Opret forbindelse til en Oracle-database fra PowerAppsConnect to an Oracle database from PowerApps

Opstil tabeller, og opret, læs, opdater og slet rækker i en Oracle-database, når du har oprettet en forbindelse og bygget en app i PowerApps.List tables, and create, read, update and delete table rows in an Oracle database after you create a connection and build an app in PowerApps. Oracle Database-forbindelsen understøtter fuld delegering af filtrering, sortering og andre funktioner, men ikke udløsere eller lagrede procedurer.The Oracle Database connection supports full delegation of filtering, sorting, and other functions but not triggers or stored procedures.

ForudsætningerPrerequisites

 • Oracle 9 og nyereOracle 9 and later
 • Oracle-klientsoftware 8.1.7 eller nyereOracle client software 8.1.7 and later
 • Installation af en datagateway i det lokale miljøInstallation of an on-premises data gateway
 • Installation af Oracle-klient-SDK'etInstallation of the Oracle client SDK

Intaller en datagateway i det lokale miljøInstall an on-premises data gateway

Hvis du vil installere en gateway, skal du følge trinnene i dette selvstudium.To install a gateway, follow the steps in this tutorial.

En datagateway i det lokale miljø fungerer som en bro, der giver hurtig og sikker dataoverførsel mellem lokale data (data, der ikke er i cloudmiljøet) og Power BI-, Microsoft Flow-, Logic Apps- og PowerApps-tjenester.An on-premises data gateway acts as a bridge, providing quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and the Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps, and PowerApps services. Du kan bruge den samme gateway med flere tjenester og flere datakilder.You can use the same gateway with multiple services and multiple data sources. Du kan finde flere oplysninger under Forstå gateways.For more information, see Understand gateways.

Installer Oracle-klientInstall Oracle client

På den samme computer som datagatewayen i det lokale miljø skal du installere 64-bit-ODAC 12c version 4 (12.1.0.2.4) til Windows x64.On the same computer as the on-premises data gateway, install the 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64. Ellers vises en fejl, hvis du forsøger at oprette eller bruge forbindelsen, som listen over kendte problemer beskriver.Otherwise, an error will appear if you try to create or use the connection, as the list of known issues describes.

Opret en app fra en tabel i en Oracle-databaseCreate an app from a table in an Oracle database

 1. I PowerApps Studio skal du klikke eller trykke på New i menuen File (tæt på skærmens venstre kant).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Ny indstilling

 2. Under Start with your data skal du klikke eller trykke på pilen.Under Start with your data, click or tap the arrow.

  Der vises en liste over forbindelser, som du allerede har.A list of connections that you already have appears.

 3. Klik eller tryk på New connection.Click or tap New connection.

  Ny forbindelse

 4. På listen over forbindelser skal du klikke eller trykke på Oracle Database.In the list of connections, click or tap Oracle Database.

  Ny database

 5. Angiv navnet på en Oracle-server, et brugernavn og en adgangskode.Specify the name of an Oracle server, a username, and a password.

  Angiv en server i dette format, hvis et SID er påkrævet:Specify a server in this format if an SID is required:
  ServerName/SIDServerName/SID

  Forbindelsesparametre

 6. Klik eller tryk på den gateway, som du vil bruge, eller installer en.Click or tap the gateway that you want to use, or install one.

  Hvis din gateway ikke vises, når du har installeret den, skal du klikke på Refresh gateway list.If your gateway doesn't appear after you install it, click Refresh gateway list.

  Ny gateway

 7. Klik eller tryk på Create for at oprette forbindelsen.Click or tap Create to create the connection.

  Nyt

 8. Klik eller tryk på standarddatasættet.Click or tap the default dataset.

  Nyt

 9. Klik eller tryk på den tabel, som du vil bruge, på listen over tabeller.In the list of tables, click or tap the table that you want to use.

  Nyt

 10. Klik på Connect for at oprette appen.Click Connect to create the app.

  Nyt

PowerApps opretter en app, der har tre skærmbilleder og viser data fra den tabel, du har valgt:PowerApps creates an app that has three screens and shows data from the table that you selected:

 • BrowseScreen1, som viser alle poster i tabellen.BrowseScreen1, which lists all entries in the table.
 • DetailScreen1, som giver yderligere oplysninger om en enkelt post.DetailScreen1, which provides more info about a single entry.
 • EditScreen1, hvor brugerne kan opdatere en post eller oprette en post.EditScreen1, in which users can update an entry or create an entry.

Nyt

Næste trinNext steps

 • Hvis du vil gemme den app, som du netop har oprettet, skal du trykke på Ctrl + S.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilpasser BrowseScreen1 (som vises som standard), under Customize a layout.To customize BrowseScreen1 (which appears by default), see Customize a layout.
 • Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilpasser DetailsScreen1 eller EditScreen1, under Customize a form (Tilpas en formel).To customize DetailsScreen1 or EditScreen1, see Customize a form.

Kendte problemer, tip og fejlfindingKnown issues, tips, and troubleshooting

 1. Der kan ikke opnås forbindelse til gatewayen.Cannot reach the Gateway.

  Denne fejlmeddelelse vises, hvis datagatewayen i det lokale miljø ikke kan oprette forbindelse til cloudmiljøet.This error appears if the on-premises data gateway can't connect to the cloud. Du kan kontrollere status for din gateway ved at logge på powerapps.microsoft.com, klikke eller trykke på Gateways og derefter klikke eller trykke på den gateway, du vil bruge.To check the status of your gateway, sign in to powerapps.microsoft.com, click or tap Gateways, and then click or tap the gateway that you want to use.

  Sørg for, at din gateway kører og kan oprette forbindelse til internettet.Make sure that your gateway is running and can connect to the Internet. Undgå at installere gatewayen på en computer, der kan være slukket eller i slumretilstand.Avoid installing the gateway on a computer that may be turned off or asleep. Prøv også at genstarte datagatewaytjenesten i det lokale miljø (PBIEgwService).Also try restarting the on-premises data gateway service (PBIEgwService).

 2. System.Data.OracleClient kræver Oracle-klientsoftware 8.1.7 eller nyere.System.Data.OracleClient requires Oracle client software version 8.1.7 or greater.

  Denne fejlmeddelelse vises, hvis Oracle-klient-SDK'et ikke er installeret på samme computer som datagatewayen i det lokale miljø.This error appears if the Oracle client SDK isn't installed on the same computer as the on-premises data gateway. Du løser dette problem ved at installere den officielle provider.To resolve this issue, install the official provider.

 3. Tabellen '[Tablename]' angiver ikke nogen nøglekolonner.Table '[Tablename]' does not define any key columns.

  Denne fejlmeddelelse vises, hvis du opretter forbindelse til en tabel, der ikke har en primær nøgle, hvilket Oracle-databaseforbindelse kræver.This error appears if you're connecting to a table that doesn't have a primary key, which the Oracle Database connection requires.

 4. I skrivende stund understøttes lagrede procedurer, tabeller med sammensatte nøgler og indlejrede objekttyper i tabeller ikke.As of this writing, stored procedures, tables with composite keys, and nested object types in tables aren't supported.