Funktionerne Collect, Clear og ClearCollect i PowerAppsCollect, Clear, and ClearCollect functions in PowerApps

Opretter og rydder samlinger og føjer poster til alle typer datakilder.Creates and clears collections and adds records to any data source.

BeskrivelseDescription

CollectCollect

Funktionen Collect føjer poster til en datakilde.The Collect function adds records to a data source. Der kan tilføjes følgende typer elementer:The items to be added can be:

 • En enkelt værdi: Værdien placeres i feltet Value for en ny post.A single value: The value is placed in the Value field of a new record. Alle andre egenskaber er tomme.All other properties are left blank.
 • En post: Hver navngivet egenskab placeres i den tilsvarende egenskab for en ny post.A record: Each named property is placed in the corresponding property of a new record. Alle andre egenskaber er tomme.All other properties are left blank.
 • En tabel: Hver post i tabellen tilføjes som en separat post i datakilden som beskrevet ovenfor.A table: Each record of the table is added as a separate record of the data source as described above. Tabellen tilføjes ikke som en indlejret tabel til en post.The table is not added as a nested table to a record. Det opnås ved først at placere tabellen i en post.To accomplish this, wrap the table in a record first.

Når den bruges med en samling, kan der oprettes yderligere kolonner efter behov.When used with a collection, additional columns will be created as needed. Kolonnerne for andre datakilder er faste for datakilden, og der kan ikke tilføjes nye kolonner.The columns for other data sources are fixed by the data source and new columns cannot be added.

Hvis datakilden ikke allerede findes, oprettes der en samling.If the data source doesn't already exist, a collection is created.

Samlinger bruges nogle gange til globale variabler eller til at oprette en midlertidig kopi af en datakilde.Collections are sometimes used to hold global variables or make a temporary copy of a data source. PowerApps er baseret på formler, der automatisk genberegnes, når brugeren interagerer med en app.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. Samlinger har ikke disse fordele, og hvis du bruger samlinger, kan det gøre det sværere at oprette og forstå din app.Collections do not enjoy this benefit and their use can make your app harder to create and understand. Inden du bruger en samling på denne måde, skal du se arbejde med variabler.Before using a collection in this manner, review working with variables.

Du kan også bruge funktionen Patch til at oprette poster i en datakilde.You can also use the Patch function to create records in a data source.

Collect returnerer den ændrede datakilde som en tabel.Collect returns the modified data source as a table. Collect kan kun bruges i en funktionsformel.Collect can only be used in a behavior formula.

RydClear

Funktionen Clear sletter alle posterne i en samling.The Clear function deletes all the records of a collection. Kolonnen i samlingen bevares.The columns of the collection will remain.

Vær opmærksom på, at Clear kun kan bruges på samlinger og ikke på datakilder.Note that Clear only operates on collections and not other data sources. Du kan bruge RemoveIf( DataSource, true ) til det formål.You can use RemoveIf( DataSource, true ) for this purpose. Vær forsigtig, da dette vil fjerne alle poster fra datakilden, og det kan påvirke andre brugere.Use caution as this will remove all records from the data source's storage and can affect other users.

Du kan bruge funktionen Remove, hvis du vil fjerne bestemte poster.You can use the Remove function to selectively remove records.

Clear har ikke nogen returværdi.Clear has no return value. Den kan kun bruges i en funktionsformel.It can only be used in a behavior formula.

ClearCollectClearCollect

Funktionen ClearCollect sletter alle poster fra en samling og tilføjer derefter et andet sæt poster til samme samling.The ClearCollect function deletes all the records from a collection and then adds a different set of records to the same collection. Funktionen ClearCollect er en kombination af Clear efterfulgt af Collect.With a single function, ClearCollect offers the combination of Clear and then Collect.

ClearCollect returnerer den ændrede samling som en tabel.ClearCollect returns the modified collection as a table. ClearCollect kan kun bruges i en funktionsformel.ClearCollect can only be used in a behavior formula.

SyntaksSyntax

Collect( DataSource, Item, ... )Collect( DataSource, Item, ... )

 • DataSource – påkrævet.DataSource – Required. Den datakilde, du vil tilføje data i.The data source that you want to add data to. Hvis samlingen ikke allerede findes, oprettes der en ny.If it does not already exist, a new collection is created.
 • Item(s) – påkrævet.Item(s) - Required. En eller flere poster eller tabeller, du føjer til datakilden.One or more records or tables to add to the data source.

Clear( Collection )Clear( Collection )

 • Collection – påkrævet.Collection – Required. Den samling, du vil rydde.The collection that you want to clear.

ClearCollect( Collection, Item, ... )ClearCollect( Collection, Item, ... )

 • Collection – påkrævet.Collection – Required. Den samling, du vil rydde og derefter føje data til.The collection that you want to clear and then add data to.
 • Item(s) – påkrævet.Item(s) - Required. En eller flere poster eller tabeller, du føjer til datakilden.One or more records or tables to add to the data source.

EksemplerExamples

Sådan rydder du poster fra og føjer poster til en datakildeClearing and adding records to a data source

I disse eksempler skal du rydde poster fra og føje poster til en samling med navnet IceCream.In these examples, you'll erase and add to a collection that's named IceCream. Datakilden har følgende indhold til at starte med:The data source begins with these contents:

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } )ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } ) Rydder alle data fra samlingen IceCream og tilføjer derefter de poster, hvor der er angivet en mængde for jordbæris.Clears all data from the IceCream collection and then adds a record that includes a quantity of strawberry ice cream.

Datakilden IceCream er også blevet ændret.The IceCream data source has also been modified.
Collect( IceCream, { Flavor: "Pistachio", Quantity: 40 }, { Flavor: "Orange", Quantity: 200 } )Collect( IceCream, { Flavor: "Pistachio", Quantity: 40 }, { Flavor: "Orange", Quantity: 200 } ) Tilføjer to poster i samlingen IceCream, som omfatter mængden af is med smagen Pistachio og smagen Orange.Adds two records to the IceCream collection that includes a quantity of pistachio and Orange ice cream.

Datakilden IceCream er også blevet ændret.The IceCream data source has also been modified.
Clear( IceCream )Clear( IceCream ) Fjerner alle poster fra samlingen IceCream.Removes all records from the IceCream collection.

Datakilden IceCream er også blevet ændret.The IceCream data source has also been modified.

Trin for trinStep by step

 1. Tilføj en knap, og angiv egenskaben OnSelect til denne funktion:Add a button, and set its OnSelect property to this function:
  Collect(Products, "Europa", "Ganymede", "Callisto")Collect(Products, "Europa", "Ganymede", "Callisto")

  Denne funktion opretter en samling med navnet Products, som indeholder en række for hvert af de tre produktnavne.This function creates a collection that's named Products that contains a row for each of three product names.

 2. Tryk på F5, klik på knappen, og tryk derefter på Esc for at komme tilbage til designarbejdsområdet.Press F5, click the button, and then press the Esc key to return to the design workspace.
 3. (valgfrit) Hvis du vil have vist en eksempelvisning af den samling, du oprettede, skal du klikke på Samlinger under fanen Indhold.(optional) To display a preview of the collection that you created, click Collections on the Content tab.