Kom i gang med Power BI DesktopGet started with Power BI Desktop

Velkommen til Introduktionsvejledning til Power BI Desktop.Welcome to the getting started guide for Power BI Desktop. I denne præsentation kan du se, hvordan Power BI Desktop fungerer, hvad det kan gøre, og hvordan du bygger robuste datamodeller og fantastiske rapporter for at styrke din business intelligence.This tour shows you how Power BI Desktop works, what it can do, and how to build robust data models and amazing reports to amplify your business intelligence.

Du kan få et hurtigt overblik over, hvordan Power BI Desktop fungerer, og hvordan du bruger det, ved kun at scanne skærmbillederne i denne vejledning på få minutter.For a quick overview of how Power BI Desktop works and how to use it, you can scan the screens in this guide in just a few minutes. Hvis du vil have en mere grundig forståelse, kan du læse hver sektion, udføre trinene og slutte af med at få din egen Power BI Desktop-fil, der er klar til at blive postet i Power BI-tjenesten og blive delt med andre.For a more thorough understanding, you can read through each section, perform the steps, and create your own Power BI Desktop file to post on the Power BI service and share with others.

Power BI Desktop-rapport

Du kan også se videoen Introduktion til Power BI Desktop og downloade Excel-projektmappen Financial Sample for at følge med videoen.You can also watch the Getting Started with the Power BI Desktop video, and download the Financial Sample Excel workbook to follow along with the video.

Sådan fungerer Power BI DesktopHow Power BI Desktop works

Med Power BI Desktop kan du:With Power BI Desktop, you can:

 1. Opret forbindelse til data, herunder flere datakilder.Connect to data, including multiple data sources.
 2. Form dataene med forespørgsler, der bygger indsigtsfulde og overbevisende datamodeller.Shape the data with queries that build insightful, compelling data models.
 3. Brug datamodeller til at oprette visualiseringer og rapporter.Use the data models to create visualizations and reports.
 4. Del dine rapportfiler, så andre kan udnytte dem, bygge videre på dem og dele dem.Share your report files for others to leverage, build upon, and share. Du kan dele Power BI Desktop PBIX-filer på samme måde som andre filer, men den mest overbevisende metode er at overføre dem til Power BI-tjenesten.You can share Power BI Desktop .pbix files like any other files, but the most compelling method is to upload them to the Power BI service.

Power BI Desktop integrerer veldokumenterede Microsoft Query Engine-, datamodel- og visualiseringsteknologier.Power BI Desktop integrates proven Microsoft query engine, data modeling, and visualization technologies. Dataanalytikere og andre kan oprette samlinger af forespørgsler, dataforbindelser, modeller og rapporter og nemt dele dem med andre.Data analysts and others can create collections of queries, data connections, models, and reports, and easily share them with others. Ved hjælp af kombinationen af Power BI Desktop og Power BI-tjenesten kan nye indsigter fra dataverdenen være nemmere at udforme, opbygge, dele og udvide.Through the combination of Power BI Desktop and the Power BI service, new insights from the world of data are easier to model, build, share, and extend.

I Power BI Desktop centraliseres, forenkles og strømlines det, der ellers kan være en spredt, usammenhængende og besværlig proces til design og oprettelse af business intelligence-lagre og -rapporter.Power BI Desktop centralizes, simplifies, and streamlines what can otherwise be a scattered, disconnected, and arduous process of designing and creating business intelligence repositories and reports. Er du klar til at prøve?Ready to give it a try? Lad os komme i gang.Let's get started.

Bemærk

Der er også en separat og specialiseret version af Power BI kaldet Power BI-rapportserver, hvis data og rapportering skal forblive i det lokale miljø.For data and reporting that must remain on-premises, there's a separate and specialized version of Power BI called Power BI Report Server. Power BI-rapportserver bruger en separat og specialiseret version af Power BI Desktop kaldet Power BI Desktop til Power BI-rapportserver, som kun fungerer sammen med rapportserver-versionen af Power BI.Power BI Report Server uses a separate and specialized version of Power BI Desktop called Power BI Desktop for Power BI Report Server, which works only with the Report Server version of Power BI. I denne artikel beskrives den almindelige Power BI Desktop.This article describes standard Power BI Desktop.

Installér og kør Power BI DesktopInstall and run Power BI Desktop

Hvis du vil downloade Power BI Desktop, skal du gå til siden til download af Power BI Desktop og vælge Download gratis.To download Power BI Desktop, go to the Power BI Desktop download page and select Download Free. Du kan også finde indstillinger for hentning ved at vælge Se download eller sprogindstillinger.Or for download options, select See download or language options.

Du kan også hente Power BI Desktop fra Power BI-tjenesten.You can also download Power BI Desktop from the Power BI service. Vælg ikonet Download på den øverste menulinje, og vælg derefter Power BI Desktop.Select the Download icon in the top menu bar, and then select Power BI Desktop.

Download Power BI Desktop fra Power BI-tjenesten

På siden Microsoft Store skal du vælge Hent og følge vejledningen for at installere Power BI Desktop på din computer.On the Microsoft Store page, select Get, and follow the prompts to install Power BI Desktop on your computer. Start Power BI Desktop fra menuen Start i Windows eller fra ikonet på proceslinjen i Windows.Start Power BI Desktop from the Windows Start menu or from the icon in the Windows taskbar.

Første gang Power BI Desktop starter, vises velkomstskærmen.The first time Power BI Desktop starts, it displays the Welcome screen.

velkomstskærmen kan du hente data, se de seneste kilder, åbne de seneste rapporter, åbne andre rapporter eller vælge andre links.From the Welcome screen, you can Get data, see Recent sources, open recent reports, Open other reports, or select other links. Du kan også vælge, om du altid vil have vist velkomstskærmen ved start.You can also choose whether to always show the Welcome screen at startup. Vælg ikonet for luk for at lukke velkomstskærmen.Select the close icon to close the Welcome screen.

Skærmen Velkommen til Power BI Desktop

I venstre side af Power BI Desktop kan du få vist ikoner for de tre Power BI Desktop-visninger: Rapport, Data og Relationer (oppefra og ned).Along the left side of Power BI Desktop are icons for the three Power BI Desktop views: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Den aktuelle visning er angivet af den gule søjle til venstre, og du kan ændre visning ved at vælge et af ikonerne.The current view is indicated by the yellow bar along the left, and you can change views by selecting any of the icons.

De tre Power BI Desktop-visningsikoner

Visningen Rapport er standardvisningen.Report view is the default view.

Visningen Power BI Desktop-rapport

Power BI Desktop indeholder også Power Query-editor, som åbnes i et separat vindue.Power BI Desktop also includes the Power Query Editor, which opens in a separate window. I Power Query-editor kan du oprette forespørgsler og transformere data. Derefter indlæser du denne tilpassede datamodel i Power BI Desktop og opretter rapporter.In Power Query Editor, you can build queries and transform data, then load the refined data model into Power BI Desktop to create reports.

Opret forbindelse til dataConnect to data

Når Power BI Desktop er installeret, er du klar til at oprette forbindelse til en verden af data, der konstant udvides.With Power BI Desktop installed, you’re ready to connect to the ever-expanding world of data. Hvis du vil se de mange typer datakilder, der er tilgængelige, skal du vælge Hent data > Mere under fanen Hjem i Power BI Desktop og rulle gennem listen over alle datakilder i vinduet Hent data.To see the many types of data sources available, select Get Data > More in the Power BI Desktop Home tab, and in the Get Data window, scroll through the list of All data sources. Som en del af denne hurtige præsentation opretter vi forbindelse til et par forskellige webdatakilder.In this quick tour, you connect to a couple of different Web data sources.

Vælg datakilden Web fra Hent dataSelect Web data source from Get Data

Forestil dig, at du er en dataanalytiker, der arbejder for en solbrilleforhandler.Imagine you're a data analyst working for a sunglasses retailer. Du vil gerne hjælpe din solbrilleforhandler med at målrette salget efter, hvor der er mest solskin.You want to help your client target sunglasses sales where the sun shines most frequently. Bankrate.coms side Best and worst states for retirement har interessante data om dette emne.The Bankrate.com Best and worst states for retirement page has interesting data on this subject.

På fanen Hjem i Power BI Desktop skal du vælge Hent data > Web for at oprette forbindelse til en webdatakilde.On the Power BI Desktop Home tab, select Get Data > Web to connect to a web data source.

Vælg datakilden Web

I dialogboksen Fra web skal du indsætte adressen https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ i feltet URL-adresse og vælge OK.In the From Web dialog box, paste the address https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ into the URL field, and select OK.

Indsæt webadresse i dialogboksen Fra web

Hvis du bliver bedt om det, skal du på skærmbilledet Få adgang til webindhold vælge Opret forbindelse for at bruge anonym adgang.If prompted, on the Access Web Content screen, select Connect to use anonymous access.

Funktionen Forespørgsel i Power BI Desktop begynder at arbejde og kontakter webressourcen.The query functionality of Power BI Desktop goes to work and contacts the web resource. I vinduet Navigator returneres det, der blev fundet på websiden, i dette tilfælde en tabel med navnet Ranking of best and worst states for retirement og et dokument.The Navigator window returns what it found on the web page, in this case a table called Ranking of best and worst states for retirement, and a document. Vi er interesseret i tabellen, så vi vælger den for at få vist et eksempel.You're interested in the table, so select it to see a preview.

På dette tidspunkt kan du vælge Indlæs for at indlæse tabellen eller Transformer data for at foretage ændringer i tabellen, før du indlæser den.At this point you can select Load to load the table, or Transform data to make changes in the table before you load it.

Eksempel på tabel fra webside

Når du vælger Transformer data, starter Power Query-editor med en repræsentativ visning af tabellen.When you select Transform data, Power Query Editor launches, with a representative view of the table. Ruden Forespørgselsindstillinger er til højre, eller du kan altid få den vist ved at vælge Forespørgselsindstillinger på fanen Vis i Power Query-editor.The Query Settings pane is on the right, or you can always show it by selecting Query Settings on the View tab of Power Query Editor.

Power Query-editor med Forespørgselsindstillinger

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af forbindelse til data under Opret forbindelse til data i Power BI Desktop.For more information about connecting to data, see Connect to data in Power BI Desktop.

Form dataShape data

Nu, hvor vi har oprettet forbindelse til en datakilde, kan du justere dataene, så de opfylder dine behov.Now that you're connected to a data source, you can adjust the data to meet your needs. Hvis du vil forme data, skal du give Power Query-editor trinvise instruktioner i justering af dataene, samtidig med at de indlæses og præsenteres.To shape data, you provide Power Query Editor with step-by-step instructions for adjusting the data while loading and presenting it. Formningen påvirker ikke den oprindelige datakilde. Det er kun denne bestemte visning af dataene.Shaping doesn't affect the original data source, only this particular view of the data.

Bemærk

De tabeldata, der bruges i denne vejledning, kan blive ændret med tiden.The table data used in this guide might change over time. Derfor kan de trin, du skal følge, være forskellige, og du kan derfor være nødt til at være kreativ med, hvordan du justerer trinene eller resultaterne – hvilket alt sammen er med til at gøre det sjovt at lære.As such, the steps you need to follow might vary, requiring you to be creative about how you adjust steps or outcomes, which is all part of the fun of learning.

Formning kan betyde at transformere dataene, f.eks. omdøbning af kolonner eller tabeller, fjernelse af rækker eller kolonner eller ændring af datatyper.Shaping can mean transforming the data, such as renaming columns or tables, removing rows or columns, or changing data types. Power Query-editor henter disse trin sekventielt under Anvendte trin i ruden Forespørgselsindstillinger.Power Query Editor captures these steps sequentially under Applied Steps in the Query Settings pane. Hver gang denne forespørgsel opretter forbindelse til datakilden, udføres disse trin, så dataene altid formes på den måde, du angiver.Each time this query connects to the data source, those steps are carried out, so the data is always shaped the way you specify. Denne proces foregår, når du bruger forespørgslen i Power BI Desktop eller når andre bruger den delte forespørgsel, f.eks. i Power BI-tjenesten.This process occurs when you use the query in Power BI Desktop, or when anyone uses your shared query, such as in the Power BI service.

Bemærk, at Anvendte trin i Forespørgselsindstillinger allerede indeholder nogle få trin.Notice that the Applied Steps in Query Settings already contain a few steps. Du kan vælge hvert enkelt trin for at se resultatet i Power Query-editor.You can select each step to see its effect in the Power Query Editor. Først har du angivet en webkilde, og derefter får du vist tabellen i vinduet Navigator.First, you specified a web source, and then you previewed the table in the Navigator window. I det tredje trin Ændret type genkendte Power BI heltalsdata, da de blev importeret og ændrede automatisk den oprindelige datatype Tekst til Heltal.In the third step, Changed type, Power BI recognized whole number data when importing it, and automatically changed the original web Text data type to Whole numbers.

Ruden Forespørgselsindstillinger med tre anvendte trin

Hvis du har brug for at ændre en datatype, skal du vælge den eller de kolonner, der skal ændres.If you need to change a data type, select the column or columns to change. Hold Skift nede for at markere flere tilstødende kolonner eller Ctrl for at markere kolonner, der ikke støder op til hinanden.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns. Du kan enten højreklikke på en kolonneoverskrift, vælge Rediger type og vælge en ny datatype i menuen eller på rullelisten ud for Datatype i gruppen Transformér under fanen Hjem og vælge en ny datatype.Either right-click a column header, select Change Type, and choose a new data type from the menu, or drop down the list next to Data Type in the Transform group of the Home tab, and select a new data type.

Skift datatype

Bemærk

Power Query-editoren i Power BI Desktop bruger båndet eller genvejsmenuer til tilgængelige opgaver.The Power Query Editor in Power BI Desktop uses the ribbon or the right-click menus for available tasks. De fleste af de opgaver, du kan vælge på fanen Hjem eller Transformér, er også tilgængelige, hvis du højreklikker på et element og vælger i den viste menu.Most of the tasks you can select on the Home or Transform tabs of the ribbon are also available by right-clicking an item and choosing from the menu that appears.

Nu kan du anvende dine egne ændringer og transformationer på dataene og få dem vist i Anvendte trin.You can now apply your own changes and transformations to the data and see them in Applied Steps.

I forbindelse med salg af solbriller er du f.eks. mest interesseret i rangering af vejret, du beslutter derfor at sortere tabellen efter kolonnen Vejr i stedet for Samlet rangering.For example, for sunglasses sales you're most interested in the weather ranking, so you decide to sort the table by the Weather column instead of by Overall rank. Vælg rullepilen ud for overskriften Vejr, og vælg Sortér stigende.Drop down the arrow next to the Weather header, and select Sort ascending. Dataene vises nu sorteret efter vejrrangering, og trinnet Sorterede rækker vises i Anvendte trin.The data now appears sorted by weather ranking, and the step Sorted Rows appears in Applied Steps.

Sortér rækker i stigende rækkefølge

Du er ikke ret interesseret i at sælge solbrille til stater med det værst tænkelige vejr, så du beslutter dig for at fjerne dem fra tabellen.You're not very interested in selling sunglasses to the worst weather states, so you decide to remove them from the table. I gruppen Reducer rækker på fanen Hjem skal du vælge Fjern rækker > Fjern de nederste rækker.From the Reduce Rows group of the Home tab, select Remove Rows > Remove Bottom Rows. Skriv 10 i dialogboksen Fjern de nederste rækker, og vælg derefter OK.In the Remove Bottom Rows dialog box, enter 10, and then select OK.

Fjern de nederste rækker

De nederste 10 værste rækker fjernes fra tabellen, og trinnet Fjernede nederste rækker vises i Anvendte trin.The bottom 10 worst weather rows are removed from the table, and the step Removed Bottom Rows appears in Applied Steps.

Du beslutter, at tabellen har for mange ekstra oplysninger til dine behov og vil derfor fjerne kolonnerne Prisbillighed, Kriminalitet, Kultur og Wellness.You decide the table has too much extra information for your needs, and to remove the Affordability, Crime, Culture, and Wellness columns. Vælg overskriften for hver kolonne, du vil fjerne.Select the header of each column that you want to remove. Hold Skift nede for at markere flere tilstødende kolonner eller Ctrl for at markere kolonner, der ikke støder op til hinanden.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns.

Vælg Fjern kolonner i gruppen Administrer kolonner på fanen Hjem.Then, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Columns. Du kan også højreklikke på en af de markerede kolonneoverskrifter og vælge Fjern kolonner i menuen.You can also right-click one of the selected column headers and select Remove Columns from the menu. De markerede kolonner fjernes, og trinnet Fjernede kolonner vises i Anvendte trin.The selected columns are removed, and the step Removed Columns appears in Applied Steps.

Fjern kolonner

Ved nærmere eftertanke kan Prisbillighed være relevant for solbrillesalget alligevel.On second thought, Affordability might be relevant to sunglasses sales after all. Du vil derfor gerne have denne kolonne tilbage.You'd like to get that column back. Du kan nemt fortryde det sidste trin i ruden Anvendte trin ved at vælge sletteikonet X ud for trinnet.You can easily undo the last step in the Applied Steps pane by selecting the X delete icon next to the step. Gentag derefter trinnet, og vælg kun de kolonner, du vil slette.Now redo the step, selecting only the columns you want to delete. Du kan få større fleksibilitet ved at slette hver kolonne som et separat trin.For more flexibility, you could delete each column as a separate step.

Du kan højreklikke på et hvilket som helst trin i ruden Anvendte trin og vælge at slette trinnet, omdøbe det, flytte det op eller ned i sekvensen eller tilføje eller slette trin efter det pågældende trin.You can right-click any step in the Applied Steps pane and choose to delete it, rename it, move it up or down in the sequence, or add or delete steps after it. Hvis du vil udføre mellemliggende trin advarer Power BI Desktop dig, hvis ændringen kan påvirke senere trin og ødelægge forespørgslen.For intermediate steps, Power BI Desktop will warn you if the change could affect later steps and break your query.

Rediger anvendte trin

Hvis du f.eks. ikke længere vil sortere tabellen efter Vejr, kan du prøve at slette trinnet Sorterede rækker.For example, if you no longer wanted to sort the table by Weather, you might try to delete the Sorted Rows step. Power BI Desktop advarer dig om, at sletningen af dette trin kan medføre, at forespørgslen ødelægges.Power BI Desktop warns you that deleting this step could cause your query to break. Du har fjernet de nederste 10 rækker, efter at du har sorteret efter vejret, så hvis du fjerner sorteringen, fjernes de forskellige rækker.You removed the bottom 10 rows after you sorted by weather, so if you remove the sort, different rows will be removed. Du modtager også en advarsel, hvis du vælger trinnet Sorterede rækker og prøver at tilføje et nyt mellemliggende trin på dette tidspunkt.You also get a warning if you select the Sorted Rows step and try to add a new intermediate step at that point.

Advarsel om sletning af trin

Til sidst skal du ændre tabeltitlen, så den handler om salg af solbriller i stedet for pension.Finally, you change the table title to be about sunglass sales instead of retirement. Udskift den gamle titel med De bedste stater til salg af solbriller under Egenskaber i ruden Forespørgselsindstillinger.Under Properties in the Query Settings pane, replace the old title with Best states for sunglass sales.

Den færdige forespørgsel for dine formede data ser ud på følgende måde:The finished query for your shaped data looks like this:

Færdig forespørgsel

Du kan finde flere oplysninger om formning af data under Form og kombiner data i Power BI Desktop.For more information about shaping data, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

Kombiner dataCombine data

Dataene for de forskellige stater er interessante og nyttige til at skabe yderligere analyser og forespørgsler.The data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Men der er et problem: De fleste data anvender forkortelser på to bogstaver for statskoder og ikke statens fulde navn.But there's one problem: most data out there uses two-letter abbreviations for state codes, not the full names of the states. Vi skal bruge en måde at knytte forkortelserne for staterne til deres navne på for at benytte dataene.To use that data, you need some way to associate your state names with their abbreviations.

Du er heldig.You're in luck. Disse data er mulige at finde i en anden offentlig datakilde, men dataene kræver en masse udformning, før du kan kombinere dem med solbrilletabellen.Another public data source does just that, but the data will need a fair amount of shaping before you can combine it with your sunglass table.

Hvis du vil importere forkortelser for stater til Power Query-editor, skal du vælge Ny kilde > Web i gruppen Ny forespørgsel på fanen Hjem på båndet.To import the state abbreviations data into Power Query Editor, select New Source > Web from the New Query group on the Home tab of the ribbon.

Ny kilde

I dialogboksen Fra web skal du angive URL-adressen til webstedet med forkortelser for stater: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.In the From Web dialog box, enter the URL for the state abbreviations site: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.

I vinduet Navigator skal du vælge tabellen Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions og derefter vælge OK.In the Navigator window, select the table Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions, and then select OK. Tabellen åbnes i Power Query-editor.The table opens in Power Query Editor.

Fjern alle kolonner med undtagelse af Name and status of region, Name and status of region2 og ANSI.Remove all columns except for Name and status of region, Name and status of region2, and ANSI. Hvis du kun vil beholde disse kolonner, skal du holde Ctrl nede og vælge kolonnerne.To keep only these columns, hold down Ctrl and select the columns. Derefter skal du enten højreklikke på en af kolonneoverskrifterne og vælge Fjern andre kolonnereller vælge Fjern andre kolonner i gruppen Administrer kolonner under fanen Hjem.Then, either right-click one of the column headers and select Remove Other Columns, or, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Other Columns.

Klik på rullepilen ud for kolonneoverskriften Name and status of region2, og vælg Filtre > er lig med.Drop down the arrow next to the Name and status of region2 column header, and select Filters > Equals. I dialogboksen Filtrer rækker skal du klikke på rullepilen ud for feltet Angiv eller vælg en værdi ved siden af er lig med og vælge Stat.In the Filter Rows dialog box, drop down the Enter or select a value field next to equals and select State.

Vælg Eller, og vælg Stat ("Commonwealth") ud for det andet felt er lig med.Select Or, and next to the second equals field, select State ("Commonwealth"). Vælg OK.Select OK.

Filtrer rækker

Nu hvor de ekstra værdier som f.eks. Federal district og island er blevet fjernet, har du en liste med 50 stater og deres officielle forkortelser på to bogstaver.With extra values like Federal district and island removed, you now have a list of the 50 states and their official two-letter abbreviations. Du kan omdøbe kolonnerne, så de giver mere mening, f.eks. Navn på stat, Status og Forkortelse ved at højreklikke på kolonneoverskrifterne og vælge Omdøb.You can rename the columns to make more sense, for example State name, Status, and Abbreviation, by right-clicking the column headers and selecting Rename.

Bemærk, at alle disse trin er registreret under Anvendte trin i ruden Forespørgselsindstillinger.Note that all of these steps are recorded under Applied Steps in the Query Settings pane.

Din formede tabel ser nu ud på følgende måde:Your shaped table now looks like this:

Formet tabel med statskoder

Giv tabellen den nye titel Statskoder i feltet Egenskaber for Forespørgselsindstillinger.Retitle the table to State codes in the Properties field of Query Settings.

Nu, hvor tabellen Statskoder er formet, kan du kombinere disse to tabeller til én.With the State codes table shaped, you can combine these two tables into one. Eftersom de tabeller, du nu har, er et resultat af de forespørgsler, du har anvendt på dataene, kaldes de også for forespørgsler.Since the tables you now have are a result of queries you applied to the data, they're also called queries. Der er to primære måder at kombinere forespørgsler på: fletning og tilføjelse.There are two primary ways of combining queries: merge and append.

Når du har en eller flere kolonner, som du vil føje til en anden forespørgsel, skal du flette forespørgslerne.When you have one or more columns you'd like to add to another query, you merge the queries. Når du har flere rækker med data, som du vil føje til en eksisterende forespørgsel, skal du tilføje forespørgslen.When you have additional rows of data you'd like to add to an existing query, you append the query.

I dette tilfælde skal du flette forespørgslen Statskoder til forespørgslen De bedste stater til salg af solbriller.In this case, you want to merge the State codes query into the Best states for sunglasses query. Hvis du vil flette forespørgslerne, skal du skifte til forespørgslen De bedste stater til salg af solbriller ved at vælge den i ruden Forespørgsler i venstre side af Power Query-editor.To merge the queries, switch to the Best states for sunglasses query by selecting it from the Queries pane on the left side of Power Query Editor. Vælg derefter Flet forespørgsler i gruppenKombiner på fanen Hjem på båndet.Then select Merge Queries from the Combine group in the Home tab of the ribbon.

I vinduet Flet skal du klikke på rullepilen for at vælge Statskoder fra de andre tilgængelige forespørgsler.In the Merge window, drop down the field to select State codes from the other queries available. Vælg den kolonne, der skal sammenlignes, fra hver tabel, i dette tilfælde Stat fra forespørgslen De bedste stater til salg af solbriller og Navn på stat fra forespørgslen Statskoder.Select the column to match from each table, in this case State from the Best states for sunglasses query and State name from the State codes query.

Hvis du får vist en dialogboks med Beskyttelsesniveauer, skal du vælge Ignorer kontrol af beskyttelsesniveauer for denne fil og derefter vælge Gem.If you get a Privacy levels dialog, select Ignore privacy levels checks for this file and then select Save. Vælg OK.Select OK.

Flet forespørgsler

Der vises en ny kolonne med navnet Statskoder til højre for tabellen De bedste stater til salg af solbriller.A new column called State codes appears on the right of the Best states for sunglass sales table. Den indeholder den statskodeforespørgsel, du har flettet med forespørgslen om de bedste stater til salg af solbriller.It contains the state code query that you merged with the best states for sunglass sales query. Alle kolonner fra den flettede tabel komprimeres til kolonnen Statskoder.All the columns from the merged table are condensed into the State codes column. Du kan udvide den flettede tabel og kun inkludere de ønskede kolonner.You can expand the merged table and include only the columns you want.

Kolonne med flettet forespørgsel

Hvis du vil udvide den flettede tabel og vælge, hvilke kolonner der skal inkluderes, skal du vælge ikonet for Udvid i kolonneoverskriften.To expand the merged table and select which columns to include, select the Expand icon in the column header. I dialogboksen Udvid skal du kun vælge kolonnen Forkortelse.In the Expand dialog box, select only the Abbreviation column. Fjern markeringen i Brug oprindeligt kolonnenavn som præfiks, og vælg derefter OK.Deselect Use original column name as prefix, and then select OK.

Vælg den udvidede kolonne fra den flettede tabel

Bemærk

Du kan forsøge at få tabellen Statskoder med på forskellige måder.You can play around with how to bring in the State codes table. Du kan eksperimentere lidt, og hvis du ikke kan lide resultatet, skal du bare slette dette trin på listen Anvendte trin i ruden Forespørgselsindstillinger.Experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane. Du har mulighed for at prøve det af, så mange gange du har lyst, indtil udvidelsesprocessen ser ud, som den skal.It's a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Du kan se en mere detaljeret beskrivelse af formningen og kombinationen af datatrin under Form og kombiner data i Power BI Desktop.For a more complete description of the shape and combine data steps, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

Du har nu en enkelt forespørgsel (tabel), hvor to datakilder er kombineret, som hver især er blevet formet efter dine behov.You now have a single query table that combines two data sources, each of which has been shaped to meet your needs. Denne forespørgsel kan fungere som udgangspunkt for mange ekstra, interessante dataforbindelser – f.eks. demografi, velstandsniveauer og rekreative muligheder i en vilkårlig stat.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections, such as demographics, wealth levels, or recreational opportunities in the states.

Formede og kombinerede forespørgsler

Nu har du nok data til at oprette et par interessante rapporter i Power BI Desktop.For now, you have enough data to create an interesting report in Power BI Desktop. Da dette er en milepæl, kan du anvende ændringerne i Power Query-editor og indlæse dem i Power BI Desktop ved at vælge Luk og anvend på fanen Hjem på båndet.Since this is a milestone, apply the changes in Power Query Editor and load them into Power BI Desktop by selecting Close & Apply from the Home tab of the ribbon. Du kan også nøjes med at vælge Anvend for at holde forespørgslen åben i Power Query-editor, mens du arbejder i Power BI Desktop.You can also select just Apply to keep the query open in Power Query Editor while you work in Power BI Desktop.

Luk og anvend ændringerne

Du kan foretage flere ændringer af en tabel, når den er indlæst i Power BI Desktop, og indlæse modellen igen for at anvende de ændringer, du foretager.You can make more changes to a table after it is loaded into Power BI Desktop, and reload the model to apply any changes you make. Hvis du vil genåbne Power Query-editor fra Power BI Desktop, skal du vælge Rediger forespørgsler på fanen Hjem på båndet i Power BI Desktop.To reopen Power Query Editor from Power BI Desktop, select Edit Queries on the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

Opret rapporterBuild reports

I visningen Rapport i Power BI Desktop kan du begynde at oprette visualiseringer og rapporter.In Power BI Desktop Report view, you can build visualizations and reports. Visningen Rapport har seks hovedområder:The Report view has six main areas:

Visningen Power BI Desktop-rapport

 1. Båndet, som viser almindelige opgaver, der er knyttet til rapporter og visualiseringer.The ribbon at the top, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Lærredet i midten, hvor visualiseringer oprettes og arrangeres.The canvas area in the middle, where visualizations are created and arranged.
 3. Faneområdet Sider langs bunden, hvor du kan vælge eller tilføje rapportsider.The pages tab area at the bottom, which lets you select or add report pages.
 4. Ruden Filtre, hvor du kan filtrere datavisualiseringer.The Filters pane, where you can filter data visualizations.
 5. Ruden Visualiseringer, hvor du kan tilføje, ændre eller tilpasse visualiseringer og anvende detaljeadgang.The Visualizations pane, where you can add, change, or customize visualizations, and apply drillthrough.
 6. Ruden Felter, som viser de tilgængelige felter i dine forespørgsler.The Fields pane, which shows the available fields in your queries. Du kan trække disse felter til lærredet, ruden Filtre eller ruden Visualiseringer for at oprette eller redigere visualiseringer.You can drag these fields onto the canvas, the Filters pane, or the Visualizations pane to create or modify visualizations.

Du kan udvide og skjule Filtre, Visualiseringer og Felter ved at vælge pilene øverst i ruden.You can expand and collapse the Filters, Visualizations, and Fields panes by selecting the arrows at the tops of the panes. Når du skjuler ruderne, får du mere plads på lærredet til at skabe flotte visualiseringer.Collapsing the panes provides more space on the canvas to build cool visualizations.

Udvid eller skjul ruder

Hvis du vil oprette en simpel visualisering, skal du blot vælge et felt på listen Felter eller trække feltet fra listen Felter til lærredet.To create a simple visualization, just select any field in the fields list, or drag the field from the Fields list onto the canvas. Du kan f.eks. trække feltet Stat fra De bedste stater til salg af solbriller hen på lærredet og se, hvad der sker.For example, drag the State field from Best states for sunglass sales onto the canvas, and see what happens.

Træk i feltet Stat for at oprette en kortvisualisering

Se her ...Look at that! Power BI Desktop genkendte, at feltet Stat indeholdt geoplaceringsdata og oprettede automatisk en kortbaseret visualisering.Power BI Desktop recognized that the State field contained geolocation data and automatically created a map-based visualization. Visualiseringen viser datapunkter for de 40 stater fra din datamodel.The visualization shows data points for the 40 states from your data model.

I ruden Visualiseringer vises oplysninger om visualiseringen, og du har mulighed for at ændre den.The Visualizations pane shows information about the visualization and lets you modify it.

Ruden Visualiseringer

 1. Ikonerne viser den type visualisering, der er oprettet.The icons show the type of visualization created. Du kan ændre typen af en valgt visualisering ved at vælge et andet ikon eller oprette en ny visualisering ved at vælge et ikon, hvor der ikke er valgt en eksisterende visualisering.You can change the type of a selected visualization by selecting a different icon, or create a new visualization by selecting an icon with no existing visualization selected.
 2. Med indstillingen Felter i ruden Visualisering kan du trække datafelter til Forklaring og andre felter i ruden.The Fields option in the Visualization pane lets you drag data fields to Legend and other field wells in the pane.
 3. Indstillingen Format giver dig mulighed for at anvende formatering og andre kontrolelementer til visualiseringer.The Format option lets you apply formatting and other controls to visualizations.

De indstillinger, der er tilgængelige i områderne Felter og Format, afhænger af den type visualisering og de data, du har.The options available in the Fields and Format areas depend on the type of visualization and data you have.

Du vil gerne have, at din kortvisualisering kun skal vise de øverste 10 stater med godt vejr.You want your map visualization to show only the top 10 weather states. Hvis du kun vil have vist de øverste 10 stater, skal du i ruden Filtre holde markøren over Stat er (Alle) og udvide den pil, der vises.To show only the top 10 states, in the Filters pane, hover over State is (All) and expand the arrow that appears. Klik på rullepilen ud for Filtertype, og vælg Top N. Vælg Bund under Vis elementer, da du vil have elementerne med den laveste numeriske rangering, og indtast 10 i det næste felt.Under Filter type, drop down and select Top N. Under Show items, select Bottom, because you want to show the items with the lowest numerical ranks, and enter 10 in the next field.

Træk feltet Vejr fra ruden Felter til feltet Efter værdi, og vælg derefter Anvend filter.Drag the Weather field from the Fields pane into the By value field, and then select Apply filter.

Vejrfilteret Top 10

Nu kan du kun se de 10 øverste stater med godt vejr i kortvisualiseringen.You now see only the top 10 weather states in the map visualization.

Giv visualiseringen en anden titel ved at vælge ikonet Format i ruden Visualisering, vælge Titel og skrive De øverste 10 stater med godt vejr under Titeltekst.Retitle your visualization by selecting the Format icon in the Visualization pane, selecting Title, and typing Top 10 weather states under Title text.

Skift titel

Hvis du vil tilføje en visualisering, der viser navnene på de øverste 10 stater med godt vejr og deres rangering fra 1 til 10, skal du vælge et tomt område på lærredet og derefter vælge ikonet Søjlediagram i ruden Visualisering.To add a visualization that shows the names of the top 10 weather states and their ranks from 1 to 10, select a blank area of the canvas and then select the Column chart icon from the Visualization pane. Vælg Stat og Vejr i ruden Felter.In the Fields pane, select State and Weather. Et søjlediagram viser de 40 stater i din forespørgsel rangeret fra højeste til laveste numeriske placering eller fra det værste til det bedste vejr.A column chart shows the 40 states in your query, ranked from highest to lowest numerical rank, or worst to best weather.

Visualiseringen Søjlediagram

Hvis du vil ændre rækkefølgen af rangeringen, så nummer 1 vises først, skal du vælge ellipsen Flere indstillinger øverst til højre i visualiseringen og vælge Sorter stigende i menuen.To switch the order of the ranking so that number 1 appears first, select the More options ellipsis at the upper right of the visualization, and select Sort ascending from the menu.

Sortér stigende

Hvis du vil begrænse tabellen til de øverste 10 stater, skal du anvende det samme filter Nederste 10, som du gjorde for kortvisualiseringen.To limit the table to the top 10 states, apply the same bottom 10 filter as you did for the map visualization.

Omdøb visualiseringen på samme måde som for kortvisualiseringen.Retitle the visualization the same way as for the map visualization. I afsnittet Format i ruden Visualisering kan du desuden ændre Y-akse > Aksetitel fra Vejr til Vejrrangering for at gøre den lettere forståelig.Also in the Format section of the Visualization pane, change Y axis > Axis title from Weather to Weather ranking to make it more understandable. Slå vælgeren for Y-aksen til Fra, og omdan derefter Datanavne til Til.Then, turn the Y axis selector to Off, and turn Data labels to On.

Nu vises de øverste 10 stater med godt vejr i rækkefølge efter deres numeriske rang.Now, the top 10 weather states appear in ranked order along with their numerical rankings.

Færdigt søjlediagram

Du kan oprette lignende eller andre visualiseringer for felterne Prisbillighed og Overordnet rangering, eller du kan kombinere flere felter til én visualisering.You can make similar or other visualizations for the Affordability and Overall ranking fields, or combine several fields into one visualization. Du kan oprette alle mulige forskellige interessante rapporter og visualiseringer.There are all sorts of interesting reports and visualizations you can create. Visualiseringerne Tabel og Kurvediagram og grupperet søjlediagram viser de øverste 10 stater med godt vejr sammen med deres prisbillighed og overordnede rangering:These Table and Line and clustered column chart visualizations shows the top 10 weather states along with their affordability and overall rankings:

Visualiseringerne Tabel og Kurvediagram og grupperet søjlediagram

Du kan få vist forskellige visualiseringer på forskellige rapportsider.You can show different visualizations on different report pages. Hvis du vil tilføje en ny side, skal du vælge symbolet + ud for de eksisterende sider på sidepanelet eller vælge Indsæt > Ny side på fanen Hjem på båndet.To add a new page, select the + symbol next to the existing pages on the pages bar, or select Insert > New Page in the Home tab of the ribbon. Hvis du vil omdøbe en side, skal du dobbeltklikke på sidens navn på sidepanelet eller højreklikke på siden og vælge Omdøb sideog derefter skrive det nye navn.To rename a page, double-click the page name in the pages bar, or right-click it and select Rename Page, and then type the new name. Du går til en anden side i rapporten ved at vælge siden i sidepanelet.To go to a different page of the report, select the page from the pages bar.

Sidepanel

Du kan føje tekstfelter, billeder og knapper til rapportsiderne fra gruppen Indsæt på fanen Hjem. Hvis du vil angive formateringsindstillinger for visualiseringer, skal du vælge en visualisering og derefter vælge ikonet Format i ruden Visualiseringer.You can add text boxes, images, and buttons to your report pages from the Insert group of the Home tab. To set formatting options for visualizations, select a visualization and then select the Format icon in the Visualizations pane. Hvis du vil konfigurere sidestørrelser, baggrunde og andre sideoplysninger, skal du vælge ikonet Format, uden at der er valgt nogen visualisering.To configure page sizes, backgrounds, and other page information, select the Format icon with no visualization selected.

Når du er færdig med at oprette dine sider og visualiseringer, skal du vælge Fil > Gem og gemme din rapport.When you finish creating your pages and visualizations, select File > Save and save your report.

Færdig Power BI Desktop-rapportside

Du kan finde flere oplysninger om rapporter under Rapportvisning i Power BI Desktop.For more information about reports, see Report View in Power BI Desktop.

Del dit arbejdeShare your work

Nu, hvor du har en Power BI Desktop-rapport, kan du dele den med andre.Now that you have a Power BI Desktop report, you can share it with others. Der er et par forskellige måder at dele dit arbejde på.There are a few ways to share your work. Du kan distribuere PBIX-filen som enhver anden fil, du kan uploade PBIX-filen fra Power BI-tjenesten, eller du kan udgive den direkte fra Power BI Desktop til Power BI-tjenesten.You can distribute the report .pbix file like any other file, you can upload the .pbix file from the Power BI service, or you can publish directly from Power BI Desktop to the Power BI service. Du skal have en Power BI-konto for at kunne publicere eller uploade rapporter til Power BI-tjenesten.You must have a Power BI account to be able to publish or upload reports to Power BI service.

Hvis du vil publicere til Power BI-tjenesten fra Power BI Desktop, skal du vælge Publicer på båndet Hjem.To publish to the Power BI service from Power BI Desktop, from the Home tab of the ribbon, select Publish.

Vælg Publicer

Du bliver muligvis bedt om at logge på Power BI eller at vælge en destination.You may be prompted to sign in to Power BI, or to select a destination.

Når publiceringsprocessen er gennemført, får du vist den følgende dialogboks:When the publish process is complete, you see the following dialog:

Publiceringen til Power BI blev gennemført

Når du vælger linket for at åbne rapporten i Power BI, åbnes din rapport på Power BI-webstedet under Mit arbejdsområde > Rapporter.When you select the link to open the report in Power BI, your report opens in your Power BI site under My workspace > Reports.

Du kan også dele dit arbejde ved at indlæse de fra Power BI-tjenesten.Another way to share your work is to load it from within the Power BI service. Gå til https://app.powerbi.com for at åbne Power BI i en browser.Go to https://app.powerbi.com to open Power BI in a browser. Vælg Hent datastartsiden i Power BI for at starte indlæsningen af din Power BI Desktop-rapport.On your Power BI Home page, select Get data at lower left to start the process of loading your Power BI Desktop report.

Vælg Hent data på Power BI Start

Vælg Hent i afsnittet Filer på den næste side.On the next page, select Get from the Files section.

Hent filer

Vælg Lokal fil på den næste side.On the next page, select Local File. Gå til og vælg din PBIX-fil fra Power BI Desktop, og vælg Åbn.Browse to and select your Power BI Desktop .pbix file, and select Open.

Når filen er importeret, kan du se den under Mit arbejdsområde > Rapporter i venstre rude i Power BI-tjenesten.After the file imports, you can see it listed under My workspace > Reports in the left pane of the Power BI service.

Power BI Desktop-fil, der er importeret til Power BI

Når du vælger filen, vises den første side i rapporten.When you select the file, the first page of the report appears. Du kan vælge forskellige sider under fanerne til venstre i rapporten.You can select different pages from the tabs at the left of the report.

Du kan foretage ændringer af en rapport i Power BI-tjenesten ved at vælge Flere indstillinger > Rediger øverst på lærredet.You can make changes to a report in the Power BI service by selecting More options > Edit from the top of the report canvas. Vælg Gem en kopi for at gemme dine ændringer.To save your changes, select Save a copy.

Rediger en rapport, og gem en kopi

Der er alle mulige forskellige interessante visualiseringer, du kan oprette i Power BI-tjenesten på baggrund af din rapport og fastgøre til et dashboard.There are all sorts of interesting visuals you can create from your report in the Power BI service, which you can pin to a dashboard. Du kan få mere at vide om dashboards i Power BI-tjenesten under Tip til design af et fantastisk dashboard.To learn about dashboards in the Power BI service, see Tips for designing a great dashboard. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse, deling og ændring af dashboards under Del et dashboard.For more information about creating, sharing, and modifying dashboards, see Share a dashboard.

Hvis du vil dele en rapport eller et dashboard, skal du vælge Del øverst i den åbne rapport eller på den åbne dashboardside eller vælge ikonet Del ud for rapport- eller dashboardnavnet i Mit arbejdsområde > Rapporter eller Mit arbejdsområde > Dashboards.To share a report or dashboard, select Share at the top of the open report or dashboard page, or select the Share icon next to the report or dashboard name in the My workspace > Reports or My workspace > Dashboards lists.

Fuldfør deling af rapporten eller deling af dashboardet for at sende en mail eller få et link til deling af din rapport eller dit dashboard med andre.Complete the Share report or Share dashboard screen to send an email or get a link to share your report or dashboard with others.

Del rapport

Der er mange forskellige overbevisende datarelaterede miks og visualiseringer, du kan oprette vha. Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.There are many compelling data-related mash-ups and visualizations you can do with Power BI Desktop and the Power BI service.

Næste trinNext steps

Power BI Desktop understøtter, at der oprettes forbindelse til en port til diagnosticering.Power BI Desktop supports connecting to a diagnostics port. Med porten til diagnosticering kan andre værktøjer oprette forbindelse til og udføre sporing til diagnosticering.The diagnostics port allows other tools to connect to and perform traces for diagnostic purposes. Når porten til diagnosticering benyttes, understøttes ændring af modellen ikke. Ændringer i modellen vil muligvis beskadige data eller medføre tab af data.When using the diagnostics port, making any changes to the model is not supported. Changes to the model may lead to corruption and data loss.

Du kan finde flere oplysninger om Power BI Desktop og dets mange egenskaber i følgende ressourcer:For more information on the many capabilities of Power BI Desktop, check out the following resources: