Kontrolelement Add picture i PowerAppsAdd picture control in PowerApps

Tager et foto eller indlæser billeder fra den lokale enhed.Takes a photo or loads images from the local device.

BeskrivelseDescription

Med dette kontrolelement kan brugere tage fotos eller overføre billedfiler fra deres enhed og opdatere datakilden med dette indhold.With this control users can take photos or upload image files from their device and update the data source with this content. På en mobilenhed præsenteres brugeren for en dialogboks, hvor man kan vælge mellem at tage et foto eller vælge et billede, der allerede er tilgængeligt.On a mobile device the user is presented with the device's choice dialog to choose between taking a photo or selecting one already available.

Dette kontrolelement er et sammensat kontrolelement, der består af to kontrolelementer.This control is a composite control, made up of two controls. Tryk én gang for at markere det ydre kontrolelement, der viser det billede, der er blevet indlæst.Press or tap once to select the outer control that shows the image that has been loaded. Tryk igen for at markere det indre kontrolelement af typen etiket.Press or tap again to select the inner label control.

Egenskaber for det ydre kontrolelementOuter control properties

Disse egenskaber gælder for det ydre kontrolelement.These properties apply to the outer control.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Error – hvis der er problemer med at indlæse et billede, indeholder denne egenskab en passende fejlstreng.Error - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Media – et id for det klip, som afspilles i et lyd- eller videokontrolelement.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Egenskaber for indvendig tekstInner text properties

Disse egenskaber gælder for det indre etiketkontrolelement, der som standard lyder "Tap or click to add a picture".These properties apply to the inner label control that by default says "Tap or click to add a picture". Tryk på kontrolelementet Add picture én gang for at vælge dette indre kontrolelement, og tryk derefter igen.To select this inner control, press or tap the Add picture control once, and then again.

Align – placeringen af teksten i forhold til det vandrette midtpunkt i dets kontrolelement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange – bestemmer, hvordan appen reagerer, når brugeren ændrer værdien for et kontrolelement (fx ved at justere en skyder).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

Padding – afstanden mellem teksten på knappen Importér eller Eksportér og kanterne af knappen.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – om en linje vises gennem den tekst, der vises i et kontrolelement.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text – tekst, der vises i et kontrolelement, eller som brugeren indtaster i et kontrolelement.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline – om en linje vises under den tekst, der vises i et kontrolelement.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – placeringen af tekst i et kontrolelement i forhold til den lodrette centrering af kontrolelementet.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Patch(DataSource, BaseRecord, ChangeRecord)Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

EksempelExample

 1. Tilføj kontrolelementet Add picture, og klik derefter på det tre gange.Add an Add picture control, and then triple-click it.

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. I dialogboksen Open skal du klikke eller trykke på en billedfil og derefter klikke eller trykke på Open.In the Open dialog box, click or tap an image file, and then click or tap Open.
 3. Tilføj et kontrolelement af typen Button, flyt det ned under kontrolelementet Add picture, og angiv egenskaben OnSelect for kontrolelementet Button til denne formel:Add a Button control, move it under the Add picture control, and set the OnSelect property for the Button control to this formula:
  Collect(MyPix, AddMediaButton1.Media)Collect(MyPix, AddMediaButton1.Media)

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen Collect eller andre funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 4. Tilføj et kontrolelement af typen Image gallery, og angiv dets egenskab Items til MyPix.Add an Image gallery control, and set its Items property to MyPix.
 5. Tryk på F5, og klik eller tryk derefter på kontrolelementet Button.Press F5, and then click or tap the Button control.

  Billedet fra kontrolelementet Add picture vises i kontrolelementetImage gallery.The image from the Add picture control appears in the Image gallery control. Hvis billedet ikke har det samme højde-breddeforhold som kontrolelementet Image i kontrolelementet Image gallery, skal du angive egenskaben ImagePosition for kontrolelementet Image til Fit.If your image doesn't have the same aspect ratio as the Image control in the Image gallery control, set the ImagePosition property of the Image control to Fit.

 6. Klik eller tryk på kontrolelementet Add picture, klik eller tryk på en anden billedfil, klik eller tryk på Open, og klik eller tryk derefter på kontrolelementet Button, som du har tilføjet.Click or tap the Add picture control, click or tap another image file, click or tap Open, and then click or tap the Button control that you added.

  Det andet billede vises i kontrolelementet Image gallery.The second image appears in the Image gallery control.

 7. (valgfrit) Gentag det forrige trin en eller flere gange, og vend derefter tilbage til standardarbejdsområdet ved at trykke på Esc.(optional) Repeat the previous step one or more times, and then return to the default workspace by pressing Esc.

Brug funktionen SaveData for at gemme billederne lokalt eller funktionen Patch for at opdatere en datakilde.Use the SaveData function to save the images locally or the Patch function to update a data source.