Publicer på internettet fra Power BIPublish to web from Power BI

Med Power BI-indstillingen Publicer på internettet kan du nemt integrere interaktive Power BI-visualiseringer online, f.eks. i blogindlæg, på websteder, via mails eller sociale medier, fra en hvilken som helst enhed.With Power BI's Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI visualizations online, such as in blog posts, websites, through emails or social media, from any device. Du kan også nemt redigere, opdatere eller fjerne deling af dine publicerede visualiseringer.You can also easily edit, update, refresh, or unshare your published visuals.

Advarsel

Når du bruger Publicer på internettet, kan alle på internettet se den rapport eller det visuelle element, som du har publiceret.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. Dette kræver ingen godkendelse og omfatter visning af data på detaljeniveau, der er aggregeret i dine rapporter.This requires no authentication and includes viewing detail level data your reports aggregate. Inden du publicerer en rapport, skal du sikre dig, at du har ret til at dele dataene og visualiseringerne offentligt.Before publishing a report, make sure it is okay for you to share the data and visualizations publicly. Publicer ikke fortrolige eller beskyttede oplysninger.Do not publish confidential or proprietary information. Hvis du er i tvivl, kan du kontrollere din organisations politikker inden publiceringen.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Bemærk

Hvis du vil integrere dit indhold på en sikker måde på en intern portal eller et websted, skal du bruge indstillingen Integrer eller Integrer i SharePoint Online.To embed your content securely in an internal portal or website, use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Dette sikrer, at alle tilladelser og datasikkerhed håndhæves, når brugerne får vist dine interne data.This ensures all permissions and data security is enforced when your users are viewing your internal data.

Sådan bruger du Publicer på internettetHow to use Publish to Web

Publicer på internettet er tilgængelig for rapporter, som du kan redigere i dine personlige arbejdsområder eller gruppearbejdsområder.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. Indstillingen er ikke tilgængelig for rapporter, der er delt med dig, eller dem, der bruger sikkerhed på rækkeniveau til at beskytte data.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row level security to secure data. Se afsnittet Begrænsninger herunder for at få vist en fuldstændig liste over situationer, hvor Publicer på internettet ikke understøttes.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. Gennemgå advarslen tidligere i denne artikel, før du bruger Publicer på internettet.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

I følgende korte video kan du se, hvordan denne funktion virker.The following short video shows how this feature works. Prøv det derefter selv i nedenstående trin.Then, try it yourself in the steps below.

I fremgangsmåden nedenfor beskrives det, hvordan du bruger Publicer på internettet.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Åbn en rapport i arbejdsområdet, som du kan redigere, og vælg Filer > Publicer på internettet.Open a report in your workspace that you can edit and select File > Publish to web.

  PtW1

 2. Gennemse dialogboksens indhold, og vælg Opret integreringskode.Review the dialog content and select Create embed code.

  PtW2

 3. Gennemgå advarslen, som vises her, og bekræft, at det er i orden at integrere dataene på et offentligt websted.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Vælg Publicer, hvis det er tilfældet.If it is, select Publish.

  PtW3

 4. Der vises en dialogboks med et link.A dialog appears with a link. Du kan sende dette link i en mail, integrere det i kode, f.eks. en iFrame-kode, eller indsætte det direkte på en webside eller i en blog.You can send this link in an email, embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  PtW4

 5. Hvis du tidligere har oprettet en integreringskode for en rapport, og du vælger Publicer på internettet, kan du ikke se dialogboksene i trin 2-4.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. I stedet vises dialogboksen Integreringskode:Instead, the Embed code dialog appears:

  PtW5

  Du kan kun oprette én integreringskode til hver enkelt rapport.You can only create one embed code for each report.

Tip og tricks til visningstilstandeTips and tricks for view modes

Når du integrerer indhold i et blogindlæg, skal det typisk passe inden for en bestemt skærmstørrelse.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. Du kan tilpasse højden og bredden i iFrame-koden efter behov.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. Men du skal sikre, at din rapport passer inden for det angivne iFrame-område, så du skal også angive en passende visningstilstand, når du redigerer rapporten.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so you also need to set an appropriate View Mode when editing the report.

Følgende tabel indeholder vejledning om visningstilstanden, og hvordan den vises, når den er integreret.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

VisningstilstandView Mode Sådan ser den ud, når den er integreretHow it looks when embedded
PtW6b Tilpas til siden beskytter sidehøjden og -bredden i din rapport.Fit to page respects your report's page height and width. Hvis du indstiller siden til dynamiske forhold, f.eks. 16:9 eller 4:3, skaleres dit indhold, så det passer inden for iFrame-koden.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3 your content will scale to fit within the iFrame. Ved integration i en iFrame kan brug af Tilpas til siden resultere i letterboxing, hvor en grå baggrund vises i iFrame-områder, efter at indholdet er skaleret til at passe inden for iFrame.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing, where a gray background is shown in iFrame areas after the content is scaled to fit within the iFrame. Angiv din iFrames højde og bredde hensigtsmæssigt for at minimere letterboxing.To minimize letterboxing, set your iFrame's height and width appropriately.
PtW6d Faktisk størrelse sikrer, at rapporten bevarer sin størrelse som angivet på rapportsiden.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Dette kan medføre, at der vises rullepaneler i din iFrame.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Angiv højden og bredden på iFrame for at undgå rullepaneler.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c Tilpas til bredden sikrer, at indholdet passer inden for det vandrette område i din iFrame.Fit to width ensures the content fits within the iFrame's horizontal area. Der vises stadig en kant, men indholdet skaleres til at bruge al tilgængelig vandret plads.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

Tip og tricks til højde og bredde på iFrameTips and tricks for iFrame height and width

En integreringskode for Publicer på internettet ser sådan ud:A Publish to web embed code looks like the following:

PtW7

Du kan redigere bredden og højden manuelt for at sikre, at den er præcis, som du vil have den, så den passer på den side, du integrerer den på.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Du kan prøve at få den til at passe mere perfekt ved at føje 56 pixel til højden på iFrame, så den passer til den aktuelle størrelse på nederste linje.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the iFrame's height to accommodate the current size of the bottom bar. Hvis rapportsiden bruger den dynamiske størrelse, indeholder tabellen herunder nogle størrelser, du kan bruge til at opnå en tilpasning uden letterboxing.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

ForholdRatio StørrelseSize Dimension (bredde x højde)Dimension (Width x Height)
16:916:9 LilleSmall 640 x 416 px640 x 416 px
16:916:9 MellemMedium 800 x 506 px800 x 506 px
16:916:9 StorLarge 960 x 596 px960 x 596 px
4:34:3 LilleSmall 640 x 536 px640 x 536 px
4:34:3 MellemMedium 800 x 656 px800 x 656 px
4:34:3 StorLarge 960 x 776 px960 x 776 px

Administrer integreringskoderManage embed codes

Når du har oprettet en integreringskode for Publicer på internettet, kan du administrere dine koder fra menuen Indstillinger i Power BI.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. Administration af integreringskoder gør det muligt at fjerne destinationens visuelle element eller rapport for en kode (hvilket gør integreringskoden ubrugelig) eller at hente integreringskoden.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. Du administrerer dine integreringskoder for Publicer på internettet ved at åbne tandhjulet Indstillinger og vælge Håndter indlejringskoder.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  PtW8

 2. Dine integreringskoder vises.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. Du kan enten hente eller slette en integreringskode.You can either retrieve or delete an embed code. Hvis du sletter den, deaktiveres links til rapporten eller det visuelle element.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Hvis du vælger Slet, bliver du bedt om en bekræftelse.If you select Delete, you’re asked for a confirmation.

  PtW11

Opdateringer af rapporter og dataUpdates to reports, and data refresh

Når du har oprettet din integreringskode for Publicer på internettet og deler den, opdateres rapporten med de ændringer, du foretager, og linket til integreringskoden bliver straks aktivt.After you create your Publish to web embed code and share it, the report is updated with any changes you make, and the embed code link is immediately active. Alle, der åbner linket, kan se den.Anyone who opens the link can view it. Men efter denne indledende handling kan opdateringer af rapporter eller visuelle elementer tage ca. én time, før de bliver synlige for dine brugere.After this initial action, however, updates to reports or visuals can take approximately one hour before becoming visible to your users. Se afsnittet Sådan fungerer det senere i denne artikel, hvis du vil vide mere.To learn more, see the How it works section later in this article.

Opdatering af dataData refresh

Dataopdateringer afspejles automatisk i din integrerede rapport eller det visuelle element.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. Det kan tage ca. én time, før opdaterede data kan ses fra integreringskoder.It can take approximately one hour for refreshed data to be visible from embed codes. Du kan deaktivere automatisk opdatering ved at vælge Opdater ikke i tidsplanen for det datasæt, der bruges af rapporten.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

Brugerdefinerede visualiseringerCustom visuals

Brugerdefinerede visuelle elementer, der understøttes i Publicer på internettet.Custom visuals are supported in Publish to web. Når du bruger Publicer på internettet, behøver brugere, som du deler dit publicerede visuelle element med, ikke at aktivere brugerdefinerede visuelle elementer for at få vist rapporten.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual do not need to enable custom visuals to view the report.

BegrænsningerLimitations

Publicer på internettet understøttes for langt de fleste datakilder og rapporter i Power BI-tjenesten, men følgende understøttes i øjeblikket ikke eller er ikke tilgængelige med Publicer på internettet:Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service, however, the following are not currently supported or available with Publish to web:

 • Rapporter med sikkerhed på rækkeniveau.Reports using row level security.
 • Rapporter, der bruger en vilkårlig Live Connection-datakilde, herunder Analysis Services Tabular, der hostes i det lokale miljø, Analysis Service Multidimensional og Azure Analysis Services.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Rapporter, der er delt med dig direkte eller via en organisationsindholdspakke.Reports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Rapporter i en gruppe, hvor du ikke er redigeringsmedlem.Reports in a group in which you are not an edit member.
 • Visuelle "R"-elementer understøttes i øjeblikket ikke i Publicer på internettet-rapporter."R" Visuals are not currently supported in Publish to web reports.
 • Eksport af data fra visualiseringer i en rapport, som er publiceret på internettet.Exporting Data from visuals in a report, which has been published to the web.
 • ArcGIS Maps til Power BI-visualiseringer.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Rapporter med DAX-målinger på rapportniveau.Reports containing report-level DAX measures.
 • Forespørgselsmodeller for enkeltlogon til data.Single sign-on data query models.
 • Fortrolige eller beskyttede oplysninger.Secure confidential or proprietary information.
 • Delte og certificerede datasæt.Shared and certified datasets.
 • Muligheden for automatisk godkendelse, der er tilgængelig med indstillingen Integrer fungerer ikke sammen med Power BI JavaScript API.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. Til Power BI JavaScript API kan du bruge den strategi til integreringen, at brugeren ejer dataene.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding.

LejerindstillingerTenant setting

Power BI-administratorer kan aktivere eller deaktivere funktionen Publicer på internettet.Power BI administrators can enable or disable the Publish to web feature. De kan desuden begrænse adgang til bestemte grupper, hvilket kan påvirke din mulighed for at oprette en integreringskode.They can also restrict access to specific groups, which can impact your ability to create an embed code.

UdvalgtFeature Aktiveret for hele organisationenEnabled for entire organization Deaktiveret for hele organisationenDisabled for entire organization Specifikke sikkerhedsgrupperSpecific security groups
Publicer på internettet i menuen Filer for rapportenPublish to web under report's File menu Aktiveret for alleEnabled for all Ikke synligt for alleNot visible for all Kun synligt for godkendte brugere eller grupper.Only visible for authorized users or groups.
Håndter integreringskoder under IndstillingerManage embed codes under Settings Aktiveret for alleEnabled for all Aktiveret for alleEnabled for all Aktiveret for alle.Enabled for all.

Indstillingen * Slet er kun synlig for godkendte brugere eller grupper.* Delete option only for authorized users or groups.
* Hent koder er aktiveret for alle.* Get codes enabled for all.
Integrer koder i administrationsportalenEmbed codes within admin portal Status afspejler et af følgende:Status will reflect one of the following:
* Aktiv* Active
* Ikke understøttet* Not supported
* Blokeret* Blocked
Status vises som DeaktiveretStatus will display Disabled Status afspejler et af følgende:Status will reflect one of the following:
* Aktiv* Active
* Ikke understøttet* Not supported
* Blokeret* Blocked

Hvis en bruger ikke er godkendt baseret på lejeren indstilling, vises status som krænket.If a user is not authorized based on the tenant setting, status will display as infringed.
Eksisterende publicerede rapporterExisting published reports Alle aktiveretAll enabled Alle deaktiveretAll disabled Rapporter fortsætter med at gengive for alle.Reports continue to render for all.

Om kolonnen med status for integreringskoderUnderstanding the embed code status column

Siden Administrer integreringskoder indeholder en statuskolonne.The Manage embed codes page includes a status column. Som standard er integreringskoder aktive, men de kan også have en af de statusser, der er anført nedenfor.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

StatusStatus BeskrivelseDescription
AktivActive Rapporten er tilgængelig, og internetbrugere kan få vist og interagere med den.The report is available for Internet users to view and interact with.
BlokeretBlocked Indholdet af rapporten er i strid med Power BI Servicebetingelser.The report content violates the Power BI Terms of Service. Microsoft har blokeret for det.Microsoft has blocked it. Hvis du mener, at indholdet blev blokeret ved en fejl, kan du kontakte support.Contact support if you believe the content was blocked in error.
Understøttes ikkeNot supported Rapportens datasæt bruger sikkerhed på rækkeniveau, eller en anden konfiguration, der ikke understøttes.The report's data set is using row level security, or another unsupported configuration. Se afsnittet Begrænsninger for at få vist en fuldstændig liste.See the Limitations section for a complete list.
KrænketInfringed Integreringskoden er ikke omfattet af den definerede lejerpolitik.The embed code is outside the defined tenant policy. Dette sker typisk, når en integreringskode blev oprettet, og lejerindstillingen Publicer på internettet blev ændret for at udelade den bruger, der ejer integreringskoden.This typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Hvis lejerindstillingen er deaktiveret, eller brugeren ikke længere har tilladelse til at oprette integreringskoder, vises status for eksisterende integreringskoder som Krænket.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status.

Sådan rapporterer du et problem med indhold via Publicer på internettetHow to report a concern with Publish to web content

Hvis du vil rapportere et problem, der er relateret til indhold i Publicer på internettet, som er integreret på et websted eller i en blog, skal du bruge flagikonet på nederste linje, som vist på følgende billede.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, use the Flag icon in the bottom bar, as shown in the following image. Du bliver bedt om at sende en mail til Microsoft med en beskrivelse af problemet.You’ll be asked to send an email to Microsoft explaining your concern. Microsoft evaluerer indholdet baseret på Power BI Servicebetingelser og træffer de nødvendige foranstaltninger.Microsoft will evaluate the content based on the Power BI Terms of Service and take appropriate action.

Hvis du vil rapportere et problem, skal du vælge flagikonet på nederste linje i den Publicer på internettet-rapport, som vises.To report a concern, select the flag icon in the bottom bar of the Publish to web report you see.

PtW12

Licenser og priserLicensing and Pricing

Du skal være Microsoft Power BI-bruger for at anvende Publicer på internettet.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Seerne af din rapport behøver ikke at være Power BI-brugere.Your report's viewers do not need to be Power BI users.

Sådan fungerer det (tekniske detaljer)How it works (technical details)

Når du opretter en integreringskode ved hjælp af Publicer på internettet, bliver rapporten synlig for brugere på internettet.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Den er offentligt tilgængelig, så du kan forvente, at brugerne nemt kan dele rapporten via sociale medier på et senere tidspunkt.It’s publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. Når brugere får vist rapporten, enten ved at åbne den direkte offentlige URL-adresse eller se den integreret på en webside eller blog, cachelagrer Power BI rapportdefinitionen og resultaterne af de forespørgsler, der kræves for at få vist rapporten.As users view the report, either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Dette sikrer, at tusindvis af samtidige brugere kan se rapporten, uden at det påvirker ydeevnen.This ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

Cachelageret er langvarigt, så hvis du opdaterer rapportdefinitionen (f.eks. hvis du ændrer dens visningstilstand) eller opdaterer rapportdataene, kan det tage cirka en time, før ændringerne afspejles i den version af rapporten, der ses af brugerne.The cache is long-lived, so if you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take approximately one hour before changes are reflected in the version of the report your users view. Det anbefales derfor, at du planlægger dit arbejde på forhånd og først opretter integreringskoden for Publicer på internettet, når du er tilfreds med indstillingerne.It is therefore recommended that you stage your work ahead of time, and create the Publish to web embed code only when you’re satisfied with the settings.

Næste trinNext steps

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry the Power BI Community