Få vist, rediger eller tilføj en post fra en tabel i PowerAppsShow, edit, or add a record from a table in PowerApps

Hvis du vil have vist alle felter i en post, skal du tilføje og konfigurere et kontrolelement af typen Display form.To show all fields in a record, add and configure a Display form control. Hvis du vil redigere et felt i en post (eller tilføje en post) og gemme dine ændringer i en datakilde igen, skal du tilføje og konfigurere et kontrolelement af typen Edit form.To edit any field in a record (or to add a record) and save your changes back to a data source, add and configure an Edit form control.

ForudsætningerPrerequisites

Tilføj en formular, og vis dataAdd a form, and show data

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Drop down, giv det navnet ChooseProduct, og angiv dets egenskab Items til denne værdi:Add a Drop down control, name it ChooseProduct, and set its Items property to this value:

  FlooringEstimates.NameFlooringEstimates.Name

  Bemærk! Hvis du ikke er sikker på, hvordan du tilføjer et kontrolelement, omdøber det eller angiver en egenskab, skal du se under Tilføj og konfigurer kontrolelementer.Note: If you're not sure how to add a control, rename it, or set a property, see Add and configure controls.

  På listen vises navne på gulvprodukter fra datakilden.The list shows names of flooring products from the data source.

 2. Tilføj et kontrolelement af typen Edit form, flyt det ned under ChooseProduct, og tilpas derefter størrelsen af formularen for at dække det meste af skærmbilledet.Add an Edit form control, move it below ChooseProduct, and then resize the form to cover most of the screen.

  Tilføj en formular

  Bemærk! I dette emne beskrives kontrolelementet Edit form, men lignende principper gælder for kontrolelementet Display form.Note: This topic describes the Edit form control, but similar principles apply to the Display form control.

 3. Angiv egenskaben DataSource i formularen til FlooringEstimates og egenskaben Item i formularen til denne formel:Set the DataSource property of the form to FlooringEstimates and the Item property of the form to this formula:

  First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))

  I denne formel angives det, at når du er færdig med at konfigurere formularen, vises den post, som brugeren vælger i ChooseProduct.This formula specifies that, after you finish configuring the form, it will show the record that the user selects in ChooseProduct.

 4. Klik eller tryk på afkrydsningsfeltet for hvert felt for at få det vist i ruden Data.In the Data pane, click or tap the checkbox for each field to show it.

  Bemærk! Hvis ruden Data er lukket, skal du åbne den ved at vælge formularen i ruden til venstre og derefter klikke eller trykke på Data i ruden til højre.Note: If the Data pane is closed, open it by selecting the form in the left-hand pane and then clicking or tapping Data in the right-hand pane.

  Vis felter i formularen

 5. I ruden Data skal du trække posten Name til toppen af listen.In the Data pane, drag the Name entry to the top of the list.

  Flyt et kort

  Ændringen afspejles i kontrolelementet Edit form.The Edit form control reflects your change.

  Navn øverst

Angiv korttypen for et feltSet the card type for a field

 1. Når formularen er valgt, skal du klikke eller trykke på kortvælgeren for Price i ruden Data.With the form selected, click or tap the card selector for Price in the Data pane.

  Vælg en kortvælger

 2. Rul ned, og klik eller tryk derefter på indstillingen View text for at gøre feltet skrivebeskyttet.Scroll down, and then click or tap the View text option to make the field read-only.

  Få vist tekst

  Formularen afspejler ændringen.The form reflects your change.

  Skrivebeskyttet nummer

(Kun Edit form) Gem ændringer(Edit form only) Save changes

 1. Vælg formularen, og klik eller tryk derefter på ellipsen (...) i ruden til venstre.In the left-hand pane, select the form, and then click or tap the ellipsis (...).

  Vælg formularen

 2. Klik eller tryk på Rename, og omdøb derefter formularen EditForm.Click or tap Rename, and then rename the form EditForm.
 3. Tilføj et kontrolelement af typen Button, og angiv egenskaben Text for det til Save.Add a Button control, and set its Text property to Save.

  Tilføj en Gem-knap

 4. Angiv OnSelect-egenskaben for knappen Save til denne formel:Set the OnSelect property of the Save button to this formula:

  SubmitForm(EditForm)SubmitForm(EditForm)

 5. Åbn eksempelvisningen ved at vælge afspilningsknappen i øverste højre hjørne (eller ved at trykke på F5).Open Preview mode by selecting the play button near the upper-right corner (or by pressing F5).

  Åbn eksempelvisningen

 6. Skift navnet på et produkt, og klik eller tryk derefter på knappen Save, som du har oprettet.Change the name of a product, and then click or tap the Save button that you created.

  Funktionen SubmitForm gemmer dine ændringer i den datakilde, du har konfigureret formularen med.The SubmitForm function saves your changes to the data source with which you configured the form.

 7. (valgfrit) Vælg lukkeikonet for at lukke eksempelvisningen (eller tryk på Esc).(optional) Select the close icon to close Preview (or press Esc).

  Luk eksempelvisningen

Næste trinNext steps