Kontrolelementet Barcode scanner i PowerAppsBarcode scanner control in PowerApps

Et kontrolelement, som brugeren kan benytte til at tage billeder ved hjælp af stregkodescanneren på enheden.A control with which the user can take photos by using the barcode scanner on the device.

BeskrivelseDescription

Hvis du tilføjer dette kontrolelement, kan brugeren opdatere en datakilde med et eller flere billeder fra alle de steder, hvor appen kører.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Vigtige egenskaberKey properties

barcode scanner – på en enhed, der har mere end én stregkodescanner, er dette det numeriske id for den stregkodescanner, som appen bruger.barcode scanner – On a device that has more than one barcode scanner, the numeric ID of the barcode scanner that the app uses.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness – den mængde lys, som brugeren sandsynligvis opfatter på et billede.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast – hvor let brugeren kan skelne mellem lignende farver på et billede.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream – hvordan appen reagerer, når egenskaben Stream opdateres.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo – det billede, der fanges, når brugeren tager et billede.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream – automatisk opdateret billede baseret på egenskaben StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate – hvor ofte billedet skal opdateres i egenskaben Stream i millisekunder.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Denne værdi kan være på mellem 100 (1/10 af et sekund) og 3.600.000 (1 time).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom – den procentdel, som et billede fra en stregkodescanner forstørres med, eller visningen af en fil i en PDF-fremviser.Zoom – The percentage by which an image from a barcode scanner is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch(DataSource, BaseRecord, ChangeRecord)Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

EksempelExample

  1. Tilføj et kontrolelement af typen barcode scanner, og giv det navnet Mybarcode scannerAdd a barcode scanner control, name it Mybarcode scanner

    Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

  2. Tilføj et kontrolelement af typen Label, og angiv dets output til stregkodens værdi.Add a Label control and set its output to the Barcode's value.
  3. Scan en stregkode af den type, der er angivet under egenskaben BarcodeType.Scan a barcode of the type set under BarcodeType property.
  4. Navnet viser den scannede stregkode.The label is going to display the scanned barcode.