out the custom report themes in the themes gallery or try the following ready-made custom report theme JSON files, which you can download and import into your Power BI Desktop report:

Her er nogle flere rapporttemaer, som du kan bruge som udgangspunkt:Here are a few more report themes you can use as starting points:

Rapporttemaer kan gøre dine Power BI Desktop-rapporter til en farverig afspejlning af dig, din organisation eller også den aktuelle sæson eller helligdag.Report themes can make your Power BI Desktop reports a colorful reflection of you, your organization, or even the current season or holiday.

Eksportér rapporttemaerExport report themes

Du kan eksportere det aktuelt anvendte rapporttema direkte fra Power BI Desktop til en JSON-fil.You can export the currently applied report theme directly from Power BI Desktop to a JSON file. Når du har eksporteret et rapporttema, kan du bruge det igen i andre rapporter.After you export a report theme, you can then re-use it in other reports. Med denne indstilling kan du eksportere JSON-filen til de fleste af de indbyggede temaer.This option lets you export the JSON file for most of the built-in themes. De eneste undtagelser er de grundlæggende temaer, Classic og Standard, som andre temaer bygger på, når de importeres.The only exceptions are the base themes, Classic and Default, which other themes build upon when imported.

Sådan eksporterer du det tema, der aktuelt anvendes, fra Power BI Desktop:To export the currently applied theme from Power BI Desktop:

 1. Vælg Fil > Indstillinger > Indstillinger.Select File > Options and settings > Options.

 2. I afsnittet Funktioner i prøveversionen skal du vælge Tilpas det aktuelle temaog derefter vælge OK.In the Preview features section, select Customize current theme, and then select OK.

  Du bliver muligvis bedt om at genstarte Power BI Desktop, før prøveversionsfunktionen aktiveres.You might be prompted to restart Power BI Desktop for the preview feature to be enabled. Når du har genstartet, kan du begynde at eksportere det tema, der er anvendt i øjeblikket.After you restart, you can begin exporting the currently applied theme.

 3. På båndet Hjem skal du vælge Skift tema > Eksportér det aktuelle tema.From the Home ribbon, select Switch theme > Export current theme.

 4. Brug dialogboksen Gem som til at gå til en mappe, hvor JSON-filen skal gemmes, og vælg derefter Gem.From the Save As dialog box, browse to a directory in which to save the JSON file, and then select Save.

JSON-filformat for rapporttemaReport theme JSON file format

På det mest grundlæggende niveau har JSON-temafilen kun én linje, der er påkrævet: name.At its most basic level, the theme JSON file has only one required line: name.

{
  "name": "Custom Theme"
}

Alt andet ud over name er valgfrit, hvilket betyder, at du kan tilføje de relevante egenskaber, du vil bruge til at formatere temafilen, og fortsætte med at bruge Power BI's standarder til resten.Other than name, everything else is optional, which means you're free to only add the properties you specifically want to format to the theme file, and continue to use Power BI's defaults for the rest.

Indstilling af temafarverSetting theme colors

Under name kan du tilføje nogle grundlæggende farverelaterede egenskaber:Under name, you can add the following basic data color-related properties:

 • dataColors: Listen over hexadecimale farvekoder til brug sammen med farvefigurer, der repræsenterer data i visualiseringer i Power BI Desktop.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use to color shapes that represent data in Power BI Desktop visuals. Listen kan indeholde et vilkårligt antal farver.This list can have as many or as few colors as you want. Når alle farver fra denne liste er blevet brugt, og hvis visual'et stadig har brug for flere farver, vender det tilbage til at bruge Power BI's standardfarvepalet.Once all colors from this list have been used, if the visual still needs more colors, it reverts back to using Power BI's default color palette.
 • good, neutral, bad: Disse egenskaber angiver de statusfarver, der bruges af vandfaldsdiagrammet og det visuelle element KPI.good, neutral, bad: These properties set the status colors used by the waterfall chart and the KPI visual.
 • maximum, center, minimum, null: Disse farver angiver de forskellige gradueringsfarver i dialogboksen med betinget formatering.maximum, center, minimum, null: These colors set the various gradient colors in the conditional formatting dialog box.

Et grundlæggende tema, der definerer disse farver, kan se ud på følgende måde:A basic theme that defines these colors might appear as follows:

{
  "name": "Custom Theme",
  "dataColors": [
    "#118DFF",
    "#12239E",
    "#E66C37",
    "#6B007B",
    "#E044A7",
    "#744EC2",
    "#D9B300",
    "#D64550",
    "#197278",
    "#1AAB40"
  ],
  "good": "#1AAB40",
  "neutral": "#D9B300",
  "bad": "#D64554",
  "maximum": "#118DFF",
  "center": "#D9B300",
  "minimum": "#DEEFFF",
  "null": "#FF7F48"
}

Indstilling af strukturelle farverSetting structural colors

Derefter kan du tilføje forskellige farveklasser, f.eks. background og firstLevelElements.Next, you can add various color classes, such as background and firstLevelElements. Disse farveklasser angiver de strukturelle farver for elementer i rapporten, f.eks. aksegitterlinjer, fremhævningsfarver og baggrundsfarver for visuelle elementer.These color classes set the structural colors for elements in the report, such as axis gridlines, highlight colors, and background colors for visual elements.

Du kan se de seks farveklasser, som du kan formatere, i følgende tabel.The following table shows the six color classes you can format. Navnene i Farveklasse stemmer overens med navnene i undersektionen "Avanceret" i sektionen "Navn og farver" i dialogboksen Tilpas tema.The Color class names correspond to the names in the "Advanced" subsection of the "Name and Colors" section in the Customize theme dialog box.

FarveklasseColor class Dette formateresWhat it formats
firstLevelElementsfirstLevelElements
foreground (frarådes)foreground (deprecated)
Angiver baggrundsfarve (uden for datapunkter)Labels background color (when outside data points)
Tendenslinjens farveTrend line color
Standardfarven på tekstfeltTextbox default color
Skriftfarven for tabel-og matrixværdier og totaler samt farve på akser på datalinjeTable and matrix values and totals font colors Data bars axis color
KortdatamærkaterCard data labels
Farven på billedforklaringsværdi for målerGauge callout value color
Farven på KPI-målKPI goal color
KPI-tekstfarveKPI text color
Farven på udsnit (i fokustilstand)Slicer item color (when in focus mode)
Skriftfarven for rulleelement i udsnitSlicer dropdown item font color
Skriftfarven for numerisk input i udsnitSlicer numeric input font color
Skriftfarven for udsnitsoverskriftSlicer header font color
Farven på forholdslinje i punktdiagramScatter chart ratio line color
Farven på prognoselinje i kurvediagramLine chart forecast line color
Farven på navnelinje på kortMap leader line color
Tekstfarven for filterrude og kortFilter pane and card text color
secondLevelElementssecondLevelElements
foregroundNeutralSecondary (frarådes)foregroundNeutralSecondary (deprecated)
"lette" sekundære tekstklasser"light" secondary text classes
MærkatfarverLabel colors
Farven på forklaringLegend label color
Farven på aksemærkatAxis label color
Skriftfarve for tabel-og matrixheadereTable and matrix header font color
Stregfarve for målerens mål og målets navnelinjeGauge target and target leader line color
Farven på KPI-tendensakseKPI trend axis color
Farven på skyder i udsnitSlicer slider color
Skriftfarve for udsnitselementSlicer item font color
Farven på kontur i udsnitSlicer outline color
Farven, når der peges, i et kurvediagramLine chart hover color
Farven på korttitel på flere rækkerMulti-row card title color
Stregfarve for bånddiagramRibbon chart stroke color
Kantfarve for figurkortShape map border color
Skriftfarve for knaptekstButton text font color
Linjefarve for knapikonButton icon line color
Farve for knapkonturButton outline color
thirdLevelElementsthirdLevelElements
backgroundLight (frarådes)backgroundLight (deprecated)
Gitterlinjefarve for akseAxis gridline color
Gitterfarven på tabel og matrixTable and matrix grid color
Baggrundsfarve for udsnitsheader (i fokustilstand)Slicer header background color (when in focus mode)
Konturfarve for kort med flere rækkerMulti-row card outline color
UdfyldningsfarveShape fill color
Baggrundsfarve for målerbueGauge arc background color
Anvendt baggrundsfarve for filterkortApplied filter card background color
Når baggrund = FFFFFF:When background = FFFFFF:
Udfyldningsfarve til deaktiveret knapDisabled button fill color
Konturfarve til deaktiveret knapDisabled button outline color
fourthLevelElementsfourthLevelElements
foregroundNeutralTertiary (frarådes)foregroundNeutralTertiary (deprecated)
nedtonet farve på forklaringlegend dimmed color
Farven på kortkategorimærkatCard category label color
Farven på kortkategorimærkat for flere rækkerMulti-row card category labels color
Linjefarven på kort med flere rækkerMulit-row card bar color
Stregfarve for konverteringsrate i tragtformet diagramFunnel chart conversion rate stroke color
Skriftfarve til tekst til deaktiveret knapDisabled button text font color
Stregfarve til ikon for deaktiveret knapDisabled button icon line color
backgroundbackground Baggrundsfarve på mærkat (inde i datapunkter)Labels background color (when inside data points)
Baggrundsfarve for rulleelementer i udsnitSlicer dropdown items background color
Stregfarve for kransediagramDonut chart stroke color
Stregfarve for træstrukturTreemap stroke color
Baggrundsfarve for kombinationsdiagramCombo chart background color
Udfyldningsfarve til knapButton fill color
Baggrundsfarve for filterrude og tilgængeligt filterkortFilter pane and available filter card background color
secondaryBackgroundsecondaryBackground
backgroundNeutral (frarådes)backgroundNeutral (deprecated)
Konturfarven på tabel- og matrixgitterTable and matrix grid outline color
Standardfarve for figurkortShape map default color
Båndets fyldfarve for bånddiagram (når indstillingen tilpas til seriens farve er slået fra)Ribbon chart ribbon fill color (when match series option is turned off)
Når baggrund != FFFFFF:When background != FFFFFF:
Udfyldningsfarve til deaktiveret knapDisabled button fill color
Konturfarve til deaktiveret knapDisabled button outline color
tableAccenttableAccent Tilsidesætter konturfarve for tabel-og matrixgitter, når den findesOverrides table and matrix grid outline color when present

Her er et eksempel på et tema, der angiver farveklasserne:Here's a sample theme that sets the color classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "firstLevelElements": "#252423",
  "secondLevelElements": "#605E5C",
  "thirdLevelElements": "#F3F2F1",
  "fourthLevelElements": "#B3B0AD",
  "background": "#FFFFFF",
  "secondaryBackground": "#C8C6C4",
  "tableAccent": "#118DFF"
}

Tip

Hvis du opretter et "mørkt tema" eller et andet farverigt tema, der afviger fra den typiske "sorte" firstLevelElements på "hvid" background-typografi, skal du også angive værdierne for andre strukturelle farver og farverne for de primære tekstfarver.If you are authoring a "dark theme" or other colorful theme that diverges from the typical "black" firstLevelElements on "white" background style, be sure to also set the values for other structural colors and the primary text class colors. Derved sikres, at f.eks. datanavne for diagrammer med en etiketbaggrund stemmer overens med det forventede format, at de kan læses, og samtidig sikres, at aksegitterlinjer er synlige.This will ensure that (for example) data labels on charts with a label background will match the anticipated style and be readable, as well as ensuring axis gridlines are visible.

Indstilling af formaterede tekststandarderSetting formatted text defaults

Derefter kan du føje tekstklasser til din JSON-fil.Next up, you can add text classes to your JSON file. Tekstklasser ligner farveklasser, men er designet for at give dig mulighed for at opdatere skriftstørrelsen, farven og familien for grupper af tekst på tværs af rapporten.Text classes are similar to color classes, but are designed to allow you to update the font size, color, and family for groups of text across your report.

Der er 12 tekstklasser, men du skal faktisk kun angive fire klasser, de såkaldte primære klasser, for at ændre al tekstformatering i din rapport.There are 12 text classes, but you need to set only four classes, called primary classes, to change all of the text formatting in your report. Disse fire primære klasser kan angives i dialogboksen Tilpas tema i sektionen "Tekst": "Generelt" svarer til etiket, "Titel" til titel, "Kort og KPI'er" til forklaring og "Faneoverskrifter" til overskrift.These four primary classes can be set in the Customize theme dialog box under the "Text" section: "General" corresponds to label, "Title" to title, "Cards and KPIs" to callout, and "Tab headers" to header.

Andre tekstklasser, der betragtes som sekundære klasser, får automatisk deres egenskaber fra deres tilknyttede primære klasser.Other text classes, considered secondary classes, automatically derive their properties from their associated primary classes. Ofte vælger en sekundær klasse en lysere tekstfarve eller en vis procentdel større eller mindre tekststørrelse sammenlignet med den primære klasse.Often, a secondary class selects a lighter shade of text color, or a percentage large or smaller text size compared to the primary class.

Tag klassen label som et eksempel.Take the label class as an example. Standardformateringen for label class er Segoe UI, #252423 (en mørkegrå farve) og 12 pkt.The default formatting for the label class is Segoe UI, #252423 (a dark grey color), and 12 point. Denne klasse bruges til at formatere værdierne i tabellen og matrixen.This class is used to format the values in the table and matrix. Totalerne i en tabel eller matrix vil typisk have samme formatering, men er med fed, så de er tydeligere, og de bruger derfor en label class for fed. Du behøver dog ikke angive den pågældende klasse i temaet JSON. Power BI gør dette automatisk.Typically, the totals in a table or matrix have similar formatting, but are bolded with the bold label class so they stand out. However, you don't need to specify that class in the theme JSON; Power BI does so automatically. Hvis du på et senere tidspunkt beslutter at angive labels med en skrifttype på 14 pkt. i dit tema, behøver du ikke også at opdatere den pågældende label class for fed, fordi den nedarver tekstformatering fra label class.Later, if you decide to specify labels that have a 14-point font in your theme, you don't need to also update the bold label class, because it inherits text formatting from the label class.

De følgende oplysninger vises i følgende tabel:The following table shows the following information:

 • Hver af de fire primære tekstklasser, hvad den enkelte tekstklasse formaterer og de tilhørende standardindstillinger.Each of the four primary text classes, what it formats, and its default settings
 • Hver sekundær klasse, hvad den enkelte klasse formaterer og de tilhørende standardindstillinger, der er entydige sammenlignet med den primære klasse.Each secondary class, what it formats, and its default setting that's unique compared to the primary class
Primær klassePrimary class Sekundær klasseSecondary classes JSON-klassenavnJSON class name StandardindstillingerDefault settings Tilknyttede visuelle objekterAssociated visual objects
BilledforklaringCallout I/TN/A calloutcallout DINDIN
#252423#252423
45pt45pt
KortdatamærkaterCard data labels
KPI-indikatorerKPI indicators
SidehovedHeader I/TN/A headerheader Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold
#252423#252423
12pt12pt
Headere for nøglefaktorerKey influencers headers
TitelTitle titeltitle DINDIN
#252423#252423
12pt12pt
KategoriaksetitelCategory axis title
VærdiaksetitelValue axis title
Korttitel på flere rækker*Multi-row card title *
UdsnitsheaderSlicer header
- Stor titelLarge title largeTitlelargeTitle 14pt14pt Titel på visualiseringVisual title
NavnLabel labellabel Segoe UISegoe UI
#252423#252423
10pt10pt
Kolonneoverskrifter i tabeller og matrixerTable and matrix column headers
Rækkeoverskrifter i matrixerMatrix row headers
Tabel- og matrixgitterTable and matrix grid
Tabel- og matrixværdierTable and matrix values
- HalvfedSemibold semiboldLabelsemiboldLabel Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold Profiltekst for nøglefaktorerKey influencers profile text
- StorLarge largeLabellargeLabel 12pt12pt Datanavne for kort med flere rækkerMulti-row card data labels
- LilleSmall smallLabelsmallLabel 9pt9pt Referencelinjemærkater*Reference line labels *
Mærkater for datoområde i udsnitSlicer date range labels
Teksttype for numerisk input i udsnitSlicer numeric input text style
Søgefelt i udsnitSlicer search box
Tekst for nøglefaktorKey influencers influencer text
- LysLight lightLabellightLabel #605E5C#605E5C Forklarende tekstLegend text
KnaptekstButton text
KategoriaksemærkaterCategory Axis labels
Datamærkater i tragtformet diagramFunnel chart data labels
Mærkater for konverteringsrater i tragtformet diagramFunnel chart conversion rate labels
Mål i målerGauge target
Kategorimærkat for punktdiagramScatter chart category label
Elementer i udsnitSlicer items
- FedBold boldLabelboldLabel Segoe UI BoldSegoe UI Bold Subtotaler i matrixerMatrix subtotals
Hovedtotaler i matrixerMatrix grand totals
Totaler i tabellerTable totals
- Stor og letLarge and Light largeLightLabellargeLightLabel #605E5C#605E5C
12pt12pt
KortkategorimærkaterCard category labels
MålermærkaterGauge labels
Kategorimærkater for kort med flere rækkerMulti-row card category labels
- Lille og letSmall and Light smallLightLabelsmallLightLabel #605E5C#605E5C
9pt9pt
DatamærkaterData labels
VærdiaksemærkaterValue axis labels

* Elementer markeret med stjerne farves også ud fra første datafarve i rapporttemaet.* Starred items are also colored based on the first data color of the report theme.

Tip

De lyse variationer af tekstklasser kan hente deres lyse farve fra de strukturelle farver som defineret ovenfor.The light variations of text classes take their light color from the structural colors defined above. Hvis du opretter et "mørkt tema", skal du også sørge for at angive farverne "firstLevelElements" (der svarer til den primære tekstfarve), "secondLevelElements" (der svarer til den forventede "lyse" tekstfarve) og "background" (med tilstrækkelig kontrast til elementfarver på både første og andet niveau).If you are authoring a "dark theme," be sure to also set the colors "firstLevelElements" (matching the primary text color), "secondLevelElements" (matching the anticipated "light" color for text), and "background" (with sufficient contrast to both first- and second-level elements colors).

Her er et eksempel på et tema, der kun angiver primære tekstklasser:Here's an example theme that sets only the primary text classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "textClasses": {
    "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
    },
    "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
    }
  }
}

Da sekundære klasser arver fra de primære klasser, behøver du ikke at angive dem i temafilen.Because secondary classes inherit from the primary classes, you don't need to set them in your theme file. Du kan dog eksplicit formatere de sekundære klasser i temafilen, hvis du ikke bryder dig om arvereglerne (hvis du f.eks. ikke ønsker, at totalerne skal være med fed i en tabel), på samme måde som du kan formatere de primære klasser.However, if you don't like the inheritance rules (for example, if you don't want your totals to be a bolded version of the values in a table), you can explicitly format the secondary classes in the theme file, just like you can format the primary classes.

Indstilling af standarder for visuelle egenskaber (visualStyles)Setting visual property defaults (visualStyles)

Hvis du vil oprette et udvidet JSON-filformat med mere detaljeret kontrol over den visuelle formatering i en rapport, skal du også føje et afsnit af typen visualStyles til JSON-filen for at indlejre detaljer om formateringen.Lastly, to create an extended-format JSON file, with more detailed and granular control over all visual formatting in a report, add a visualStyles section to the JSON file to nest the formatting specifics. Her er et skabeloneksempel på afsnittet visualStyles:Here's a templated example of the visualStyles section:

  "visualStyles": {
    "<visualName>": {
      "<styleName>": {
        "<cardName>": [{
          "<propertyName>": <propertyValue>
        }]
      }
    }
  }

Du skal bruge en bestemt visual og et kortnavn til afsnittene visualName og cardName.For the visualName and cardName sections, use a specific visual and card name. styleName er i øjeblikket altid en stjerne (*), men i en kommende version kan du oprette forskellige formater til dine visuelle elementer og give dem navne (svarer til typografifunktionen for tabeller og matrixer).Currently, the styleName is always an asterisk (*), but in a future release you'll be able to create different styles for your visuals and give them names (similar to the table and matrix style feature). propertyName er navnet på den specifikke formateringsindstilling og propertyValue er værdien for formateringsindstillingen.propertyName is the name of the formatting option and propertyValue is the value for that formatting option.

Brug en stjerne i anførselstegn for visualName og cardName, hvis du vil have, at den pågældende indstilling gælder for alle visualiseringer eller kort med en egenskab.For visualName and cardName, use an asterisk in quotes if you want that setting to apply to all visuals or cards that have a property. Hvis du bruger en stjerne for både visualiseringen og kortnavnet, anvender du en indstilling globalt i rapporten på effektiv vis, f.eks. skrifttypestørrelse eller en bestemt skrifttypefamilie for al tekst på tværs af alle visuelle elementer.If you use an asterisk for both the visual and card name, you're effectively applying a setting globally in your report, such as a font size or specific font family for all text across all visuals.

Her er et eksempel, der angiver nogle få egenskaber gennem typografier for visuals:Here's an example that sets a few properties through the visual styles:

{
  "name":"Custom Theme",
  "visualStyles":{
   "*": {
     "*": {
      "*": [{
        "wordWrap": true
      }],
      "categoryAxis": [{
        "gridlineStyle": "dotted"
      }],
      "filterCard": [
       {
        "$id": "Applied",
        "foregroundColor": {"solid": {"color": "#252423" } }
       },
       {
        "$id":"Available",
        "border": true
       }
      ]
     }
   },
   "scatterChart": {
     "*": {
      "bubbles": [{
         "bubbleSize": -10
      }]
     }
   }
  }
}

I dette eksempel angives følgende indstillinger:This example makes the following settings:

 • Aktiverer tekstombrydning overalt.Turns on word wrap everywhere
 • Angiver gitterlinjetype til punkteret for alle visuelle elementer med en kategoriakse.Sets the gridline style to dotted for all visuals with a category axis
 • Angiver formatering for de tilgængelige og anvendte filterkort (bemærk formatet, der bruger "$id" til at angive de forskellige versioner af filterkortene)Sets some formatting for the available and applied filter cards (note the format using "$id" to set the different versions of the filter cards)
 • Angiver boblestørrelsen for punktdiagrammer til -10.Sets the bubble size for scatter charts to -10.

Bemærk

Du skal kun angive de formateringselementer, som skal justeres.You need only specify the formatting elements you want to adjust. De formateringselementer, der ikke er omfattet af JSON-filen, vender blot tilbage til deres standardværdier og -indstillinger.Any formatting elements that aren't included in the JSON file revert to their default values and settings.

visualStyles definitionslistevisualStyles definition list

Tabellerne i dette afsnit definerer navne til visuals (visualName), kortnavne (cardName), egenskabsnavne (propertyName) og de optællinger, der er nødvendige for at oprette din JSON-fil.The tables in this section define visual names (visualName), card names (cardName), property names (propertyName), and the enumerations that are necessary to create your JSON file.

visualName-værdiervisualName values
areaChartareaChart
barChartbarChart
basicShapebasicShape
cardcard
clusteredBarChartclusteredBarChart
clusteredColumnChartclusteredColumnChart
columnChartcolumnChart
comboChartcomboChart
donutChartdonutChart
filledMapfilledMap
funnelfunnel
gaugegauge
hundredPercentStackedBarCharthundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnCharthundredPercentStackedColumnChart
imageimage
kpikpi
lineChartlineChart
lineClusteredColumnComboChartlineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChartlineStackedColumnComboChart
mapmap
multiRowCardmultiRowCard
pieChartpieChart
pivotTablepivotTable
ribbonChartribbonChart
scatterChartscatterChart
shapeMapshapeMap
slicerslicer
stackedAreaChartstackedAreaChart
tableExtableEx
treemaptreemap
waterfallChartwaterfallChart

I følgende tabel defineres værdier for cardName.The following table defines cardName values. Den første værdi i hver celle er JSON-filbetingelsen.The first value in each cell is the JSON file term. Den anden værdi er navnet på kortet, som det ses på brugergrænsefladen i Power BI Desktop.The second value is the name of the card as seen in the Power BI Desktop user interface.

cardName-værdiercardName values
axis: Målerakseaxis: Gauge axis
breakdown: Udspecificeringbreakdown: Breakdown
bubbles: Boblerbubbles: Bubbles
calloutValue: BilledforklaringsværdicalloutValue: Callout Value
card: Kortcard: Card
cardTitle: KorttitelcardTitle: Card Title
categoryAxis: X-aksecategoryAxis: X-Axis
categoryLabels: KategorietikettercategoryLabels: Category labels
columnFormatting: FeltformateringcolumnFormatting: Field formatting
columnHeaders: KolonneoverskriftercolumnHeaders: Column headers
dataLabels: DatamærkaterdataLabels: Data labels
fill: Udfyldningfill: Fill
fillPoint: UdfyldningspunktfillPoint: Fill point
forecast: Prognoseforecast: Forecast
general: Genereltgeneral: General
goals: Målgoals: Goals
grid: Gittergrid: Grid
header: Sidehovedheader: Header
imageScaling: SkaleringimageScaling: Scaling
indicator: Indikatorindicator: Indicator
items: Elementeritems: Items
labels: Datamærkaterlabels: Data labels
legend: Forklaringlegend: Legend
lineStyles: FigurerlineStyles: Shapes
mapControls: Kontrolelementer til kortmapControls: Map controls
mapStyles: KorttypografiermapStyles: Map styles
numericInputStyle: Numerisk inputnumericInputStyle: Numeric inputs
percentBarLabel: Etiket for gennemførelsesfrekvenspercentBarLabel: Conversion Rate Label
plotArea: AfbildningsområdeplotArea: Plot Area
plotAreaShading: SymmetriskyggeplotAreaShading: Symmetry shading
ratioLine: ForholdslinjeratioLine: Ratio line
referenceLine: KonstantlinjereferenceLine: Constant Line
ribbonChart: BåndribbonChart: Ribbons
rotation: Rotationrotation: Rotation
rowHeaders: RækkeoverskrifterrowHeaders: Row headers
selection: Kontrolelementer til markeringselection: Selection Controls
sentimentColors: Farver for synspunktsentimentColors: Sentiment colors
shape: Formshape: Shape
slider: Skyderslider: Slider
status: Farvekodningstatus: Color coding
subTotals: SubtotalersubTotals: Subtotals
target: Måltarget: Target
total: Samlet totaltotal: Grand total
trend: Tendenslinjetrend: Trend Line
trendline: Tendensaksetrendline: Trend axis
valueAxis: Y-aksevalueAxis: Y-Axis
values: Værdiervalues: Values
wordWrap: TekstombrydningwordWrap: Word wrap
xAxisReferenceLine: Konstantlinje for X-aksexAxisReferenceLine: X-Axis Constant Line
y1AxisReferenceLine: Konstantlinjey1AxisReferenceLine: Constant Line
zoom: Zoomzoom: Zoom

Egenskaber i hvert kortProperties within each card

I følgende afsnit defineres egenskaberne i hvert kort.The following section defines the properties within each card. Kortnavnet efterfølges af hvert egenskabsnavn.The card name is followed by each property name. For hver egenskab vises et navn, hvis formateringsruden vises, med en beskrivelse af, hvad formateringsindstillingen gør, og typen af formateringsindstilling.For each property: the name you see if the formatting pane is displayed, a description of what the formatting option does, and the type of the formatting option. På den måde kan du se, hvilken type værdier du kan bruge i temafilen.This approach lets you know what kind of values you can use in your theme file.

Når du bruger dateTime, skal datoen være en ISO-dato i enkelte anførselstegn med dato/klokkeslæt i begyndelsen.When you're using dateTime, the date must be an ISO date in single quotes, with datetime at the beginning. Se følgende eksempel:See the following example:

"datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'""datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'"

Booleske værdier er enten true eller false.Booleans are either true or false. Strenge skal være i dobbelte anførselstegn, som i "dette er en streng".Strings must be in double quotes, as in "this is a string". Tal er blot selve værdien, ikke i anførselstegn.Numbers are just the value itself, not in quotes.

Farver skal bruge følgende format, hvor den brugerdefinerede hexadecimale kode erstatter "FFFFFF" i det følgende eksempel:Colors use the following format, where your custom hexadecimal code replaces "FFFFFF" is in the following example:

{ "solid": { "color": "#FFFFFF" } }

En optælling, der oftest bruges til indstillinger for formatering af rullemenuer, og som betyder, at den kan indstilles til en hvilken som helst af de indstillinger, der vises i ruden, f.eks. "RightCenter" for placering af forklaring eller "Data value, percent of total" for datamærkat for cirkeldiagram.An enumeration, most commonly used for drop-down formatting options, means it can be set to any of the options seen in the pane, for example "RightCenter" for legend position or "Data value, percent of total" for pie data label. Optællingsindstillingerne vises under egenskabslisten.The enumeration options are shown below the property list.

{
   "general":{
    "responsive": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "(Preview) Responsive"
     ],
     "description": [
      "The visual will adapt to size changes"
     ]
    },
    "legend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select the location for the legend"
     ]
    },
    "showTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Display a title for legend symbols"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "categoryAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "axisType": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Type"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the X-axis",
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "concatenateLabels": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Concatenate labels"
     ],
     "description": [
      "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
     ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Minimum category width"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "duration": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "valueAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis",
      "Title for the X-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "axisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Column)"
     ]
    },
    "secShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show secondary"
     ]
    },
    "alignZeros": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Align zeros"
     ],
     "description": [
      "Align the zero tick marks for both value axes"
     ]
    },
    "secAxisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Line)"
     ]
    },
    "secPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "secAxisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "secStart": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "secEnd": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "secShowAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "secAxisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "secLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "secFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "secLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "secTitleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secTitleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    }
   },
   "dataPoint": {
    "defaultColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "fill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill"
     ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "showAllDataPoints": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show all"
     ]
    }
   },
   "labels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "showAll": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "labelDensity": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Label density"
     ]
    },
    "labelOrientation": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Orientation"
     ]
    },
    "labelPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "% decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the percentages"
     ]
    },
    "labelStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Label style"
     ]
    }
   },
   "lineStyles": {
    "strokeWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stroke width"
     ]
    },
    "strokeLineJoin": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Join type"
     ]
    },
    "lineStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "showMarker": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show marker"
     ]
    },
    "markerShape": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Marker shape"
     ]
    },
    "markerSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Marker size"
     ]
    },
    "markerColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Marker color"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series",
      "Show"
     ]
    },
    "shadeArea": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Shade area"
     ]
    }
   },
   "plotArea": {
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "trend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set trend line name"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set trend line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for trend line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ],
     "description": [
      "Set trend line style"
     ]
    },
    "combineSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Combine Series"
     ],
     "description": [
      "Show one trend line per series or combine"
     ]
    }
   },
   "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "referenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set reference line name"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "line": {
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "weight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Weight"
     ]
    },
    "roundEdge": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Round edges"
     ]
    }
   },
   "fill": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fillColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "rotation": {
    "angle": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Rotation"
     ]
    }
   },
   "categoryLabels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "wordWrap": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "dataLabels": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "cardTitle": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "card": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "barShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show bar"
     ],
     "description": [
      "Display a bar to the left side of the card as an accent"
     ]
    },
    "barColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bar color"
     ]
    },
    "barWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Bar thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the bar in pixels"
     ]
    },
    "cardPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Padding"
     ],
     "description": [
      "Background"
     ]
    },
    "cardBackground": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "percentBarLabel": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "axis": {
    "min": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Min"
     ]
    },
    "max": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Max"
     ]
    },
    "target": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Target"
     ]
    }
   },
   "target": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "calloutValue": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    }
   },
   "forecast": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set forecast name"
     ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Confidence band style"
     ],
     "description": [
      "Set forecast confidence band style"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set forecast line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "transform": {
     "type": [
      "queryTransform"
     ]
    }
   },
   "bubbles": {
    "bubbleSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Size"
     ]
    }
   },
   "mapControls": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ]
    },
    "zoomLevel": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLatitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLongitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "mapStyles": {
    "mapTheme": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Theme"
     ]
    }
   },
   "shape": {
    "map": {
     "type": [
      "geoJson"
     ]
    },
    "projectionEnum": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Projection"
     ],
     "description": [
      "Projection"
     ]
    }
   },
   "zoom": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on shapes with available data"
     ]
    },
    "selectionZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Selection zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on selected shapes"
     ]
    },
    "manualZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Manual zoom"
     ],
     "description": [
      "Allow user to zoom and pan"
     ]
    }
   },
   "xAxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "fillPoint": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "colorByCategory": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "plotAreaShading": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "upperShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Upper shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the upper region"
     ]
    },
    "lowerShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Lower shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the lower region"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "ratioLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    }
   },
   "grid": {
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "gridVertical": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
     ]
    },
    "gridHorizontal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
     ]
    },
    "rowPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Row padding"
     ],
     "description": [
      "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
     ]
    },
    "imageHeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Image height"
     ],
     "description": [
      "The height of images in pixels"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto-size column width"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "values": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color scales"
     ]
    },
    "fontColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the odd rows"
     ]
    },
    "backColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the odd rows"
     ]
    },
    "fontColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the even rows"
     ]
    },
    "backColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the even rows"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Banded row style"
     ],
     "description": [
      "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
     ]
    },
    "valuesOnRow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show on rows"
     ],
     "description": [
      "Show values in row groups rather than columns"
     ]
    }
   },
   "total": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    },
    "totals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Totals"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnFormatting": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "styleHeader": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color header"
     ]
    },
    "styleValues": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color values"
     ]
    },
    "styleTotal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color total"
     ]
    },
    "styleSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color subtotals"
     ]
    }
   },
   "rowHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "stepped": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout"
     ],
     "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
     ]
    },
    "steppedLayoutIndentation": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
     ],
     "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "subTotals": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "rowSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total row"
     ]
    },
    "columnSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total column"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    }
   },
   "selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Select All"
     ]
    },
    "singleSelect": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Single Select"
     ]
    }
   },
   "header": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "items": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "numericInputStyle": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "slider": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    }
   },
   "dateRange": {
    "includeToday": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Include today"
     ]
    }
   },
   "sentimentColors": {
    "increaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Increase"
     ]
    },
    "decreaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Decrease"
     ]
    },
    "totalFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Total"
     ]
    },
    "otherFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Other"
     ]
    }
   },
   "breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
     "type": [
      "integer"
     ],
     "displayName": [
      "Max breakdowns"
     ],
     "description": [
      "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
     ]
    }
   },
   "indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "indicatorPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "kpiFormat": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Format"
     ]
    }
   },
   "trendline": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "goals": {
    "showGoal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Goal"
     ]
    },
    "showDistance": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Distance"
     ]
    }
   },
   "status": {
    "direction": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Direction"
     ]
    },
    "goodColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Good Color"
     ]
    },
    "neutralColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Neutral Color"
     ]
    },
    "badColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bad Color"
     ]
    }
   }

Optællingerne i JSON-filenEnumerations in the JSON file

I følgende afsnit defineres de optællinger, som du kan bruge i JSON-filen.The following section defines the enumerations that you can use in the JSON file.

  {
    "legend": {
      "position": [
        {
          "value": "Top",
          "displayName": "Top"
        },
        {
          "value": "Bottom",
          "displayName": "Bottom"
        },
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        },
        {
          "value": "TopCenter",
          "displayName": "Top Center"
        },
        {
          "value": "BottomCenter",
          "displayName": "Bottom Center"
        },
        {
          "value": "LeftCenter",
          "displayName": "Left Center"
        },
        {
          "value": "RightCenter",
          "displayName": "Right center"
        }
      ],
      "legendMarkerRendering": [
        {
          "value": "markerOnly",
          "displayName": "Markers only"
        },
        {
          "value": "lineAndMarker",
          "displayName": "Line and markers"
        },
        {
          "value": "lineOnly",
          "displayName": "Line only"
        }
      ]
    },
    "categoryAxis": {
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisType": [
        {
          "value": "Scalar",
          "displayName": "Continuous"
        },
        {
          "value": "Categorical",
          "displayName": "Categorical"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ]
    },
    "valueAxis": {
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "secPosition": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "secAxisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "secAxisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ]
    },
    "lineStyles": {
      "strokeLineJoin": [
        {
          "value": "miter",
          "displayName": "Miter"
        },
        {
          "value": "round",
          "displayName": "Round"
        },
        {
          "value": "bevel",
          "displayName": "Bevel"
        }
      ],
      "lineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "markerShape": [
        {
          "value": "circle",
          "displayName": "●"
        },
        {
          "value": "square",
          "displayName": "■"
        },
        {
          "value": "diamond",
          "displayName": "◆"
        },
        {
          "value": "triangle",
          "displayName": "▲"
        },
        {
          "value": "x",
          "displayName": "☓"
        },
        {
          "value": "shortDash",
          "displayName": " -"
        },
        {
          "value": "longDash",
          "displayName": "—"
        },
        {
          "value": "plus",
          "displayName": "+"
        }
      ]
    },
    "trend": {
      "style": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
      }
    ]
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
        "displayName": "Left"
      },
      {
        "value": "right",
        "displayName": "Right"
      }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
      {
        "value": "above",
        "displayName": "Above"
      },
      {
        "value": "under",
        "displayName": "Under"
      }
    ]
  },
  "referenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
   {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
   },
   {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
   },
   {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
   }
  ],
  "dataLabelHorizontalPosition": [
   {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
   },
   {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
   }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
   {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
   },
   {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
   }
  ]
  },
  "labels": {
  "labelOrientation": [
   {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
   },
   {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
   }
  ],
  "labelPosition": [
   {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
   },
   {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
   },
   {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
   },
   {
    "value": "InsideCenter",
    "displayName": "Inside Center"
   },
   {
    "value": "InsideBase",
    "displayName": "Inside Base"
   }
  ],
  "labelStyle": [
   {
    "value": "Category",
    "displayName": "Category"
   },
   {
    "value": "Data",
    "displayName": "Data value"
   },
   {
    "value": "Percent of total",
    "displayName": "Percent of total"
   },
   {
    "value": "Both",
    "displayName": "Category, data value"
   },
   {
    "value": "Category, percent of total",
    "displayName": "Category, percent of total"
   },
   {
    "value": "Data value, percent of total",
    "displayName": "Data value, percent of total"
   },
   {
    "value": "Category, data value, percent of total",
    "displayName": "All detail labels"
   }
   ]
  },
  "card": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
     ]
  },
  "imageScaling": {
    "imageScalingType": [
     {
      "value": "Normal",
      "displayName": "Normal"
     },
     {
      "value": "Fit",
      "displayName": "Fit"
     },
     {
      "value": "Fill",
      "displayName": "Fill"
     }
    ]
  },
  "forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
     {
      "value": "fill",
      "displayName": "Fill"
     },
     {
      "value": "line",
      "displayName": "Line"
     },
     {
      "value": "none",
      "displayName": "None"
     }
    ],
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
     {
      "value": "aerial",
      "displayName": "Aerial"
     },
     {
      "value": "canvasDark",
      "displayName": "Dark"
     },
     {
      "value": "canvasLight",
      "displayName": "Light"
     },
     {
      "value": "grayscale",
      "displayName": "Grayscale"
     },
     {
      "value": "road",
      "displayName": "Road"
     }
    ]
  },
  "shape": {
    "projectionEnum": [
     {
      "value": "albersUsa",
      "displayName": "Albers USA"
     },
     {
      "value": "equirectangular",
      "displayName": "Equirectangular"
     },
     {
      "value": "mercator",
      "displayName": "Mercator"
     },
     {
      "value": "orthographic",
      "displayName": "Orthographic"
     }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ],
    "position": [
     {
      "value": "back",
      "displayName": "Behind"
     },
     {
      "value": "front",
      "displayName": "In Front"
     }
    ],
    "dataLabelText": [
     {
      "value": "Value",
      "displayName": "Value"
     },
     {
      "value": "Name",
      "displayName": "Name"
     },
     {
      "value": "ValueAndName",
      "displayName": "Name and Value"
     }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
     {
      "value": "left",
      "displayName": "Left"
     },
     {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
     }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
     {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
     },
     {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
     }
    ]
    },
    "ratioLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "columnHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "values": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "rowHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "subTotals": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ],
    "rowSubtotalsPosition": [
     {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
     },
     {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
     }
    ]
    },
    "general": {
    "orientation": [
     {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
     },
     {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
     }
    ]
    },
    "data": {
    "relativeRange": [
     {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
     },
     {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
     },
     {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
     }
    ],
    "relativePeriod": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
     },
     {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
     },
     {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
     },
     {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
     },
     {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Years",
      "displayName": "Years"
     },
     {
      "value": "Calendar Years",
      "displayName": "Years (Calendar)"
     }
    ],
    "mode": [
     {
      "value": "Between",
      "displayName": "Between"
     },
     {
      "value": "Before",
      "displayName": "Before"
     },
     {
      "value": "After",
      "displayName": "After"
     },
     {
      "value": "Basic",
      "displayName": "List"
     },
     {
      "value": "Dropdown",
      "displayName": "Dropdown"
     },
     {
      "value": "Relative",
      "displayName": "Relative"
     },
     {
      "value": "Single",
      "displayName": "Single Value"
     }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
     {
      "value": "Positive",
      "displayName": "High is good"
     },
     {
      "value": "Negative",
      "displayName": "Low is good"
     }
     ]
    }
  }
 }
}

Begrænsninger og overvejelserLimitations and considerations

Hvis du bruger et af vores oprindelige temaer, temaet "Classic" eller et brugerdefineret tema, som du har importeret oven på et af disse, er tekstsektionen i temadialogboksen ikke tilgængelig til konfiguration.If you're using one of our original themes, the "Classic" theme, or a custom theme that you imported on top of one of these, the text section of the theme dialog box isn't available for configuring.

Indbyggede temaer, der påvirkes af denne begrænsning, omfatter følgende temaer:Built-in themes that are affected by this limitation include the following themes:

 • KlassiskClassic
 • ByparkCity park
 • KlasselokaleClassroom
 • Sikker for farveblindeColorblind safe
 • ElektriskElectric
 • Høj kontrastHigh contrast
 • SolnedgangSunset
 • TusmørkeTwilight

Hvis du bruger et af de berørte temaer, og du ikke behøver at ændre tekstindstillingerne, kan du trygt bruge de øvrige faner i dialogboksen uden problemer.If you're using one of the affected themes and you don't need to modify the text settings, you can safely use the other tabs of the dialog box with no issues. Men hvis du vil bruge tekstklasser med et af de berørte temaer, har du et par muligheder:However, if you want to use the text classes with one of the affected themes, you have a couple options:

 • Den hurtigste og nemmeste måde at aktivere tekstklasser på er ved at vælge indstillingerne for standardtemaet.The quickest and easiest way to enable the text classes is to select the Default theme options.
 • Hvis du vil beholde det aktuelle brugerdefinerede tema, skal du aktivere tekstfanen:If you want to keep your current custom theme, to enable the text tab:
  1. Eksportér dit aktuelle tema.Export your current theme.
  2. Vælg standardtemaet.Select the default theme.
  3. Importér det brugerdefinerede tema, du importerede i første trin.Import the custom theme you exported in the first step.

Teksten i din rapport ser anderledes ud, men du kan få adgang til tekstfanen i temadialogboksen.The text in your report will look different, but you will be able to access the text tab in the theme dialog box.