Funktionerne DateAdd, DateDiff og TimeZoneOffset i PowerAppsDateAdd, DateDiff, and TimeZoneOffset functions in PowerApps

Tilføjer eller finder forskellen mellem dato/klokkeslæt-værdier og konverterer mellem lokal tid og UTC.Adds to or finds the difference in date/time values and converts between local time and UTC.

BeskrivelseDescription

Funktionen DateAdd føjer et antal enheder til en dato/klokkeslæt-værdi.The DateAdd function adds a number of units to a date/time value. Resultatet er en ny dato/klokkeslæt-værdi.The result is a new date/time value. Du kan også trække et antal enheder fra en dato/klokkeslæt-værdi ved at angive en negativ værdi.You can also subtract a number of units from a date/time value by specifying a negative value.

Funktionen DateDiff returnerer forskellen mellem to dato/klokkeslæt-værdier.The DateDiff function returns the difference between two date/time values. Resultatet er et antal enheder.The result is a number of units.

For begge funktioner kan enheden være Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters eller Years.For both functions, units can be Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Som standard bruger begge funktioner Days (dage) som enhed.By default, both functions use Days as units.

Funktionen TimeZoneOffset returnerer antallet af minutter mellem brugerens lokale tid og UTC (Coordinated Universal Time).The TimeZoneOffset function returns the number of minutes between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time).

Du kan bruge DateAdd sammen med TimeZoneOffset for at konvertere mellem brugerens lokale tid og UTC (Coordinated Universal Time).You can use DateAdd with the TimeZoneOffset to convert between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time). Hvis du tilføjer TimeZoneOffset, konverteres et lokalt klokkeslæt til UTC, og hvis du trækker det fra (ved at angive en negativ værdi), konverteres der fra UTC.Adding TimeZoneOffset will convert a local time to UTC, and subtracting it (adding the negative) will convert from UTC to local time.

Se også arbejde med datoer og klokkeslæt for at få flere oplysninger.Also see working with dates and times for more information.

SyntaksSyntax

DateAdd(DatoKlokkeslæt, Tilføjelse [, Enheder ])DateAdd( DateTime, Addition [, Units ] )

  • DatoKlokkeslæt – påkrævet.DateTime - Required. Den dato/klokkeslæt-værdi, der skal arbejdes med.Date/time value to operate on.
  • Tilføjelse – påkrævet.Addition - Required. Et tal, i typen Enheder, der skal lægges til DatoKlokkeslæt.Number, in Units, to add to the DateTime.
  • Enheder – valgfri.Units - Optional. For typen af Enheder kan du bruge: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters eller Years.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Hvis du ikke angiver en værdi, bruges Days.If not specified, Days are used.

DateDiff( Startdato/klokkeslæt, Slutdato/klokkeslæt [, Enheder ] )DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Units ] )

  • Startdato/klokkeslæt – påkrævet.StartDateTime - Required. Startværdien for dato/klokkeslæt.Starting date/time value.
  • Slutdato/klokkeslæt – påkrævet.EndDateTime - Required. Slutværdien for dato/klokkeslæt.Ending date/time value.
  • Enheder – valgfri.Units - Optional. For typen af Enheder kan du bruge: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters eller Years.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Hvis du ikke angiver en værdi, bruges Days.If not specified, Days are used.

TimeZoneOffset([DatoKlokkeslæt])TimeZoneOffset( [ DateTime ] )

  • DatoKlokkeslæt – valgfri.DateTime - Optional. Den dato/klokkeslæt-værdi, du vil returnere ændringen for.Date/time value for which to return the offset. Som standard bruges den aktuelle dato/klokkeslæt-værdi.By default, the current date/time is used.

EksemplerExamples

I disse eksempler antages det, at dato/klokkeslæt-værdien er 15. juli 2013, 13:02.In all of these examples, assume that the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM.

Enkel DateAddSimple DateAdd

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Text(DateAdd(Now(), 3),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 3 ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Lægger tre dage (standardenheden) til den aktuelle dato/klokkeslæt-værdi.Adds three days (default units) to the current date and time. "18-07-2013 13:02""18-07-2013 13:02"
Text(DateAdd(Now(), 4, Hours),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 4, Hours ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Lægger fire timer til den aktuelle dato/klokkeslæt-værdi.Add four hours to the current date and time. "15-07-2013 17:02""15-07-2013 17:02"
Text(DateAdd(Today(), 1, Months),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Today(), 1, Months ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Lægger en måned til dags dato uden et klokkeslæt, da funktionen Today ikke returnerer et klokkeslæt.Adds one month to the current date, without time as Today doesn't return a time component. "15-08-2013 00:00""15-08-2013 00:00"
Text(DateAdd(Now(), ‑30, Minutes),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), ‑30, Minutes ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Trækker 30 minutter fra den aktuelle dato/klokkeslæt-værdi.Subtracts 30 minutes from the current date and time. "15-07-2013 12:32""15-07-2013 12:32"

Enkel DateDiffSimple DateDiff

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
DateDiff(Now(), DateValue("1/1/2014"))DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014") ) Returnerer forskellen mellem de to enheder i standardenheden DaysReturns the difference between the two units in the default units of Days 170170
DateDiff(Now(), DateValue("1/1/2014"), Months)DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014"), Months ) Returnerer forskellen mellem de to værdier i Months.Returns the difference between the two values in Months 66
DateDiff(Now(), Today(), Minutes)DateDiff( Now(), Today(), Minutes ) Returnerer forskellen mellem den aktuelle dato/klokkeslæt-værdi og den aktuelle dato (intet klokkeslæt) i antal minutter.Returns the difference between the current date/time and the current date only (no time) in minutes. Da Now er senere end Today, vil resultatet være negativt.Since the Now is later than Today the result will be negative. -782-782

Konvertering til UTCConverting to UTC

Hvis du vil konvertere til UTC (Coordinated Universal Time), skal du tilføje TimeZoneOffset for det angivne klokkeslæt.To convert to UTC (Coordinated Universal Time), add the TimeZoneOffset for the given time.

Antag, at det er den aktuelle dato/klokkeslæt-værdi er 15. juli 2013, 13:02 i Pacific Daylight Time (PDT, UTC-7).For example, imagine the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM in Pacific Daylight Time (PDT, UTC-7). Hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt i UTC, skal du bruge:To determine the current time in UTC, use:

  • DateAdd(Now(), TimeZoneOffset(), Minutes)DateAdd( Now(), TimeZoneOffset(), Minutes )

TimeZoneOffset vil som standard bruge det aktuelle klokkeslæt, så du behøver ikke at angive et argument.TimeZoneOffset defaults to the current time, so you don't need to pass it an argument.

Hvis du vil se resultatet, skal du bruge funktionen Text med formatet dd-mm-yyyy hh:mm, som returnerer 15-07-2013 20:02.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will return 15-07-2013 20:02.

Konvertering fra UTCConverting from UTC

Hvis du vil konvertere fra UTC, skal du fratrække TimeZoneOffset (ved at angive et negativt tal) fra det angivne klokkeslæt.To convert from UTC, subtract the TimeZoneOffset (by adding the negative) for the given time.

Antag, at den aktuelle dato/klokkeslæt-værdi i tidszonen UTC er 15. juli 2013, 20:02, og at denne værdi er gemt i variablen Starttidspunkt.For example, imagine the UTC date and time July 15, 2013, 8:02 PM is stored in a variable named StartTime. Hvis du vil ændre klokkeslættet til brugerens tidszone, skal du bruge:To adjust the time for the user's time zone, use:

  • DateAdd(Starttidspunkt, -TimeZoneOffset(Starttidspunkt), Minutes)DateAdd( StartTime, -TimeZoneOffset( StartTime ), Minutes )

Bemærk minustegnet før TimeZoneOffset, som trækker fra værdien i stedet for at lægge til værdien.Note the negative sign before TimeZoneOffset to subtract the offset rather than add it.

Hvis du vil se resultatet, skal du bruge funktionen Text med formatet dd-mm-yyyy hh:mm, som giver resultatet 15-07-2013 13:02, hvis du er i tidszonen Pacific Daylight Time.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will result in 15-07-2013 13:02 if you're in Pacific Daylight Time.