Generér en app ved hjælp af en Common Data Service-databaseGenerate an app by using a Common Data Service database

Generér en app automatisk for at administrere data, der er gemt i Common Data Service.You can automatically generate an app to manage data that is stored in Common Data Service. Du kan håndtere data i en af de mange standardenheder, som er indbygget i modellen, eller i en brugerdefineret enhed, som du eller en anden i organisationen opretter.You can manage data in one of the many standard entities that are built into the model, or in a custom entity that you or someone else in your organization creates.

Hvis du ikke kender Common Data Service, kan du se Forstå enheder.If you're unfamiliar with Common Data Service, see Understand entities.

I dette emne beskrives det, hvordan du automatisk genererer en app, der er baseret på en enkelt enhed, som du specificerer.This topic describes how to automatically generate an app that is based on a single entity that you specify. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bygger en app, der er baseret på mere end én enhed, i Opret en app fra bunden.For information about how to build an app that is based on more than one entity, see Build an app from scratch.

Som standard har alle apps, som Microsoft PowerApps genererer, tre skærme:By default, every app that Microsoft PowerApps generates has three screens:

 • Gennemsynsskærmen viser et undersæt af et eller flere felter, en søgelinje og en sorteringsknap, så brugerne nemt kan finde en bestemt post.The browse screen shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • Detaljeskærmen viser flere eller alle felter for en bestemt post.The details screen shows more or all fields for a specific record.
 • Redigeringsskærmen indeholder elementer fra brugergrænsefladen, så brugere kan oprette eller opdatere en post og gemme ændringerne.The edit screen provides UI elements that let users create or update a record and save their changes.

Bemærk

Når du genererer en app fra Common Data Service, behøver du ikke at oprette en forbindelse fra PowerApps, som du gør for datakilder som SharePoint, Dynamics 365 og Salesforce.When you generate an app from Common Data Service, you don't have to create a connection from PowerApps, as you do for data sources such as SharePoint, Dynamics 365, and Salesforce. Du skal kun angive den enhed, du vil vise, administrere eller vise og administrere i appen.You must specify only the entity that you want to show, manage, or show and manage in the app.

Generér en appGenerate an app

 1. Opret en Common Data Service-database.Create a Common Data Service database. Du kan finde flere oplysninger under Opret en Common Data Service-database.For more information, see Create a Common Data Service database.

 2. I PowerApps Studio til Windows skal du klikke eller trykke på New (Ny) i menuen File (Filer) (tæt på skærmens venstre kant).In PowerApps Studio for Windows, click or tap New on the File menu (near the left edge).

 3. Under Start with your data (Start fra dine data) i feltet Common Data Service skal du klikke eller trykke på Phone layout (Telefonlayout).Under Start with your data, on the Common Data Service tile, click or tap Phone layout.

 4. Klik eller tryk på objektet Kontakt under Vælg et objekt.Under Choose an entity, click or tap the Contact entity.

 5. Klik eller tryk på Tilslut for automatisk at generere en app.Click or tap Connect to automatically generate an app.

  På dette tidspunkt kan du blive bedt om at tage en rundvisning.At this point, you may be prompted to take an introductory tour. Du kan også få rundvisningen senere ved at klikke eller trykke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne og derefter klikke eller trykke på Take the intro tour (Tag rundvisningen).You can also take the tour later by clicking or tapping the question mark near the upper-right corner, and then clicking or tapping Take the intro tour.

 6. Klik eller tryk på et ikon i øverste højre hjørne på venstre navigationslinje for at skifte til miniaturevisning.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Skift mellem visninger

Tilpas gennemgangsskærmenCustomize the browse screen

 1. Klik eller tryk i ruden til højre på det layout, der kun viser en overskrift.In the right pane, click or tap the layout that shows just a heading.

  Vælg et layout

 2. Klik eller tryk under søgefeltet på kontrolelementet Label (Etiket) for at markere det.Under the search box, click or tap the Label control to select it.

  Vælg en etiket

 3. Vælg Surname of Given name (Efternavn) på rullelisten i højre rudeIn the right pane, select Surname of Given name in the dropdown list

  Det Label-kontrolelement (Etiket), du har markeret, viser data fra det pågældende felt.The Label control that you selected shows data from that field.

 4. Markér galleriet i gennemsynskærmen ved at klikke eller trykke på et vilkårligt navn med undtagelse af det øverste.In the browse screen, select the gallery by clicking or tapping any name except the top name.

  En markeringsboks omgiver galleriet.A selection box surrounds the gallery.

  Markér galleriet

 5. Kopiér følgende formel ved at markere den og derefter trykke på Ctrl+C.Copy the following formula by selecting it and then pressing Ctrl+C.

  SortByColumns(Search(Contact, TextSearchBox1.Text, "Name_Surname"), "Name_Surname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))SortByColumns(Search(Contact, TextSearchBox1.Text, "Name_Surname"), "Name_Surname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

 6. Kontrollér, at egenskabslisten i øverste venstre hjørne viser Items (Elementer).Near the upper-left corner, make sure that the property list shows Items.

 7. Markér standardformlen på formellinjen.In the formula bar, select the default formula.

  Standardværdien af egenskaben Elementer

 8. Tryk på Delete for at slette standardformlen, og indsæt derefter den formel, du har kopieret.Press Delete to delete the default formula, and then paste the formula that you copied. Navnene i galleriet sorteres alfabetisk.The names in the gallery are sorted alphabetically.

Test gennemgangsskærmenTest the browse screen

 1. Åbn eksempelvisningen ved at trykke på F5 eller ved at klikke eller trykke på knappen Play (Afspil) i øverste højre hjørne.Open Preview mode by pressing F5, or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

 2. Rul gennem alle posterne ved hjælp af en touchskærm eller et musehjul eller ved at pege på galleriet med en mus, så rullepanelet vises.Scroll through all the records by using a touchscreen or a mouse wheel, or by pointing to the gallery with a mouse so that the scroll bar appears.

 3. Klik eller tryk en eller flere gange på sorteringsknappen i øverste højre hjørne for at ændre den rækkefølge, navnene vises i.Near the upper-right corner, click or tap the sort button one or more times to change order that the names are listed in.

  Ret sorteringsrækkefølgen

 4. Skriv et bogstav i søgefeltet for kun at få vist de navne, der indeholder det pågældende bogstav.In the search box, type a letter to show only names that contain that letter.

 5. Fjern al tekst i søgefeltet, og klik eller tryk derefter på pilen til højre for det første navn på listen.Remove all text from the search box, and then click or tap the arrow to the right of the first name in the list.

  Detaljeskærmen åbnes og viser flere oplysninger om den valgte kontakt.The details screen opens and shows more information about the contact you selected.

 6. Gå tilbage til designarbejdsområdet ved at trykke på Esc eller ved at klikke eller trykke på knappen Luk i øverste venstre hjørne under titellinjen.Return to the design workspace by pressing Esc, or by clicking or tapping the Close button near the upper-right corner, under the title bar.

Tilpas de andre skærmeCustomize the other screens

 1. Hvis DetailScreen (Detaljeskærm) ikke vises, skal du klikke eller trykke på den midterste miniature på den venstre navigationslinje.If DetailScreen isn't showing, click or tap the middle thumbnail in the left navigation bar.

 2. Nær toppen af DetailScreen (Detaljeskærm) skal du klikke eller trykke på Full name (Fuldt navn) for at få vist indstillinger til tilpasning af formularen i skærmbilledet.Near the top of DetailScreen, click or tap Full name to show options for customizing the form on that screen.

 3. Klik eller tryk i højre rude på øjeknappen til Name_MiddleName for at skjule det pågældende felt.In the right pane, click or tap the eye button for Name_MiddleName to hide that field.

 4. Klik eller tryk i højre rude på øjeknappen til Name_SurName for at få vist det pågældende felt.In the right pane, click or tap the eye button for Name_Surname to show that field.

 5. Træk i højre rude Name_Surname op, og slip det lige under Name_GivenName.In the right pane, drag Name_Surname up, and drop it just under Name_GivenName.

  DetailScreen (Detaljeskærm) afspejler dine ændringer.The DetailScreen reflects your changes.

 6. I venstre navigationslinje skal du klikke eller trykke på miniaturebilledet nederst for at få vist EditScreen (RedigerSkærm) og derefter gentage de forrige trin i denne fremgangsmåde, så EditScreen (RedigerSkærm) svarer til DetailScreen (Detaljeskærm).In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to show EditScreen, and then repeat the previous steps in this procedure so that EditScreen matches DetailScreen.

Test appenTest the app

 1. Klik eller tryk på det øverste miniaturebillede på navigationslinjen til venstre for at åbne gennemsynsskærmen.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail image to open the browse screen.

 2. Åbn eksempelvisningen ved at trykke på F5 eller ved at klikke eller trykke på knappen Play (Afspil) i øverste højre hjørne.Open Preview mode by pressing F5, or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

 3. I øverste højre hjørne af gennemsynsskærmen skal du klikke eller trykke på ikonet med plustegnet (+) for at oprette en post.In the upper-right corner of the browse screen, click or tap the plus sign button (+) to create a record.

 4. Tilføj tekst i felterne Given name (Fornavn) og Surname (Efternavn), og klik eller tryk derefter på markeringsknappen for at gemme den nye post og vende tilbage til gennemsynsskærmen.Add text in the Given name and Surname fields, and then click or tap the check mark button to save your new record and return to the browse screen.

 5. Find den post, du lige har oprettet, og klik eller tryk derefter på pilen til højre for den for at få vist posten på detaljeskærmen.Find the record that you just created, and then click or tap the arrow to the right of it to show the record on the details screen.

 6. I øverste højre hjørne skal du klikke eller trykke på blyantsknappen for at få vist posten på redigeringsskærmen.In upper-right corner, click or tap the pencil button to show the record on the edit screen.

 7. Ret dataene i feltet Given name (Fornavn), og klik eller tryk derefter på markeringsknappen for at gemme ændringerne.Change the data in the Given name field, and then click or tap the check mark button to save your changes.

 8. I øverste højre hjørne skal du klikke eller trykke på papirkurvsknappen for at slette den post, du har oprettet og opdateret.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can button to delete the record that you created and updated.

Næste trinNext steps

Opret en app fra bunden vha. en Common Data Service-databaseCreate an app from scratch using a Common Data Service database