Integreret analyse med Power BIEmbedded analytics with Power BI

Power BI-tjenesten (SaaS) og tjenesten Power BI Embedded i Azure (PaaS) har API'er, du kan bruge til at integrere dine dashboards og rapporter.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Når du integrerer indhold, får du adgang til de nyeste funktioner i Power BI, f.eks. dashboards, gateways og arbejdsområder.When embedding content, this gives you access to the latest Power BI features such as dashboards, gateways, and workspaces.

Du kan gennemgå Embedding-konfigurationsværktøjet for hurtigt at komme i gang og downloade en eksempelapp.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Vælg den løsning, der er den rette for dig:Choose the solution that is right for you:

PBIE-eksempel

Brug API'erUse APIs

Der er to hovedscenarier til integrering af Power BI-indhold:There are two main scenarios for embedding Power BI content:

  • Integrering for organisationens brugere (som har licenser til Power BI).Embedding for your organization's users (who have Power BI licenses).

  • Integrering for dine brugere og kunder uden krav om licenser til Power BI.Embedding for your users and customers without requiring Power BI licenses.

REST API'en for Power BI muliggør begge scenarier.The Power BI REST API allows for both scenarios.

For kunder og brugere uden Power BI-licenser kan du integrere dashboards og rapporter i dit brugerdefinerede program ved hjælp af den samme API for enten at betjene din organisation eller dine kunder.For customers and users without Power BI licenses, you can embed dashboards and reports into your custom application, using the same API to either service your organization or your customers. Dine kunder ser de data, der administreres af programmet.Your customers see the application-managed data. Power BI-brugere i din organisation har desuden yderligere indstillinger, som de kan bruge til at få vist deres data direkte i Power BI eller i konteksten af det integrerede program.Also, your organization's Power BI users have additional options to view their data directly in Power BI or in the embedded application's context. Du kan fuldt ud benytte JavaScript- og REST-API'erne til dine integreringsbehov.You can take full advantage of the JavaScript and REST APIs for your embedding needs.

Se Eksemplet på integrering af JavaScript for at forstå, hvordan integrering fungerer.To understand how embedding works, see the JavaScript embed sample.

Integrer for din organisationEmbedding for your organization

Med Embedding for your organization kan du udvide Power BI-tjenesten.Embedding for your organization allows you to extend the Power BI service. Denne type integrering kræver, at brugerne af dit program logger på Power BI-tjenesten for at få vist indholdet.This type of embedding requires your application's users sign into the Power BI service to view the content. Når en person i din organisation logger på, har vedkommende kun adgang til dashboards og rapporter, som de ejer, eller som er delt med vedkommende i Power BI-tjenesten.Once someone in your organization signs in, they only have access to dashboards and reports that they own or that someone shared with them in the Power BI service.

Eksempler på integrering for din organisation omfatter interne programmer, f.eks. SharePoint Online, Integrering med Microsoft Teams (du skal have administratorrettigheder) og Microsoft Dynamics.Organization embedding examples include internal applications such as SharePoint Online, Microsoft Teams integration (you must have Admin rights), and Microsoft Dynamics.

Hvis du vil integrere for din organisation, skal du se Selvstudium: Integrer Power BI-indhold i et program for din organisation.To embed for your organization, see Tutorial: Embed Power BI content into an application for your organization.

Funktionaliteten i selvbetjeningsportalen, f.eks. rediger, gem og meget mere, er tilgængelig via JavaScript-API'en ved integrering i forbindelse med Power BI-brugere.Self-service capabilities, such as edit, save, and more, are available through the JavaScript API when embedding for Power BI users.

Du kan gennemgå værktøjet til konfiguration af integrering for at komme i gang og downloade et eksempelprogram, der guider dig gennem integrering af en rapport for din organisation.You can go through the Embedding setup tool to get started and download a sample application that walks you through integrating a report for your organization.

Integrer for dine kunderEmbedding for your customers

Med Integrering for dine kunder kan du integrere dashboards og rapporter for brugere, som ikke har en Power BI-konto.Embedding for your customers lets you embed dashboards and reports for users who don't have a Power BI account. Denne type integrering kaldes også Power BI Embedded.This type of embedding is also known as Power BI Embedded.

Power BI Embedded er en Microsoft Azure-tjeneste, der gør det muligt for uafhængige softwareleverandører (ISV'er) og udviklere hurtigt at integrere visualiseringer, rapporter og dashboards i et program.Power BI Embedded is a Microsoft Azure service that lets independent software vendors (ISVs) and developers quickly embed visuals, reports, and dashboards into an application. Denne integrering udføres via en kapacitetsbaseret model, der måles pr. time.This embedding is done through a capacity-based, hourly metered model.

Integreringsflow for integrering i forbindelse med dine kunder

Power BI Embedded giver fordele til ISV'er, udviklere og kunder.Power BI Embedded has benefits for an ISV, their developers, and customers. En ISV kan f.eks. begynde at oprette visuelle elementer gratis vha. Power BI Desktop.For example, an ISV can start creating visuals for free with Power BI Desktop. Ved at minimere det analytiske udviklingsarbejde med visualiseringer kan ISV'er opnå hurtigere lancering på markedet og skille sig ud fra konkurrenterne ved at give differentierede dataoplevelser.By minimizing visual analytic development efforts, ISVs achieve faster time to market and stand out from competitors with differentiated data experiences. ISV'er kan også vælge at opkræve en merpris for den ekstra værdi, de skaber vha. den integrerede analyse.ISVs can also opt to charge a premium for the additional value they create with embedded analytics.

Med Power BI Embedded behøver dine kunder ikke at have kendskab til Power BI.With Power BI Embedded, your customers don't need to know anything about Power BI. Du kan bruge to forskellige metoder til at oprette et integreret program:You can use two different methods to create an embedded application:

  • Power BI Pro-kontoPower BI Pro account
  • TjenesteprincipalService principal

Power BI Pro-kontoen fungerer som en masterkonto for dit program (tænk på den som en proxykonto).The Power BI Pro account acts as your application's master account (think of it as a proxy account). Denne konto giver dig mulighed for at generere integreringstokens, som giver adgang til programmets Power BI-dashboards og -rapporter.This account allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

En tjenesteprincipal kan integrere Power BI-indhold i et program ved hjælp af et kun program-token.Service principal can embed Power BI content into an application using an app-only token. Den giver dig også mulighed for at generere integreringstokens, som giver adgang til programmets Power BI-dashboards og -rapporter.It also allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

Udviklere, der bruger Power BI Embedded, kan fokusere på at udarbejde kernefunktionaliteten i deres program i stedet for at bruge tid på at udvikle visualiseringer og analyse.Developers using Power BI Embedded can spend time focused on building their application's core functionality rather than spending time developing visuals and analytics. De kan hurtigt imødekomme kunders efterspørgsel på rapporter og dashboards og nemt integrere med fuldt dokumenterede API'er og SDK'er.They can rapidly meet customer report and dashboard demands and embed easily with fully documented APIs and SDKs. ISV'er kan give kunder mulighed for at træffe hurtige databaserede beslutninger i kontekst fra enhver enhed ved at muliggøre intuitiv udforskning af data i deres apps.By enabling easy-to-navigate data exploration in apps, ISVs allow customers to make quick, data-driven decisions in context from any device.

Vigtigt

Selvom integrering kræver Power BI-tjenesten, behøver dine kunder ikke at have en Power BI-konto for at få vist det integrerede indhold i programmet.While embedding requires the Power BI service, your customers do not need to have a Power BI account to view your application's embedded content.

Når du er klar til at overgå til produktion, skal arbejdsområdet tildeles til en dedikeret kapacitet.When you're ready to move to production, your workspace must be assigned to a dedicated capacity. Power BI Embedded i Microsoft Azure tilbyder dedikeret kapacitet, som du kan bruge til dine apps.Power BI Embedded in Microsoft Azure, offers dedicated capacities to use with your applications.

I Sådan integrerer du Power BI-indhold kan de se flere oplysninger om integrering.For embedding details, see How to embed Power BI content.

Næste trinNext steps

Nu kan du prøve at integrere Power BI-indhold i en app, eller du kan prøve at integrere Power BI-indhold for dine kunder.You can now try to embed Power BI content into an application, or try to embed Power BI content for your customers.

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry asking the Power BI Community