Tilpas formularer i PowerAppsCustomize forms in PowerApps

Tilpas objektet Vis formular og objektet Rediger formular, så de viser de vigtigste data i den mest intuitive rækkefølge og i de objekter, som gør det nemmere for brugerne at forstå og opdatere dataene.Customize a Display form control and an Edit form control so that they show the data that matters most, in the most intuitive order, and in the controls that help users easily understand and update the data.

De enkelte formularer består af et eller flere kort, som hver især viser data fra en bestemt kolonne i datakilden.Each form comprises one or more cards, each of which shows data from a particular column in the data source. Ved at følge trinnene i dette emne kan du angive, hvilke kort der skal vises i en formular, flytte kort op og ned i en formular og konfigurere, hvordan data fra de enkelte kolonner skal vises i et kort.By following the steps in this topic, you can specify which cards appear in a form, move cards up and down within a form, and configure how data from each column appears within a card.

Hvis du ikke kender PowerApps, kan du gå til Introduktion til PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

ForudsætningerPrerequisites

Du kan gennemgå dette selvstudium for at få indblik i de overordnede begreber, eller du kan følge det præcist ved at fuldføre disse trin.You can review this tutorial for general concepts only, or you can follow it exactly if you complete these steps.

 1. Opret en forbindelse fra PowerApps til SharePoint.Create a connection from PowerApps to SharePoint.
 2. Opret den SharePoint-liste, der beskrives under Tilpas et layout.Create the SharePoint list that Customize a layout describes.
 3. Opret en app automatisk baseret på denne liste.Generate an app automatically based on that list.
 4. På navigationslinjen til venstre skal du klikke eller trykke på et ikon i øverste højre hjørne for at skifte til miniaturevisning.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Skift mellem visningerne

Få vist og skjul kortShow and hide cards

 1. Klik eller tryk på miniaturen i midten på venstre navigationslinje for at vælge DetailsScreen1.In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to select DetailsScreen1.

  Vælg detaljeskærmen

 2. Klik eller tryk på et kort for at vælge det, og vis indstillingerne for tilpasning af formularen i ruden til højre.Click or tap any card to select it and show the form-customization options in the right-hand pane.

  Vælg et kort

 3. I ruden til højre skal du klikke eller trykke på afkrydsningsfeltet for kortet AccountID for at skjule det og klikke eller trykke på afkrydsningsfeltet for kolonnen ID for at få den vist.In the right-hand pane, click or tap the checkbox for the AccountID card to hide it, and click or tap the checkbox for the ID column to show it.

  Vis kort

Skift rækkefølgen af kortReorder the cards

 • Klik eller tryk på kortet Titel for at markere det, og træk derefter titellinjen op, indtil kortet Ordredato er fremhævet.Click or tap the Title card to select it, and then drag its title bar up until the OrderDate card is highlighted.

  Flyt kort

  Det kort, du flytter, vises umiddelbart oven over det kort, der er fremhævet, når du slipper museknappen.The card that you're moving will appear just above the card that's highlighted when you release the mouse button.

  Omarrangerede kort

Kør appenRun the app

 1. Klik eller tryk på den øverste miniature på navigationslinjen for at vælge BrowseScreen1 (Gennemsynsskærm1).In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to select BrowseScreen1.

  Miniature for BrowseScreen1 (Gennemsynsskærm1)

 2. Åbn eksempelvisningen ved at trykke på F5 (eller ved at vælge ikonet Eksempel i øverste højre hjørne).Open Preview mode by pressing F5 (or by selecting the Preview icon near the upper-right corner).

  Ikonet Eksempel

 3. I øverste højre hjørne skal du klikke eller trykke på ikonet med plustegnet for at tilføje en post i EditScreen1 (Redigeringsskærm1).In the upper-right corner, click or tap the plus icon to add a record in EditScreen1.

  Tilføj post

 4. Tilføj de ønskede data, og klik eller tryk derefter på ikonet med markeringen i øverste højre hjørne for at gemme din nye post på SharePoint-listen og vende tilbage til BrowseScreen1 (Gennemsynsskærm1).Add whatever data you want, and then click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your new record in the SharePoint list and return to BrowseScreen1.

  Gem post

 5. Klik eller tryk på pilen for det element, som du lige har oprettet, for at få vist detaljer om det pågældende element på DetailScreen1 (Detaljeskærm1).Click or tap the arrow for the item that you just created to show details about that item in DetailScreen1.

  Højre pil

 6. I øverste højre hjørne skal du klikke eller trykke på redigeringsikonet for at opdatere posten på EditScreen1 (Redigeringsskærm1).In the upper-right corner, click or tap the edit icon to update the record in EditScreen1.

  Rediger post

 7. Rediger oplysningerne i et eller flere felter, og klik eller tryk derefter på markeringen i øverste højre hjørne for at gemme ændringerne på SharePoint-listen og vende tilbage til DetailScreen1 (Detaljeskærm1).Change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes in the SharePoint list and return to DetailScreen1.

  Gem ændringer

 8. I øverste højre hjørne skal du klikke eller trykke på ikonet med papirkuren for at slette den post, du netop har opdateret, og vende tilbage til BrowseScreen1.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can icon to delete the record that you just updated and to return to BrowseScreen1.

  Slet post

 9. Luk eksempelvisningen ved at trykke på Esc (eller ved at klikke eller trykke på lukkeikonet i øverste venstre hjørne under titellinjen til PowerApps).Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon near the upper-left corner, under the title bar for PowerApps).

  Luk eksempelvisning

Næste trinNext steps

 • Tryk på Ctrl + S for at gemme appen, så du kan køre den fra andre enheder.Press Ctrl-S to save your app so that you can run it from other devices.
 • Del appen, så andre brugere kan køre den.Share the app so that other people can run it.