Egenskaber for hjælp til handicappede i PowerAppsAccessibility properties in PowerApps

Konfiguration af egenskaber, der understøtter alternative metoder til interaktion med kontrolelementer, der er velegnede til handicappede brugere.Configuration of properties that aid alternative ways of interacting with controls suitable for users with disabilities.

EgenskaberProperties

AccessiblityLabel – beskrivelse af kontrolelementet, der kan læses af skærmlæsere.AccessiblityLabel – Description of the control to be read by screen readers. En tom værdi for kontrolelementer af typen billede, ikon og figur vil gøre kontrolelementerne usynlige for skærmlæseren og behandle dem som pynt.An empty value for Image, Icon and Shape controls will make the controls invisible to the screen reader and treated as decorations.

TabIndex – tilpasser tabulatorrækkefølgen af kontrolelementer på kørselstidspunktet.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime.

Standardværdi på nul angiver standardrækkefølgen for tabulatortryk, der er baseret på kontrolelementets XY-koordinater.Default value of zero specifies default tab order, based on control's XY coordinate. Hvis du angiver en værdi, der er højere end nul flyttes kontrolelementets placering i tabulatorrækkefølgen op foran alle kontrolelementer med standardværdien.Setting a value higher than zero will move the control's tab order ahead of all controls with the default values. Et kontrolelement med TabIndex-værdien 2 kommer før et kontrolelement med en TabIndex-værdi på 3 i tabulatorrækkefølgen.A control with TabIndex value of 2 will precede one with TabIndex of 3 or higher when tabbed.

Bemærk, at beholdere som kontrolelementerne Form og Gallery altid bevæger sig gennem alle elementer i beholderen, inden der fortsættes til kontrolelementer uden for beholderen.Note that containers such as Form and Gallery controls will always tab through all elements of the container before proceeding to controls outside of the container. Beholderens tabulatorrækkefølge er angivet af den laveste TabIndex-værdi for et af dens underordnede kontrolelementer.The container's tab order is that of the lowest value TabIndex of a child control.

Hvis TabIndex angives til -1, deaktiveres tabulatoradgang til kontrolelementet, og hvis der er tale om billeder, ikoner og figurer, vil de også blive gjort til ikke-interaktive elementer.Setting TabIndex to -1 will disable tab access to the control; in case of Images, Icons and Shapes, they will be made non-interactive elements.