Kom i gang med Power BI DesktopGetting started with Power BI Desktop

Velkommen til Introduktionsvejledning til Power BI Desktop.Welcome to the Power BI Desktop Getting Started Guide. Med denne korte præsentation af Power BI Desktop får du en idé om, hvordan det fungerer, og du får mulighed for at sætte skub i oprettelsen af robust datamodeller – sammen med fantastiske rapporter – som styrker din indsats på business intelligence-området.This short tour of Power BI Desktop gets you acquainted with how it works, demonstrates what it can do, and accelerates your ability to build robust data models — along with amazing reports — that amplify your business intelligence efforts.

Foretrækker du at se noget i stedet for at læse?Prefer to watch instead of read? Du er velkommen til at ser nærmere på vores introduktionsvideo.Feel free to take a look at our getting started video. Hvis du vil følge med vha. matchende eksempeldata, mens du ser videoen, kan du downloade denne Excel-projektmappe med eksempler.And if you want to follow along with the video with matching sample data, you can download this sample Excel workbook.

Power BI Desktop gør det muligt for dig med at oprette en samling af forespørgsler, dataforbindelser og rapporter, der nemt kan deles med andre.Power BI Desktop lets you create a collection of queries, data connections, and reports that can easily be shared with others. Power BI Desktop kan integrere dokumenterede Microsoft-teknologier – det effektive forespørgselsprogram, datamodeller og visualiseringer – og det fungerer uden problemer med den online Power BI-tjeneste.Power BI Desktop integrates proven Microsoft technologies – the powerful Query engine, data modeling, and visualizations – and works seamlessly with the online Power BI service.

Med kombinationen af Power BI Desktop (hvor analytikere og andre kan oprette effektive dataforbindelser, modeller og rapporter) og Power BI-tjenesten (hvor Power BI Desktop-rapporter kan deles, så brugerne kan få vist og interagere med dem) er det lettere at modellere, bygge, dele og udvide indsigt fra dataenes verden.With the combination of Power BI Desktop (where analysts and others can create powerful data connections, models and reports) and the Power BI service (where Power BI Desktop reports can be shared so users can view and interact with them), new insights from the world of data are easier to model, build, share, and extend.

Dataanalytikere vil opleve, at Power BI Desktop er et avanceret, fleksibelt og meget lettilgængeligt værktøj, der kan bruges til at oprette forbindelse til og forme data, bygge robuste modeller og oprette velstrukturerede rapporter.Data analysts will find Power BI Desktop a powerful, flexible, and a highly accessible tool to connect with and shape the world of data, build robust models, and craft well-structured reports.

Sådan bruger du denne vejledningHow to use this guide

Du kan bruge denne vejledning på flere måder – skimme den for at få et hurtigt overblik eller læse hver enkelt sektion for at få en detaljeret forståelse af, hvordan Power BI Desktop fungerer.You can use this guide in a couple of ways – scan it for a quick overview, or read through each section for a strong understanding of how Power BI Desktop works.

Hvis du har travlt, kan du tage en visuel tur gennem denne vejledning på få minutter, og stadig få en god idé om, hvordan Power BI Desktop fungerer, og hvordan du bruger det.If you’re in a hurry you can do a visual sweep of this guide in just a couple minutes, and come away with a good sense of how Power BI Desktop operates, and how to use it. Det meste af denne vejledning består af skærmbilleder, der visuelt viser, hvordan Power BI Desktop fungerer.Most of this guide consists of screens that visually show how Power BI Desktop works.

Hvis du vil have en mere grundig forståelse, kan du læse hver sektion, udføre disse trin, og slutte af med at få din egen Power BI Desktop-fil, der er klar til at blive postet på Power BI-tjenesten og blive delt med andre.For a more thorough understanding you can read through each section, perform the steps, and walk away with your own Power BI Desktop file that’s ready to post onto the Power BI service, and share with others.

Bemærk

Der er også en separat og specialiseret version af Power BI kaldet Power BI-rapportserver, som er til kunder, der har brug for, at deres data og rapportering skal forblive i det lokale miljø.There is also a separate and specialized version of Power BI called Power BI Report Server, which is for customers who need their data and reporting to remain on-premises. Til brug med denne specialiserede version er der også en separat og specialiseret version af Power BI Desktop kaldet Power BI Desktop til Power BI-rapportserver, som kun fungerer sammen med rapportserver-versionen af Power BI.For use with that specialized version, there's also a separate and specialized version of Power BI Desktop called Power BI Desktop for Power BI Report Server, which works only with the Report Server version of Power BI. Denne artikel beskriver den almindelige Power BI Desktop.This article describes the standard Power BI Desktop.

Sådan fungerer Power BI DesktopHow Power BI Desktop works

Med Power BI Desktop kan du oprette forbindelse til data (normalt flere datakilder), forme disse data (med forespørgsler, der opretter nyttige, overbevisende datamodeller) og bruge denne model til at oprette rapporter (som andre kan benytte, bygge videre på og dele).With Power BI Desktop, you connect to data (usually multiple data sources), shape that data (with queries that build insightful, compelling data models), and use that model to create reports (which others can leverage, build upon, and share).

Når trinnene er gennemgået tilfredsstillende – forbinde, forme og rapportere – kan du gemme dit arbejdet i Power BI Desktop-filformatet, dvs. filtypenavnet .pbix.When the steps are completed to your satisfaction – connect, shape, and report – you can save that work in Power BI Desktop file format, which is the .pbix extension. Power BI Desktop-filer kan deles som alle andre filer, men den bedste metode til deling af filer i Power BI Desktop er at uploade dem (dele dem) til Power BI-tjenesten.Power BI Desktop files can be shared like any other file, but the most compelling way to share Power BI Desktop files is to upload them (share them) on the Power BI service.

I Power BI Desktop centraliseres, forenkles og strømlines det, der ellers kan være en spredt, usammenhængende og besværlig proces til design og oprettelse af business intelligence-lagre og -rapporter.Power BI Desktop centralizes, simplifies, and streamlines what can otherwise be a scattered, disconnected, and arduous process of designing and creating business intelligence repositories and reports.

Er du klar til at prøve?Ready to give it a try? Lad os komme i gang.Let’s get started.

Installér og kør Power BI DesktopInstall and run Power BI Desktop

Du kan downloade Power BI Desktop fra Power BI-tjenesten ved at vælge tandhjulsikonet og derefter vælge Power BI Desktop.You can download Power BI Desktop from the Power BI service, by selecting the gear icon, then select Power BI Desktop.

Power BI Desktop er installeret som et program og kører på din computer.Power BI Desktop is installed as an application, and runs on your desktop.

Når du kører Power BI Desktop, vises der et velkomstskærmbillede.When you run Power BI Desktop, a Welcome screen is displayed.

Du kan hente data, se de seneste kilder eller åbne andre rapporter direkte fra velkomstskærmbilledet (via links i ruden til venstre).You can Get Data, see Recent Sources, or Open Other Reports directly from the Welcome screen (from the links in the left pane). Hvis du lukker skærmbilledet (vælg x i øverste højre hjørne), vises visningen Rapport af Power BI Desktop.If you close the screen (select the x in the top right corner), the Report view of Power BI Desktop is displayed.

Der er tre visninger i Power BI Desktop: Rapport, Data og Relationer.There are three views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Power BI Desktop indeholder også Query Editor, som åbnes i et separat vindue.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window. I Query Editor kan du oprette forespørgsler og transformere data. Derefter indlæser du denne tilpassede datamodel i Power BI Desktop og opretter rapporter.In Query Editor, you can build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop, and create reports.

På følgende skærmbillede kan du se de tre visningsikoner til venstre i Power BI Desktop: Rapport, Data og Relationer (oppefra og ned).The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Den aktuelle visning er angivet af den gule søjle til venstre.The currently displayed view is indicated by the yellow bar along the left. I dette tilfælde vises visningen Rapport.In this case, Report view is currently displayed. Du kan ændre visning ved at vælge et af de tre ikoner.You can change views by selecting any of those three icons.

Når Power BI Desktop er installeret, er du klar til at oprette forbindelse til data, forme data og oprette rapporter (normalt i denne rækkefølge).With Power BI Desktop installed you’re ready to connect to data, shape data, and build reports (usually in that order). I de næste par sektioner vil vi foretage en præsentation af dem hver især.In the next few sections, we take a tour through each in turn.

Opret forbindelse til dataConnect to data

Når Power BI Desktop er installeret, er du klar til at oprette forbindelse til en verden af data, der konstant udvides.With Power BI Desktop installed, you’re ready to connect to the ever expanding world of data. Der er alle mulige tilgængelige datakilder i forespørgselsvinduet.There are all sorts of data sources available in the Query window. På følgende billede kan du se, hvordan du opretter forbindelse til data ved at vælge båndet Hjem og derefter Hent data > Flere.The following image shows how to connect to data, by selecting the Home ribbon, then Get Data > More.

Som en del af denne hurtige præsentation opretter vi forbindelse til et par forskellige webdatakilder.For this quick tour, we'll connect to a couple different Web data sources.

Forestil dig, at du vil pensioneres – du vil bo et sted, hvor der er masser af sol, bedre skatter og et godt sundhedsvæsen – eller måske er du dataanalytiker og har brug for disse oplysninger for at hjælpe dine kunder.Imagine you’re retiring – you want to live where there’s lots of sunshine, preferable taxes, and good health care – or perhaps you’re a data analyst, and you want that information to help your customers. Du vil måske gerne hjælpe din solbrilleforhandler med at målrette salget efter, hvor der er mest solskin.For example, perhaps you want to help your sunglasses retailer target sales where the sun shines most frequently.

Uanset hvad, indeholder følgende webressource interessante data om disse emner med mere:Either way, the following Web resource has interesting data about those topics, and more:

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Vælg Hent data > Web, og indsæt adressen.Select Get Data > Web and paste the address.

Når du vælger OK, begynder forespørgselsfunktionen i Power BI Desktop at arbejde.When you select OK, the Query functionality of Power BI Desktop goes to work. Forespørgslen kontakter webressourcen, og i navigatorvinduet returneres resultaterne fra den pågældende webside.Query contacts the Web resource, and the Navigator window returns what it found on that Web page. I dette tilfælde blev der fundet en tabel (Tabel 0) og det generelle webdokument.In this case, it found a table (Table 0) and the overall Web Document. Vi er interesseret i tabellen, så vi vælger den på listen.We’re interested in the table, so we select it from the list. I navigatorvinduet vises der et eksempel.The Navigator window displays a preview.

På nuværende tidspunkt kan vi redigere forespørgslen, før tabellen indlæses, ved at vælge Rediger nederst i vinduet, eller vi kan indlæse tabellen.At this point we can edit the query before loading the table, by selecting Edit from the bottom of the window, or we can load the table.

Når vi vælger Rediger, startes Forespørgselseditor, og der vises en repræsentativ visning af tabellen.When we select Edit, Query Editor launches and a representative view of the table is presented. Ruden Forespørgselsindstillinger vises (hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge Visning på båndet og derefter vælge Vis > Forespørgselsindstillinger for at få vist ruden Forespørgselsindstillinger).The Query Settings pane is displayed (if it’s not, you can select View from the ribbon, then Show > Query Settings to display the Query Settings pane). Sådan ser det ud.Here’s what that looks like.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af forbindelse til data, under Opret forbindelse til data i Power BI Desktop.For more information about connecting to data, see Connect to Data in Power BI Desktop.

I næste sektion justerer vi dataene, så de passer til vores behov.In the next section, we adjust the data so it meets our needs. Processen med tilpasning af de forbundne data kaldes formning af data.The process of adjusting connected data is called shaping data.

Form og kombiner dataShape and combine data

Nu, hvor vi har oprettet forbindelse til en datakilde, skal vi justere dataene, så de opfylder vores behov.Now that we’ve connected to a data source, we need to adjust the data to meet our needs. Nogle gange betyder justeringen, at dataene skal transformeres – f.eks. omdøbning af kolonner eller tabeller, ændring af tekst til tal, fjernelse af rækker,angivelse af den første række som overskrifter osv.Sometimes adjusting means transforming the data – such as renaming columns or tables, changing text to numbers, removing rows, setting the first row as headers, and so on.

Forespørgselseditor i Power BI Desktop gør rig brug af genvejsmenuer, ud over at opgaver er tilgængelige på båndet.The Query editor in Power BI Desktop makes ample use of right-click menus, in addition to having tasks available on the ribbon. Det meste af det, du kan vælge på båndet transformation, er også tilgængeligt, hvis du højreklikker på et element (f.eks. en kolonne) og vælger i den viste menu.Most of what you can select in the Transform ribbon is also available by right-clicking an item (such as a column) and choosing from the menu that appears.

Form dataShape data

Når du former data i Forespørgselseditor, angiver du en trinvis vejledning (som Forespørgselseditor udfører for dig) for at justere datamængden, efterhånden som Forespørgselseditor indlæser og præsenterer den.When you shape data in the Query Editor, you’re providing step-by-step instructions (that Query Editor carries out for you) to adjust the data as Query Editor loads and presents it. Den oprindelige datakilde påvirkes ikke. Det er kun denne bestemte visning af dataene, der justeres eller formes.The original data source is not affected; only this particular view of the data is adjusted, or shaped.

De angivne trin (f.eks. omdøbning af en tabel, transformation af en datatype eller sletning af kolonner) registreres af Forespørgselseditor, og hver gang denne forespørgsel opretter forbindelse til datakilden, udføres disse trin, så dataene er altid er formet på den måde, du angiver.The steps you specify (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) are recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify. Denne proces foregår, når du bruger forespørgslen i Power BI Desktop eller andre, som den er delt med, f.eks. i Power BI-tjenesten.This process occurs whenever you use the query in Power BI Desktop, or for anyone who uses your shared query, such as in the Power BI service. Disse trin er hentet, i rækkefølge, i ruden Forespørgselsindstillinger under Anvendte trin.Those steps are captured, sequentially, in the Query Settings pane under Applied Steps.

På følgende billede vises ruden Forespørgselsindstillinger for en forespørgsel, som er formet – vi gennemgår hvert enkelt trin i de næste afsnit.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped – we’ll go through each of those steps in the next few paragraphs.

Lad os komme tilbage til vores pensioneringsdata, som vi fandt ved at oprette forbindelse til en webdatakilde. Så kan vi forme disse data efter vores behov.Let’s get back to our retirement data, which we found by connecting to a Web data source, and shape that data to fit our needs.

For det første blev de fleste klassificeringer lagt ind i Forespørgselseditor som heltal, men ikke alle (én kolonne indeholdt tekst og tal, så den blev ikke konverteret automatisk).For starters, most ratings were brought into Query Editor as whole numbers, but not all of them (one column contained text and numbers, so it wasn't automatically converted). Vi har brug for, at alle data er tal.We need the data to be numbers. Det er ikke noget problem – du skal bare højreklikke på kolonneoverskriften og vælge Skift type > Heltal for at ændre datatypen.No problem – just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change the data type. Hvis vi skulle vælge mellem mere end én kolonne, kunne vi først vælge en kolonne og derefter holde SKIFT ned, vælge yderligere tilstødende kolonner og derefter højreklikke på en kolonneoverskrift for at ændre alle de valgte kolonner.If we needed to choose more than one column, we could first select a column then hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Du kan også bruge CTRL til at vælge kolonner, der ikke støder op til hinanden.You can also use CTRL to select non-adjacent columns.

Du kan også ændre eller transformere disse kolonner fra tekst til overskrift vha. båndet Transformation.You can also change, or transform, those columns from text to header by using the Transform ribbon. Her er båndet Transformation med en pil, der peger på knappen Datatype, som gør det muligt at transformere den aktuelle datatype til en anden.Here’s the Transform ribbon, with an arrow pointing toward the Data Type button, which lets you transform the current data type to another.

Bemærk, at under Forespørgselsindstillinger, afspejler Anvendte trin de ændringer, der er foretaget.Note that in Query Settings, the Applied Steps reflect the changes that were made. Hvis jeg vil fjerne et trin fra formningsprocessen, skal jeg ganske enkelt vælge det pågældende trin, og derefter vælge X til venstre for trinnet.If I want to remove any step from the shaping process, I simply select that step, and then select the X to the left of the step.

Vi skal foretage lidt flere ændringer for at får forespørgslen helt på plads:We need to make a few more changes to get the query where we want it:

 • Fjern den første kolonne – vi behøver den ikke, den indeholder bare redundante rækker, hvor der står "Se, hvordan din stat er rangeret i forhold til pensionering", hvilket er en artefakt, da dette er en webbaseret tabelRemove the first column – we don’t need it, it just includes redundant rows that say “Check out how your state ranks for retirement” which is an artifact of this being a Web based table
 • Ret nogle få fejl – på websiden var der én kolonne, hvor tekst var blandet med tal (nogle stater var samlet i en enkelt kategori).Fix a few Errors – on the Web page, one column had text mixed in with the numbers (some states tied in one category). Det fungerer fint på webstedet, men ikke i vores dataanalyse.That works well in the website, but not for our data analysis. Det er nemt (i dette tilfælde) at rette, og der vises nogle smarte funktioner og egenskaber i Forespørgselseditor og de Anvendte trinIt's easy (in this case) to fix, and shows some cool features and capabilities of Query Editor and its Applied Steps
 • Skift tabelnavnetTabel 0 er ikke en nyttige beskrivelse, men det er let at ændre navnetChange the Table Name – that Table 0 is not a useful descriptor, but changing it simple

Hvert af disse trin er vist under Form og kombiner data i Power BI Desktop .Each of these steps is demonstrated in Shape and Combine Data in Power BI Desktop. Du kan se nærmere på den side eller fortsætte med dette dokument for at se, hvad du herefter kan gøre.Feel free to check out that page, or keep going in this document to see what you would do next. Næste sektion fortsættes umiddelbart efter, at ovenstående ændringer er implementeret.The next section picks up after the changes above are applied.

Kombiner dataCombine data

Dataene omkring de forskellige stater er interessante og kan bruges til at skabe yderligere analyser og forespørgsler.That data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Men der er et problem: De fleste data anvender forkortelser på to bogstaver for statskoder og ikke statens fulde navn.But there’s one problem: most data out there uses a two-letter abbreviation for state codes, not the full name of the state. Vi skal bruge en måde at knytte forkortelserne for staterne til deres navne på.We need some way to associate state names with their abbreviations.

Vi er heldige. Der er en anden offentlig datakilde, som gør lige præcis dette, men den skal formes en del, før vi kan knytte den til vores pensioneringstabel.We’re in luck: there’s another public data source that does just that, but it needs a fair amount of shaping before we can connect it to our retirement table. Her er webressourcen med forkortelser for stater:Here’s the Web resource for state abbreviations:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations

På båndet Hjem i Forespørgselseditor vælger vi Hent data > Web og angiver adressen. Derefter vælger vi OK, hvorefter resultaterne fra den pågældende webside vises i vinduet Navigator.From the Home ribbon in Query Editor, we select Get Data > Web and type the address, select OK, and the Navigator window shows what it found on that Web page.

Vi vælger Tabel[rediger] , fordi den indeholder de ønskede data, men den skal formes lidt for at trimme dataene i tabellen.We select Table[edit] because it includes the data we want, but it’s going to take quite a bit of shaping to pare that table’s data down. Hvert af disse trin vises også under Form og kombiner data i Power BI Desktop .Each of these steps is also demonstrated in Shape and Combine Data in Power BI Desktop. Som opsummering af disse trin gør vi følgende:To summarize those steps, here's what we do:

Vi vælger Rediger, derefter er fremgangsmåden som følger:We select Edit, then:

 • Fjern de øverste to rækker – de er resultatet af den måde, websidens tabel blev oprettet på, og dem behøver vi ikke.Remove the top two rows – they’re a result of the way that Web page’s table was created, and we don’t need them.
 • Fjern de nederste 26 rækker – de indeholder alle territorierne, som vi ikke behøver at inkludere.Remove the bottom 26 rows – they’re all the territories, which we don’t need to include.
 • Filtrer Washington DC fra – statistiktabellen for pensionering indeholder ikke DC, så derfor skal den udelukkes fra listen.Filter out Washington DC – the retirement stats table doesn't include DC, so we'll exclude it from our list.
 • Fjern et par unødvendige kolonner – vi behøver kun tilknytning af staten til den officielle forkortelse på to bogstaver, så vi kan fjerne de andre kolonner.Remove a few unneeded columns – we only need the mapping of state to its official two-letter abbreviation, so we can remove the other columns.
 • Brug den første række som overskrifter – da vi har fjernet de tre øverste rækker, er den aktuelle øverste række den overskrift, vi vil have.Use the first row as headers – since we removed the top three rows, the current top row is the header we want.

  Bemærk

  Dette er et godt tidspunkt at påpege, at rækkefølgen af de anvendte trin i Forespørgselseditor er vigtig, og den kan påvirke, hvordan datatypen formes.This is a good time to point out that the sequence of applied steps in Query Editor is important, and can affect how the data is shaped. Det er også vigtigt at overveje, hvordan ét trin kan påvirke efterfølgende trin. Hvis du fjerner et trin fra Anvendte trin, fungerer de efterfølgende trin muligvis ikke som oprindeligt tiltænkt, på grund af effekten af rækkefølgen af trin i forespørgslen.It’s also important to consider how one step may impact another subsequent step; if you remove a step from the Applied Steps, subsequent steps may not behave as originally intended, because of the impact of the query’s sequence of steps.

 • Omdøb kolonnerne og selve tabellen – som sædvanlig er der flere måder at omdøbe en kolonne på. Du kan vælge den, du foretrækker.Rename the columns, and the table itself – as usual, there are a couple ways to rename a column, you can choose whichever you prefer.

Når tabellen Statskoder er formet, kan vi kombinere disse to tabeller, eller forespørgsler, i én. Da de tabeller, vi har nu, er et resultat af de forespørgsler, vi anvendte på dataene, refereres de ofte til som forespørgsler .With the StateCodes table shaped, we can combine these two tables, or queries, into one; since the tables we now have are a result of the queries we applied to the data, they’re often referred to as queries.

Der er to primære måder at kombinere forespørgsler på – fletning og tilføjelse.There are two primary ways of combining queries – merging and appending.

Når du har en eller flere kolonner, som du vil føje til en anden forespørgsel, skal du flette forespørgslerne.When you have one or more columns that you’d like to add to another query, you merge the queries. Når du har flere rækker med data, som du vil føje til en eksisterende forespørgsel, skal du tilføje forespørgslen.When you have additional rows of data that you’d like to add to an existing query, you append the query.

I dette tilfælde vil vi flette forespørgsler.In this case we want to merge queries. For at komme i gang vælger vi den forespørgsel, som vi vil flette med den anden forespørgsel. Derefter vælger vi Flet forespørgsler under fanen Hjem på båndet.To get started, we select the query into which we want the other query to merge, then select Merge Queries from the Home tab on the ribbon.

Vinduet Flet åbnes, og vi bliver bedt om at vælge, hvilken tabel vi vil flette med den valgte tabel, og derefter de tilsvarende kolonner, der skal bruges til fletningen.The Merge window appears, prompting us to select which table we’d like merged into the selected table, and then, the matching columns to use for the merge. Vælg Stat i tabellen Pensioneringsstatistik (forespørgsel), og vælg derefter forespørgslen Statskoder (let i dette tilfælde, da der kun er én anden forespørgsel – når du opretter forbindelse til mange forskellige datakilder, er der mange forespørgsler at vælge imellem).Select State from the RetirementStats table (query), then select the StateCodes query (easy in this case, since there’s only one other query – when you connect to many data sources, there are many queries to choose from). Når vi vælger de korrekte matchende kolonner – Stat fra Pensioneringsstatistik og Statnavn fra Statkoder – ser vinduet Flet ud som følger, og knappen OK er aktiveret.When we select the correct matching columns – State from RetirementStats, and State Name from StateCodes – the Merge window looks like the following, and the OK button is enabled.

Den nye kolonne NewColumn oprettes i slutningen af forespørgslen, som er indholdet af tabellen (forespørgsel), der blev flettet med den eksisterende forespørgsel.A NewColumn is created at the end of the query, which is the contents of the table (query) that was merged with the existing query. Alle kolonner fra den flettede forespørgsel samles i NyKolonne, men du kan vælge at udvide tabellen og inkludere de ønskede kolonner.All columns from the merged query are condensed into the NewColumn, but you can select to Expand the table, and include whichever columns you want. Hvis du vil udvide den flettede tabel og vælge, hvilke kolonner der skal inkluderes, skal du vælge udvidelsesikonet ().To expand the merged table, and select which columns to include, select the expand icon (). Vinduet Udvid vises.The Expand window appears.

I dette tilfælde vil vi kun have kolonnen Statskode, så vi vælger kun den pågældende kolonne og vælger derefter OK.In this case, we only want the State Code column, so we select only that column and then select OK. Vi fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet fra Brug det oprindelige kolonnenavn som præfiks, da vi ikke skal bruge det. Hvis vi bevarer markeringen, vil den flettede kolonne blive navngivet NyKolonne.Statskode (det oprindelige kolonnenavn, eller NyKolonne efterfulgt af et punktum, hvorefter kolonnenavnet føres ind i forespørgslen).We clear the checkbox from Use original column name as prefix because we don’t need or want that; if we leave that selected, the merged column would be named NewColumn.State Code (the original column name, or NewColumn, then a dot, then the name of the column being brought into the query).

Bemærk

Vil du prøve at importere tabellen NyKolonne?Want to play around with how to bring in that NewColumn table? Du kan eksperimentere lidt, og hvis du ikke kan lide resultatet, skal du bare slette dette trin på listen Anvendte trin i ruden Forespørgselsindstillinger. Din forespørgsel vender tilbage til tilstanden før trinnet Udvid blev anvendt.You can experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane; your query returns to the state prior to applying that Expand step. Du har mulighed for at prøve det af, så mange gange du har lyst, indtil udvidelsesprocessen ser ud, som den skal.It’s like a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Vi har nu en enkelt forespørgsel (tabel), der kombinerer to datakilder, som er blevet formet efter vores behov.We now have a single query (table) that combined two data sources, each of which has been shaped to meet our needs. Denne forespørgsel kan fungere som udgangspunkt for mange ekstra, interessante dataforbindelser – f.eks. boligomkostningsstatistikker, demografi eller jobmuligheder i en vilkårlig stat.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections – such as housing cost statistics, demographics, or job opportunities in any state.

Du kan se en mere detaljeret beskrivelse af hvert af disse trin til formning og kombination af data under Form og kombiner data i Power BI Desktop.For a more complete description of each of these shape and combine data steps, see Shape and Combine Data in Power BI Desktop.

Nu har vi nok data til at oprette et par interessante rapporter i Power BI Desktop.For now, we have enough data to create a few interesting reports, all within Power BI Desktop. Da dette er en milepæl, gemmer vi denne Power BI Desktop-fil – vi kalder den Introduktion til Power BI Desktop.Since this is a milestone let’s save this Power BI Desktop file – we’ll call it Getting Started with Power BI Desktop. Hvis du vil anvende ændringerne i Forespørgselseditor og indlæse dem i Power BI Desktop, skal du vælge Luk og anvend på båndet Hjem.To apply the changes in Query Editor and load them into Power BI Desktop, select Close & Apply from the Home ribbon.

Opret rapporterBuild reports

Der kan foretages yderligere ændringer efter indlæsning af tabellen, og du kan genindlæse en model for at anvende evt. ændringer, du foretager.Additional changes can be made after the table is loaded, and you can reload a model to apply any changes you make. Men på nuværende tidspunkt er det fint, som det er.But for now this will do. I visningen Rapport i Power BI Desktop kan du begynde at oprette rapporter.In Power BI Desktop Report view, you can begin to build reports.

Visningen Rapport har fem hovedområder:The Report view has five main areas:

 1. Båndet, som viser almindelige opgaver, der er knyttet til rapporter og visualiseringerThe ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations

 2. Visningen Rapport, eller lærred, hvor visualiseringer oprettes og arrangeresThe Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged

 3. Faneområdet Sider langs bunden, hvor du kan vælge eller tilføje en rapportsideThe Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page

 4. Ruden Visualiseringer, hvor du kan ændre visualiseringer, tilpasse farver eller akser, anvende filtre, trække felter m.m.The Visualizations pane, where you can change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more

 5. Ruden Felter, hvorfra forespørgselselementer og filtre kan trækkes til visningen Rapport eller trækkes til området Filtre i ruden VisualiseringerThe Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane

Ruden Visualiseringer og Felter kan skjules ved at vælge den lille pil langs med kanten, så der er mere plads i visningen Rapport til at oprette flotte visualiseringer.The Visualizations and Fields pane can be collapsed by selecting the small arrow along the edge, providing more space in the Report view to build cool visualizations. Når du redigerer visualiseringer, får du også vist disse pile pegende op eller ned, hvilket betyder, at du kan udvide eller skjule det pågældende afsnit tilsvarende.When modifying visualizations, you'll also see these arrows pointing up or down, which means you can expand or collapse that section, accordingly.

For at oprette en visualisering skal du bare trække et felt fra listen Felter over på visningen Rapport.To create a visualization, just drag a field from the Fields list onto the Report view. I dette tilfælde trækker vi feltet Stat fra Pensioneringsstatistik og ser, hvad der sker.In this case, let’s drag the State field from RetirementStats, and see what happens.

Se her... I Power BI Desktop er der automatisk oprettet en kortbaseret visualisering, fordi det blev genkendt, at feltet Stat indeholdt geoplaceringsdata.Look at that... Power BI Desktop automatically created a map-based visualization, because it recognized that the State field contained geolocation data.

Bemærk, at i ruden Visualiseringer kan jeg vælge forskellige visualiseringstyper, og i området under disse ikoner kan jeg trække felter til forskellige områder for at anvende en forklaring eller på anden måde ændre visualiseringen.Notice that in the Visualizations pane, I can select different types of visualizations, and in the area below those icons, I can drag fields to different areas to apply a Legend, or otherwise modify the visualization.

Lad os spole lidt frem, og se, hvordan visningen Rapport ser ud, når der er tilføjet en række visualiseringer samt et par nye rapportsider.Let’s fast-forward a bit, and see what the Report view looks like after a handful of visualizations have been added, as well as a few new Report pages. Du kan finde flere oplysninger om rapporter under Rapportvisning i Power BI Desktop.For more information about reports, see Report View in Power BI Desktop.

På den første side i rapporten får du et overblik over de data, der er baseret på den generelle placering.The first Report page provides a perspective of the data based on Overall rank. Når vi vælger en af visualiseringen, vises det i ruden Felter og filtre, hvilke felter der er valgt samt strukturen for visualiseringer (som felter anvendes for på Delt akse, Kolonneværdier og Linjeværdier).When we select one of the visualizations, the Fields and Filters pane shows which fields are selected, and the structure of the visualization (which fields are applied to the Shared Axis, Column Values, and Line Values).

Der er seks sider i denne rapport – hver især en visualisering af visse elementer af vores data.There are six Pages in this Report, each visualizing certain elements of our data.

 1. På den første side, der er vist ovenfor, vises alle stater baseret på den generelle placering.The first page, shown above, shows all states based on Overall rank.
 2. På den anden side fokuseres der på de øverste ti stater baseret på den generelle placering.The second page focuses on the top ten states based on Overall rank.
 3. På den tredje side er de bedste 10 stater i forbindelse med leveomkostninger (og tilknyttede data) visualiseret.For the third page, the best 10 states for cost of living (and associated data) are visualized.
 4. På den fjerde side er vejret i fokus, filtreret efter de 15 solrigeste stater.Weather is the focus of the fourth page, filtered to the 15 sunniest states.
 5. På den femte side er lokalsamfundets velbefindende kortlagt og visualiseret for de 15 øverst placerede stater.On the fifth page, Community well-being is charted and visualized for the top 15 states.
 6. Og endelig er kriminalitetsstatistikken visualiseret med visning af de bedste (og ja, sidste) 10 stater.Lastly, crime statistics are visualized, showing the best (and well, the last) ten states.

Her kan du se, hvordan rapportsiden, der fokuserer på leveomkostninger, ser ud.Here’s what the cost of living-focused Report page looks like.

Du kan oprette alle mulige forskellige interessante rapporter og visualiseringer.There are all sorts of interesting reports and visualizations you can create.

Del dit arbejdeShare your work

Nu hvor vi har en Power BI Desktop-rapport, der er godt og vel færdig, kan vi dele den med andre på Power BI-tjenesten.Now that we have a Power BI Desktop report that’s reasonably complete, we can share it with others on the Power BI service. Der er et par forskellige måder at dele dit arbejde på i Power BI Desktop.There are a few ways to share your work in Power BI Desktop. Du kan publicere til Power BI-tjenesten, du kan uploade .pbix-filen direkte fra Power BI-tjenesten, eller du kan gemme .pbix-filen og sende den præcis som enhver anden fil.You can publish to the Power BI service, you can upload the .pbix file directly from the Power BI service, or you can save the .pbix file and send it like any other file.

Lad os først se på publicering til Power BI-tjenesten direkte fra Power BI Desktop.First, let's look at publishing to the Power BI service directly from Power BI Desktop. På båndet Hjem skal du vælge Publicer.On the Home ribbon, select Publish.

Du bliver muligvis bedt om at logge på Power BI.You may be prompted to sign in to Power BI.

Når du er logget på, og udgivelsesprocessen er gennemført, så får du vist den følgende dialogskærm.When you've signed in and the publish process is complete, you see the following dialog.

Når du logger på Power BI, får du vist den Power BI Desktop-fil, du lige har indlæst, i sektionerne Dashboards, Rapporter og Datasæt i tjenesten.When you sign in to Power BI, you'll see Power BI Desktop file you just loaded in the Dashboards, Reports, and Datasets sections of the service.

Du kan også dele dit arbejde ved at indlæse de fra Power BI-tjenesten.Another way to share your work is to load it from within the Power BI service. Følgende link åbner Power BI-tjenesten i en browser:The following link brings up the Power BI service in a browser:

https://app.powerbi.com

Vælg Hent data for at starte indlæsningen af din Power BI Desktop-rapport.Select Get Data to start the process of loading your Power BI Desktop report.

Siden Hent data vises. Her kan du vælge, hvor du vil hente dine data fra.The Get Data page appears, from which you can select where to get your data from. I dette tilfælde vælger vi Hent fra feltet Filer.In this case, we select Get from the Files box.

Visningen Filer vises.The Files view appears. I dette tilfælde vælger vi Lokal fil.In this case, we select Local File.

Når du vælger denne fil, uploades filen i Power BI.When you select the file, Power BI uploads the file.

Når filen er uploadet, kan du vælge den under Rapporter i ruden til venstre i Power BI-tjenesten.Once the file is uploaded, you can select the file from the Reports in the left pane of the Power BI service.

I Power BI-tjenesten vises den første side i rapporten.The Power BI service displays the first page of the report. Nederst på siden kan du vælge en vilkårlig fane for at få vist den pågældende side i rapporten.Along the bottom of the page, you can select any tab to display that page of the report.

Du kan foretage ændringer i en rapport i Power BI-tjenesten ved at vælge Rediger rapport øverst i rapportcanvassen.You can make changes to a report in the Power BI service by selecting Edit Report from the top of the report canvas.

Hvis du vil gemme din rapport, skal du vælge Filer> Gem som i tjenesten.To save your report, select File > Save As from the service. Der er alle mulige forskellige interessante visualiseringer, du kan oprette i Power BI-tjenesten på baggrund af din rapport og fastgøre til et dashboard.There are all sorts of interesting visuals you can create in the Power BI service from your report, which you can pin to a dashboard. Du kan få mere at vide om dashboards i Power BI-tjenesten under Tip til design af et fantastisk dashboard.To learn about dashboards in the Power BI service, see Tips for designing a great dashboard.

Når du har gemt, kan du vælge ikonet Del på hovedsiden.Once saved, select the Share icon on the main page.

Herfra kan du sende en mail til kollegaer, som du vil dele dashboardet med.From here, you can send an email to colleagues with whom you’d like to share the dashboard.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse, deling og ændring af dashboards under Del et dashboard.For more information about creating, sharing, and modifying dashboards, see Share a dashboard.

Der er alle mulige forskellige overbevisende datarelaterede miks og visualiseringer, du kan oprette vha. Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.There are all sorts of compelling data-related mash-ups and visualizations you can do with Power BI Desktop, and with the Power BI service. Du kan finde flere oplysninger i næste sektion.Check out the next section for more information.

DiagnosticeringDiagnostics

Power BI Desktop understøtter, at der oprettes forbindelse til en port til diagnosticering.Power BI desktop supports connecting to a diagnostics port. Med porten til diagnosticering kan andre værktøjer oprette forbindelse til og udføre sporing til diagnosticering.The diagnostic port allows for other tools to connect to and perform traces for diagnostic purposes. Det understøttes ikke at ændre modellen! Ændringer i modellen vil muligvis beskadige data eller medføre tab af data.Making any changes to the model is not supported! Changes to the model may lead to corruption and data loss.

Næste trinNext steps

Du kan gøre mange forskellige ting med Power BI Desktop.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Du kan finde flere oplysninger om funktionerne i følgende ressourcer:For more information on its capabilities, check out the following resources: