Hvad er Power BI Embedded i Azure?What is Power BI Embedded in Azure?

Power BI Embedded er beregnet til at forenkle, hvordan uafhængige softwareproducenter og udviklere bruger Power BI-funktioner med integreret analyse.Power BI Embedded is intended to simplify how ISVs and developers use Power BI capabilities with embedded analytics. Power BI Embedded gør det nemmere for dig at bruge Power BI-funktionerne, så du hurtigt kan tilføje imponerende visualiseringer, rapporter og dashboards i dine apps.Power BI Embedded simplifies Power BI capabilities by helping you to quickly add stunning visuals, reports, and dashboards to your apps. Det svarer til de apps, der er baseret på brug af Microsoft Azure-tjenester som Machine Learning og IoT.Similar to the way apps built on Microsoft Azure use services like Machine Learning and IoT. Når der aktiveres udforskning af data med nem navigation i deres apps, kan de uafhængige softwareproducenter give deres kunder mulighed for at træffe hurtige og velinformerede beslutninger i kontekst.By enabling easy-to-navigate data exploration in their apps, ISVs allow their customers to make quick, informed decisions in context.

I maj 2017 annoncerede vi, at tjenesterne Power BI og Power BI Embedded ville komme til at ligne hinanden mere.In May 2017, we announced the convergence of the Power BI and Power BI Embedded services. Det medførte en API-grænseflade, et ensartet sæt funktioner og adgang til de nyeste funktioner på tværs af begge tjenester.The convergence delivered one API surface, a consistent set of capabilities and access to the latest features across both services. Derudover introducerede vi en kapacitetsbaseret prismodel, som forenkler den måde, Power BI forbruges på.Additionally, we introduced a capacity-based pricing model, simplifying how Power BI is consumed.

Med Power BI Embedded kan uafhængige softwareproducenter og udviklere få større fleksibilitet i den måde, de kan integrere intelligens i deres apps ved hjælp af API'erne til Power BI.With Power BI Embedded, ISVs and developers have added flexibility in how they embed intelligence in their apps using the Power BI APIs. Uafhængige softwareproducenter og udviklere kan bruge mindre tid på deres udviklingsarbejde og komme hurtigere ud på markedet samt differentiere dem selv ved at bruge Microsofts analyseprogram i verdensklasse i deres app.ISVs and developers can take advantage of minimized development efforts to achieve faster time to market and differentiate themselves by infusing Microsoft’s world-class analytics engine in their app. Desuden kan udviklere bruge tid på at holde fokus på deres løsning for at opfylde kundernes behov i stedet for at udvikle funktioner til visuel analyse.Equally, developers can spend time focusing on their solution to meet customer demands, instead of developing visual analytics features. Desuden gør Power BI Embedded det muligt for dig at arbejde i de velkendte udviklingsmiljøer – Visual Studio og Azure – du allerede bruger.Additionally, Power BI Embedded enables you to work within the familiar development environments – Visual Studio and Azure – you already use.

Har du en eksisterende app med integreret Power BI-indhold ved hjælp af Power BI Premium?Do you have an existing app with embedded Power BI content using Power BI Premium? Hvis du er uafhængig softwareproducent eller udvikler, der leverer apps, eller hvis du er en organisation, der bruger disse apps, skal du ikke gøre yderligere.If you're an ISV or developer delivering apps or an organization using them, no action is needed. Du og dine kunder kan forsætte med at bruge disse apps uden afbrydelser.You and your customers can continue using these apps without interruption. Hvis du har en eksisterende app, der er bygget på Power BI Workspace Collections og er interesseret i at drage fordel af den nye API-grænseflade og de nye kapacitetsbaserede Azure SKU'er, kan du besøge dokumentation for at få vejledning.If you have an existing app built on Power BI Workspace Collections and are interested in taking advantage of the converged API surface and the new capacity-based Azure SKUs, visit documentation for migration guidance.

Sammenlign Power BI Embedded og Power BI PremiumComparing Power BI Embedded with Power BI Premium

Power BI Embedded er for de uafhængige softwareleverandører og udviklere, der bygger apps til deres kunder.Power BI Embedded is for independent software vendors (ISVs) and for developers who build applications for their customers. Det kan bruges som en tredjeparts BI-tjeneste, der gør det muligt for dig at visualisere appdata i stedet for selv at skulle bygge tjenesten.It can be used as a third-party business intelligence service that enables you to visualize application data, rather than building that service yourself. Power BI Embedded er en PaaS-analyseløsning (platform-as-a-service), hvor udviklere kan integrere rapporter og dashboards i en app til deres kunder.Power BI Embedded is a platform-as-a-service (PaaS) analytics solution, where developers can embed reports and dashboards into an application for their customers. Power BI Premium er en SaaS-analyseløsning (software-as-a-service), der giver din organisation en enkelt visning af de vigtigste forretningsdata.Power BI Premium is a software-as-a-service (SaaS) analytics solution that gives your organization a single view of their most critical business data.

Power BI Embedded betales efter forbrug, mens Power BI Premium betales med et månedligt vederlag.Power BI Embedded is a pay-as-you-go feature, while Power BI Premium requires a monthly fee. Du kan se en sammenligning af dem i denne video.You can view this video to learn more about how they compare.

Brugervenlige værktøjerEasy-to-use tools

Med Power BI Embedded kan du fokusere på det, du er bedst til: at bygge fantastiske apps.Power BI Embedded allows you to focus on what you do best: building great apps. Du kan administrere og udvikle med Power BI Embedded ved hjælp af de værktøjer og færdigheder, du allerede har.You can manage and develop with Power BI Embedded using tools and skills you already have.

  • Azure Portal: Et webbaseret program til administration af alle Azure-tjenesterThe Azure portal: A web-based application for managing all Azure services
  • Visual Studio Code: et gratis kodeprogram med åben kildekode, som du kan downloade og køre på Windows, macOS eller Linux, og som understøtter udvidelserVisual Studio Code: a free, downloadable, open source, code editor for Windows, macOS, and Linux that supports extensions
  • Power BI Desktop: et gratis værktøj, du kan downloade og bruge til at oprette avancerede interaktive rapporter med visuel analysePower BI Desktop: a free, downloadable tool to create rich, interactive reports with visual analytics

Ved hjælp af REST API giver Power BI Embedded dig mulighed for at udvikle i ethvert programmeringssprog.Using the REST API, Power BI Embedded allows developing with any language.

Kom i kontakt med Power BI-teknikerteametEngage with the Power BI engineering team

Næste trinNext steps

Se siden med priser for at få detaljer om kapacitetsnoden.See the pricing page for capacity node details.

Hvis du vil oprette en kapacitet til Power BI Embedded, skal du se Opret kapacitet til Power BI Embedded på Azure-portalenTo create a Power BI Embedded capacity, see Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal

Hvis du vil i gang med at integrere dit Power BI-indhold, skal du se Sådan integrerer du Power BI-dashboards, -rapporter og -felter.To begin embedding your Power BI content, see How to embed your Power BI dashboards, reports, and tiles.