Importér eller eksportér data fra Common Data ServiceImport or export data from the Common Data Service

Du kan flytte data til eller fra Common Data Service på to måder:You can move data into or out of the Common Data Service in one of two ways:

 • Hvis du vil foretage en enkeltstående masseimport eller -eksport af data, kan du bruge Microsoft Excel til flere enheder.If you want to do a one-time bulk import or export of data, you can use Microsoft Excel for multiple entities.
 • Du kan konfigurere en løbende import eller eksport af data for en enkelt enhed til en anden tjeneste såsom Dynamics 365 eller Salesforce eller endda til en Excel-fil.If you want an ongoing import or export of data for a single entity to another service, such as Dynamics 365 or Salesforce, or even to an Excel file. Hvis du vil konfigurere løbende import eller eksport, kan du bruge Microsoft Flow.To set up ongoing import or export, you can use Microsoft Flow.

Importér eller eksportér data én gangImport or export data once

Importér data fra ExcelImport data from Excel

 1. powerapps.com skal du udvide sektionen Common Data Service og klikke eller trykke på Entities (Enheder) i navigationsruden til venstre.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Klik eller tryk på ellipseikonet ud for New entity (Ny enhed), og klik eller tryk derefter på Importér data.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Import data.
 3. Vælg den enhed, du vil importere data til, og klik eller tryk derefter på Næste.Select the entity that you want to import data into, and then click or tap Next.
 4. Klik eller tryk på Søg.Click or tap Search. Vælg den fil, du vil importere data fra.Select the file that you want to import data from.
 5. Hvis Tilknytningsstatus ikke er Match med en grøn markering, skal du angive tilknytningen mellem enhedsfelterne og kolonnerne i Excel-filen.If the Mapping Status is not Match with a green check mark, then you will need to specify the mapping between the entity fields and the columns in the Excel file. Sådan tilknyttes kolonnerne:To map the columns:
  1. Klik eller tryk på Show Mapping (Vis tilknytning).Click or tap Show Mapping.
  2. Vælg den tilsvarende kolonne i Excel-filen for hvert enhedsfelt.For each entity field, select the matching column in the Excel file.
  3. Klik eller tryk på Gem ændringer.Click or tap Save changes.
 6. Klik på Importér.Click Import.

Eksportér data til ExcelExport data to Excel

Du kan foretage en enkeltstående dataeksport fra en standardenhed eller en brugerdefineret enhed, og du kan eksportere data fra mere end én enhed ad gangen.You can do a one-time data export from a standard entity or custom entity, and you can export data from more than one entity at a time. Hvis du eksporterer data fra mere end én enhed, eksporteres hver enhed til en separat Microsoft Excel-fil.If you export data from more than one entity, each entity is exported into its own Microsoft Excel file.

 1. I navigationsruden til venstre på powerapps.com skal du klikke eller trykke på Entities.On powerapps.com, click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Klik eller tryk på ellipseikonet ud for New entity (Ny enhed), og klik eller tryk derefter på Export Data (Eksportér data).Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Export data.
 3. Vælg de enheder, du vil eksportere data fra, og klik eller tryk derefter på Eksportér til Excel.Select the entities that you want to export data from, and then click or tap Export to Excel.
 4. Når Export Completed (Eksporten er fuldført) vises, skal du klikke eller trykke på Download exported data (Hent eksporterede data) for at hente dataene.When Export Completed appears, click or tap Download exported data to download the data.

Brug Microsoft Flow til at konfigurere løbende import eller eksportUse Microsoft Flow to set up ongoing import or export

Du kan konfigurere løbende import eller eksport for en enkelt standardenhed eller brugerdefineret enhed ad gangen.You can set up ongoing import or export for a single standard entity or custom entity at a time. Nogle af de mulige steder, du kan oprette forbindelse til, er:Some possible places you can connect to include:

 • Dynamics 365Dynamics 365
 • SalesforceSalesforce
 • Microsoft Excel-filer, der er gemt hos en vilkårlig udbyder af cloudfilerMicrosoft Excel files stored in any cloud file provider
 • En Microsoft SQL-database, enten i cloudmiljøet eller det lokale miljøA Microsoft SQL database, both in the cloud and on-premises
 • En brugerdefineret connector, som du definerer for at oprette forbindelse til dine egne systemerA custom connector that you define to connect to your own systems

Når du i dag bruger Microsoft Flow til at importere eller eksportere data, er det ikke en tjeneste med fuld synkronisering.Today, when you use Microsoft Flow to import or export data, it is not a full synchronization service. Når et objekt føjes til én tjeneste, importeres det til det andet system.When an object is added to one service, it will be imported into the other system. Men det betyder også, at hvis et objekt slettes fra ét system, bliver det ikke slettet i det andet system.However, that means if an object is deleted from one system it will not be deleted in the other system.

Konfigurationen af importen afhænger af, om der allerede findes en skabelon for det objekt, du vil importere.How to set up the import depends on if a template already exists for the object that you want to import. Hvis der findes en skabelon, kan du konfigurere den til at kopiere data fra et system til et andet.If a template exists, you can set it up to copy data from one system to another. Du kan finde flere oplysninger under Opret et flow, der bruger Microsoft Common Data Service.For more information, see Create a flow that uses the Microsoft Common Data Service. Hvis der ikke findes en sådan skabelon, skal du oprette et flow, som kan bruge databasen.However, if no such template exists, you'll need to create a flow that can use the database. Du kan finde flere oplysninger under Sådan opretter du et flow fra bunden af.For more details, refer to How to create a flow from scratch.