Kontrolelementet Image i PowerAppsImage control in PowerApps

Et kontrolelement, der viser et billede fra eksempelvis en lokal fil eller datakilde.A control that shows an image from, for example, a local file or a data source.

BeskrivelseDescription

Hvis du føjer et eller flere kontrolelementer af typen Image til din app, kan du vise individuelle billeder, der ikke er en del af et datasæt, eller du kan integrere billeder fra poster i datakilder.If you add one or more Image controls to your app, you can show individual images that aren't part of a data set, or you can incorporate images from records in data sources.

Vigtige egenskaberKey properties

Image – navnet på det billede, der vises i et billed-, lyd- eller mikrofonkontrolelement.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

Yderligere egenskaberAdditional properties

AutoDisableOnSelect – deaktiverer automatisk kontrolelementet, mens funktionsmåden OnSelect udføres.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tykkelsen af kontrolelementets kant, når det har tastaturfokus.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

CalculateOriginalDimensions – aktiverer egenskaberne OriginalHeight og OriginalWidth.CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis egenskaben DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

ImagePosition – billedets placering (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) i et skærmbillede eller kontrolelement, hvis det ikke har samme størrelse som billedet.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OriginalHeight – den oprindelige højde på et billede, der er aktiveret med egenskaben CalculateOriginalDimensions.OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

OriginalWidth – den oprindelige bredde på et billede, der er aktiveret med egenskaben CalculateOriginalDimensions.OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

PaddingBottom – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den nederste kant af kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den venstre kant af kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den højre kant af kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den øverste kant af kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – i hvor høj grad, det nederste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – i hvor høj grad, det nederste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – i hvor høj grad, det øverste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – i hvor høj grad, det øverste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Transparency – angiver, i hvor høj grad kontrolelementer bag et billede forbliver synlige.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Remove( DataSource, ThisItem )Remove( DataSource, ThisItem )

EksemplerExamples

Vis et billede fra en lokal filShow an image from a local file

 1. Under fanen Indhold skal du klikke eller trykke på Medie og derefter klikke eller trykke på Gennemse.On the Content tab, click or tap Media, and then click or tap Browse.
 2. Klik eller tryk på den billedfil, du vil tilføje, klik eller tryk på Åbn, og tryk derefter på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.Click or tap the image file that you want to add, click or tap Open, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Tilføj et kontrolelement af typen Image, og angiv egenskaben Items til navnet på den fil, du har tilføjet.Add an Image control, and set its Items property to the name of the file that you added.

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add and configure a control?

  Kontrolelementet Image viser det billede, som du har angivet.The Image control shows the image that you specified.

Vis en række billeder fra en datakildeShow a set of images from a data source

 1. Hent denne Excel-fil, og gem den på din lokale enhed.Download this Excel file, and save it on your local device.
 2. Du skal oprette eller åbne en app i PowerApps Studio og derefter klikke eller trykke på Tilføj datakilde i ruden til højre.In PowerApps Studio, create or open an app, and then click or tap Add data source in the right-hand pane.

  Hvis Tilføj datakilde ikke vises i ruden til højre, skal du klikke eller trykke på et skærmbillede i den venstre navigationslinje.If Add data source doesn't appear in the right-hand pane, click or tap a screen in the left navigation bar.

 3. Klik eller tryk på Føj statiske data til din app, klik eller tryk på den Excel-fil, du har hentet, og klik eller tryk derefter på Åbn.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you downloaded, and then click or tap Open.
 4. Markér afkrydsningsfeltet Flooring Estimates, og klik eller tryk derefter på Tilknyt.Select the Flooring Estimates check box, and then click or tap Connect.
 5. Tilføj et kontrolelement af typen Gallery med billeder, og angiv egenskaben Items til FlooringEstimates.Add a Gallery control with images, and set its Items property to FlooringEstimates.

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add and configure a control?

  Kontrolelementet Gallery viser billeder af tæppe-, træ- og fliseprodukter på baggrund af links i den Excel-fil, som du har hentet.The Gallery control shows images of carpet, hardwood, and tile products based on links in the Excel file that you downloaded.