Kontrolelementet Check box i PowerAppsCheck box control in PowerApps

Et kontrolelement, som brugeren kan vælge eller fravælge for at angive værdien true eller false.A control that the user can select or clear to set its value to true or false.

BeskrivelseDescription

Brugeren kan angive en boolesk værdi ved hjælp af dette velkendte kontrolelement, som er blevet brugt i grafiske brugergrænseflader i årtier.The user can specify a Boolean value by using this familiar control, which has been used in GUIs for decades.

Vigtige egenskaberKey properties

Default – kontrolelementets oprindelige værdi, før det ændres af brugeren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text – tekst, der vises i et kontrolelement, eller som brugeren indtaster i et kontrolelement.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Value – værdien af et inputkontrolelement.Value – The value of an input control.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CheckboxBackgroundFill – baggrundsfarven i den boks, der omgiver markeringen i et kontrolelement med et afkrydsningsfelt.CheckboxBackgroundFill – The background color of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxBackgroundFill – farven på rammen i den boks, der omgiver markeringen i et kontrolelement med et afkrydsningsfelt.CheckboxBorderColor – The color of the border that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxSize – bredden og højden på den boks, der omgiver markeringen i et kontrolelement med et afkrydsningsfelt.CheckboxSize – The width and height of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckmarkFill – farven på markeringen i et kontrolelement med et afkrydsningsfelt.CheckmarkFill – The color of the checkmark in a checkbox control.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnCheck – hvordan en app reagerer, når værdien af et afkrydsningsfelt eller en til/fra-knap ændres til True.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck – hvordan en app reagerer, når værdien af et afkrydsningsfelt eller en til/fra-knap ændres til False.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PaddingBottom – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den nederste kant på kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den venstre kant på kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den højre kant på kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den øverste kant på kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – angiver, om et kontrolelement nulstilles til standardværdien.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – om en linje vises gennem den tekst, der vises i et kontrolelement.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – om en linje vises under den tekst, der vises i et kontrolelement.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – placeringen af tekst i et kontrolelement i forhold til den lodrette centrering af kontrolelementet.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Condition, Result )If( Condition, Result )

EksempelExample

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Check box, navngiv det chkReserve, og angiv egenskaben Text til at vise Reserve now.Add a Check box control, name it chkReserve, and set its Text property to show Reserve now.

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Tilføj et kontrolelement af typen Date picker, og angiv egenskaben Visible til denne formel:Add a Date picker control, and set its Visible property to this formula:
  If(chkReserve.Value = true, true)If(chkReserve.Value = true, true)

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen If eller andre funktioner?Want more information about the If function or other functions?

 3. Tryk på F5, og klik eller tryk på chkReserve for at angive egenskaben Value til True. Klik eller tryk derefter på chkReserve igen for at angive egenskaben Value til False.Press F5, click or tap chkReserve to set its Value property to true, and then click or tap chkReserve again to set its Value property to false.

  Kontrolelementet Date Picker vises, når egenskaben Value for chkReserve er angivet til True, men ikke når den er angivet til False.The Date Picker control appears when the Value property of chkReserve is true but not when it's false.

 4. Tryk på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.To return to the default workspace, press Esc.