Kontrolelementet Label i PowerAppsLabel control in PowerApps

Et felt, der viser data som tekst, tal, datoer eller valuta.A box that shows data such as text, numbers, dates, or currency.

BeskrivelseDescription

En etiket viser data, du angiver som en konstant tekststreng, nøjagtigt, som du skriver den, eller som en formel, der evalueres til en tekststreng.A label shows data that you specify as a literal string of text, which appears exactly the way you type it, or as a formula that evaluates to a string of text. Etiketter vises ofte uden for et andet kontrolelement (f.eks. et banner, der identificerer et skærmbillede), eller som en etiket, der identificerer et andet kontrolelement (f.eks. en bedømmelse eller et lydkontrolelement), eller i et galleri, hvor den viser en bestemt type oplysninger om et element.Labels often appear outside of any other control (such as a banner that identifies a screen), as a label that identifies another control (such as a rating or audio control), or in a gallery to show a specific type of information about an item.

Vigtige egenskaberKey properties

AutoHeight – angiv til True for at tillade, at etiketten må vokse i højden, så al den konfigurerede tekst kan vises.AutoHeight – Set to true to allow the label to auto-grow its height to show all text configurated. Angiv til False for at afkorte teksten, så den passer til den tildelte højde.Set to false to truncate the text to the height assigned.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Text – tekst, der vises i et kontrolelement, eller som brugeren indtaster i et kontrolelement.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

DelayOutput – angiv til True for at forsinke handling, mens der skrives tekst.DelayOutput – Set to true to delay action during text input.

Yderligere egenskaberAdditional properties

Align – placeringen af teksten i forhold til det vandrette midtpunkt i dets kontrolelement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoHeight – om en etiket automatisk øger egenskaben Height, hvis egenskaben Text indeholder flere tegn, end kontrolelementet kan vise.AutoHeight – Whether a label automatically increases its Height property if its Text property contains more characters than the control can show at one time.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – afstanden mellem f.eks. linjer i teksten eller elementer på en liste.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Overløb – om et rullepanel vises i en etiket, hvis egenskaben Wrap er angivet til True og værdien af egenskaben Text indeholder flere tegn, end kontrolelementet kan vise på én gang.Overflow – Whether a scrollbar appears in a label if its Wrap property is set to true and the value of the control's Text property contains more characters than the control can show at one time.

PaddingBottom – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den nederste kant på kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den venstre kant på kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den højre kant på kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den øverste kant på kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – om en linje vises gennem den tekst, der vises i et kontrolelement.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – om en linje vises under den tekst, der vises i et kontrolelement.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – placeringen af tekst i et kontrolelement i forhold til den lodrette centrering af kontrolelementet.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

Wrap – om tekst, der er for lang til at passe i en etiket, må ombrydes til næste linje.Wrap – Whether text that's too long to fit in a label wraps to the next line.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Text( Number, "FormatCodes" )Text( Number, "FormatCodes" )

EksemplerExamples

Vis en konstant tekststrengShow a literal string

Vis resultatet af en formelShow the result of a formula

 • Tilføj en etiket, og angiv egenskaben Text til en formel som denne:Add a label, and set its Text property to a formula such as this one:
  Today()Today()

  Bemærk

  Når du angiver en formel, bruger du ikke citationstegn, medmindre et argument i formlen er en konstantstreng.When you specify a formula, you don't use quotation marks unless an argument of the formula is a literal string. Hvis dette er tilfældet, skal du sætte dobbelte anførselstegn omkring argumentet og ikke formlen.In that case, enclose the argument, not the formula, in double quotation marks.

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen Today eller andre funktioner?Want more information about the Today function or other functions?

I denne procedure, skal du oprette en samling, der kaldes CityPopulations, som indeholder data om befolkningen i forskellige byer i Europa.In this procedure, you'll create a collection, called CityPopulations, that contains data about the population of various cities in Europe. Derefter skal du vise disse data i et galleri, der indeholder tre etiketter, og du skal angive den datatype, som hver etiket viser.Next, you'll show that data in a gallery that contains three labels, and you'll specify the type of data that each label will show.

 1. Tilføj en knap, og angive dens OnSelect-egenskab til denne formel:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})
 2. Tryk på F5, vælg knappen, og tryk derefter på Esc.Press F5, select the button, and then press Esc.
 3. Tilføj et tekstgalleri, og angiv egenskaben Items til CityPopulations.Add a text gallery, and set its Items property to CityPopulations.

  Når galleriet er valgt, vises der indstillinger for det pågældende galleri i ruden til højre.When the gallery is selected, the right pane shows options for that gallery.

 4. I ruden Gallery1 skal du angive den øverste liste til Population, den midterste liste til City og den nederste liste til Country.In the Gallery1 pane, set the top list to Population, set the middle list to City, and set the bottom list to Country.