Hvad er sideinddelte rapporter i Power BI Premium?What are paginated reports in Power BI Premium?

Sideinddelte rapporter er udviklet til at skulle udskrives eller deles.Paginated reports are designed to be printed or shared. De kaldes sideinddelte, fordi de er formateret til at passe godt på en side.They're called paginated because they're formatted to fit well on a page. De viser alle data i en tabel, selvom tabellen strækker sig over flere sider.They display all the data in a table, even if the table spans multiple pages. De kaldes også perfekt pixel, fordi du kan styre deres rapportsidelayout helt præcist.They're also called pixel perfect because you can control their report page layout exactly. Power BI Report Builder er det separate værktøj, der bruges til oprettelse af sideinddelte rapporter.Power BI Report Builder is the standalone tool for authoring paginated reports. Sideinddelte rapporter er baseret på RDL-rapportteknologien, som er det lange standardrapportformat i SQL Server Reporting Services.Paginated reports are based on the RDL report technology, long the standard report format in SQL Server Reporting Services.

Sideinddelte rapporter indeholder ofte mange sider.Paginated reports often have many pages. Denne rapport indeholder f.eks. 563 sider.For example, this report has 563 pages. Hver side viser præcis én side pr. faktura og har gentagne sidehoveder og sidefødder.Each page is laid out exactly, with one page per invoice, and repeating headers and footers.

Sideinddelt

Du kan få vist et eksempel på rapporten i Report Builder og derefter publicere den i Power BI-tjenesten, app.powerbi.com.You can preview your report in Report Builder, then publish it to the Power BI service, app.powerbi.com. Du skal bruge en Power BI Pro-licens for at publicere en rapport i tjenesten.You need a Power BI Pro license to publish a report to the service. Du kan publicere og dele sideinddelte rapporter i Mit arbejdsområde eller i arbejdsområder, så længe arbejdsområdet er placeret i en Power BI Premium-kapacitet.You can publish and share paginated reports in your My Workspace or in workspaces, as long as the workspace is in a Power BI Premium capacity. En Power BI-administrator skal også aktivere sideinddelte rapporter under afsnittet for Premium-kapaciteter på Power BI-administrationsportalen.Also, a Power BI admin needs to enable paginated reports in the Premium capacities section of the Power BI admin portal.

Sammenlign Power BI-rapporter og sideinddelte rapporterCompare Power BI reports and paginated reports

En stor fordel ved sideinddelte rapporter er muligheden for at udskrive alle dataene i en tabel, uanset hvor lang den er.A major advantage of paginated reports is their ability to print all the data in a table, no matter how long. Forestil dig, at du placerer en tabel i en Power BI-rapport.Picture that you place a table in a Power BI report. Du kan se nogle af dens rækker i tabellen på siden, og du har et rullepanel, hvor du kan se resten.You see some of its rows in the table on the page, and you have a scroll bar to see the rest. Hvis du udskriver den pågældende side eller eksporterer den til PDF, udskrives kun de rækker, som du fik vist på siden.If you print that page, or export it to PDF, the only rows that print are the ones you saw on the page.

Antag nu, at du placerer den samme tabel i en sideinddelt rapport.Now say you place the same table in a paginated report. Når du udskriver eller eksporterer den til PDF, har den sideinddelte rapport lige så mange sider, som det er nødvendigt for at udskrive alle rækker i tabellen.When you print it or export it to PDF, the paginated report has as many pages as necessary to print every row in that table.

I den følgende video viser Microsoft Most Valued Professional – Data Platform Peter Myers og Principal Program Manager Chris Finlan, hvordan man udskriver en lignende tabel i de to rapportformater.In the following video, Microsoft Most Valued Professional - Data Platform Peter Myers, and Principal Program Manager Chris Finlan demonstrate printing a similar table in the two report formats.

Denne video er en del af et videobaseret kursus, der består af otte moduler Sideinddelte rapporter i Power BI på én dag.This video is part of an eight-module video-based course, Power BI Paginated Reports in a Day. Kurset har til formål at sætte dig i stand til at skrive rapporter med den tekniske viden, der kræves for at oprette, udgive og distribuere sideinddelte Power BI-rapporter.The course is designed to empower you as a report author with the technical knowledge required to create, publish, and distribute Power BI paginated reports.

Opret rapporter i Power BI Report BuilderCreate reports in Power BI Report Builder

Sideinddelte rapporter har deres eget designværktøj, Power BI Report Builder.Paginated reports have their own design tool, Power BI Report Builder. Det er et nyt værktøj, der deler samme fundament som de værktøjer, du tidligere har brugt til at oprette sideinddelte rapporter for Power BI-rapportserver eller SQL Server Reporting Services (SSRS).It's a new tool that shares the same foundation as the tools you'd previously used to create paginated reports for Power BI Report Server or SQL Server Reporting Services (SSRS). Sideinddelte rapporter, som du opretter til SSRS-2016 og -2017 eller til Power BI-rapportserveren i det lokale miljø, er faktisk kompatible med Power BI-tjenesten.In fact, paginated reports that you create for SSRS 2016 and 2017 or for Power BI Report Server on-premises, are compatible with the Power BI service. Power BI-tjenesten opretholder bagudkompatibilitet, så du kan fortsat bruge tidligere oprettede rapporter, og du kan opgradere sideinddelte rapporter, der er oprettet i en tidligere version.The Power BI service maintains backwards compatibility so you can move your reports forward, and you can upgrade any previous-version paginated reports. Det er ikke alle rapportfunktioner, der er tilgængelige ved lanceringen.Not all report features are available at launch. Se under Begrænsninger og overvejelser i denne artikel for at få flere oplysninger.See Limitations and considerations in this article for details.

Rapport fra forskellige datakilderReport from a variety of data sources

En enkelt sideinddelt rapport kan have en række forskellige datakilder.A single paginated report can have a number of different data sources. Til forskel fra Power BI-rapporter har den ikke en underliggende datamodel.It doesn't have an underlying data model, unlike Power BI reports. I forbindelse med den første version af sideinddelte rapporter i Power BI-tjenesten kan du oprette integrerede datakilder og datasæt i selve rapporten.For the initial release of paginated reports in the Power BI service, you create embedded data sources and datasets in the report itself. I øjeblikket kan du ikke bruge delte datakilder eller delte datasæt.For now, you can't use shared data sources or shared datasets. Du opretter rapporter i Report Builder på din lokale computer.You create reports in Report Builder on your local computer. Hvis en rapport er forbundet med data i det lokale miljø, skal du efter upload af rapporten til Power BI-tjenesten oprette en gateway og omdirigere dataforbindelsen.If a report connects to on-premises data, after you upload the report to the Power BI service, you need to create a gateway and redirect the data connection. Her er de datakilder, du kan oprette forbindelse til på nuværende tidspunkt:Here are the data sources you can connect to at this time:

 • Azure SQL Database og Data Warehouse (via Basic og oAuth)Azure SQL Database and Data Warehouse (via Basic and oAuth)
 • Azure Analysis Services (via enkeltlogon)Azure Analysis Services (via SSO)
 • SQL Server via en gatewaySQL Server via a gateway
 • SQL Server Analysis Services via en gatewaySQL Server Analysis Services via a gateway
 • Power BI-datasætPower BI Datasets
 • OracleOracle
 • TeradataTeradata

Design rapportenDesign your report

Opret sideinddelte rapporter med matrix-, diagram- og frihåndslayoutCreate paginated reports with matrix, chart, and free-form layouts

Tabelrapporter fungerer godt i forbindelse med kolonnebaserede data.Table reports work well for column-based data. Matrixrapporter, som f.eks. krydsklassifikation eller pivottabeller, er velegnet til opsummerede data.Matrix reports, like cross-tab or PivotTable reports, are good for summarized data. Diagramrapporter viser data i et grafisk format, og listerapporter i frihåndsformat kan præsentere næsten alt andet, f.eks. fakturaer.Chart reports present data in a graphical format, and free-form list reports can present almost anything else, such as invoices.

Du kan starte med en af guiderne i Report Builder.You can start with one of the Report Builder wizards. Guiderne Tabel, Matrix og Diagram fører dig gennem oprettelsen af den integrerede datakildeforbindelse og det integrerede datasæt.The Table, Matrix, and Chart wizards walk you through creating the embedded data source connection and embedded dataset. Derefter skal du trække og slippe felter for at oprette en forespørgsel til datasættet, vælge et layout og en typografi samt tilpasse din rapport.Then you drag and drop fields to create a dataset query, select a layout and style, and customize your report.

Ved hjælp af guiden Kort kan oprette du rapporter, der viser aggregerede data på en geografisk eller geometriske baggrund.With the Map wizard, you create reports that display aggregated data against a geographic or geometric background. Kortdata kan være afstandsdata fra en Transact-SQL-forespørgsel eller en ESRI-formfil (Environmental Systems Research Institute, Inc.).Map data can be spatial data from a Transact-SQL query or an Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) shapefile. Du kan også tilføje en feltbaggrund fra Microsoft Bing Kort.You can also add a Microsoft Bing map tile background.

Føj andet til rapportenAdd more to your report

Rediger dine data ved at filtrere, gruppere og sortere data eller ved at tilføje formler eller udtryk.Modify your data by filtering, grouping, and sorting data, or by adding formulas or expressions. Tilføj diagrammer, målere, minidiagrammer og indikatorer for at opsummere data i et visuelt format.Add charts, gauges, sparklines, and indicators to summarize data in a visual format. Brug parametre og filtre til at filtrere data til brugerdefinerede visninger.Use parameters and filters to filter data for customized views. Integrer eller henvis til billeder og andre ressourcer, herunder eksternt indhold.Embed or reference images and other resources, including external content.

Alt i en sideinddelt rapport – fra selve rapporten til alle tekstfelter, billeder, tabeller og diagrammer – har en række egenskaber, du kan angive, for at få rapporten til at se ud præcis, som du ønsker.Everything in a paginated report, from the report itself to every text box, image, table, and chart, has an array of properties you can set to make the report look exactly as you want it.

Oprettelse af en rapportdefinitionCreating a report definition

Når du designer en sideinddelt rapport, opretter du faktisk en rapportdefinition.When you design a paginated report, you're really creating a report definition. Den indeholder ikke dataene.It doesn't contain the data. Den angiver, hvor dataene skal hentes, hvilke data der skal hentes, og hvordan dataene skal vises.It specifies where to get the data, which data to get, and how to display the data. Når du kører rapporten, bruger rapportbehandleren den angivne rapportdefinition, henter dataene og kombinerer det med rapportlayoutet for at generere rapporten.When you run the report, the report processor takes the report definition you've specified, retrieves the data, and combines it with the report layout to generate the report. Du kan uploade rapportdefinitionen til Power BI-tjenesten, https://app.powerbi.com, enten til Mit arbejdsområde eller til et arbejdsområde, der er delt med dine kolleger.You upload the report definition to the Power BI service, https://app.powerbi.com, either to your My Workspace or to a workspace shared with your colleagues. Hvis rapportdatakilden er placeret er i det lokale miljø, skal du omdirigere datakildeforbindelsen, så den går gennem en gateway, når du har uploadet rapporten.If the report data source is on premises, after you upload the report, you redirect the data source connection to go through a gateway.

Få vist din sideinddelte rapportView your paginated report

Du får vist din sideinddelte rapport i Power BI-tjenesten i en browser og i Power BI-mobilapps.You view your paginated report in the Power BI service in a browser, and also in the Power BI mobile apps. I Power BI-tjenesten kan du eksportere rapporten til en række formater, f.eks. HTML, MHTML, PDF, XML, CSV, TIFF-, Word og Excel.From the Power BI service, you can export the report to a number of formats, such as HTML, MHTML, PDF, XML, CSV, TIFF, Word, and Excel. Du kan også dele den med andre.You can also share it with others.

Opret et abonnement på din rapportCreate a subscription to your report

Du kan nu oprette mailabonnementer på sideinddelte rapporter i Power BI-tjenesten for dig selv og andre.You can now set up email subscriptions for yourself and others for paginated reports in the Power BI service. Generelt er processen den samme som at abonnere på rapporter og dashboards i Power BI-tjenesten.In general, the process is the same as subscribing to reports and dashboards in the Power BI service. Under konfigurationen af abonnementer vælger du, hvor ofte du gerne vil modtage mails: dagligt, ugentligt eller hver time.In setting up subscriptions, you choose how often you want to receive the emails: daily, weekly, or hourly. Abonnementet indeholder en vedhæftet PDF-fil med hele outputtet for rapporten.The subscription contains a PDF attachment of the entire report output.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Meld dig selv og andre til et abonnement på sideinddelte rapporter i Power BI-tjenesten.For details, see the article Subscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service.

Begrænsninger og overvejelserLimitations and considerations

Her er nogle andre funktioner, der ikke understøttes i den første version:Here are some other features that aren't supported in the initial release:

 • Fastgørelse af rapportsider eller visualiseringer til Power BI-dashboards.Pinning report pages or visuals to Power BI dashboards. Du kan stadig fastgøre visualiseringer til et Power BI-dashboard fra en sideinddelt rapport i det lokale miljø på en Power BI-rapportserver eller en Reporting Services-rapportserver.You can still pin visualizations to a Power BI dashboard from an on-premises paginated report on a Power BI Report Server or Reporting Services report server. Du kan finde flere oplysninger under Fastgør Reporting Services-elementer til Power BI-dashboards.See Pin Reporting Services items to Power BI dashboards for more information.
 • Dokumentoversigt.Document Maps.
 • Rapporter for detaljeadgang.Drillthrough reports. Overvej at bruge parametre for URL-adresser med sideinddelte rapporter i forbindelse med scenarier med detaljeadgang.Consider using URL parameters with paginated reports for drillthrough scenarios.
 • Delte datakilder og datasæt.Shared data sources and shared datasets.

Næste trinNext steps