Kontrolelementet PDF viewer i PowerAppsPDF viewer control in PowerApps

Et kontrolelement, der viser indholdet af en PDF-fil.A control that shows the content of a PDF file.

BeskrivelseDescription

Vis tekst, grafik og andet indhold i en PDF-fil ved at tilføje denne type kontrolelement og angive egenskaben Document til URL-adressen på den fil, du vil vise. Der skal være dobbelte anførselstegn omkring URL-adressen.Show text, graphics, and other content in a PDF file by adding this type of control and setting its Document property to the URL, enclosed in double quotation marks, of the file that you want to show.

BegrænsningerLimitations

Bemærk! På grund af sikkerhedsarkitekturen i PowerApps understøtter PDF-fremviser kun HTTPS-links og ikke HTTP.Note that due to the security architecture of PowerApps, PDF Viewer only supports HTTPS links and not HTTP.
Hvis PDF-dokumentet ligger på en server med restriktive CORS-indstillinger, kan du muligvis ikke se det i din app.If the PDF document resides on a server with restrictive CORS settings, you may not be able to view it within your app. I tilfælde af at dokumentet ikke kan åbnes i PowerApps, får slutbrugeren vist muligheden for at åbne dokumentet i en ekstern browser.In case the document cannot be opened in PowerApps, the option to open the document in an external browser is presented to the end user.

Vigtige egenskaberKey properties

Document – URL-adressen på en PDF-fil med dobbelte anførselstegn omkring.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file.

Yderligere egenskaberAdditional properties

ActualZoom – den faktiske zoomprocent i kontrolelementet. Denne kan afvige fra den zoomprocent, der er anmodet om, via egenskaben Zoom.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CurrentFindText – det aktuelle søgeord, der anvendes.CurrentFindText – The current search term that is in use.

CurrentPage – sidetallet på den side i PDF-filen, der vises.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

FindNext – finder den næste forekomst af FindText i dokumentet.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document.

FindPrevious – finder den forrige forekomst af FindText i dokumentet.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document.

FindText – det søgeord, der skal søges efter i dokumentet.FindText – The search term to look for in the document.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStateChange – hvordan en app reagerer, når kontrolelementets tilstand ændres.OnStateChange – How an app responds when the state of the control changes.

PaddingBottom – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den nederste kant på kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den venstre kant på kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den højre kant på kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den øverste kant på kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Page – nummeret på den side, du vil vise.Page – The number of the page that you want to show.

PageCount – antallet af sider i et dokument.PageCount – The number of pages in a document.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

ShowControls – om en lyd- eller videoafspiller, f.eks. en afspilningsknap og en lydstyrkeskyder og et kontrolelement af typen pen vises, f.eks. ikoner til at tegne, slette og fjerne.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom – den procentdel, som et billede fra et kamera eller visningen af en fil i en PDF-fremviser forstørres med.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

EksempelExample