Datakilder i Power BI DesktopData sources in Power BI Desktop

Med Power BI Desktop kan du oprette forbindelse til data fra mange forskellige kilder.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Der findes en komplet liste over tilgængelige datakilder nederst på siden.A full list of available data sources is at the bottom of this page.

Hvis du vil oprette forbindelse til data, skal du vælge Hent data på båndet Hjem.To connect to data, select Get Data from the Home ribbon. Hvis du vælger pil ned eller teksten Hent data på knappen, vises menuen med de mest almindelige datatyper på følgende billede:Selecting the down arrow, or the Get Data text on the button, shows the Most Common data types menu shown in the following image:

Hent data i Power BI Desktop

Hvis du vælger Mere...Selecting More… i menuen Mest almindelige, vises vinduet Hent data.from the Most Common menu displays the Get Data window. Du kan også åbne vinduet Hent data (og omgå menuen Mest almindelige) ved at vælge ikonet Hent data direkte.You can also bring up the Get Data window (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon button directly.

Knappen Hent data

Bemærk

Power BI-teamet udvider hele tiden de datakilder, der er tilgængelige for Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Du kan derfor ofte se tidlige versioner af igangværende datakilder markeret som Beta eller Preview.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Alle datakilder, der er markeret som Beta eller Preview, har begrænset support og funktionalitet og skal ikke bruges i produktionsmiljøer.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Derudover er alle data, der er markeret som beta eller prøveversion for Power BI Desktop, muligvis ikke tilgængelige til brug i Power BI-tjenesten eller andre Microsoft-tjenester, før datakilden bliver generelt tilgængelig.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

DatakilderData Sources

Datatyper er organiseret i følgende kategorier:Data types are organized in the following categories:

 • AlleAll
 • FilFile
 • DatabaseDatabase
 • Power BIPower BI
 • AzureAzure
 • OnlinetjenesterOnline Services
 • AndetOther

Kategorien Alle inkluderer alle dataforbindelsestyper fra alle kategorier.The All category includes all data connection types from all categories.

Kategorien Fil indeholder følgende dataforbindelser:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Tekst/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • MappeFolder
 • PDFPDF
 • SharePoint-mappeSharePoint Folder

På følgende billede vises vinduet Hent data for Fil.The following image shows the Get Data window for File.

Hent data > Filer

Kategorien Database indeholder følgende dataforbindelser:The Database category provides the following data connections:

 • SQL Server-databaseSQL Server Database
 • Access-databaseAccess Database
 • SQL Server Analysis Services-databaseSQL Server Analysis Services Database
 • Oracle-databaseOracle Database
 • IBM DB2-databaseIBM DB2 Database
 • IBM Informix-database (beta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • MySQL-databaseMySQL Database
 • PostgreSQL-databasePostgreSQL Database
 • Sybase-databaseSybase Database
 • TeradataTeradata
 • SAP HANA-databaseSAP HANA Database
 • SAP Business Warehouse-programserverSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse-meddelelsesserverSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • AtScale-kuber (beta)AtScale cubes (Beta)
 • BI ConnectorBI Connector
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (Beta)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (Beta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (beta)Jethro (Beta)
 • Kyligence Enterprise (beta)Kyligence Enterprise (Beta)
 • MarkLogic (Beta)MarkLogic (Beta)

Bemærk

Nogle databaseforbindelser kræver, at du aktiverer dem ved at vælge Filer > Indstillinger > Indstillinger og derefter vælger Funktioner til eksempelvisning og aktiverer forbindelsen.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Hvis du ikke kan se nogle af de forbindelser, der er nævnt ovenfor, og du vil bruge dem, skal du kontrollere dine indstillinger for Funktioner til eksempelvisning.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Bemærk også, at alle datakilder, der er markeret som Beta eller Preview, har begrænset support og funktionalitet og skal ikke bruges i produktionsmiljøer.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

På følgende billede vises vinduet Hent data for Database.The following image shows the Get Data window for Database.

Hent data > Databaser

Kategorien Power Platform indeholder følgende dataforbindelser:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Power BI-datasætPower BI datasets
 • Power BI-dataflowPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Power Platform-dataflow (beta)Power Platform dataflows (Beta)

På følgende billede vises vinduet Hent data for Power Platform.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Hent data > Power BI

Kategorien Azure indeholder følgende dataforbindelser:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
 • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
 • Azure Analysis Services-databaseAzure Analysis Services database
 • Azure Blob StorageAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Lake Storage Gen2 (beta)Azure Data Lake Storage Gen2 (Beta)
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • Interaktiv HDInsight-forespørgselHDInsight Interactive Query
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Cost Management (Beta)Azure Cost Management (Beta)

På følgende billede vises vinduet Hent data for Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Hent data > Azure

Kategorien Onlinetjenester indeholder følgende dataforbindelser:The Online Services category provides the following data connections:

 • SharePoint Online-listeSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (i det lokale miljø)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (beta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (beta)Azure DevOps (Beta)
 • Azure DevOps Server (beta)Azure DevOps Server (Beta)
 • Salesforce-objekterSalesforce Objects
 • Salesforce-rapporterSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (beta)appFigures (Beta)
 • Data.World - Get Dataset (Beta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • FacebookFacebook
 • GitHub (beta)GitHub (Beta)
 • MailChimp (beta)MailChimp (Beta)
 • Marketo (beta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (beta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One – PRM (beta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • Planview Projectplace (beta)Planview Projectplace (Beta)
 • QuickBooks Online (beta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (beta)SparkPost (Beta)
 • Stripe (beta)Stripe (Beta)
 • SweetIQ (beta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One – CMT (beta)Planview Enterprise One - CMT (Beta)
 • Twilio (beta)Twilio (Beta)
 • tyGraph (beta)tyGraph (Beta)
 • Webtrends (beta)Webtrends (Beta)
 • Zendesk (beta)Zendesk (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (beta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Emigo datakilde (beta)Emigo Data Source (Beta)
 • Entersoft Business Suite (Beta)Entersoft Business Suite (Beta)
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Intune Data Warehouse (Beta)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Security (beta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (beta)TeamDesk (Beta)

På følgende billede vises vinduet Hent data for Onlinetjenester.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Hent data > Onlinetjenester

Kategorien Andet indeholder følgende dataforbindelser:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • SharePoint-listeSharePoint List
 • OData-feedOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Hadoop-fil (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • R ScriptR Script
 • Python-scriptPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • BI360 - Budgeting & Financial Reporting (Beta)BI360 - Budgeting & Financial Reporting (Beta)
 • DenodoDenodo
 • Information Grid (Beta)Information Grid (Beta)
 • PaxatasPaxata
 • QubolePresto (Beta)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (Beta)Roamler (Beta)
 • SurveyMonkey (beta)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)List (Beta)Tenforce (Smart)List (Beta)
 • Workforce Dimensions (beta)Workforce Dimensions (Beta)
 • Tom forespørgselBlank Query

På følgende billede vises vinduet Hent data for Andet.The following image shows the Get Data window for Other.

Hent data > Andet

Bemærk

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at oprette forbindelse til brugerdefinerede datakilder, der er beskyttet via Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Opret forbindelse til en datakildeConnecting to a Data Source

For at oprette forbindelse til en datakilde skal du vælge datakilden i vinduet Hent data og vælge Opret forbindelse.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. På følgende billede er Web valgt fra kategorien Andet for dataforbindelsen.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Opret forbindelse til web

Der vises et forbindelsesvindue, som er specifikt for typen af dataforbindelse.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Hvis der kræves legitimationsoplysninger, bliver du bedt om at angive dem.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. På følgende billede vises en URL-adresse, der angives for at oprette forbindelse til en webdatakilde.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

angive web-URL-adresse

Når der er angivet forbindelsesoplysninger for URL-adressen eller ressourcen, skal du vælge OK.When the URL or resource connection information is entered, select OK. Power BI Desktop opretter forbindelse til datakilden og viser de tilgængelige datakilder i navigatoren.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and presents the available data sources in the Navigator.

Skærmen Navigator

Du kan enten indlæse data ved at vælge knappen Indlæs nederst i ruden Navigator, eller du kan redigere forespørgslen, før du indlæser data, ved at vælge knappen Rediger.You can either load the data by selecting the Load button at the bottom of the Navigator pane, or edit the query before loading data by selecting the Edit button.

Det er det eneste, du skal gøre for at oprette forbindelse til datakilder i Power BI Desktop!That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Prøv at oprette forbindelse til data fra vores stadig større liste over datakilder, og vend ofte tilbage – vi tilføjer hele tiden nye datakilder på denne liste.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Brug af PBIDS-filer til at hente dataUsing PBIDS files to get data

PBIDS-filer er Power BI Desktop-filer, der har en bestemt struktur, og som har filtypenavnet PBIDS, der identificerer, at der er tale om en Power BI-datakildefil.PBIDS files are Power BI Desktop files that have a specific structure, and have a .PBIDS extension to identify it is a Power BI data source file.

Du kan oprette en PBIDS-fil for at strømline Hent data for forfattere af rapporter i din organisation.You can create a .PBIDS file to streamline the Get Data experience for report creators in your organization. Det anbefales, at administratorer opretter disse filer til almindeligt anvendte forbindelser for at lette brugen af PBIDS-filer for nye rapportforfattere.It’s recommended that administrators create these files for commonly used connections, to facilitate the use of PBIDS files for new report authors.

Når en forfatter åbner en PBIDS-fil, åbnes Power BI Desktop, og brugeren bliver bedt om at angive legitimationsoplysninger for at godkende og oprette forbindelse til den datakilde, der er angivet i filen.When an author opens a .PBIDS file, Power BI Desktop opens and prompt the user for credentials to authenticate and connect to the data source that's specified in the file. Dialogboksen Navigation vises, og brugeren skal vælge de tabeller i datakilden, der skal indlæses i modellen.The Navigation dialog appears, and the user must select the tables from that data source to load into the model. Brugerne skal muligvis også vælge databasen eller databaserne, hvis der ikke blev angivet en i PBIDS-filen.Users may also need to select the database(s) if one was not specified in the .PBIDS file.

Fremover kan brugeren begynde at oprette visualiseringer eller besøge Seneste kilder igen for at indlæse et nyt sæt tabeller i modellen.From that point forward, the user can begin building visualizations or revisit Recent sources to load a new set of tables into the model.

I øjeblikket understøtter PBIDS-filer kun en enkelt datakilde i én fil.Currently, .PBIDS files only support support a single data source in one file. Hvis du angiver mere end én datakilde, resulterer det i en fejl.Specifying more than one data source results in an error.

Administratorer opretter PBIDS-filen ved at angive de påkrævede input for en enkelt forbindelse samt forbindelsesmåden som enten DirectQuery eller Import.To create the .PBIDS file, administrators must specify the required inputs for a single connection, and can specify the mode of the connection, as either DirectQuery or Import. Hvis tilstand mangler/er null i filen, bliver den bruger, der åbner filen i Power BI Desktop, bedt om at vælge DirectQuery eller Import.If mode is missing/null in the file, the user who opens the file in Power BI Desktop is prompted to select DirectQuery or Import.

Eksempler på PBIDS-filerPBIDS file examples

Dette afsnit indeholder nogle eksempler på datakilder, der ofte bruges.This section provides some examples from commonly used data sources. PBIDS-filtypen understøtter kun dataforbindelser, der også understøttes i Power BI Desktop, med to undtagelser: Live Connect og Tom forespørgsel.The .PBIDS file type only supports data connections that are also supported in Power BI Desktop, with two exceptions: Live Connect and Blank query.

PBIDS-filen indeholder ikke oplysninger om godkendelse og tabel- og skemaoplysninger.The .PBIDS file does not include authentication information and table and schema information.

Nedenfor ses flere almindelige eksempler på PBIDS-filen, men listen er ikke fuldstændig.The following are several common examples for .PBIDS file, and are not complete or comprehensive. I forbindelse med andre datakilder kan du se DSR-formatet (Data Source Reference) for protokol- og adresseoplysninger.For other data sources, you can refer to the Data Source Reference (DSR) format for protocol and address information.

Disse eksempler er kun ment som en hjælp og er ikke en udtømmende liste. De omfatter heller ikke alle understøttede connectors i DSR-format.These examples are for convenience only, are not meant to be comprehensive, and do not include all supported connectors in DSR format. Administratorer eller organisationer kan oprette deres egne datakilder ved hjælp af disse eksempler som vejledninger og benytte dem til at oprette og understøtte deres egne datakildefiler.Administrators or organizations can create their own data sources using these examples as guides, from which they can create and support their own data source files.

Azure ASAzure AS

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
  { 
    "details": { 
    "protocol": "analysis-services", 
    "address": { 
      "server": "server-here" 
    }, 
    } 
  } 
  ] 
}

MappeFolder

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "folder", 
    "address": { 
      "path": "folder-path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

ODataOData

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "odata", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP BWSAP BW

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-bw-olap", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here", 
     "systemNumber": "system-number-here", 
     "clientId": "client-id-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP HanaSAP Hana

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-hana-sql", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here:port-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SharePoint-listeSharePoint List

URL-adressen skal pege på selve SharePoint-webstedet og ikke en liste på webstedet.The URL must point to the SharePoint site itself, and not to a list within the site. Brugerne får en navigator, der giver dem mulighed for at vælge en eller flere lister fra det pågældende websted, som hver især bliver en tabel i modellen.Users get a navigator that allows them to select one or more lists from that site, each of which becomes a table in the model.

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sharepoint-list", 
    "address": { 
     "url": "URL-here" 
    }, 
    } 
  } 
 ] 
} 

SQL ServerSQL Server

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
    { 
      "details": { 
        "protocol": "tds", 
        "address": { 
          "server": "server-name-here", 
          "database": "db-name-here (optional) "
        } 
      }, 
      "options": {}, 
      "mode": "DirectQuery" 
    } 
  ] 
} 

TekstfilText file

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "file", 
    "address": { 
      "path": "path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

WebWeb

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "http", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

DataflowDataflow

{
 "version": "0.1",
 "connections": [
  {
   "details": {
    "protocol": "powerbi-dataflows",
    "address": {
     "workspace":"workspace id (Guid)",
     "dataflow":"optional dataflow id (Guid)",
     "entity":"optional entity name"
    }
    }
  }
 ]
}

Næste trinNext steps

Du kan gøre mange forskellige ting med Power BI Desktop.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Du kan finde flere oplysninger om funktionerne i følgende ressourcer:For more information on its capabilities, check out the following resources: