Få vist PowerApps, der er oprettet i din organisationView PowerApps created in your organization

Som miljøadministrator kan du nu downloade en liste over apps, der oprettes i miljøet, fra PowerApps Administration.As an environment admin, you can now download a list of apps being created in the environment from the PowerApps admin center. Hvis du er administrator af Office 365 Global eller Azure Active Directory-lejer, kan du downloade listen over apps til alle miljøer i organisationen.If you are an Office 365 Global admin or an Azure Active Directory tenant admin, you can download the list of apps for all the environments in your organization. Listen indeholder navnet på appen, forfatteren af appen, alle connectorer, som appen bruger til at oprette forbindelse til datakilder samt andre oplysninger.The list contains the app name, the creator of the app, any connectors that the app uses to connect to data sources, and other information.

Download applistenDownload the list of apps

  1. I PowerApps Administration skal du klikke på Miljøer nær venstre kant og vælge det miljø, du vil se applisten for:In the PowerApps admin center, click on Environments near the left edge and select the environment for which want to view the list of apps:

    File og Share

  2. Gå til Ressourcer fra det vandrette navigationspanel, og vælg Apps.Visit Resources from the horizontal navigation and select Apps. Download listen over apps ved at klikke på knappen Download applisten som vist nedenfor:Download the list of apps by clicking the Download the list of apps button as shown below:

    File og Share

  3. Vent et par minutter, mens .csv-filen downloades, og åbn den derefter i Excel.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel. Fil og shareFile and Share