Opret forbindelse til forbindelsen til Office 365-brugere fra PowerAppsConnect to Office 365 Users connection from PowerApps

Office 365-brugere

Med Office 365-brugere kan du få adgang til brugerprofiler i din organisation ved hjælp af din Office 365-konto.Office 365 Users lets you access user profiles in your organization using your Office 365 account. Du kan udføre forskellige handlinger og f.eks. hente din profil, en brugers profil, en brugers leder eller direkte rapporter.You can perform various actions such as get your profile, a user's profile, a user's manager or direct reports.

Du kan få vist disse oplysninger i et navnefelt i din app.You can display this information in a label on your app. Du kan få vist én funktion, flere funktioner eller endda kombinere forskellige funktioner.You can display one function, multiple functions, or even combine different functions. Du kan f.eks. oprette et udtryk, der kombinerer brugernavn og telefonnummer, og derefter få vist oplysningerne i din app.For example, you can create an expression that combines the User Name and Phone Number, and then display this information in your app.

Dette emne viser, hvordan du tilføjer Office 365-brugere som en forbindelse, føjer Office 365-brugere som en datakilde til din app og bruger tabeldata i et gallerikontrolelement.This topic shows you how to add Office 365 Users as a connection, add Office 365 Users as a data source to your app, and use table data in a gallery control.

ForudsætningerPrerequisites

Opret en forbindelseAdd a connection

 1. Tilføj en dataforbindelse, og vælg Office 365-brugere:Add a data connection and select Office 365 Users:

  Opret forbindelse til Office 365

 2. Vælg Opret forbindelse, og angiv din arbejdskonto, hvis du bliver bedt om at logge på.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

Forbindelsen til Office 365-brugere er nu blevet oprettet og føjet til din app.The Office 365 Users connection has been created and added to your app. Den er nu klar til at blive brugt.Now, it's ready to be used.

Brug forbindelsen i din appUse the connection in your app

Få vist oplysninger om den aktuelle bruger.Show information about the current user

 1. Vælg Label i menuen Insert.On the Insert menu, select Label
 2. På funktionsværktøjslinjen skal du angive egenskaben Text til en af følgende formler:In the function bar, set its Text property to any of the following formulas:

  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled

I navnefeltet vises de oplysninger, du har angivet om den aktuelle bruger.The label shows the information that you entered about the current user.

Få vist oplysninger om en anden brugerShow information about another user

 1. Vælg Tekst i menuen Indsæt, og vælg derefter Tekstinput.On the Insert menu, select Text, and then select Text input. Omdøb den til InfoAbout:Rename it InfoAbout:

  Omdøb kontrolelementet

 2. I InfoAbout kan du skrive eller indsætte en mailadresse for en bruger i organisationen.In InfoAbout, type or paste an email address of a user in your organization. Du kan f.eks. skrive yourName@yourCompany.com.For example, type in yourName@yourCompany.com.
 3. Tilføj et Navn (menuen Indsæt), og angiv dens egenskab Text til en af følgende formler:Add a Label (Insert menu), and set its Text property to any of the following formulas:

  • Hvis du vil have vist oplysninger om en anden bruger:To show information about another user:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled

  • Hvis du vil have vist oplysninger om en anden brugers leder:To show information about another user's manager:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled

I navnefeltet vises de oplysninger, som du har indtastet om den bruger, du har angivet eller den pågældende brugers chef.The label shows the information that you entered about the user you specified or that user's manager.

Bemærk

Hvis du udvikler en app, der er baseret på et objekt i Common Data Service, kan du angive en bruger på baggrund af id i stedet for mailadresse.If you're developing an app based on an entity in the Common Data Service, you can specify a user based on ID instead of email address.

Du kan f.eks. oprette en app automatisk, tilføje en skærm, der indeholder et kontrolelement af typen Label, og angive kontrolelementets egenskab Text til denne formel:For example, you can create an app automatically, add a screen that contains a Label control, and set the control's Text property to this formula:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayNameOffice365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Hvis du opretter en kontakt og vælger kontakten på skærmen Gennemse i appen, vises dit visningsnavn i kontrolelementet af typen Label.If you create a contact and select that contact in the browse screen of the app, the Label control will show your display name.

Få vist en anden brugers direkte rapporterShow the direct reports of another user

 1. Tilføj kontrolelementet Tekstinput (menuen Indsæt > Tekst), og omdøb det til InfoAbout.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it InfoAbout.
 2. Angiv mailadressen på en bruger i organisationen i InfoAbout.In InfoAbout, enter the email address of a user in your organization. Du kan f.eks. skrive yourManagersName@yourCompany.comFor example, enter yourManagersName@yourCompany.com
 3. Tilføj et galleri med tekst (menuen Indsæt > Galleri), og angiv dets egenskab Items til følgende formel:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  Galleriet viser oplysninger om direkte rapporter for den bruger, du har angivet.The gallery shows information about the direct reports of the user you entered.

  Når galleriet er valgt, vises indstillinger for galleriet i ruden til højre.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. Vælg JobTitle på den anden liste.In the second list, select JobTitle. Vælg DisplayName på den tredje liste.In the third list, select DisplayName. Galleriet opdateres og viser disse værdier.The gallery is updated to show these values.

Bemærk

Det første felt er faktisk et billedkontrolelement.The first box is actually an image control. Hvis du ikke har et billede, kan du slette kontrolelementet af typen Image og tilføje et navn i stedet for.If you don't have an image, you can delete the image control, and add a label in its place. Tilføj og konfigurer kontrolelementer er en god ressource.Add and configure controls is a good resource.

Søg efter brugereSearch for users

 1. Tilføj kontrolelementet Tekstinput (menuen Indsæt > Tekst), og omdøb det til SearchTerm.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it SearchTerm. Indtast et navn, du vil søge efter.Enter a name to search. Du kan f.eks. indtaste dit fornavn.For example, enter your first name.
 2. Tilføj et galleri med tekst (menuen Indsæt > Galleri), og angiv dets egenskab Items til følgende formel:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  I galleriet vises de brugere, hvis navn indeholder den søgetekst, som du indtastede.The gallery shows users whose name contains the search text you entered.

  Når galleriet er valgt, vises indstillinger for galleriet i ruden til højre.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. Vælg Mail på den anden liste.In the second list, select Mail. Vælg DisplayName på den tredje liste.In the third list, select DisplayName.

  Det andet og tredje navn i galleriet opdateres.The second and third labels in the gallery are updated.

Få vist de tilgængelige funktionerView the available functions

Denne forbindelse indeholder følgende funktioner:This connection includes the following functions:

Funktionens navnFunction Name BeskrivelseDescription
MyProfileMyProfile Henter profilen for den aktuelle bruger.Retrieves the profile for the current user
UserProfileUserProfile Henter en bestemt brugerprofil.Retrieves a specific user profile
ManagerManager Henter brugerprofilen for lederen for den angivne bruger.Retrieves user profile for the manager of the specified user
DirectReportsDirectReports Returnerer direkte rapporter for den angivne bruger.Returns the direct reports for the specified user
SearchUserSearchUser Henter søgeresultater med brugerprofiler.Retrieves search results of user profiles

MyProfileMyProfile

Hent min profil: Henter profilen for den aktuelle bruger.Get my profile: Retrieves the profile for the current user.

InputegenskaberInput properties

IngenNone.

OutputegenskaberOutput properties

Navn på egenskabProperty Name TypeType BeskrivelseDescription
DepartmentDepartment strengstring Brugerens afdeling.Department of the user.
DisplayNameDisplayName strengstring Vist navn for brugeren.Display name of user.
GivenNameGivenName strengstring Brugerens fornavn.Given name of user.
IdId strengstring Bruger-id.User id
JobTitleJobTitle strengstring Brugerens stilling.Job Title of the user.
MailMail strengstring Mail-id for brugeren.Email id of user.
MailNicknameMailNickname strengstring Brugerens kaldenavn.Nickname of user.
SurnameSurname strengstring Brugerens efternavn.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber strengstring Brugerens telefonnummer.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName strengstring Brugerens hovednavn.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleskboolean Flag for kontoen er aktiveret.Account enabled flag.

UserProfileUserProfile

Hent brugerprofil: Henter en bestemt brugerprofil.Get user profile: Retrieves a specific user profile.

InputegenskaberInput properties

NavnName DatatypeData Type PåkrævetRequired BeskrivelseDescription
IdId strengstring jayes Brugerens hovednavn eller mail-id.User principal name or email id

OutputegenskaberOutput properties

Navn på egenskabProperty Name TypeType BeskrivelseDescription
DepartmentDepartment strengstring Brugerens afdeling.Department of the user.
DisplayNameDisplayName strengstring Vist navn for brugeren.Display name of user.
GivenNameGivenName strengstring Brugerens fornavn.Given name of user.
IdId strengstring Bruger-id.User id
JobTitleJobTitle strengstring Brugerens stilling.Job Title of the user.
MailMail strengstring Mail-id for brugeren.Email id of user.
MailNicknameMailNickname strengstring Brugerens kaldenavn.Nickname of user.
SurnameSurname strengstring Brugerens efternavn.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber strengstring Brugerens telefonnummer.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName strengstring Brugerens hovednavn.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleskboolean Flag for kontoen er aktiveret.Account enabled flag.

ManagerManager

Hent leder: Henter brugerprofilen for lederen for den angivne bruger.Get manager: Retrieves user profile for the manager of the specified user

InputegenskaberInput properties

NavnName DatatypeData Type PåkrævetRequired BeskrivelseDescription
IdId strengstring jayes Brugerens hovednavn eller mail-id.User principal name or email id

OutputegenskaberOutput properties

Navn på egenskabProperty Name TypeType BeskrivelseDescription
DepartmentDepartment strengstring Brugerens afdeling.Department of the user.
DisplayNameDisplayName strengstring Vist navn for brugeren.Display name of user.
GivenNameGivenName strengstring Brugerens fornavn.Given name of user.
IdId strengstring Bruger-id.User id
JobTitleJobTitle strengstring Brugerens stilling.Job Title of the user.
MailMail strengstring Mail-id for brugeren.Email id of user.
MailNicknameMailNickname strengstring Brugerens kaldenavn.Nickname of user.
SurnameSurname strengstring Brugerens efternavn.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber strengstring Brugerens telefonnummer.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName strengstring Brugerens hovednavn.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleskboolean Flag for kontoen er aktiveret.Account enabled flag.

DirectReportsDirectReports

Hent direkte rapporter: Hent direkte rapporter.Get direct reports: Get direct reports

InputegenskaberInput properties

NavnName DatatypeData Type PåkrævetRequired BeskrivelseDescription
IdId strengstring jayes Brugerens hovednavn eller mail-id.User principal name or email id

OutputegenskaberOutput properties

Navn på egenskabProperty Name TypeType BeskrivelseDescription
DepartmentDepartment strengstring Brugerens afdeling.Department of the user.
DisplayNameDisplayName strengstring Vist navn for brugeren.Display name of user.
GivenNameGivenName strengstring Brugerens fornavn.Given name of user.
IdId strengstring Bruger-id.User id
JobTitleJobTitle strengstring Brugerens stilling.Job Title of the user.
MailMail strengstring Mail-id for brugeren.Email id of user.
MailNicknameMailNickname strengstring Brugerens kaldenavn.Nickname of user.
SurnameSurname strengstring Brugerens efternavn.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber strengstring Brugerens telefonnummer.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName strengstring Brugerens hovednavn.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleskboolean Flag for kontoen er aktiveret.Account enabled flag.

SearchUserSearchUser

Søg efter brugere: Henter søgeresultater med brugerprofiler.Search for users: Retrieves search results of user profiles

InputegenskaberInput properties

NavnName DatatypeData Type PåkrævetRequired BeskrivelseDescription
searchTermsearchTerm strengstring nejno Søgestreng.Search string. Gælder for: vist navn, fornavn, efternavn, mail, mailkaldenavn og brugerens hovednavn.Applies to: display name, given name, surname, mail, mail nickname, and user principal name

OutputegenskaberOutput properties

Navn på egenskabProperty Name TypeType BeskrivelseDescription
DepartmentDepartment strengstring Brugerens afdeling.Department of the user.
DisplayNameDisplayName strengstring Vist navn for brugeren.Display name of user.
GivenNameGivenName strengstring Brugerens fornavn.Given name of user.
IdId strengstring Bruger-id.User id
JobTitleJobTitle strengstring Brugerens stilling.Job Title of the user.
MailMail strengstring Mail-id for brugeren.Email id of user.
MailNicknameMailNickname strengstring Brugerens kaldenavn.Nickname of user.
SurnameSurname strengstring Brugerens efternavn.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber strengstring Brugerens telefonnummer.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName strengstring Brugerens hovednavn.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleskboolean Flag for kontoen er aktiveret.Account enabled flag.