Kontrolelementet Combo box i PowerAppsCombo box control in PowerApps

Et kontrolelement, der gør det muligt for brugerne at foretage markeringer på baggrund af angivne valgmuligheder.A control that allows users to make selections from provided choices. Understøtter søgning og flere markeringer.Supports search and multiple selections.

BeskrivelseDescription

Kontrolelementet Combo box gør det muligt at søge efter emner, som du vælger.A Combo box control allows you to search for items you will select. Søgningen udføres på serversiden for egenskaben SearchField, så ydeevnen ikke påvirkes af meget store datakilder.The search is performed server-side on the SearchField property so performance is not affected by very large data sources.

Enkelt- eller Marker flere-tilstand konfigureres via egenskaben SelectMultiple.Single or multi-select mode is configured via the SelectMultiple property.

Når der søges efter elementer, der skal markeres, kan du for hvert element vælge at få vist en enkelt dataværdi, to værdier eller et billede og to værdier (Person) ved at redigere layoutindstillingerne i dataruden.When searching for items to select, for each item you can choose to show a single data value, two values, or a picture and two values (Person) by modifying the Layout settings in the Data pane.

PersonvælgerPeople picker

Hvis du vil bruge kombinationsfeltet som personvælger, skal du vælge skabelonen Person vha. layoutindstillingerne i dataruden og konfigurere egenskaberne for de relaterede data, der skal vises nedenfor for den pågældende person.To use Combo box as a people picker, choose the Person template from the Layout settings in the Data pane and configure the related data properties to be shown for the person below.

Vigtige egenskaberKey properties

Items – den datakilde, der kan foretages markeringer fra.Items – The source of data from which selections can be made.

DefaultItems – det eller de først valgte elementer, før en bruger arbejder med kontrolelementet.DefaultItems – The initial selected item(s) before the user interacts with the control.

SelectedItems – en liste over valgte elementer som følge af brugerinteraktion.SelectedItems – List of selected items resulting from user interaction.

SelectMultiple – om brugeren kan vælge et enkelt element eller flere elementer.SelectMultiple – Whether the user can select a single item or multiple items.

IsSearchable – om brugeren kan søge efter elementer, før der foretages en markering.IsSearchable – Whether the user can search for items before selecting.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Standard – den oprindelige markering, før den ændres af brugeren i tilstanden til markering af én enkelt.Default – The initial selection before it is changed by the user in single-select mode.

DisplayFields – en liste over de felter, der vises for hvert element, der returneres af søgningen.DisplayFields – List of fields shown for each item returned by the search. Lettest at konfigurere via dataruden på fanen med indstillinger for egenskaber.Easiest to configure via the Data pane in the Properties option tab.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

InputTextPlaceholder – vejledende tekst, der vises for slutbrugerne, når der ikke er markeret nogen elementer.InputTextPlaceholder – Instructional text shown to end-users when no items are selected.

OnChange – hvordan appen reagerer, når brugeren ændrer en markering.OnChange – How the app responds when the user changes a selection.

OnNavigate – hvordan appen reagerer, når brugeren klikker på et element.OnNavigate – How the app responds when the user clicks on an item.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

EksempelExample

  1. Tilføj et kontrolelement af typen Combo box fra fanen Insert i menuen Controls.Add a Combo box control from the Insert tab, Controls menu.
  2. Klik på Data på fanen med indstillinger for egenskaber.In the Properties options tab, click on Data.
  3. Vælg datakilden, layoutet og de relaterede egenskaber nedenfor.Select the data source, layout and related properties below.
  4. Angiv egenskaben SelectMultiple under fanen Advanced.Set the SelectMultiple property in the Advanced tab.

    Et funktionelt kombinationsfelt vises i din app.A functional Combo box will appear in your app.

    Ved du ikke, hvordan du tilføjer og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add and configure a control?.