Lad kunderne prøve dine apps på AppSourceLet customers test drive your apps on AppSource

Går du meget op i at bygge apps i PowerApps?Are you passionate about building apps in PowerApps? Har du en app, du gerne vil dele med kunderne?Do you have an app you would like to share with customers? Vi understøtter nu PowerApps Test Drive-løsninger på AppSource.com, så du kan dele apps med kunder og generere potentielle kunder til din virksomhed.We now support PowerApps Test Drive solutions on AppSource.com as a way for you to share apps with customers, and generate leads for your business.

Hvad er en testkørselsløsning?What is a Test Drive solution?

En testkørselsløsning gør det muligt for dine kunder at prøve en rigtig app uden at tilmelde sig en PowerApps Plan eller installere programmer.A Test Drive solution enables your customers to try out a real app, without signing up for a PowerApps plan or installing any applications. Kunderne logger blot på deres AppSource.com med brug af deres Azure Active Directory-konto (AAD) og kører appen i en webbrowser.Customers just sign into AppSource.com using their Azure Active Directory (AAD) account and run the app in a web browser. Uden testkørsel kan kunder kun læse om din app eller se en video, der beskriver den.Without Test Drive, customers can only read about your app or watch a video that describes it. Med testkørsel får kunderne en bedre idé om, hvad løsningen går ud på, og hvilken funktionalitet din app har.With Test Drive, customers get a better idea of what your solution is and what functionality your app has. Og de får erfaring med at bruge appen i praksis.And they have the experience of actually using the app. Kunderne kan ikke se under motorhjelmen for at se, hvordan din app er oprettet, så dine immaterielle rettigheder er beskyttet.Customers won't be able to look under the hood to see how your app is built, so your intellectual property is protected. Vi indsamler og deler oplysninger om potentielle kunder, der starter din testkørselsapp, så din virksomhed kan vokse endnu hurtigere.We collect and share lead information for users that launch your Test Drive app to help you grow your business.

Her er eksemplet på en appoversigt på AppSource.com:Here is the example of an app listing on AppSource.com:

<span data-ttu-id="7a03e-116">Eksempel på AppSource-oversigt</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="7a03e-116">Sample AppSource listing</span></span>

Hvis du vælger linket Free Trial (Gratis prøveversion) i appoversigten ovenfor, starter den tilknyttede PowerApps -testkørsel direkte i brugerens browser:Selecting the Free Trial link from the app listing above launches the associated PowerApps Test Drive app directly within the user's browser:

Eksempel på afspiller til appwebsted

Hvordan kan jeg oprette en testkørselsløsning?How do I build a Test Drive solution?

Oprettelse af en app til en testkørselsløsning foregår på samme måde som oprettelse af en hvilken som helst app i PowerApps, men du kan bruge integrerede data i stedet for eksterne dataforbindelser.Building an app for a Test Drive solution is just like building any app in PowerApps, but you use embedded data instead of external data connections. Brug af integrerede data reducerer barrieren i forbindelse med udrulning af appen til dine kunder, så det er nemt for dem at prøve den. Den komplette løsning, du i sidste ende leverer til kunderne, indeholder typisk dataforbindelser, men integrerede data fungerer fint i en testkørselsløsning.Using embedded data reduces the barrier of deploying the app to your customer, so there is zero friction for them to try it out. The full solution that you ultimately distribute to customers typically includes data connections, but embedded data works well for a Test Drive solution.

PowerApps har indbygget understøttelse af oprettelse af apps med integrerede data, så du kun har brug for eksempeldata, som din app kan bruge.PowerApps natively supports building apps with embedded data, so you just need sample data for your app to use. Disse data skal registreres som en eller flere tabeller i en Excel-fil.This data should be captured in an Excel file as one or more tables. I PowerApps henter du derefter dataene fra Excel-tabellerne til appen og arbejder med dem dér og ikke via en ekstern forbindelse.In PowerApps, you then pull the data from the Excel tables into the app and work with it there, rather than through an external connection. Tretrinsprocessen nedenfor viser, hvordan du trækker data ind og bruger disse data i din app.The three-step process below shows you how to pull data in and use that data in your app.

Trin 1: Importér data til appenStep 1: Import data into the app

Antag, at du har en Excel-fil med to tabeller: SiteInspector og SitePhotos.Assume you have an Excel file with two tables: SiteInspector and SitePhotos.

Excel-tabeller, der skal importeres

Importér disse to tabeller til PowerApps ved hjælp af indstillingen Add static data to your app (Føj statiske data til din app).Import these two tables into PowerApps by using the option Add static data to your app.

Føj statiske data til din app

Du har nu tabellerne som datakilder i din app.You now have the tables as data sources in your app.

Excel-tabeller som importerede datakilder

Trin 2: Håndtering af skrivebeskyttede scenarier og læse/skrive-scenarierStep 2: Handling read-only and read-write scenarios

De data, du har importeret, er statiske og derfor skrivebeskyttede.The data you imported is static, therefore read-only. Hvis din app er skrivebeskyttet (dvs. brugeren får kun vist data), henvises til tabeller direkte i appen.If your app is read-only (i.e. it only displays data to the user), reference the tables directly in the app. Hvis du f.eks. vil have adgang til feltet Title (Titel) i tabellen SiteInspector, skal du bruge SiteInspector.Title i formlen.For example, if you want to access the Title field in the SiteInspector table, use SiteInspector.Title in your formula.

Hvis du har læse-/skriveadgang til din app, skal du først hente data fra hver enkelt tabel til en samling, som er en datastruktur i tabelform i PowerApps.If your app is read-write, first pull the data from each table into a collection, which is a tabular data structure in PowerApps. Derefter kan du arbejde med samlingen i stedet for tabellen.Then work with the collection rather than the table. Sådan henter du data fra tabellerne SiteInspector og SitePhotos til samlingerne SiteInspectorCollect og SitePhotosCollect:To pull data from the SiteInspector and SitePhotos tables into the SiteInspectorCollect and SitePhotosCollect collections:

ClearCollect(SiteInspectorCollect,SiteInspector); ClearCollect(SitePhotosCollect,SitePhotos)

Formlen rydder begge samlinger og indsamler derefter samler data fra hver tabel til den relevante samling:The formula clears both collections, then collects data from each table into the appropriate collection:

  • Kald denne formel et vilkårligt sted i din app for at indlæse dataene.Call this formula somewhere in your app to load the data.
  • Få vist alle samlinger i din app ved at gå til File > Collections (Filer/Samlinger).View all collections in your app by navigating to File > Collections.
  • Yderligere oplysninger finder du i Create and update a collection in your app (Opret og opdater en samling i din app).For more information, see Create and update a collection in your app.

Hvis du nu vil have adgang til feltet Title (Titel), skal du bruge SiteInspectorCollect.Title i formlen.Now if you want to access the Title field, use SiteInspectorCollect.Title in your formula.

Trin 3: Tilføj, opdater og slet data i din appStep 3: Add, update, and delete data in your app

Du har set, hvordan du kan læse data direkte og fra en samling. Nu viser vi dig, hvordan du tilføjer, opdaterer og sletter data i en samling:You've seen how to read data directly and from a collection; now we'll show you how to add, update, and delete data in a collection:

Når du vil føje en række til en samling, skal du bruge Collect( DataSource, Item, ... ):To add a row to a collection, use Collect( DataSource, Item, ... ):

Collect(SiteInspectorCollect,{ID:Value(Max(SiteInspectorCollect, ID)+1),
    Title:TitleText.Text,SubTitle:SubTitleText.Text,Description:DescriptionText.Text)

Når du vil opdatere en række i en samling, skal du bruge UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):To update a row in a collection, use UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):

UpdateIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID,
    {Title:TitleEditText.Text,SubTitle:SubTitleEditText.Text,Description:DescriptionEditText.Text)

Når du vil slette en række fra en samling, skal du bruge RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):To delete a row from a collection, use RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):

RemoveIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID)

Bemærk

Samlinger indeholder kun data, mens appen kører. Eventuelle ændringer kasseres, når appen lukkes.Collections hold data only while the app is running; any changes are discarded when the app is closed.

Du kan kort sagt oprette en version af din app med integrerede data, som simulerer oplevelsen, hvor din app opretter forbindelse til eksterne data.In summary, you can create a version of your app with embedded data, which simulates the experience of your app connecting to external data. Når data er integreret, er du klar til at publicere appen som en testkørselsløsning på AppSource.com.After the data is embedded, you will be ready to publish this app as a Test Drive solution on AppSource.com.

Hvordan tester jeg min testkørselsløsning på AppSource.com?How do I list my Test Drive solution on AppSource.com?

Nu hvor din app er klar, er det tid til at publicere den på AppSource.com. Hvis du vil starte denne proces, skal du udfylde ansøgningsformularen på PowerApps.com.Now that your app is ready, it's time to publish it to AppSource.com. In order to start this process, please complete the application form on PowerApps.com.

Når du ansøger, modtager du en mail med instruktioner om, hvordan du sender den app, der skal publiceres på AppSource.com. Onboarding-dokumentation, der omfatter hele processen fra start til slut, kan også hentes her.Once you apply you will receive an email with instructions on how to submit your app to be published on AppSource.com. The onboarding documentation that captures the full end-to-end process can also be downloaded here.