Tilføj en liste, en rulleliste eller alternativknapperAdd a list box, a drop-down list, or radio buttons

PowerApps har indstillinger til flere markeringer og enkeltmarkeringer, herunder en liste, en rulleliste og alternativknapper.PowerApps includes multi-select and single-select options, including a list box, a drop-down list, and radio buttons. I dette emne tilføjer vi disse kontrolelementer og bruger en formel til tabeller til at oprette lister.In this topic, we add these controls and use a Table formula to build the lists. Når et element er valgt på listen, opdateres andre kontrolelementer.When an item is selected in the list, it updates other controls.

ForudsætningerPrerequisites

Tilføj en listeAdd a list box

 1. Vælg Controls (Kontrolelementer) under fanen Insert (Indsæt), og vælg derefter List box (Liste):On the Insert tab, select Controls, and then select List box:

 2. Omdøb kontrolelementet List box (Liste) til MyListBox (MinListe):Rename the List box control to MyListBox:

 3. Angiv dets egenskab Items (Elementer) til følgende udtryk:Set its Items property to the following expression:
  ["circle","triangle","rectangle"]

  Din designer ser ud som følgende:Your designer looks similar to the following:

 4. Under fanen Insert (Indsæt) skal du vælge Icons (Ikoner), markere cirklen og flytte den hen under kontrolelementet List box (Liste):On the Insert tab, select Icons, select the circle, and move it under the List box control:

 5. Tilføj en trekant og et rektangel, og arranger derefter figurerne på en række under kontrolelementet List box (Liste):Add a triangle and a rectangle, and then arrange the shapes in a row under the List box control:

 6. Angiv egenskaben Visible (Synlig) for følgende former til følgende funktioner:Set the Visible property of the following shapes to the following functions:

  FigurShape Indstil funktionen Visible (Synlig) tilSet Visible function to
  cirkelcircle If("circle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  trekanttriangle If("triangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  rektangelrectangle If("rectangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
 7. Få vist et eksempel på det, du har oprettet .Preview what you've created . Vælg de forskellige figurer i kontrolelementet List box (Liste).Select the different shapes in the List box control. Det er kun den eller de figurer, du markerer, der vises.Only the shape or shapes that you select appear. Tryk på Esc, eller vælg X for at gå tilbage til skærmen.Press Esc or select the X to go back to your screen.

I disse trin har du brugt et udtryk til at oprette en liste over elementer i et List box-kontrolelement.In these steps, you used an expression to create a list of items in a List box control. Afhængigt af hvad du vælger i kontrolelementet List box (Liste), vises forskellige figurer.Depending on what you choose in the List box control, different shapes are displayed. Du kan anvende dette til andre elementer i din virksomhed.You can apply this to other elements within your business. Du kan f.eks. bruge et List box-kontrolelement til at få vist produktbilleder, beskrivelser af produkter osv.For example, you can use a List box control to display product images, product descriptions, and so on.

Tilføj alternativknapperAdd radio buttons

 1. Vælg New Screen (Ny skærm) under fanen Home (Startside).On the Home tab, select New Screen.

 2. Vælg Controls (Kontrolelementer) under fanen Insert (Indsæt), og vælg derefter Radio (Alternativ).On the Insert tab, select Controls, and then select Radio.

 3. Omdøb kontrolelementet Radio (Aternativ) til Choices (Valg), og angiv dets Items-egenskab til denne formel:Rename the Radio control to Choices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]

  Du kan om nødvendigt ændre størrelsen på kontrolelementet for at få vist alle indstillingerne.If needed, resize the control to show all the options.

 4. Vælg Icons (Ikoner) under fanen Insert (Indsæt), og vælg derefter cirklen.On the Insert tab, select Icons, and then select the circle.

 5. Angiv egenskaben Fill (Fyld) for cirklen til følgende funktion:Set the Fill property of the circle to the following function:
  If(Choices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), Choices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), Choices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

  I denne formel ændres cirklens farve, afhængigt af hvilken alternativknap du vælger.In this formula, the circle changes its color depending on which radio button you choose.

 6. Flyt cirklen hen under kontrolelementet Radio (Alternativ) som i dette eksempel:Move the circle under the Radio control, as in this example:

 7. Få vist et eksempel på det, du har oprettet: .Preview what you've created: . Vælg en anden alternativknap for at ændre farven på cirklen.Select a different radio button to change the color of the circle. Tryk på Esc, eller vælg X for at gå tilbage til skærmen.Press Esc or select the X to go back to your screen.

Tilføj en rullelisteAdd a drop-down list

 1. Tilføj en skærm, og tilføj derefter kontrolelementet Drop down (Rullemenu).Add a screen, and then add a Drop down control.

 2. Omdøb kontrolelementet til DDChoices (DDValg), og angiv dets Items-egenskab til denne formel:Rename the control to DDChoices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]["red","green","blue"]

 3. Tilføj en cirkel, flyt den hen under kontrolelementet Drop down (Rullemenu), og indstil cirklens egenskab Fill (Fyld) til denne formel:Add a circle, move it below the Drop down control, and set the circle's Fill property to this formula:
  If(DDChoices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), DDChoices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), DDChoices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

 4. Få vist et eksempel på det, du har oprettet: .Preview what you've created: . Vælg de forskellige indstillinger for at ændre farven på cirklen.Select the different options to change the color of the circle.