Kontrolelementet Drop down i PowerAppsDrop down control in PowerApps

En liste, der kun viser det første element, medmindre brugeren åbner den.A list that shows only the first item unless the user opens it.

BeskrivelseDescription

Et kontrolelement af typen Drop down sparer skærmplads, især hvis listen indeholder et stort antal valgmuligheder.A Drop down control conserves screen real estate, especially when the list contains a large number of choices. Kontrolelementet optager kun én linje, medmindre brugeren vælger vinkeltegnet for at få vist flere valgmuligheder.The control takes up only one line unless the user selects the chevron to reveal more choices.

Vigtige egenskaberKey properties

Default – kontrolelementets oprindelige værdi, før det ændres af brugeren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items – den datakilde, som vises i et kontrolelement, f.eks. et galleri, en liste eller et diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items (Elementer) Kilden til de data, som vises i et kontrolelement, f.eks. et galleri, en liste eller et diagram.Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Når du tilføjer et galleri, en liste eller et diagram, viser egenskabslisten som standard Items (Elementer), så du nemt kan angive de data, det nye kontrolelement skal vise.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Du kan f.eks. angive egenskaben Items (Elementer) i et galleri til tabellen Account (Konto) i Salesforce, en tabel med navnet Inventory (Lager), som du har oprettet i Excel og uploadet til cloudmiljøet, eller en SharePoint-liste, kaldet ConferenceSpeakers.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Selected – det markerede element.Selected – The selected item.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tykkelsen af kontrolelementets kant, når det har tastaturfokus.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

ChevronBackground – farven bag ved den nedadgående pil på en rulleliste.ChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list.

ChevronFill – farven på den nedadgående pil på en rulleliste.ChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange – bestemmer, hvordan appen reagerer, når brugeren ændrer værdien for et kontrolelement (fx ved at justere en skyder).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den nederste kant på kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den venstre kant på kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den højre kant på kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den øverste kant på kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – angiver, om et kontrolelement nulstilles til standardværdien.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor – tekstfarven på et markeret element eller elementer på en liste eller farven på markeringsværktøjet i et kontrolelement af typen pen.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill – baggrundsfarven for de markerede elementer på en liste eller et markeret område i et pennekontrolelement.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – om en linje vises gennem den tekst, der vises i et kontrolelement.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – tilpasser tabulatorrækkefølgen af kontrolelementer på kørselstidspunktet, når den er indstillet til en værdi forskellig fra nul.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – om en linje vises under den tekst, der vises i et kontrolelement.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

EksempelExample

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Button, og angiv dets egenskab Text til at vise Collect.Add a Button control, and set its Text property to show Collect.

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Angiv egenskaben OnSelect for kontrolelementet Button til denne formel:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen ClearCollect eller andre funktioner?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 3. Tryk på F5, klik eller tryk på kontrolelementet Knap, og tryk derefter på Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 4. Tilføj et kontrolelement af typen Drop down, navngiv det Countries, og angiv dets egenskab Items til denne formel:Add a Drop down control, name it Countries, and set its Items property to this formula:
  Distinct(CityPopulations, Country)Distinct(CityPopulations, Country)
 5. Tilføj et kontrolelement af typen Text gallery i en liggende/stående retning, og angiv dets egenskab Items til denne formel:Add a Text gallery control in vertical/portrait orientation, and set its Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)
 6. I det første element i kontrolelementet af typen Text gallery skal du angive egenskaben Text for det øverste kontrolelement af typen Label til ThisItem.City og slette det nederste kontrolelement af typen Label.In the first item of the Text gallery control, set the Text property of the upper Label control to ThisItem.City, and delete the bottom Label control.
 7. Angiv egenskaben TemplateSize for kontrolelementet af typen Text gallery til 80.Set the TemplateSize property of the Text gallery control to 80.
 8. Tryk på F5, klik eller tryk på vinklen på listen Countries, og vælg derefter en valgmulighed på listen.Press F5, click or tap the chevron in the Countries list, and then choose an option in that list.

  I kontrolelementet af typen Text gallery vises kun byerne i det land, du har valgt.The Text gallery control shows only those cities in the country that you chose.