Oversigt over miljøerEnvironments overview

Miljøer er et nyt koncept i PowerApps.Environments are a new concept in PowerApps. Miljøer er kort fortalt et sted til lagring, administration og deling af organisationens forretningsdata, apps og flow.Put simply, an environment is a space to store, manage, and share your organization’s business data, apps, and flows. De fungerer også som beholdere til adskillelse af apps, der kan have forskellige roller, sikkerhedskrav eller målgrupper.They also serve as containers to separate apps that may have different roles, security requirements, or target audiences. Den måde, du vælger at udnytte miljøer på, afhænger af din organisation og de apps, du forsøger at oprette.How you choose to leverage environments depends on your organization and the apps you are trying to build. Eksempel:For example:

 1. Du kan vælge kun at oprette dine programmer i et enkelt miljø.You may choose to only build your apps in a single environment.
 2. Du kan oprette separate miljøer til gruppering af test- og produktionsversionerne af dine apps.You might create separate environments that group the Test and Production versions of your apps.
 3. Du kan oprette separate miljøer, der svarer til bestemte teams eller afdelinger i din virksomhed og hver især indeholder de relevante data og apps til de enkelte målgrupper.You might create separate environments that correspond to specific teams or departments in your company, each containing the relevant data and apps for each audience.
 4. Du kan også oprette separate miljøer til forskellige globale filialer af din virksomhed.You might also create separate environments for different global branches of your company.

MiljøområdetEnvironment scope

Hvert miljø oprettes under en Azure AD-lejer, og det er kun brugere i den pågældende lejer, der har adgang til dets ressourcer.Each environment is created under an Azure AD tenant, and its resources can only be accessed by users within that tenant. Et miljø er også bundet til en geografisk placering, f.eks. USA.An environment is also bound to a geographic location, like the US. Når du opretter en app i et miljø, sendes denne app kun til datacentre på den pågældende geografiske placering.When you create an app in an environment, that app is routed to only datacenters in that geographic location. De emner, du opretter i miljøet (herunder forbindelser, gateways, flow ved hjælp af Microsoft Flow og meget mere) er også bundet til deres miljøs placering.Any items that you create in that environment (including connections, gateways, flows using Microsoft Flow, and more) are also bound to their environment’s location.

Alle miljøer kan have nul eller én Common Data Service-databaser med lagerplads til dine apps.Every environment can have zero or one Common Data Service databases, which provides storage for your apps. Muligheden for at oprette en database til dit miljø afhænger af den PowerApps-licens, du køber, og din tilladelse inden for dette miljø.The ability to create a database for your environment will depend on the license you purchase for PowerApps and your permission within that environment. Se Oplysninger om prisfastsættelse for at få flere oplysninger.For more information, see Pricing info.

Når du opretter en app i et miljø, har denne app kun tilladelse til at oprette forbindelse til de datakilder, der er installeret i det samme miljø, herunder forbindelser, gateways, flow og Common Data Service-databaser.When you create an app in an environment, that app is only permitted to connect to the data sources that are also deployed in that same environment, including connections, gateways, flows, and Common Data Service databases. Forestil dig f.eks. et scenarie, hvor du har oprettet to miljøer med navnene 'Test' og 'Udv.' og en Common Data Service-database i hvert af miljøerne.For example, let’s consider a scenario where you have created two environments named ‘Test’ and ‘Dev’ and created a Common Data Service database in each of the environments. Hvis du opretter en app i miljøet 'Test', kan den kun oprette forbindelse til databasen 'Test' og ikke til databasen 'Udv.'.If you create an app in the ‘Test’ environment, it will only be permitted to connect to the ‘Test’ database, it won't be able to connect to the ‘Dev’ database.

Der er også en proces til flytning af ressourcer mellem miljøer.There is also a process to move resources between environments. Du kan finde flere oplysninger under Overfør ressourcer.For more information, see Migrate resources.

MiljøtilladelserEnvironment permissions

Miljøer har to indbyggede roller, der giver adgang til tilladelser i et miljø:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Rollen Miljøadministrator kan udføre alle administrative handlinger i et miljø, herunder følgende:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  o Tilføj eller fjern en bruger eller gruppe fra rollen Miljøadministrator eller Miljøopretter.o Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role

  o Klargør en Common Data Service-database til miljøet.o Provision a Common Data Service database for the environment

  o Se og administrer alle de ressourcer, der er oprettet i et miljø.o View and manage all resources created within an environment

  o Angiv politikker til forebyggelse af datatab.o Set data loss prevention policies. Du kan finde flere oplysninger under Politikker til forebyggelse af datatab.For more information see Data loss prevention policies.

 • Rollen Miljøopretter kan oprette ressourcer i et miljø inklusive apps, forbindelser, brugerdefinerede connectors, gateways og flows ved hjælp af Microsoft Flow.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow.

Miljøoprettere kan også distribuere de apps, de opretter i et miljø, til andre brugere i organisationen ved at dele appen med enkeltbrugere, sikkerhedsgrupper eller alle brugere i organisationen.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization by sharing the app with individual users, security groups, or to all users in the organization. Du kan finde flere oplysninger under Del en app i PowerApps.For more information, see Share an app in PowerApps.

Brugere eller grupper, der er tildelt til disse miljøroller, får ikke automatisk adgang til miljøets database (hvis den findes) og skal have tildelt særskilt adgang af en databaseejer.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurer databasesikkerhed.For more information, see Configure database security.

Brugere eller sikkerhedsgrupper kan tildeles en af disse roller af en miljøadministrator fra PowerApps Administration.Users or security groups can be assigned to either of these two roles by an Environment Admin from the PowerApps admin center. Du kan finde flere oplysninger under Miljøadministration.For more information, see Environment Administration.

StandardmiljøetThe default environment

PowerApps oprette automatisk et enkelt standardmiljø for hver lejer, og det deles af alle brugere i denne lejer.A single default environment is automatically created by PowerApps for each tenant and shared by all users in that tenant. Hver gang en ny bruger tilmelder sig PowerApps, føjes den pågældende automatisk til rollen Opretter i standardmiljøet.Whenever a new user signs up for PowerApps, they are automatically added to the Maker role of the default environment. Standardmiljøet oprettes i det område, der ligger tættest på AAD-lejerens standardområde.The default environment is created in the closest region to the default region of the AAD tenant.

Bemærk

Ingen brugere føjes automatisk til rollen Miljøadministrator i standardmiljøet.No users will be added to the Environment Admin role of the default environment automatically. Du kan finde flere oplysninger under Miljøadministration.For more informaton, see Environment Administration.

Standardmiljøet navngives på følgende måde: "{Navn på Azure AD-lejer} (standard)"The default environment is named as follows: “{Azure AD tenant name} (default)”

Valg af et miljøChoosing an environment

Med introduktionen af miljøer, får du en ny oplevelse, når du kommer til https://web.powerapps.com. De apps, forbindelser og andre elementer, der ses på webstedet, filtreres nu på grundlag af det aktuelt valgte miljø.With the introduction of environments, you will now see a new experience when you come to https://web.powerapps.com. The apps, connections, and other items that are visible in the site will now be filtered based on the current environment that is selected. Dit aktuelle miljø er angivet i miljøvælgeren til højre for overskriften.Your current environment is specified in the environment picker near the right edge of the header. Hvis du vil vælge et andet miljø, skal du klikke eller trykke på vælgeren, hvorefter der vises en liste over tilgængelige miljøer.To choose a different environment, click or tap the picker, and a list of available environments appears. Klik eller tryk på det, du vil angive.Click or tap the one you wish to enter.

Der vises et miljø i vælgeren, hvis du opfylder en af følgende betingelser:An environment will show up in your picker if you meet one of the following conditions:

 1. Du er medlem af rollen Miljøadministrator for miljøet.You are a member of the Environment Admin role for the environment.
 2. Du er medlem af rollen Miljøopretter for miljøet.You are a member of the Environment Maker role for the environment.
 3. Du er ikke miljøadministrator eller -opretter for miljøet, men du har fået adgang som "Bidragyder" til mindst én app i miljøet.You are not an Environment Admin or Environment Maker of the environment, but you have been given ‘Contributor’ access to at least one app within the environment. Du kan finde flere oplysninger under Del en app.For more information, see share an app. Bemærk! I dette tilfælde kan du ikke oprette apps i dette miljø.Note: in this case, you will not be able to create apps in this environment. Du kan kun redigere de eksisterende programmer, der er delt med dig.You will only be able to modify the existing apps that have been shared with you.

Oprettelse af et miljøCreating an environment

Hvem kan oprette miljøer?Who can create environments?

Din licens er afgørende for, om du kan oprette miljøer.Your license determines whether you can create environments.

LicensLicense Miljøoprettelse er tilladtEnvironment creation is allowed
PowerApps P2PowerApps P2
Prøveversion af PowerApps P2PowerApps P2 Trial
PowerApps P1PowerApps P1 xx
Prøveversion af PowerApps P1PowerApps P1 Trial xx
Dynamics 365-planerDynamics 365 Plans xx
Office 365-planerOffice 365 Plans xx
Dynamics 365 Apps and Teams-planerDynamics 365 Apps and Teams Plans xx

Hver bruger kan oprette to miljøer.Each user can create up to two environments.

Hvor kan miljøer oprettes?Where can environments be created?

Du kan oprette nye miljøer fra PowerApps.com og fra PowerApps Administration.You will be able to create new environments from PowerApps.com and from the PowerApps admin center. Hvis du opretter et miljø, føjes du automatisk rollen Miljøadministrator for det pågældende miljø.If you create an environment, they you will automatically be added to the Environment Admin role for that environment. Der er ikke nogen grænse for det antal miljøer, du kan deltage i som medlem af rollen Miljøadministrator eller Miljøopretter.There is not be a limit on the number of environments that you can be participate in as a member of the Environment Admin or Environment Maker role. Du kan finde flere oplysninger under Miljøadministration.For more information, see Environment Administration.

Hvad ændres for brugere af PowerApps-prøveversioner?What will change for PowerApps Preview users?

Alle brugere af PowerApps-prøveversionen, oplever nogle ændringer af miljøintroduktionen.Any user that has participated in the PowerApps preview will see some changes in their experience with the introduction of environments. I følgende tabel kan du se, hvad amerikanske og ikke-amerikanske brugere kan forvente:The following table lists what U.S. users and non-U.S. users can expect:

UserUser Hvad sker derWhat happens
Bruger af prøveversion, der har oprettet en Common Data Service-databasePreview user who created a Common Data Service database Du kan se miljøet "{Dit navn}s miljø", der indeholder prøveversionen af Common Data Service-databasen og eventuelle apps, du har opbygget mod den.You will see an environment called “{Your name}’s environment” that contains your preview Common Data Service database and any apps that you built against it. Du føjes til rollerne Miljøopretter og Miljøadministrator for dette miljø og tilføjes som ejer af databasen.You will be added to the Environment Maker role and Environment Admin role of this environment and as a Database owner of the database. Når PowerApps bliver offentligt tilgængelig, opgraderer vi metadataene for Common Data Service.When PowerApps enters general availability, we will upgrade the metadata of the Common Data Service. Virkningen af denne ændring betyder, at du kan stadig bruge enheder og apps, du allerede har oprettet mod prøveversionen af Common Data Service-databasen. Dog kan du ikke oprette felter eller enheder i den pågældende database.The impact of this change means that you will still be able to use the entities and apps that you have already built against your preview Common Data Service database; however, you won't be able to create fields or entities in that database. Vi offentliggør snart en vejledning til, hvordan du kan oprette et miljø med en database, der indeholder de opgraderede metadata og overføre dine apps til det pågældende miljø.We will soon publish guidance on how you can create an environment with a database that contains the upgraded metadata and migrate your apps over to that environment.
Bemærk! Hvis nogle af de apps, du har oprettet mod Common Data Service-databasen, også bruger en brugerdefineret connector som datakilde, vil de være afbrudt midlertidigt i dette miljø, da alle brugerdefinerede connectors overføres til standardmiljøet.Note: If any of your apps that were built against your preview Common Data Service database also leverage a custom connector as a data source, they will be temporarily broken in this environment because all custom connectors will be migrated to the default environment. Du skal genoprette de brugerdefinerede connectors i dette miljø for at reparere eventuelle berørte apps.You'll need to re-create the custom connector in this environment to repair any affected apps.
Bruger af prøveversion i USA.Preview user in the U.S. Følgende ressourcer, du oprettede i perioden med PowerApps-prøveversionen, er tilgængelige i lejerens standardmiljø:The following resources that you created during the PowerApps preview period will be available in your tenant’s default environment:
– Alle apps, du har oprettet (undtagen dem, der evt. er forbundet med en prøveversion af Common Data Service-databasen).- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
– Alle forbindelser og brugerdefinerede connectors, du har oprettet.- All connections and custom connectors that you created
– Alle datagateways, du har installeret i det lokale miljø.- All on-premises data gateways you installed
Bruger af prøveversion uden for USAPreview user not in U.S. Ud over standardmiljøet kan du også se miljøet "{Azure AD-lejer} (fra prøveversion)", der indeholder følgende ressourcer, du oprettede i perioden med PowerApps-prøveversionen:In addition to the default environment, you will also see an environment called “{Azure AD tenant} (from preview)” that contains the following resources you created during the PowerApps preview period:
– Alle apps, du har oprettet (undtagen dem, der evt. er forbundet med en prøveversion af Common Data Service-databasen).- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
– Alle forbindelser og brugerdefinerede connectors, du har oprettet.- All connections and custom connectors that you created
– Alle datagateways, du har installeret i det lokale miljø.- All on-premises data gateways you installed.
Du føjes til rollen Miljøopretter i dette miljø.You will be added to the Environment Maker role of this environment.

En prøveversionsbruger er en person, der har brugt Microsoft PowerApps, før tjenesten blev offentligt tilgængelig.A preview user is someone who used Microsoft PowerApps before its release to General Availability (GA).

To uger efter at PowerApps bliver offentligt tilgængelig, markeres miljøer, der omfatter foreløbigt indhold, som skrivebeskyttet (med undtagelse af standardmiljøet). Alle eksisterende apps og flow fungerer fortsat i disse miljøer, men du kan ikke oprette apps eller flow.Two weeks after PowerApps enters general availability (GA), environments that contain preview content will be marked as read-only (with the exception of the default environment); all existing apps and flows will continue to work in these environments, but you won't be able to create apps or flows. Det anbefales på det kraftigste, at brugere af disse miljøer overfører deres indhold til standardmiljøet eller et andet brugerdefineret miljø.We highly recommend that users of these environments migrate their content to the default environment or another custom environment. Se følgende blogindlæg (der slås op denne uge) for at få flere oplysninger om overføringsprocessen: Se bloggen med annoncering af Common Data Service-funktioner.Please refer to the following blog (which will be posted this week) for more information about the migration process: see the Common Data Service features announcement blog.

Eksempelmiljøer for en prøveversionsbruger i USAExample environments for a preview user in U.S.

Eksempelmiljøer for en prøveversionsbruger uden for USAExample environments for a preview user not in U.S.

Administration af miljøer for organisationenManaging environments for your organization

Med introduktionen af miljøer starter vi også PowerApps Administration, hvor du kan administrere alle de miljøer, du har oprettet, eller de miljøer, hvor du er føjet til rollen Miljøadministrator.With the introduction of environments, we are also launching the PowerApps admin center, where you can manage all of the environments that you have created or to which you have been added to the Environment Admin role. Fra Administration kan du udføre alle administrative handlinger i et miljø, herunder følgende:From the Admin center, you can perform all administrative actions on an environment, including the following:

 • Tilføje eller fjerne en bruger eller gruppe fra rollen Miljøadministrator eller Miljøopretter.Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role. Du kan finde flere oplysninger under Miljøadministration.For more information, see Environment Administration.
 • Klargøre en Common Data Service-database til miljøet.Provision a Common Data Service database for the environment. Du kan finde flere oplysninger under Opret en Common Data Service-database.For more information, see Create a Common Data Service database.
 • Angive politikker til forebyggelse af datatab.Set Data Loss Prevention policies. Du kan finde flere oplysninger under Politikker til forebyggelse af datatab.For more information, see Data loss prevention policies.
 • Angive politikker for databasesikkerhed (åben eller begrænset af databaseroller).Set database security policies (as open or restricted by database roles). Du kan finde flere oplysninger under Konfigurer databasesikkerhed.For more information, see Configure database security.
 • Medlemmer af den globale administratorrolle i Azure AD-lejeren (omfatter globale Office 365-administratorer) kan også administrere alle miljøer, der er oprettet i deres lejer og angive lejerbaserede politikker fra PowerApps Administration.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies from the PowerApps admin center.