Kontrolelementet Gallery i PowerAppsGallery control in PowerApps

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og viser et sæt data.A control that contains other controls and shows a set of data.

BeskrivelseDescription

Et kontrolelement af typen Gallery kan vise flere poster fra en datakilde, og hver post kan indeholde flere typer data.A Gallery control can show multiple records from a data source, and each record can contain multiple types of data. Eksempelvis kan et kontrolelement af typen Gallery vise flere kontaktpersoner, hvor hvert element viser kontaktoplysninger om den enkelte kontaktperson med et navn, en adresse og et telefonnummer.For example, a Gallery control can show multiple contacts with each item showing contact information that includes a name, an address, and a phone number for each contact. Hvert datafelt vises i et separat kontrolelement inde i kontrolelementet af typen Gallery, og du kan konfigurere disse kontrolelementer i skabelonen.Each data field appears in a separate control within the Gallery control, and you can configure those controls in its template. Skabelonen vises som det første element i venstre side af kontrolelementet Gallery, hvis der bruges vandret/liggende retning, og øverst i kontrolelementet Gallery, hvis der bruges lodret/stående retning.The template appears as the first item inside the gallery, on the left edge of a Gallery control in horizontal/landscape orientation and at the top of a Gallery control in vertical/portrait orientation. De ændringer, du foretager i skabelonen, afspejles i hele kontrolelementet Gallery.Any changes that you make in the template are reflected throughout the Gallery control.

Der findes foruddefinerede galleriskabeloner til visning af billeder og tekst samt et galleri med elementer i variabel højde.Predefined Gallery templates for showing images, text as well as a gallery with variable height items are available.

Vigtige egenskaberKey properties

Default – det element eller den post fra datakilden, der skal være markeret i galleriet, når appen starter.Default – The item or record from the data source to be selected in the gallery when the app starts up.

Items – den datakilde, som vises i et kontrolelement, f.eks. et galleri, en liste eller et diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Selected – det markerede element.Selected – The selected item.

Yderligere egenskaberAdditional properties

AllItems – alle elementer i et galleri, herunder værdier i ekstra kontrolelementer, der er en del af galleriets skabelon.AllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Layout – om brugeren ruller gennem et galleri eller justerer en skyder fra top til bund (Vertical) eller fra venstre mod højre (Horizontal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

NavigationStep – hvor langt et galleri ruller, hvis egenskaben ShowNavigation er angivet til True, og brugeren vælger en navigationspil i en af enderne af galleriet.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery.

ShowNavigation – om der vises en pil i hver ende af et galleri, så en bruger kan rulle gennem de forskellige elementer i galleriet ved at klikke eller trykke på en pil.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow.

ShowScrollbar – om der vises et rullepanel, når brugeren holder markøren over et galleri.ShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery.

Snap – om elementerne automatisk fastgøres, så det næste element vises i sin helhed, når en bruger ruller gennem et galleri.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full.

TemplateFill – baggrundsfarven i et galleri.TemplateFill – The background color of a gallery.

TemplatePadding – afstanden mellem elementerne i et galleri.TemplatePadding – The distance between items in a gallery.

TemplateSize – højden på skabelonen for et galleri i lodret/stående retning eller bredden på skabelonen for et galleri i vandret/liggende retning.TemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation.

Transition – den visuelle effekt (Pop, Push eller None), der anvendes, når brugeren holder markøren over et element i et galleri.Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

WrapCount – antallet af elementer, der vises pr. række eller kolonne, afhængigt af om der anvendes et vandret eller lodret layout.WrapCount – Number of items shown per row or column based on horizontal or vertical layout.

X – afstanden mellem den venstre kant på et kontrolelement og den venstre kant på dets overordnede beholder (dvs. skærmen, hvis der ikke er nogen overordnet beholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant på et kontrolelement og den øverste kant på dets overordnede beholder (dvs. skærmen, hvis der ikke er nogen overordnet beholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Filter( DataSource, Formula )Filter( DataSource, Formula )

EksemplerExamples

Vis og filtrer dataShow and filter data

Hent data fra brugerenGet data from the user