Om enhederne i Common Data ServiceUnderstand entities in the Common Data Service

[!VIDEO nb:cid:UUID:beec68e8-1541-41fb-8fc6-28714ccaca68]

Med Common Data Service kan du sikkert gemme og administrere data i et sæt standardenheder og brugerdefinerede enheder.The Common Data Service allows you to securely store and manage data within a set of standard and custom entities. En enhed er et sæt felter, der bruges til at lagre data, og er meget lig en tabel i en database.An entity is a set of fields used to store data similarly to a table within a database. Når dataene er gemt, kan du bruge Microsoft PowerApps til at opbygge avancerede programmer med brug af dine data:After your data is stored you can use Microsoft PowerApps to build rich applications using your data:

 • Importér data til standardenheder eller brugerdefinerede enheder.Import data into standard or custom entities.
 • Opret brugerdefinerede enheder, der understøtter dit scenarie og din brug.Create custom entities to support your scenario and application.
 • Føj brugerdefinerede felter til standardenheder, hvor der er brug for yderligere oplysninger.Add custom fields to standard entities where additional information is needed.
 • Inkorporer standardenheder og brugerdefinerede enheder i en app, som du udvikler, lige så nemt som med data i andre kilder.Incorporate standard and custom entities into an app that you're developing as easily as you would with data in other sources.
 • Brug produktivitetsfremmende tilføjelsesprogrammer til at få adgang til dine data fra Microsoft Excel og Outlook.Leverage the productivity add-ins to access your data from Microsoft Excel and Outlook.
 • Beskyt dine data i organisationen med brug af rollebaseret sikkerhed i forhold til standardenheder og brugerdefinerede enheder.Secure your data within your organization using role-based security against standard and custom entities.
 • Inkluder valglister med foruddefinerede data, som f.eks. land, hilsen eller valuta.Include picklists of predefined data, such as Country, Salutation, or Currency.
 • Levér global support til dine data og programmer ved at bruge oversættelse af enheds- og feltnavne.Provide global support for your data and applications by leveraging translation of entity and field names.

Hver enhed indeholder et sæt af poster, som brugerne kan oprette, læse, opdatere og slette.Each entity contains a set of records that users can create, read, update, and delete. Du kan oprette relationer mellem enheder, så du kan søge efter oplysninger i en enhed på basis af en post i en anden enhed.You can create relationships between entities so that you can look up information in one entity based on a record in another entity. Du kan f.eks. oprette en brugerdefineret enhed til at spore arrangementer, som en kunde har deltaget i.For example, you could create a custom entity to track events which a customer had attended. Når du føjer kunden til den brugerdefinerede enhed som et opslagsfelt, opretter du en relation mellem de to enheder, som kan bruges i din app og til rapportering.By adding the Customer to your custom entity as a lookup field, you establish a relationship between the two entities which can be leveraged in your app and in reporting.

Du kan finde oplysninger om køb af en plan til brug af Common Data Service i prisoplysningerne.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Hvorfor bruge enheder?Why use entities?

Enheder inden for Common Data Service, både standard og brugerdefinerede, giver dig en sikker og cloudbaseret lagermulighed for dine data.Entities within the Common Data Service, both standard and custom, allow a secure and cloud-based storage option for your data. Ved hjælp af enheder kan du oprette en virksomhedsfokuseret definition af data til brug i dine apps.Entities allow you to create a business-focused definition of your data for use within your apps. Hvis du ikke er sikker på, om enheder er dit bedste valg, skal du overveje disse fordele:If you're not sure if entities are your best option, consider these benefits:

 • Let at administrere – både metadataene og dataene gemmes i cloudmiljøet.Easy to manage - Both the metadata and data are stored in the cloud. Du behøver ikke at bekymre dig om detaljerne om, hvordan de er lagret.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Let at dele – du kan nemt dele data med dine kolleger, fordi tilladelserne styres i PowerApps.Easy to share - You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Let at sikre – data opbevares sikkert, så brugerne kun kan se dem, hvis du giver dem adgang.Easy to secure - Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Rollebaseret sikkerhed giver dig mulighed at styre adgangen til enheder for forskellige brugere i organisationen.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Udvidede metadata – datatyper og relationer udnyttes direkte i PowerApps.Rich metadata - Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Hvis du f.eks. definerer en felttype som URL-adresse, præsenteres dine data som et link i appen.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Produktivitetsværktøjer – enheder er tilgængelige i tilføjelsesprogrammerne til Microsoft Excel og Outlook for at øge produktiviteten og sikre, at du har adgang til dine data.Productivity tools - Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Valglister – omfatter valglister fra en lang række standardvalglister, der sørger for, at du har hurtige rullelister i dine enheder og apps.Picklists - Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Standardenheder og brugerdefinerede enhederStandard and custom entities

Når du udvikler en app, kan du bruge standardenheder, brugerdefinerede enheder eller begge dele.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Hvis en standardenhed kan opfylde et bestemt formål i din app, skal du bruge den i stedet for at udvikle en brugerdefineret enhed, der gør det samme.If a standard entity can serve a particular purpose in your app, you should use it rather than developing a custom entity that does the same thing. Hvis en standardenhed med nogle få ændringer kan opfylde et formål, kan du tilføje felter, så det passer til dine behov.If a standard entity would serve a purpose with a few changes, you can add fields to suit your needs.

 • Som standard indeholder Common Data Service standardenheder.The Common Data Service provides standard entities by default. Disse er konstrueret i overensstemmelse med bedste praksis til at dække de mest almindelige begreber for en organisation, f.eks. kontakter, konti og produkter.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts for an organization, such as Contacts, Accounts, and Products. Hvis du vil se en komplet liste over enheder, kan du se Standard entities (Standardenheder).For a full list of entities, see Standard entities.
 • Du kan udvide funktionaliteten af standardenhederne ved at oprette en eller flere brugerdefinerede enheder til at gemme oplysninger, der kun gælder for din organisation.You can extend the functionality of standard entities by creating one or more custom entities to store information that's unique to your organization. Du kan finde flere oplysninger under How to create a custom entity (Sådan oprettes en brugerdefineret enhed).For more information, see How to create a custom entity.

Bemærk! Brug standardobjekter, hvis det er muligt (med brugerdefinerede felter tilføjet, hvis det kræves).Note: If possible, use standard entities (with custom fields added, if required). På den måde kan du drage fordel af nye funktioner eller apps, der fremover udnytter disse enheder.This will ensure that you can benefit from new features or apps that leverage these entities in the future.

FelterFields

Hvert felt har et navn, et vist navn, en datatype og nogle simple valideringer.Each field has a name, display name, data type, and some simple validation. Datatyper omfatter f.eks. tekst, dato eller tal.Data types include, for example, text, date, or number. Validering sikrer, at påkrævede felter, der indeholder data og poster, er entydige, hvis enheden kræver, at de skal være det.Validation ensures that required fields contain data and records are unique if the entity requires them to be. Alle felterne inddeles i tre kategorier: systemfelter, standardfelter eller brugerdefinerede felter.Every field falls into one of three categories: system fields, standard fields, or custom fields.

SystemfelterSystem fields

Alle enheder, uanset om det er standard eller brugerdefineret, oprettes med et sæt skrivebeskyttede felter, som du ikke kan ændre, slette eller angive til en værdi.All entities, whether standard or custom, are created with a set of read-only fields that you can't change, delete, or set to a value. Du kan finde flere oplysninger under Systemfelter og felter med titel på poster.For more information, see System and record title fields. Disse er de vigtigste systemfelter:These are the most important system fields:

 • Created Record Date (Oprettet postdato) – datoen og klokkeslættet for oprettelsen af en post.Created Record Date - The date and time when a record was created.
 • Created By (Oprettet af) – den bruger, der oprettede posten.Created By - The user who created the record.
 • Modified Record Date (Ændret postdato) – dato og klokkeslæt for seneste ændring af en post.Modified Record Date - The date and time when a record was most recently modified.
 • Last Modified By (Senest ændret af) – den bruger, der senest har ændret posten.Last Modified By - The user who most recently modified the record.

StandardfelterStandard fields

Hver standardenhed indeholder et sæt standardfelter, du ikke kan ændre eller slette.Each standard entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Se Standard entities (Standardenheder), hvis du vil se en liste over enhederne og felterne i dem samt en liste over valglisterne.For a list of the entities and their fields, and a list of the picklists, see Standard entities.

Brugerdefinerede felterCustom fields

Du kan oprette brugerdefinerede felter i enten en standardenhed eller en brugerdefineret enhed.You can create custom fields in either a standard entity or a custom entity. Du skal angive navnet, det viste navn og datatypen for hvert brugerdefineret felt.You must specify the name, display name, and data type of each custom field. Du kan finde en komplet liste over understøttede typer i Entity field data types (Datatyper for enhedsfelt).For a complete list of supported types, see Entity field data types.

OpslagsrelationerLookup relationships

Du kan navigere mellem poster i enheder, hvis de har en relation, der er defineret som et felt med datatypen Lookup (Opslag).You can navigate between records in entities if they have a relationship that's defined as a field of the Lookup data type. Hvis du vil oprette en opslagsrelation, skal du tilføje et felt af datatypen Lookup (Opslag) i én enhed og pege på den enhed, hvor du vil foretage opslag efter oplysninger.To create a lookup relationship, add a field of data type Lookup in one entity, and point to the entity in which you want to look up information. Du kan finde flere oplysninger under Objektrelationer via opslagsfelt.For more information, see Entity relationships via lookup field.

StandardenhederStandard entities

Se Standard entities (Standardenheder), hvis du vil se en liste over enhederne og felterne i dem samt en liste over optællingerne.For a list of the entities and their fields, and a list of the enumerations, see Standard entities.

Funktionel gruppeFunctional group BeskrivelseDescription
KundeserviceCustomer Service Ved hjælp af kundeserviceenhederne kan du administrere problemer, der vedrører kunderne, herunder sporing, eskalering og dokumentation.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
FoundationFoundation Foundation-enhederne indeholder oplysninger, der er relevante for næsten alle andre enhedsgrupper.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Denne gruppe indeholder enheder som adresse og valuta.This group contains entities such as Address and Currency.
Personer, organisationer og grupperPeople, Organizations, and Groups Disse enheder omfatter en lang række personer og organisationer, som du muligvis arbejder sammen med, herunder medarbejdere, kontraktansatte, donorer, frivillige, fans, studerende og familier.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
IndkøbPurchasing Indkøbsenhederne giver dig mulighed for at oprette indkøbsløsninger.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
SalgSales Salgsenhederne giver dig mulighed for at oprette komplette salgsløsninger, fra sporing af kundeemner og salgsmuligheder, til opfølgning med kontakter, til accept og levering af ordrer og afsendelse af fakturaer.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Kom i gangGet started

Du kan teste det ved at oprette en app ved hjælp af en standardenhed eller oprette en brugerdefineret enhed og derefter oprette en app, der bruger enheden.Try it out by creating an app using a standard entity or create a custom entity, and then create an app that uses that entity.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysningerPrivacy notice

Vi indsamler og gemmer navne på brugerdefinerede enheder og felter i vores diagnostiske systemer vha. den fælles datamodel i Microsoft PowerApps.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Vi bruger denne viden til at forbedre den fælles datamodel for vores kunder.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. De enheds- og feltnavne, som skaberne opretter, hjælper os med at forstå scenarier, der er fælles på tværs af Microsoft PowerApps-community'et, og klarlægge hullerne i tjenestens standardenhedsdækning, f.eks. skemaer, der er relateret til organisationer.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Microsoft har ikke adgang til og anvender ikke dataene i tabellerne i databasen, der er knyttet til disse enheder, og de replikeres heller ikke uden for det område, databasen er klargjort i.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Bemærk dog, at de brugerdefinerede navne på enheden og felterne kan replikeres på tværs af områder og slettes i overensstemmelse med vores politikker om dataopbevaring.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Microsoft har forpligtet sig til at sikre beskyttelsen af dine personlige oplysninger, som beskrevet yderligere i vores Center for sikkerhed og rettighedsadministration.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.