Hent eksempeldata til Power BIGet sample data for Power BI

Lad os antage, at du ikke kender Power BI og vil afprøve det, men ikke har nogen data.Say you're new to Power BI and want to try it out but don't have any data. Men måske har du et datasæt.Or maybe you have a dataset. Fordi du (endnu) ikke forstår, hvordan Power BI fungerer, er du måske bekymret for, om du på en eller anden måde kommer til at beskadige datasættet?Because you don't understand (yet) how Power BI works, do you worry that you might somehow damage your dataset?

Bare rolig!No need to stress out! obviEnce (www.obvience.com) og Microsoft har oprettet eksempler, som du kan bruge, indtil du føler dig mere fortrolig med Power BI.obviEnce (www.obvience.com) and Microsoft have created samples for you to use until you feel more comfortable with Power BI. Dataene er anonymiseret og repræsenterer forskellige brancher: finans, HR, salg med mere.The data is anonymized and represents different industries: finance, HR, sales, and more. Desuden bruges de samme eksempler i selvstudier og andet materiale i vores onlinedokumentation, så du kan følge med.Also, our online documentation uses these same samples in tutorials and examples, so you'll be able to follow along.

Tilgængelige eksempler

Hvert af disse eksempler findes i flere formater: som en indholdspakke, som en enkelt Excel-projektmappe og som en .pbix-fil.Each of these samples is available in several formats: as a content pack, as an individual Excel workbook, and as a .pbix file. Hvis du ikke ved, hvad disse ting er, eller hvordan du får fat i dem – så bare rolig.If you don't know what these things are, or how to get your hands on them -- don't worry. Vi forklarer det alt sammen senere i denne artikel.We'll explain it all later in this article. Og for hvert eksempel har vi oprettet en rundvisning.And for each sample we've created a tour. Rundvisninger er artikler, der fortæller historien bag eksemplet og fører dig gennem forskellige scenarier.Tours are articles that tells the story behind the sample and walks you through different scenarios. Et scenarie kan være at besvare spørgsmål for din leder, et andet at søge efter konkurrencemæssig indsigt eller oprette rapporter og dashboards til deling eller at forklare et forretningsskift.One scenario might be answering questions for your manager, another might be looking for competitive insights, or creating reports and dashboards to share, or explaining a business shift.

Men før vi begynder, skal du læse disse juridiske retningslinjer for brug af eksemplerne.Before we get started, here are the legal guidelines for using the samples. Derefter introducerer vi eksemplerne og viser, hvordan du bruger dem.After that, we introduce the samples and show how to use them.

Retningslinjer for brug af eksempler på Excel-projektmapper i Power BIUsage guidelines for the Power BI sample Excel workbooks

©2015 Microsoft Corporation.©2015 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.All rights reserved. Dokumenterne og projektmapperne er leveret "som de er og forefindes".The documents and workbooks are provided "as-is." Oplysninger og visninger i projektmapperne, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder, kan ændres uden varsel.Information and views expressed in the workbooks, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Du påtager dig risikoen ved at bruge dem.You bear the risk of using it. Nogle eksempler er kun til illustration og er fiktive.Some examples are for illustration only and are fictitious. Ingen virkelig forbindelse er tilsigtet eller kan udledes.No real association is intended or inferred. Microsoft giver ingen garantier, udtrykkeligt eller underforstået, hvad angår de oplysninger, der er angivet her.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

Projektmapperne giver dig ikke nogen juridiske immaterielle rettigheder til noget Microsoft-produkt.The workbooks do not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. Du kan kopiere og bruge denne projektmappe til dine interne referenceformål.You may copy and use this workbook for your internal, reference purposes.

Projektmapperne og de relaterede data leveres af obviEnce.The workbooks and related data are provided by obviEnce. www.obvience.comwww.obvience.com

ObviEnce er en uafhængig softwareleverandør og en inkubator af immaterielle rettigheder med fokus på Microsoft Business Intelligence.ObviEnce is an ISV and an Intellectual Property (IP) Incubator focused on Microsoft Business Intelligence. ObviEnce arbejder tæt sammen med Microsoft om at udvikle bedste praksis og thought leadership til at kickstarte og udrulle Microsoft Business Intelligence-løsninger.ObviEnce works closely with Microsoft to develop best practices and thought leadership for jump-starting and deploying Microsoft Business Intelligence solutions.

Projektmapperne og dataene tilhører obviEnce, LLC og er kun blevet delt med henblik på at demonstrere funktioner i Power BI med eksempeldata fra brancher.The workbooks and data are property of obviEnce, LLC, and have been shared solely for the purpose of demonstrating Power BI functionality with industry sample data.

Enhver anvendelse af projektmapperne og/eller dataene skal indeholde ovenstående juridiske meddelelse (dvs. også på inforegnearket med hver projektmappe).Any uses of the workbooks and/or data must include the above attribution (that is also on the Info worksheet included with each workbook). Projektmappen og visualiseringer skal være ledsaget af følgende copyrightmeddelelse: obviEnce ©.The workbook and any visualizations must be accompanied by the following copyright notice: obviEnce ©.

Ved at klikke på nogen af nedenstående links til download af Excel-projektmappefiler eller .pbix-filer accepterer du ovenstående vilkår.By clicking any of the links below to download the Excel workbook files or .pbix files, you are agreeing to the terms above.

Tilgængelige eksemplerAvailable samples

Der er otte eksempler, du kan bruge.Eight samples are available for you to use. Hvert enkelt repræsenterer en anden branche.Each one represents a different industry.

Eksempel på kunderentabilitetCustomer Profitability sample Eksempel på kunderentabilitet

Få en introduktion til eksemplet på kunderentabilitetTake a tour of the Customer Profitability sample

I dette brancheeksempel analyseres en finansdirektørs vigtigste målepunkter for virksomhedens direktører, produkter og kunder.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Du kan undersøge, hvilke faktorer der påvirker virksomhedens rentabilitet.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Eksempel på HRHuman Resources sample Eksempel på HR

Få en introduktion til HR-eksempletTake a tour of the HR sample

I dette brancheeksempel fokuseres der på ansættelsesstrategien for en virksomhed ved at analysere nyansættelser, aktive medarbejdere og medarbejdere, der har forladt virksomheden.This industry sample focuses on the hiring strategy for a company by analyzing new hires, active employees, and employees who have left. Ved at undersøge dataene kan du finde tendenser i frivillige separationer og antagelser i ansættelsesstrategien.By exploring the data, you can find trends in voluntary separations and biases in the hiring strategy.

Eksempel på analyse af it-forbrugIT Spend Analysis sample Eksempel på analyse af it-forbrug

Få en introduktion til eksemplet på analyse af it-forbrugTake a tour of the IT Spend Analysis sample

I dette brancheeksempel analyseres de planlagte omkostninger sammenlignet med de faktiske omkostninger for it-afdelingen i en virksomhed.In this industry sample, we analyze the planned vs. actual costs of the IT department of a company. Sammenligningen hjælper os med at forstå, om virksomheden har lagt en god plan for året, og giver os mulighed for at undersøge de områder, som afviger væsentligt fra planen.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Virksomheden i eksemplet gennemgår en årlig planlægningscyklus og genererer et nyt 'Seneste estimat' (Latest Estimate, LE) hvert kvartal for at gøre det nemmere at analysere ændringer i it-forbruget i løbet af regnskabsåret.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Eksempel på analyse af salgsmulighederOpportunity Analysis sample Eksempel på analyse af salgsmuligheder

Få en introduktion til eksemplet på analyse af salgsmulighederTake a tour of the Opportunity Analysis sample

Dette brancheeksempel undersøger en softwarevirksomheds salgskanal.This industry sample explores a software company's sales channel. Salgschefer overvåger deres direkte og partneres salgskanaler ved at spore muligheder og indtægter efter område, handlens omfang samt kanal.Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Eksempel på indkøbsanalyseProcurement Analysis sample Eksempel på indkøbsanalyse

Få en introduktion til eksemplet på indkøbsanalyseTake a tour of the Procurement Analysis sample

I dette brancheeksempel analyseres en finansdirektørs vigtigste målepunkter for virksomhedens direktører, produkter og kunder.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Du kan undersøge, hvilke faktorer der påvirker virksomhedens rentabilitet.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Eksempel på analyse af detailhandelRetail Analysis sample Eksempel på analyse af detailhandel

Få en introduktion til eksemplet på detailanalyseTake a tour of the Retail Analysis sample

Dette brancheeksempel analyserer data om detailsalg for varer, der er solgt på tværs af flere butikker og distrikter.This industry sample analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. De metriske værdier sammenligner dette års resultat med sidste års på følgende områder: salg, enheder, bruttoavance og varians samt analyse af nye butikker.The metrics compare this year's performance to last year's in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis.

Eksempel på salg og marketingSales and Marketing sample Eksempel på salg og marketing

Få en introduktion til eksemplet på salg og marketingTake a tour of the Sales and Marketing sample

Dette brancheeksempel tager udgangspunkt i produktionsvirksomheden VanArsdel Ltd. Det giver marketingchefen mulighed for at se branchen og markedsandelen for VanArsdel.This industry sample analyzes a manufacturing company, VanArsdel Ltd. It allows the Chief Marketing Officer to watch the industry and the market share for VanArsdel. Ved at udforske eksemplet kan du finde virksomhedens markedsandel, produktvolumen, salg og synspunkt.By exploring the sample, you can find the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Eksempel på leverandørkvalitetSupplier Quality sample Eksempel på leverandørkvalitet

Få en introduktion til eksemplet på leverandørkvalitetTake a tour of the Supplier Quality sample

Dette brancheeksempel fokuserer på en af de typiske udfordringer ved forsyningskæden – analyse af leverandørkvalitet.This industry sample focuses on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. To primære målepunkter er i spil i denne analyse: Det samlede antal defekter og den samlede nedetid, som disse defekter har været årsag til.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. Dette eksempel har to overordnede formål: At forstå, hvem de bedste og de værste leverandører er med hensyn til kvalitet, og identificere, hvilke fabrikker der er bedst til at finde og afvise defekter og dermed reducere nedetiden.This sample has two main objectives: understand who the best and worst suppliers are, with respect to quality, and identify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime.

Nu ved du, hvad der er tilgængeligt.Now you know what's available. Nu er det tid til at lære, hvordan du kan få fat i disse eksempler.Time to learn how to get ahold of these samples.

Sådan får du fat i eksemplerneHow to get the samples

Som du kunne læse ovenfor, findes eksemplerne i flere formater: indholdspakker, Excel-projektmapper og .pbix-filer.As you read above, the samples are available in several formats: content packs, Excel workbooks, and .pbix files. Vi vil nu beskrive, hvordan du bruger hver af disse formater, og starter med indholdspakker.We'll describe how to use each of these formats, starting with content packs.

Power BI-eksemplerne som indholdspakkerThe Power BI samples as content packs

Indholdspakker er det eneste eksempelformat, der er tilgængeligt fra Power BI. Du behøver ikke at forlade Power BI for at finde dem.Content packs are the only sample format that is available from within Power BI; you don't have to leave Power BI to find them. En indholdspakke er stort set et bundt af et eller flere dashboards, datasæt og rapporter, som en person opretter, og som kan bruges med Power BI-tjenesten.A content pack is essentially a bundle of one or more dashboards, datasets, and reports that someone creates and that can be used with Power BI service. Personer opretter indholdspakker for at dele dem med kollegaer.People create content packs to share with colleagues. Hver af indholdspakkerne til Power BI-eksempler indeholder et datasæt, en rapport og et dashboard.Each of the Power BI sample content packs contains a dataset, report, and dashboard. Indholdspakker er ikke tilgængelige for Power BI Desktop.Content packs are not available for Power BI Desktop. Hvis du vil vide mere om indholdspakker, skal du læse Introduktion til indholdspakker i Power BI.If you'd like to learn more about content packs, read Intro to content packs in Power BI.

Hent og åbn en eksempelindholdspakke i Power BI-tjenestenGet and open a sample content pack in Power BI service

 1. Åbn Power BI-tjenesten (app.powerbi.com), og log på.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Vælg Hent data i nederste venstre hjørne.In the bottom-left corner, select Get data.

  Ikon for Hent data

 3. Vælg ikonet Eksempler på siden Hent data, der vises.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  Ikonet Eksempler

 4. Vælg et af eksemplerne for at åbne en beskrivelse af det pågældende eksempel.Select one of the samples to open a description of that sample. Vælg derefter Opret forbindelse.Then choose Connect.

  Vælg et eksempel > vælg Connect

 5. Power BI importerer indholdspakken og føjer et nyt dashboard, en rapport og et datasæt til dit aktuelle arbejdsområde.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Det nye indhold er markeret med en gul stjerne.The new content is marked with a yellow asterisk. Brug eksemplerne til give Power BI en testkørsel.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Nyt indhold er markeret med stjerne *

Nu hvor du har data, er du i gang.Now that you have data, you're on your way. Afprøv nogle af vores selvstudier ved hjælp af eksempelindholdspakkerne eller ved blot at åbne Power BI-tjenesten og udforske det.Try out some of our tutorials using the sample content packs or just open Power BI service and explore.

Power BI-eksemplerne som Excel-filerThe Power BI samples as Excel files

Alle eksempelindholdspakkerne er også tilgængelige som en Excel-projektmappe.Each of the sample content packs is also available as an Excel workbook. Excel-projektmapperne er udviklet til brug med Power BI-tjenesten.The Excel workbooks are designed to be used with Power BI service.

 1. Download filerne hver for sig ved hjælp af linkene nedenfor, eller download en zip-fil med alle eksempelfilerne.Download the files individually using the links below, or download a zip file of all the sample files. Hvis du er mere erfaren bruger, kan du vælge at downloade Excel-projektmapperne for udforske eller redigere datamodellerne.If you're an advanced user, you might want to download the Excel workbooks to explore or edit the data models.

 2. Gem den downloadede fil.Save the downloaded file. Det gør en forskel, hvor du gemmer filen.Where you save the file makes a difference.

  • Lokal Lokal – Hvis du gemmer filen på et lokalt drev på din computer eller en anden placering i din organisation fra Power BI, kan du importere filen til Power BI.Local Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Filen forbliver på den lokale harddisk, så det er ikke hele filen, der importeres til Power BI.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t imported into Power BI. Der sker det, at et nyt datasæt oprettes på dit Power BI-websted, og data – og i nogle tilfælde datamodellen – indlæses i datasættet.What happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Hvis filen indeholder rapporter, vises de på Power BI-webstedet under Rapporter.If your file has any reports, those reports appear in your Power BI site under Reports.
  • OneDrive Business OneDrive – Business – Hvis du har OneDrive for Business, og du logger på med den samme konto, som du bruger til at logge på Power BI, er OneDrive for Business klart det bedste sted at holde dit arbejde i Excel, Power BI eller en .CSV-fil synkroniseret med datasættet, rapporter og dashboards i Power BI.OneDrive Business OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, OneDrive for Business is by far the best place to keep your work in Excel, Power BI, or a .CSV file in-sync with your dataset, reports, and dashboards in Power BI. Da både Power BI og OneDrive findes i clouden, opretter Power BI forbindelse til din fil på OneDrive ca. hver time.Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Hvis der findes ændringer, opdateres datasættet, rapporter og dashboards automatisk i Power BI.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.
  • OneDrive personlig OneDrive – personlig – Hvis du gemmer dine filer på din egen OneDrive-konto, får du mange af de samme fordele som med OneDrive for Busines.OneDrive Personal OneDrive - Personal – If you save your files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. Den største forskel er, at når du første gang opretter forbindelse til din fil (med funktionen Hent data > Filer > OneDrive - personlig), skal du logge på OneDrive med din Microsoft-konto, hvilket normalt er anderledes, end hvad du bruger til at logge på Power BI.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Når du logger på med OneDrive med din Microsoft-konto, skal du sørge for at vælge indstillingen Forbliv logget på.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. På denne måde kan Power BI oprette forbindelse til din fil ca. hver time og sikre, at dit datasæt i Power BI er synkroniseret.This way, Power BI will be able to connect to your file about every hour and make sure your dataset in Power BI is in-sync.
  • SharePoint – teamwebsteder SharePoint – teamwebsteder Lagring af Power BI-filer på SharePoint – teamwebsteder er stort set det samme som at gemme på OneDrive for Business.SharePoint Team Sites SharePoint Team-Sites Saving your Power BI files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Den største forskel er, hvordan du opretter forbindelse til filen fra Power BI.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Du kan angive en URL-adresse, eller du kan oprette forbindelse til rodmappen.You can specify a URL or connect to the root folder.
 3. Åbn Power BI-tjenesten (app.powerbi.com), og log på.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

  Tip

  Du kan på nuværende tidspunkt have behov for oprette et nyt dashboard og navngive det efter den fil, du planlægger at importere.At this point you may want to create a new dashboard and name it after the file you plan on importing. Når du importerer Excel-datasættet, vil Power BI ellers ikke kunne oprette et nyt dashboard, der er navngivet efter eksemplet, men vil i stedet føje et felt til det dashboard, der i øjeblikket er åbent.Otherwise, when you import the Excel dataset, Power BI won't create a new dashboard named after the sample but instead will add a tile to the dashboard that you currently have open. Hvis du vælger dette felt, føres du til datasættets rapport.Selecting that tile will take you to the dataset's report. Det gør ikke den store forskel, da du altid kan oprette et nyt dashboard senere, men du sparer et trin eller to ved at starte med et nyt dashboard.This isn't a major big deal as you can always create a new dashboard later, but starting with a new dashboard saves you a step or two.

 4. Vælg Hent data i nederste venstre hjørne.In the bottom-left corner, select Get data.

  Ikon for Hent data

 5. Vælg Filer > Hent på siden Hent data, der vises.On the Get Data page that appears, select Files > Get.

  Filer > hent

 6. Gå til den placering, hvor du har downloadet og gemt eksemplet.Navigate to the location where you downloaded and saved the sample.

  Placering, hvor du har gemt eksemplet

 7. Vælg filen – i dette tilfælde Procurement Analysis Sample.xlsx – som blev gemt i OneDrive for Business, og vælg Opret forbindelse.Select the file, in this case Procurement Analysis Sample.xlsx, which was saved on OneDrive for Business, and choose Connect.

  Onedrive for Business > Opret forbindelse

 8. Vælg, om du vil importere dataene eller overføre projektmappen til Power BI, og se dem præcist som i Excel online.Choose whether to import the data or to bring the workbook into Power BI and see it exactly as it is in Excel online.

  Importér eller Opret forbindelse

 9. Hvis du vælger Importér, importerer Power BI eksempelprojektmappen og tilføjer den som et nyt datasæt med navnet Procurement Analysis Sample.If you select Import, Power BI imports the sample workbook and adds it as a new dataset named Procurement Analysis Sample. Hvis projektmappen indeholder Power View-ark, -tabeller eller -områder eller en datamodel, opretter Power BI også en rapport (med det samme navn).If the workbook has any Power View sheets, tables or ranges, or a data model, Power BI also creates a report (with the same name). Og hvis du ikke allerede har et dashboard åbent, opretter Power BI et nyt dashboard.And if you don't already have a dashboard open, Power BI creates a new dashboard. (Hvis du havde et dashboard åbent, da du klikkede på Hent data, får du vist et nyt tomt felt i dette dashboard.(If you had a dashboard open when you clicked Get Data, you'll see a new blank tile on that dashboard. Når du klikker på dette felt, føres du til rapporten for det datasæt, du lige har tilføjet).Clicking that tile will take you to the report for the dataset you just added). Det nye indhold er navngivet efter eksemplet og markeret med en gul stjerne.The new content is named after the sample and is marked with a yellow asterisk.

 10. Når skærmbilledet Dit datasæt er parat!When the Your dataset is ready! vises, skal du vælge Vis datasæt eller Få hurtig indsigt eller bruge navigationsruden i Power BI til at finde og åbne den tilknyttede rapport eller det tilknyttede dashboard.screen appears, select View dataset or Get Quick Insights or use your Power BI nav pane to locate and open the associated report or dashboard.

  Vis datasæt

(Valgfrit) Se på Excel-eksemplerne inde fra Excel(Optional) Take a look at the Excel samples from inside Excel itself

Ønsker du at forstå, hvordan data i en Excel-projektmappe bliver konverteret til Power BI-datasæt og -rapporter?Want to understand how the data in an Excel workbook gets converted to Power BI datasets and reports? Nogle af svarene ligger i åbning af Excel-eksempler i Excel og udforskning af regnearkene.Opening the Excel samples in Excel and exploring the worksheets provides some of the answers.

 • Når du først åbner en eksempelprojektmappe i Excel, kan du få vist to advarsler.When you first open a sample workbook in Excel, you may see two warnings. I den første advarsel står der, at projektmappen er i beskyttet visning.The first warning says the workbook is in Protected View. Vælg Aktivér redigering.Select Enable Editing. I den anden advarsel står der muligvis, at projektmappen har forbindelse til eksterne data.The second warning may say that the workbook has external data connections. Vælg Aktivér indhold.Select Enable Content.

 • Hver projektmappe indeholder flere ark til Power-visning.Each workbook contains several Power View sheets. Hvis du vil se arkene til Power-visning i Excel, skal du aktivere tilføjelsesprogrammet Power-visning ved at downloade en pakke af nøgler til registreringsdatabasen.If you want to see the Power View sheets in Excel, You need to enable the Power View add-in by downloading a package of registry keys.

 • Så hvor er de faktiske data?So where's the actual data? De er i Power Pivot-datamodellen.It's in the Power Pivot data model. Arkene til Power-visning behøver ikke at se dataene.You don't need the Power View sheets to see the data. På fanen PowerPivot skal du vælge Administrer.On the PowerPivot tab, select Manage.

  Kan du ikke se fanen Power Pivot?Don't see the Power Pivot tab? Aktivér tilføjelsesprogrammet Power Pivot.Enable the Power Pivot add-in.

  I Power Pivot kan du se dataene i alle underliggende tabeller samt alle DAX-formler.In Power Pivot, you can see the data in all the underlying tables, plus all the DAX formulas.

 • Fanen Info indeholder oplysninger om obviEnce, firmaet, der oprettede eksemplet.The Info tab provides information about obviEnce, the company that created the sample.

Power BI-eksemplerne som .pbix-filerThe Power BI samples as .pbix files

Alle eksempelindholdspakkerne er også tilgængelige som en Power BI .pbix-fil.Each of the sample content packs is also available as Power BI .pbix file. .pbix-filerne er udviklet til brug med Power BI Desktop.The .pbix files are designed to be used with Power BI Desktop.

 1. Download filerne enkeltvist ved hjælp af linkene nedenfor.Download the files individually using the links below. Når disse links markeres, gemmes filen automatisk i mappen Overførsler.Selecting these links saves the file automatically to your Downloads folder.

 2. Vælg Filer > Åbn i Power BI Desktop, og naviger til det sted, hvor du har gemt .pbix-eksemplet.From Power BI Desktop, select File > Open and navigate to the location where you saved the sample .pbix.

  Fil > Åbn i Power BI Desktop

 3. Vælg .pbix-filen for at åbne den i Power BI Desktop.Select the .pbix file to open it in Power BI Desktop.

Næste trinNext steps

Grundlæggende begreber for designere i Power BI-tjenestenBasic concepts for designers in the Power BI service

Selvstudium: Opret forbindelse til Power BI-eksemplerneTutorial: Connect to the Power BI samples

Datakilder til Power BIData sources for Power BI

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry the Power BI Community