Kontrolelementet Microphone i PowerAppsMicrophone control in PowerApps

Et kontrolelement, som brugeren kan bruge til at optage lyde.A control with which the user can record sounds.

BeskrivelseDescription

Hvis du tilføjer dette kontrolelement, kan brugeren opdatere en datakilde med en eller flere lyde fra det sted, hvor appen kører.If you add this control, the user can update a data source with one or more sounds from wherever the app is running.

Vigtige egenskaberKey properties

Mic – på en enhed, der har mere end én mikrofon, er dette det numeriske id for den mikrofon, som appen bruger.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses.

OnStop – hvordan en app reagerer, når brugeren stopper en optagelse med et mikrofonkontrolelement.OnStop – How the app responds when the user stops recording with a microphone control.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Image – navnet på det billede, der vises i et billed-, lyd- eller mikrofonkontrolelement.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition – billedets placering (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) i et skærmbillede eller kontrolelement, hvis det ikke har samme størrelse som billedet.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStart – hvordan en app reagerer, når brugeren starter en optagelse med et mikrofonkontrolelement.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – angiver, om et kontrolelement nulstilles til standardværdien.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch(DataSource, BaseRecord, ChangeRecord)Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

EksempelExample

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Microphone, navngiv det MyMic, og angiv egenskaben OnStop til denne formel:Add a Microphone, name it MyMic, and set its OnStop property to this formula:
  Collect(MySounds, MyMic.Audio)Collect(MySounds, MyMic.Audio)

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen Collect eller andre funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Tilføj et kontrolelement af typen Custom gallery, flyt det ned under MyMic, og angiv egenskaben Items for kontrolelementet Custom gallery til MySounds.Add a Custom gallery control, move it below MyMic, and set the Items property for the Custom gallery control to MySounds.
 3. I skabelonen til kontrolelementet Custom gallery skal du tilføje et kontrolelement af typen Audio og angive egenskaben Media til ThisItem.Url.In the template for the Custom gallery control, add an Audio control, and set its Media property to ThisItem.Url.
 4. Tryk på F5, tryk eller klik på MyMic for at starte optagelsen, og klik eller tryk på det igen for at stoppe optagelsen.Press F5, click or tap MyMic to start recording, and then click or tap it again to stop recording.
 5. I kontrolelementet Custom gallery skal du klikke eller trykke på afspilningsknappen i kontrolelementet Audio for at afspille optagelsen.In the Custom gallery control, click or tap the play button in the Audio control to play back your recording.
 6. Du kan tilføje lige så mange optagelser, som du vil, og derefter vende tilbage til standardarbejdsområdet ved at trykke på Esc.Add as many recordings as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (Valgfrit) I skabelonen til kontrolelementet Custom gallery kan du tilføje et kontrolelement af typen Button, angive egenskaben OnSelect til Remove(MySounds, ThisItem), trykke på F5 og derefter fjerne en optagelse ved at klikke eller trykke på det tilsvarende kontrolelement af typen Button.(optional) In the template for the Custom gallery control, add a Button control, set its OnSelect property to Remove(MySounds, ThisItem), press F5, and then remove a recording by clicking or tapping the corresponding Button control.

Brug funktionen SaveData til at gemme optagelserne lokalt eller funktionen Patch til at opdatere en datakilde.Use the SaveData function to save the recordings locally or the Patch function to update a data source.