Kontrolelementet Radio i PowerAppsRadio control in PowerApps

En liste over alle indstillinger, men brugeren kan kun vælge én ad gangen.A list that shows all options but the user can select only one at a time.

BeskrivelseDescription

Kontrolelementet Radio er velkendt af brugerne, og det er bedst, hvis der kun bruges nogle få indstillinger, der gensidigt udelukker hinanden.A Radio control, with which users have decades of experience, is best used with only a few options that are mutually exclusive.

Vigtige egenskaberKey properties

Default – kontrolelementets oprindelige værdi, før det ændres af brugeren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items – den datakilde, som vises i et kontrolelement, f.eks. et galleri, en liste eller et diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Value – værdien af et inputkontrolelement.Value – The value of an input control.

Alle egenskaberAll properties

Align – placeringen af teksten i forhold til det vandrette midtpunkt i dets kontrolelement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tykkelsen af kontrolelementets kant, når det har tastaturfokus.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – angiver, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på kontrolelementets kant, hvis egenskaben DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis egenskaben DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis egenskaben DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – afstanden mellem eksempelvis linjer af tekst eller elementer på en liste.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange – bestemmer, hvordan appen reagerer, når brugeren ændrer værdien for et kontrolelement (fx ved at justere en skyder).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den nederste kant af kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den venstre kant af kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den højre kant af kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den øverste kant af kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadioBackgroundFill – baggrundsfarven på cirklerne på alternativknappen.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control.

RadioBorderColor – farven på cirklen for hver indstilling i et alternativknapkontrolelement.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control.

RadioSelectionFill – den farve, der vises inde i cirklen af den valgte indstilling i et alternativknapkontrolelement.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control.

RadioSize – diameteren af cirklerne i et alternativknapkontrolelement.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control.

Reset – angiver, om et kontrolelement nulstilles til standardværdien.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – om en linje vises gennem den tekst, der vises i et kontrolelement.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – tilpasser tabulatorrækkefølgen af kontrolelementer på kørselstidspunktet, når den er indstillet til en værdi forskellig fra nul.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – om en linje vises under den tekst, der vises i et kontrolelement.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( DataSource, ColumnName )Distinct( DataSource, ColumnName )

EksempelExample

 1. Tilføj kontrolelementet Radio, giv det navnet Pricing, og angiv følgende formel for egenskaben Items:Add a Radio control, name it Pricing, and set its Items property to this formula:
  ["Standard", "Premium"]["Standard", "Premium"]

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Tilføj kontrolelementet Label, flyt det ned under kontrolelementet Radio, og angiv følgende formel for egenskaben Text for kontrolelementet Label:Add a Label control, move it below the Radio control, and set the Text property of the Label control to this formula:
  If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen If eller andre funktioner?Want more information about the If function or other functions?

 3. Tryk på F5, og vælg derefter en af mulighederne for kontrolelementet Radio.Press F5, and then choose either option in the Radio control.

  Kontrolelementet Label viser den relevante tekst for dit valg.The Label control shows the appropriate text for your choice.

 4. (valgfrit) I kontrolelementet Radio skal du vælge den anden indstilling for at bekræfte, at den korrekte tekst vises.(optional) In the Radio control, choose the other option to confirm that the appropriate text appears.
 5. Tryk på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.To return to the default workspace, press Esc.