Udfør almindelige forespørgselsopgaver i Power BI DesktopPerform common query tasks in Power BI Desktop

I vinduet Power Query-editor i Power BI Desktop er der nogle få opgaver, der udføres jævnligt.In the Power Query Editor window of Power BI Desktop, there are a handful of commonly used tasks. Denne artikel beskriver disse opgaver og indeholder links til flere oplysninger.This article demonstrates those common tasks and provides links for additional information.

Følgende almindelige forespørgselsopgaver vises her:The common query tasks demonstrated here are:

  • Opret forbindelse til dataConnect to data
  • Form og kombiner dataShape and combine data
  • Gruppér rækkerGroup rows
  • Pivoter kolonnerPivot columns
  • Opret brugerdefinerede kolonnerCreate custom columns
  • ForespørgselsformlerQuery formulas

Vi vil bruge dataforbindelser til at udføre disse opgaver.We’ll use a few data connections to complete these tasks. Du kan hente eller oprette forbindelse til disse data, hvis du vil gennemgå opgaverne selv.The data is available for you to download or connect to, in case you want to step through these tasks yourself.

Den første dataforbindelse er en Excel-projektmappe, som du kan downloade og gemme lokalt.The first data connection is an Excel workbook, which you can download and save locally. Den anden er en webressource, der også bruges i andre Power BI Desktop-artikler:The other is a Web resource that's also used in other Power BI Desktop articles:

https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/

De almindelige forespørgselsopgaver begynder med de trin, der er nødvendige for at oprette forbindelse til begge disse datakilder.Common query tasks begin at the steps necessary to connect to both of those data sources.

Opret forbindelse til dataConnect to data

Hvis du vil oprette forbindelse til data i Power BI Desktop, skal du vælge Hjem og derefter Hent data.To connect to data in Power BI Desktop, select Home and then Get Data. Der vises en menu med de mest almindelige datakilder i Power BI Desktop.Power BI Desktop presents a menu with the most common data sources. Vælg knappen Mere nederst i menuen for at få vist en komplet liste over de datakilder, der kan oprettes forbindelse til i Power BI Desktop.For a complete list of data sources to which Power BI Desktop can connect, select More at the end of the menu. Du kan finde flere oplysninger i Datakilder i Power BI Desktop.For more information, see Data sources in Power BI Desktop.

Menuen med de mest almindelige datatyper, knappen Hent data i Power BI Desktop

Du kommer i gang ved at vælge Excel, angive den Excel-projektmappe, der er nævnt tidligere, og derefter vælge Åbn.To start, select Excel, specify the Excel workbook mentioned earlier, and then select Open. Projektmappen undersøges, og derefter vises de data, der blev fundet, i dialogboksen Navigator, efter at du har valgt en tabel.Query inspects the workbook, then presents the data it found in the Navigator dialog box after you select a table.

Excel-datakilde, dialogboksen Navigator, Hent data, Power BI Desktop

Du kan vælge Transformér data for at redigere, justere eller forme dataene, før du indlæser dem i Power BI Desktop.You can select Transform Data to edit, adjust, or shape, the data before you load it into Power BI Desktop. Redigering er især nyttig, når du arbejder med store datasæt, som du vil reducere før indlæsning.Editing is especially useful when you work with large datasets that you want to pare down before loading.

Det er lige så nemt at oprette forbindelse til andre datatyper.Connecting to different types of data is as easy. Du vil også gerne oprette forbindelse til en webressource.You also want to connect to a Web resource. Vælg Hent data > Mere, og vælg derefter Andet > Web > Opret forbindelse.Choose Get Data > More, and then select Other > Web > Connect.

Webdatakilde, dialogboksen Hent data, Power BI Desktop

Dialogboksen Fra web vises, hvor du kan indtaste URL-adressen til websiden.The From Web dialog box appears, where you can type in the URL of the Web page.

Dialogboksen Fra web, webdatakilde, Hent data, Power BI Desktop

Vælg OK.Select OK. På samme måde som tidligere undersøger Power BI Desktop websidedataene og viser indstillinger for eksempelvisning i dialogboksen Navigator.Like before, Power BI Desktop inspects the Web page data and shows preview options in the Navigator dialog box. Når du vælger en tabel, vises der et eksempel på dataene.When you select a table, it displays a preview of the data.

Det samme gælder for andre dataforbindelser.Other data connections are similar. Hvis godkendelse er nødvendig for at oprette en dataforbindelse, bliver du bedt om at angive de relevante legitimationsoplysninger i Power BI Desktop.If authentication is required to make a data connection, Power BI Desktop prompts you for the appropriate credentials.

Hvis du vil have en trinvis vejledning til, hvordan du opretter forbindelse til data i Power BI Desktop, skal du se Opret forbindelse til data i Power BI Desktop.For a step-by-step demonstration of connecting to data in Power BI Desktop, see Connect to data in Power BI Desktop.

Form og kombiner dataShape and combine data

Du kan nemt forme og kombinere data ved hjælp af Power Query-editor.You can easily shape and combine data with Power Query Editor. Dette afsnit indeholder nogle eksempler på, hvordan du kan forme data.This section includes a few examples of how you can shape data. Hvis du vil have en mere komplet demonstration af, hvordan du former og kombinerer data, skal du se Form og kombiner data med Power BI Desktop.For a more complete demonstration of shaping and combining data, see Shape and combine Data with Power BI Desktop.

I det forrige afsnit tilsluttede vi to datasæt – en Excel-projektmappe og en webressource.In the previous section, you connected to two sets of data: an Excel workbook and a Web resource. Når dataene er indlæst i Power Query-editor, skal du vælge websideforespørgslen blandt de tilgængelige forespørgsler i ruden Forespørgsler, som vist her:After the data is loaded in Power Query Editor, select the Web page query from the available queries in the Queries pane, as shown here:

Ruden Forespørgsler, Power Query-editor, Power BI Desktop

Når du former data, konverterer du en datakilde til den form og det format, der opfylder dine behov.When you shape data, you transform a data source into the form and format that meets your needs.

I Power Query-editor kan du finde mange af kommandoerne på båndet og i en kontekstafhængig genvejsmenu.In Power Query Editor, many commands can be found in the ribbon, and in context menus. Når du f.eks. højreklikker på en kolonne, kan du bruge den viste menu til at fjerne kolonnen.For example, when you right-click a column, the context menu lets you remove the column. Du kan også markere kolonnen og derefter vælge knappen Fjern kolonner på fanen Hjem på båndet.You may also select a column and then select the Remove Columns button from the Home tab in the ribbon.

Kommandoen Fjern kolonner, Power Query-editor, Power BI Desktop

Du kan forme dataene på mange andre måder i denne forespørgsel.You can shape the data in many other ways in this query. Du kan fjerne et vilkårligt antal rækker fra toppen eller bunden.You may remove any number of rows from the top or bottom. Du kan også tilføje kolonner, dele kolonner, erstatte værdier og udføre andre formningsopgaver.Or you may add columns, split columns, replace values, and do other shaping tasks. Med disse funktioner kan du få Power Query-editor til at hente data, på den måde du ønsker det.With these features, you can direct Power Query Editor to get the data how you want it.

Gruppér rækkerGroup rows

Du kan gruppere værdierne fra flere rækker i én enkelt værdi i Power Query-editor.In Power Query Editor, you can group the values from many rows into a single value. Denne funktion kan være nyttig, når du opsummerer det antal produkter, der tilbydes, det samlede salg eller antallet af studerende.This feature can be useful when summarizing the number of products offered, the total sales, or the count of students.

I dette eksempel grupperer du rækker i et datasæt med uddannelsestilmeldinger.In this example, you group rows in an education enrollment dataset. Dataene er fra Excel-projektmappen.The data is from the Excel workbook. De er blevet formet i Power Query-editor, så du kan få vist de kolonner, du har brug for, omdøbe tabellen og foretage nogle andre transformeringer.It's been shaped in Power Query Editor to get just the columns you need, rename the table, and make a few other transforms.

Lad os finde ud af, hvor mange organisationer hver stat har.Let’s find out how many Agencies each state has. (Institutioner kan omfatte skoledistrikter, andre uddannelsesinstitutioner, f.eks. regionale distrikter) og meget mere. Vælg kolonnen Agency ID - NCES Assigned [District] Latest available year, og vælg derefter knappen Gruppér efter på fanen Transformér eller fanen Hjem på båndet.(Agencies can include school districts, other education agencies such as regional service districts, and more.) Select the Agency ID - NCES Assigned [District] Latest available year column, then select the Group By button in the Transform tab or the Home tab of the ribbon. (Gruppér efter er tilgængelig på begge faner).(Group By is available in both tabs.)

Dialogboksen Gruppér efter, Power Query-editor, Power BI Desktop

Dialogboksen Gruppér efter vises.The Group By dialog box appears. Når rækker grupperes i Power Query-editor, oprettes der en ny kolonne, som resultaterne fra Gruppér efter placeres i.When Power Query Editor groups rows, it creates a new column into which it places the Group By results. Du kan justere handlingen Gruppér efter på følgende måder:You can adjust the Group By operation in the following ways:

  1. Den ikke-navngivne rulleliste angiver den kolonne, der skal grupperes.The unlabeled dropdown list specifies the column to be grouped. Power Query-editor gør den valgte kolonne til standardværdien, men du kan ændre den til en hvilken som helst kolonne i tabellen.Power Query Editor defaults this value to the selected column, but you can change it to be any column in the table.
  2. Nyt kolonnenavn: Power Query-editor foreslår et navn til den nye kolonne, der er baseret på den handling, som anvendes på den kolonne, der grupperes.New column name: Power Query Editor suggests a name for the new column, based on the operation it applies to the column being grouped. Du kan dog også selv vælge et navn til den nye kolonne.You can name the new column anything you want, though.
  3. Handling: Du kan vælge den handling, som Power Query-editor anvender, f.eks. Sum, Median eller Antal entydige rækker.Operation: You may choose the operation that Power Query Editor applies, such as Sum, Median, or Count Distinct Rows. Standardværdien er Antal rækker.The default value is Count Rows.
  4. Tilføj gruppering og Tilføj sammenlægning: Disse knapper er kun tilgængelige, hvis du vælger indstillingen Avanceret.Add grouping and Add aggregation: These buttons are available only if you select the Advanced option. I en enkelt handling kan du foretage grupperingshandlinger (Gruppér efter) på mange kolonner og oprette flere aggregeringer ved hjælp af disse knapper.In a single operation, you can make grouping operations (Group By actions) on many columns and create several aggregations using these buttons. Der oprettes en ny kolonne i Power Query-editor (ud fra dine valg i dette vindue), som er baseret på flere kolonner.Based on your selections in this dialog box, Power Query Editor creates a new column that operates on multiple columns.

Vælg Tilføj gruppering eller Tilføj aggregering for at føje flere grupperinger eller aggregeringer til en handling af typen Gruppér efter.Select Add grouping or Add aggregation to add more groupings or aggregations to a Group By operation. Hvis du vil fjerne en gruppering eller aggregering, skal du vælge ellipseikonet ( ... ) til højre for rækken og derefter Slet.To remove a grouping or aggregation, select the ellipsis icon (...) to the right of the row, and then Delete. Prøv handlingen Gruppér efter ved hjælp af standardværdierne for at se, hvad der sker.Go ahead and try the Group By operation using the default values to see what occurs.

Dialogboksen Gruppér efter, Power Query-editor, Power BI Desktop

Når du vælger OK, udføres handlingen Gruppér efter, og resultaterne returneres.When you select OK, Query does the Group By operation and returns the results. Vi kan se, at Ohio, Texas, Illinois og Californien hver især har over 1.000 institutioner.Whew, look at that – Ohio, Illinois, Texas, and California now each have over a thousand agencies!

Kolonnen Antal, handlingen Gruppér efter, Power Query-editor, Power BI Desktop

Og med Power Query-editor kan du altid fjerne den seneste formningshandling.And with Power Query Editor, you can always remove the last shaping operation. Vælg X under Anvendte trin i ruden Forespørgselsindstillinger ud for det trin, der er fuldført for nylig.In the Query Settings pane, under Applied Steps, just select the X next to the step recently completed. Du kan prøve at eksperimentere.So go ahead and experiment. Hvis du ikke kan lide resultatet, kan du fortryde trinnet, indtil dataene vises, som du vil have det, i Power Query-editor.If you don’t like the results, redo the step until Power Query Editor shapes your data the way you want.

Pivoter kolonnerPivot columns

Du kan pivotere kolonner, og du kan også oprette en tabel med de aggregerede værdier for hver entydig værdi i en kolonne.You can pivot columns and create a table that contains aggregated values for each unique value in a column. Hvis du f.eks. vil vide, hvor mange forskellige produkter du har i hver produktkategori, kan du hurtigt oprette en tabel, som gør netop det.For example, to find out how many different products are in each product category, you can quickly create a table to do that.

Lad os se på et eksempel.Let’s look at an example. Tabellen Products_by_Categories nedenfor er blevet formet, så et produkt kun vises én gang (efter navn), og hvilken kategori det tilhører.The following Products_by_Categories table has been shaped to only show each unique product (by name), and which category each product falls under. Hvis du vil oprette en ny tabel, som viser antallet af produkter i hver kategori (baseret på kolonnen CategoryName), skal du markere kolonnen og derefter vælge Transformér > Pivotkolonne.To create a new table that shows a count of products for each category (based on the CategoryName column), select the column, then select Transform > Pivot Column.

Kommandoen Pivotkolonne, Power Query-editor, Power BI Desktop

Dialogboksen Pivotkolonne vises, så du kan se, hvilken kolonnes værdier der vil blive brugt til at oprette nye kolonner (1).The Pivot Column dialog box appears, letting you know which column’s values will be used to create new columns (1). Hvis det ønskede kolonnenavn for CategoryName ikke vises, skal du vælge det på rullelisten. Når du udvider Avancerede indstillinger (2), kan du vælge den funktion, der skal anvendes på de aggregerede værdier (3).(If the wanted column name of CategoryName isn't shown, select it from the dropdown list.) When you expand Advanced options (2), you can select the function that will be applied to the aggregated values (3).

Dialogboksen Pivotkolonne, Power Query-editor, Power BI Desktop

Når du vælger OK, vises tabellen i Power Query-editor ifølge de indstillinger, du har angivet i dialogboksen Pivotkolonne.When you select OK, Query displays the table according to the transform instructions provided in the Pivot Column dialog box.

Resultat i pivotkolonne, Power Query-editor, Power BI Desktop

Opret brugerdefinerede kolonnerCreate custom columns

I Power Query-editor kan du oprette brugerdefinerede formler, der fungerer på flere kolonner i tabellen.In Power Query Editor, you can create custom formulas that operate on multiple columns in your table. Derefter kan du placere resultaterne af disse formler i en ny (brugerdefineret) kolonne.Then you may place the results of such formulas into a new (custom) column. Power Query-editor gør det nemt at oprette brugerdefinerede kolonner.Power Query Editor makes it easy to create custom columns.

Med Excel-projektmappedataene i Power Query-editor skal du gå til fanen Tilføj kolonne på båndet og derefter vælge Brugerdefineret kolonne.With the Excel workbook data in Power Query Editor, go to the Add Column tab on the ribbon, and then select Custom Column.

Kommandoen Tilføj brugerdefineret kolonne, Power Query-editor, Power BI Desktop

Følgende dialogboks vises.The following dialog box appears. I dette eksempel opretter vi en brugerdefineret kolonne med navnet Percent ELL, som beregner procentdelen af alle de studerende, der er ELL (English Language Learners).In this example, create a custom column called Percent ELL that calculates the percentage of total students that are English Language Learners (ELL).

Dialogboksen Brugerdefineret kolonne, Power Query-editor, Power BI Desktop

Som med alle andre anvendte trin i Power Query-editor kan du slette trinnet, hvis den nye brugerdefinerede kolonne ikke indeholder de data, du søger efter.As with any other applied step in Power Query Editor, if the new custom column doesn’t provide the data you’re looking for, you can delete the step. Vælg X ud for trinnet Anvendt brugerdefineret under Anvendte trin i ruden Forespørgselsindstillinger ud for det trin, der er fuldført for nylig.In the Query Settings pane, under Applied Steps, just select the X next to the Added Custom step.

Anvendte trin, ruden Forespørgselsindstillinger, Power Query-editor, Power BI Desktop

ForespørgselsformlerQuery formulas

Du kan redigere de trin, som oprettes i Power Query-editor.You can edit the steps that Power Query Editor generates. Du kan også oprette brugerdefinerede formler, som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til og forme dine data mere præcist.You can also create custom formulas, which let you connect to and shape your data more precisely. Når der udføres en handling på data i Power Query-editor, vises den formel, der er tilknyttet handlingen, på formellinjen.Whenever Power Query Editor does an action on data, the formula associated with the action is displayed in the formula bar. Du kan få vist formellinjen ved at vælge Formellinje på fanen Vis på båndet.To view the formula bar, go to the View tab of the ribbon, and then select Formula Bar.

Indstillingen Formellinje, Power Query-editor, Power BI Desktop

Alle anvendte trin for hver forespørgsel bevares som tekst i Power Query-editor, så du kan se eller redigere dem.Power Query Editor keeps all applied steps for each query as text that you can view or modify. Du kan få vist eller redigere teksten for en hvilken som helst forespørgsel ved hjælp af Avanceret editor.You can view or modify the text for any query using the Advanced Editor. Du skal blot vælge Vis og derefter Avanceret editor.Just select View and then Advanced Editor.

Kommandoen Avanceret editor, Power Query-editor, Power BI Desktop

Her kan du se, hvordan Avanceret editor ser ud med de forespørgselstrin, der er tilknyttet den viste forespørgsel USA_StudentEnrollment.Here's a look at the Advanced Editor, with the query steps associated with the USA_StudentEnrollment query displayed. Disse trin oprettes på det formelsprog i Power-forespørgsel, som ofte kaldes M. Du kan finde flere oplysninger i Få mere at vide om formler i Power Query.These steps are created in the Power Query Formula Language, often referred to as M. For more information, see Learn about Power Query formulas. Hvis du vil se selve sprogspecifikationen, skal du downloade sprogspecifikationen for Power Query M.To view the language specification itself, see Power Query M language specification.

Dialogboksen Avanceret editor, Power Query-editor, Power BI Desktop

Der findes en lang række formelkategorier i Power BI Desktop.Power BI Desktop provides an extensive set of formula categories. Du kan finde flere oplysninger og en komplet liste over alle formler i Power Query-editor ved at gå til Reference til M-funktionen i Power Query-editor.For more information, and a complete reference of all Power Query Editor formulas, see Power Query M function reference.

Næste trinNext steps

Du kan gøre mange forskellige ting med Power BI Desktop.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Du kan finde flere oplysninger om funktionerne i følgende ressourcer:For more information on its capabilities, see the following resources: