Opret forbindelse til et cloudlager fra PowerAppsConnect to cloud-storage from PowerApps

PowerApps tilbyder flere cloudlagerforbindelser.PowerApps offers several cloud-storage connections. Ved hjælp af disse forbindelser kan du gemme en Excel-fil og bruge oplysningerne i den i hele din app.Using any of these connections, you can store an Excel file and use the information in it throughout your app. Disse forbindelser omfatter:These connections include:

Azure BlobAzure Blob BoxBox DropboxDropbox Google DrevGoogle Drive OneDriveOneDrive OneDrive
for Business
OneDrive
for Business
Ikon API-ikon API-ikon API-ikon API-ikon API-ikon

ForudsætningerPrerequisites

 • En Excel-fil med data, der er formateret som en tabel:An Excel file with the data formatted as a table:

  1. Åbn Excel-filen, og vælg derefter en vilkårlig celle i de data, du vil bruge.Open the Excel file, and then select any cell in the data that you want to use.
  2. På fanen Indsæt skal du vælge Tabel.On the Insert tab, select Table.
  3. I dialogboksen Gem som tabel skal du vælge afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter og derefter vælge OK.In the Save as Table dialog box, select the My table has headers checkbox, and then select OK.
  4. Gem dine ændringer.Save your changes.

Opret forbindelse til cloudlagerforbindelsenConnect to the cloud storage connection

 1. powerapps.com skal du udvide Manage og vælge Connections:At powerapps.com, expand Manage, and select Connections:

  Vælg Connections

 2. Vælg New connection, og vælg din cloudlagerforbindelse.Select New connection, and select your cloud storage connection. Vælg f.eks. OneDrive.For example, select OneDrive.
 3. Du bliver bedt om at angive brugernavn og adgangskode til din cloudlagerkonto.You are prompted for the user name and password of your cloud storage account. Angiv disse, og vælg derefter Sign in:Enter them, and then select Sign in:
  Angiv brugernavn og adgangskodeEnter user name and password

  Når du er logget på, er denne forbindelse er klar til brug i dine apps.Once you are signed in, this connection is ready to be used within your apps.

 4. I din app skal du klikke eller trykke på Data sources på fanen View på båndet.In your app, click or tap Data sources on the View tab of the ribbon. I ruden til højre skal du klikke eller trykke på Add a data source og derefter på cloudlagerforbindelsen. Vælg derefter Excel-tabellen.In the right-hand pane, click or tap Add a data source, click or tap your cloud-storage connection, and then choose the Excel table.
 5. Vælg Connect.Select Connect.

  Tabellen er angivet som datakilde:The table is listed as a data source:

  Vælg Excel-tabellen

  Note

  Husk, at Excel-dataene skal være formateret som en tabel.Remember, the Excel data must be formatted as a table.

Brug af Excel-dataene i din appUsing the Excel data in your app

 1. På fanen Insert skal du vælge Gallery og derefter vælge et gallerikontrolelement af typen With text.On the Insert tab, select Gallery, and then select a With text gallery control.
 2. Angiv egenskaben Items til din Excel-tabel for galleriet.Set the Items property of the gallery to your Excel table. Hvis f.eks. din Excel-tabel hedder Table1, skal du angive den til Table1:For example, if your Excel table is named Table1, then set it to Table1:

  Egenskaben Elementer

  Galleriet opdateres automatisk med oplysninger fra din Excel-tabel.The gallery is automatically updated with information from your Excel table.

 3. I galleriet skal du vælge det andet eller tredje kontrolelement af typen Label.In the gallery, select the second or third Label control. Som standard kan du se, at egenskaben Text for anden og tredje etiket automatisk er angivet til ThisItem.something.By default, you see the Text property of the second and third labels is automatically set to ThisItem.something. Du kan angive disse etiketter for enhver kolonne i tabellen.You can set these labels to any column in your table.

  I følgende eksempel er den anden etiket angivet til ThisItem.Name og den tredje etiket er angive til ThisItem.Notes:In the following example, the second label is set to ThisItem.Name and the third label is set to ThisItem.Notes:

  Anden etiket

  Tredje etiket

  Eksempel på output:Sample output:
  Anden og tredje etiket

Note

Det første felt er faktisk et billedkontrolelement.The first box is actually an image control. Hvis du ikke har et billede i din Excel-tabel, kan du slette billedkontrolelementet og tilføje en etiket i stedet for.If you don't have an image in your Excel table, then you can delete the image control, and add a label in its place. Tilføj og konfigurer kontrolelementer er en god ressource.Add and configure controls is a good resource.

Du kan finde flere oplysninger og eksempler i artiklen Forstå tabeller og poster.Understand tables and records provides more details and some examples.

Deling af din appSharing your app

Du kan dele din app, dine ressourcer, f.eks. forbindelser, og dine data med andre i din organisation.You can share your app, your resources such as connectors, and your data with others in your organization.

Hvis du deler en mappe i Dropbox, skal den delte mappe være knyttet til brugerens Dropbox-konto.If you're sharing a folder in Dropbox, the shared folder must be attached to the user's Dropbox account.

Der er visse begrænsninger ved forbindelser, der involverer Excel-filer.There are certain limitations with connectors involving Excel files.

Kendte begrænsningerKnown limitations

Hvis du får vist meddelelsen Data type unsupported eller Not formatted as a table, når du forsøger at bruge en Excel-forbindelse i din app, skal du formatere dataene som en tabel.If Data type unsupported or Not formatted as a table appears when you try to use an Excel connection in your app, format the data as a table.

Hvis dine Excel-data indeholder en beregnet kolonne, kan du ikke bruge den til at bygge en app, og du kan ikke føje disse data til en eksisterende app.If your Excel data includes a calculated column, you can't use it to build an app, and you can’t add that data to an existing app.

Deling af Excel-tabellerSharing Excel tables

Sådan deler du data i en Excel-fil:To share data in an Excel file:

 • I OneDrive for Business skal du dele selve filen.In OneDrive for Business, share the file itself.
 • I OneDrive skal du dele den mappe, der indeholder filen, og angive filstier til eventuelle medier (ikke URL-adresser).In OneDrive, share the folder that contains the file, and specify file paths, not URLs, for any media.
 • I Dropbox eller Google Drev kan du enten dele filen eller mappen.In Dropbox or Google Drive, share either the file or the folder.

Se alle de tilgængelige forbindelser.See all the available connections.
Lær, hvordan du tilføjer forbindelser og tilføjer en datakilde i dine apps.Learn how to add connections and add a data source to your apps.
Forstå tabeller og poster med datakilder i tabelformat.Understand tables and records with tabular data sources.
Nogle af de ekstra galleriressourcer er Vis en liste over elementer og Vis billeder og tekst i et galleri.Some additional gallery resources include Show a list of items and Show images and text in a gallery.