Til/fra-kontrolelementet i PowerAppsToggle control in PowerApps

Et kontrolelement, som brugeren kan slå til eller fra ved at flytte dets håndtag.A control that the user can turn on or off by moving its handle.

BeskrivelseDescription

Et til/fra-kontrolelement er designet til de nyeste grafiske brugergrænseflader, men fungerer på samme måde som et afkrydsningsfelt.A toggle is designed for recent GUIs but behaves the same way as a check box.

Vigtige egenskaberKey properties

Default – den oprindelige værdi for et kontrolelement, før det ændres af brugeren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Value – værdien af et inputkontrolelement.Value – The value of an input control.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tykkelsen af kontrolelementets kant, når det har tastaturfokus.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode – om kontrolelementet tillader brugerinput (Rediger), kun viser data (Vis) eller er deaktiveret (Deaktiveret).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Deaktiveret.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnChange – hvordan appen reagerer, når brugeren ændrer værdien for et kontrolelement (for eksempel ved at justere en skyder).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnCheck – hvordan en app reagerer, når værdien af et afkrydsningsfelt eller en til/fra-knap ændres til true.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck – hvordan en app reagerer, når værdien af et afkrydsningsfelt eller en til/fra-knap ændres til false.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill – baggrundsfarven på rektangelet i et til/fra-kontrolelement, når dens værdi er false, eller farven på linjen til højre for håndtaget i et skyderkontrolelement.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill – baggrundsfarven på rektangelet i et til/fra-kontrolelement, når du placerer markøren over et til/fra-kontrolelement, når dens værdi er false, eller farven på linjen til højre for håndtaget i et skyderkontrolelement.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

Reset – om et kontrolelement vender tilbage til standardværdien.Reset – Whether a control reverts to its default value.

TabIndex – tilpasser tabulatorrækkefølgen af kontrolelementer på kørselstidspunktet, når den er indstillet til en værdi forskellig fra nul.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

ToolTip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill – baggrundsfarven på rektangelet i et til/fra-kontrolelement, når dets værdi er true, eller farven på linjen til venstre for håndtaget i et skyderkontrolelement.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill – baggrundsfarven på rektangelet i et til/fra-kontrolelement, når du placerer markøren over et til/fra-kontrolelement eller en skyder, når dens værdi er true, eller farven på linjen til venstre for håndtaget i et skyderkontrolelement.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede beholder (skærmen, hvis der ikke er nogen overordnet beholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede beholder (skærmen, hvis der ikke er nogen overordnet beholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Condition, Result )If( Condition, Result )

EksempelExample

 1. Tilføj en til/fra-knap, og navngiv den MemberDiscount.Add a toggle, and name it MemberDiscount.

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Tilføj et etiket, og angiv dens egenskab Text til denne formel:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(MemberDiscount.Value = true, "Price: $75", "Price: $100")If(MemberDiscount.Value = true, "Price: $75", "Price: $100")

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen If eller andre funktioner?Want more information about the If function or other functions?

 3. Tryk på F5, og rediger værdien for MemberDiscount.Press F5, and change the value of MemberDiscount.

  Etiketten viser en anden pris, afhængigt af om MemberDiscount er aktiveret eller deaktiveret.The label shows a different price, depending on whether MemberDiscount is on or off.

 4. Tryk på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.To return to the default workspace, press Esc.