Kontrolelementet Text input i PowerAppsText input control in PowerApps

Et felt, hvor brugeren kan skrive tekst, tal og andre data.A box in which the user can type text, numbers, and other data.

BeskrivelseDescription

Brugeren kan angive data ved at skrive i et kontrolelement af typen Text input.The user can specify data by typing into a text-input control. Afhængigt af hvordan du konfigurerer appen, kan disse data blive føjet til en datakilde, brugt til at beregne en midlertidig værdi eller anvendt på en anden måde.Depending on how you configure the app, that data might be added to a data source, used to calculate a temporary value, or incorporated in some other way.

Vigtige egenskaberKey properties

Default – kontrolelementets oprindelige værdi, før det ændres af brugeren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text – tekst, der vises i et kontrolelement, eller som brugeren indtaster i et kontrolelement.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Yderligere egenskaberAdditional properties

Align – placeringen af teksten i forhold til det vandrette midtpunkt i dets kontrolelement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tykkelsen af kontrolelementets kant, når det har tastaturfokus.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Clear – om et kontrolelement af typen Text input viser et "X", som brugeren kan trykke eller klikke på for at rydde indholdet af kontrolelementet.Clear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

DelayOutput – når den er angivet til True, registreres brugerinput med et halvt sekunds forsinkelse.DelayOutput – When set to true, user input is registered after half a second delay. Dette kan være nyttigt, hvis du vil udskyde krævende handlinger, indtil brugeren afslutter tekstindtastningen (dvs. til filtrering, når inputtet bruges i andre formler).Useful for delaying expensive operations until user completes inputting text (i.e. for filtering when input is used in other formulas).

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Format – om brugerinput, er begrænset til kun tal eller kan være en vilkårlig tekst.Format – Whether the user input is restricted to numbers only or can be any text.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HintText – lysegrå tekst, der vises i et kontrolelement af typen til Text input, hvis det er tomt.HintText – Light-grey text that appears in an input-text control if it's empty.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – afstanden mellem f.eks. linjer i teksten eller elementer på en liste.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

MaxLength – det antal tegn, som brugeren kan skrive i et kontrolelement af typen Text input.MaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control.

Mode – kontrolelementet kan være i tilstanden SingleLine, MultiLine eller Password.Mode – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

OnChange – bestemmer, hvordan appen reagerer, når brugeren ændrer værdien for et kontrolelement (fx ved at justere en skyder).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den nederste kant på kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den venstre kant på kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den højre kant på kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den øverste kant på kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – i hvor høj grad, det nederste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – i hvor høj grad, det nederste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – i hvor høj grad, det øverste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – i hvor høj grad, det øverste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Reset – angiver, om et kontrolelement nulstilles til standardværdien.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – om en linje vises gennem den tekst, der vises i et kontrolelement.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – tilpasser tabulatorrækkefølgen af kontrolelementer på kørselstidspunktet, når den er indstillet til en værdi forskellig fra nul.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – om en linje vises under den tekst, der vises i et kontrolelement.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

DateTimeValue( String )DateTimeValue( String )

EksemplerExamples

Indsaml dataCollect data

 1. Tilføj to kontrolelementer af typen Text input, og navngiv dem inputFirst og inputLast.Add two text-input controls, and name them inputFirst and inputLast.

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Tilføj en knap, angiv egenskaben Text til Add, og angiv egenskaben OnSelect til denne formel:Add a button, set its Text property to Add, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen Collect eller andre funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 3. Tilføj et tekstgalleri i stående/lodret retning, angive egenskaben Items til Names, og angiv egenskaben Text for Subtitle1 til ThisItem.FirstName.Add a text gallery in portrait/vertical orientation, set its Items property to Names, and set the Text property of Subtitle1 to ThisItem.FirstName.
 4. (Valgfrit) I skabelongalleriet kan du slette den nederste etiket med navnet Body1 og angive egenskaben TemplateSize for galleriet til 80.(optional) In the template gallery, delete the bottom label, named Body1, and set the TemplateSize property of the gallery to 80.
 5. Tryk på F5, skriv en tekststreng i inputFirst og inputLast, og klik eller tryk derefter på knappen Add.Press F5, type a string of text into inputFirst and inputLast, and then click or tap the Add button.
 6. (Valgfrit) Tilføj flere navne til samlingen, og tryk derefter på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.(optional) Add more names to the collection, and then press Esc to return to the default workspace.

Spørg efter en adgangskodePrompt for a password

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Text input, navngiv det inputPassword, og angive egenskaben Mode til Password.Add a text-input control, name it inputPassword, and set its Mode property to Password.
 2. Tilføj et navnefelt, og angiv egenskaben Text til denne formel:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Access granted", "Access denied")If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Access granted", "Access denied")

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen If eller andre funktioner?Want more information about the If function or other functions?

 3. Tryk på F5, og skriv derefter P@ssw0rd i inputPassword.Press F5, and then type P@ssw0rd in inputPassword.

  Når du er færdig med at skrive adgangskoden, viser etiketten ikke længere teksten Access denied, men begynder at vise Access granted.When you finish typing the password, the label stops showing Access denied and starts to show Access granted.

 4. Tryk på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.To return to the default workspace, press Esc.
 5. (Valgfrit) Tilføj et kontrolelement som f.eks. en pil, konfigurer den til at navigere til en anden skærm, og vise den kun, når brugeren har skrevet adgangskoden.(optional) Add a control such as an arrow, configure it to navigate to another screen, and show it only after the user types the password.
 6. (Valgfrit) Tilføj en knap, konfigurer egenskaben Text til at vise Sign in, tilføj en timer og deaktiver kontrolelementet Text input i et bestemt tidsrum, hvis brugeren skriver en forkert adgangskode og derefter klikker eller trykker på knappen Sign in.(optional) Add a button, configure its Text property to show Sign in, add a timer, and disable the input-text control for a certain amount of time if the user types the wrong password and then clicks or taps the Sign in button.