Kontrolelementet Screen i PowerAppsScreen control in PowerApps

Et brugergrænsefladeelement, der indeholder et eller flere kontrolelementer, i en app.A UI element that contains one or more other controls in an app.

BeskrivelseDescription

De fleste apps har flere kontrolelementer af typen Screen, som indeholder andre kontrolelementer, f.eks. Label, Button og andre, der viser data og understøtter navigationen.Most apps have multiple Screen controls that contain Label controls, Button controls, and other controls that show data and support navigation.

Vigtige egenskaberKey properties

BackgroundImage – navnet på en billedfil, der vises i baggrunden af et skærmbillede.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Yderligere egenskaberAdditional properties

ImagePosition – billedets placering (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) i et skærmbillede eller kontrolelement, hvis det ikke har samme størrelse som billedet.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnHidden – appens funktionsmåde, når brugeren navigerer væk fra et skærmbillede.OnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen.

OnVisible – appens funktionsmåde, når brugeren navigerer til et skærmbillede.OnVisible – The behavior of an app when the user navigates to a screen.

OnStart – appens funktionsmåde, når brugeren åbner appen.OnStart – The behavior of the app when the user opens the app.

 • Den formel, som denne egenskab er angivet til at køre, før det første skærmbillede i appen vises.The formula to which this property is set runs before the first screen of the app appears. Kald funktionen Navigate for at ændre, hvilket skærmbillede der vises først, når appen starter.Call the Navigate function to change which screen appears first when the app starts.
 • Du kan ikke angive kontekstvariabler med funktionen UpdateContext, fordi der ikke er vist noget skærmbillede endnu.You can't set context variables with the UpdateContext function because no screen has appeared yet. Du kan dog overføre kontekstvariabler i funktionen Navigate og oprette og udfylde en samling ved hjælp af funktionen Collect.However, you can pass context variables in the Navigate function and create and fill a collection by using the Collect function.
 • Når du opdaterer en app, kører den formel, som denne egenskab er indstillet til, når appen indlæses i PowerApps Studio.When you update an app, the formula to which this property is set runs when the app is loaded into PowerApps Studio. Hvis du vil se virkningen af ændringen af denne egenskab, skal du gemme, lukke og genindlæse appen.To see the impact of changing this property, you'll need to save, close, and reload your app.
 • Egenskaben OnStart er faktisk appens egenskab og ikke skærmbilledets.The OnStart property is actually a property of the app, not the screen. Af hensyn til redigeringen kan du få vist og redigere den som en egenskab i det første skærmbillede i appen.For editing convenience, you view and modify it as a property on the first screen of your app. Hvis du fjerner det første skærmbillede eller ændrer rækkefølgen af skærmbillederne, kan det blive svært at finde egenskaben.If you remove the first screen or reorder screens, this property may become hard to find. I så fald skal du gemme, lukke og genindlæse appen. Så vises egenskaben igen som en egenskab for det første skærmbillede.In this case, save, close, and reload your app, and the property will reappear as a property of the first screen.

Distinct(DataSource, ColumnName)Distinct( DataSource, ColumnName )

EksempelExample

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Radio, giv det navnet ScreenFills, og angiv følgende værdi for egenskaben Items:Add a Radio control, name it ScreenFills, and set its Items property to this value:
  ["Red", "Green"]["Red", "Green"]

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Giv standardkontrolelementet Screen navnet Source, tilføj et andet kontrolelement af typen Screen, og giv det navnet Target.Name the default Screen control Source, add another Screen control, and name it Target.
 3. I Source skal du tilføje et kontrolelement af typen Shape, f.eks. en pil, og angive følgende formel for egenskaben OnSelect:On Source, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)

  Vil du have flere oplysninger om funktionen Navigate eller andre funktioner?Want more information about the Navigate function or other functions?

 4. I Target skal du tilføje et kontrolelement af typen Shape, f.eks. en pil, og angive følgende formel for egenskaben OnSelect:In Target, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)
 5. Angiv følgende formel for egenskaben Fill for Target:Set the Fill property of Target to this formula:
  If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))
 6. Fra Source skal du trykke på F5, klikke eller trykke på en af indstillingerne i kontrolelementet Radio og derefter klikke eller trykke på kontrolelementet Shape.From Source, press F5, click or tap either option in the Radio control, and then click or tap the Shape control.

  Target vises i den farve, du har valgt.Target appears in the color that you chose.

 7. Target skal du klikke eller trykke på kontrolelementet Shape for at vende tilbage til Source.On Target, click or tap the Shape control to return to Source.
 8. (valgfrit) Klik eller tryk på den anden indstilling i kontrolelementet Radio, og klik eller tryk på kontrolelementet Shape for at bekræfte, at Target vises i den anden farve.(optional) Click or tap the other option in the Radio control, and then click or tap the Shape control to confirm that Target appears in the other color.
 9. Tryk på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.To return to the default workspace, press Esc.