Kontrolelementet Date Picker i PowerAppsDate Picker control in PowerApps

Et kontrolelement, som brugeren kan klikke eller trykke på for angive en dato.A control that the user can click or tap to specify a date.

BeskrivelseDescription

Hvis du tilføjer et kontrolelement af typen Date Picker i stedet for et kontrolelement af typen Text input, kan du sikre, at brugeren angiver en dato i det korrekte format.If you add a Date Picker control instead of a Text input control, you help ensure that the user specifies a date in the correct format.

Vigtige egenskaberKey properties

DefaultDate – startværdien for et datokontrolelement, medmindre brugeren ændrer den.DefaultDate – The initial value of a date control unless the user changes it.

SelectedDate – den dato, der aktuelt er valgt i et datokontrolelement.SelectedDate – The date currently selected in a date control.

Format – det tekstformat, som kontrolelementet bruger til at vise datoen, og som brugeren anvender til at angive datoen.Format – The text format in which the control shows the date and the user specifies the date. Du kan angive denne egenskab til ShortDate eller LongDate for at formatere datoer ud fra egenskaben Language for dette kontrolelement.You can set this property to ShortDate (default) or LongDate to format dates based on the Language property of this control. Du kan også angive denne egenskab som et udtryk, f.eks. dd/mm/yyyy, hvis du vil bruge samme format uanset sprog.You can also set this property to an expression, such as yyyy/mm/dd if you want the same format regardless of language. Eksempel:For example:

 • Kontrolelementet viser 31/12/2017, hvis brugeren klikker eller trykker på den sidste dag i 2017, egenskaben Format er angivet til ShortDate, og egenskaben Language er angivet til en-us.The control shows 12/31/2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to ShortDate, and the Language property is set to en-us.
 • Kontrolelementet viser dimanche 31 decembre 2017, hvis brugeren klikker eller trykker på den sidste dag i 2017, egenskaben Format er angivet til LongDate, og egenskaben Language er angivet til fr-fr.The control shows dimanche 31 decembre 2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to LongDate, and the Language property is set to fr-fr.

Language – bestemmer, hvilket sprog der bruges til at formatere datoer, herunder navne på måneder.Language – Determines the language used to format dates, including names of months. Hvis denne egenskab ikke er angivet, bestemmes sproget af indstillingen på brugerens enhed.If this property isn't specified, the user's device setting determines the language.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tykkelsen af kontrolelementets kant, når det har tastaturfokus.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis egenskaben DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

EndYear – det sidste år, hvor brugeren kan angive værdien for et datovælgerkontrolelement.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den nederste kant på kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den venstre kant på kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den højre kant på kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den øverste kant på kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

StartYear – det første år, hvor brugeren kan angive værdien for et datovælgerkontrolelement.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control.

TabIndex – tilpasser tabulatorrækkefølgen af kontrolelementer på kørselstidspunktet, når den er indstillet til en værdi forskellig fra nul.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Year( DateTimeValue )Year( DateTimeValue )

EksempelExample

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Date Picker, og navngiv det Deadline.Add a Date Picker control, and name it Deadline.

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Tilføj et etiketkontrolelement, og angiv dets egenskab Text til denne formel:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " dage tilbage!"DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " days to go!"

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen DateDiff eller andre funktioner?Want more information about the DateDiff function or other functions?

 3. Tryk på F5, og vælg en dato i Deadline, og klik eller tryk på OK.Press F5, choose a date in Deadline, and then click or tap OK.

  Kontrolelementet af typen Label viser antallet af dage mellem i dag og den dato, du har valgt.The Label control shows the number of days between today and the date that you chose.

 4. Tryk på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.To return to the default workspace, press Esc.