Funktionerne EncodeUrl og PlainText i PowerAppsEncodeUrl and PlainText functions in PowerApps

Koder og afkoder strenge.Encodes and decodes strings.

BeskrivelseDescription

Funktionen EncodeUrl koder en URL-streng ved at erstatte ikke-alfanumeriske tegn med % og et hexadecimaltal.The EncodeUrl function encodes a URL string, replacing non-alphanumeric characters with % and a hexadecimal number.

Funktionen PlainText fjerner HTML- og XML-tags og konverterer tags som nedenstående til det relevante symbol:The PlainText function removes HTML and XML tags, converting tags such as these to an appropriate symbol:

  •   
  • ""

Returværdien fra disse funktioner er den kodede eller afkodede streng.The return value from these functions is the encoded or decoded string.

SyntaksSyntax

EncodeUrl( String )EncodeUrl( String )

  • String – påkrævet.String - Required. URL, der skal kodes.URL to be encoded.

PlainText( String )PlainText( String )

  • String – påkrævet.String - Required. Streng, hvorfra HTML- og XML-tags bliver fjernet.String from which HTML and XML tags will be stripped.

EksemplerExamples

Hvis du får vist en RSS-feed i et galleri med tekst og derefter angiver egenskaben Text for en etiket i galleriet til ThisItem.description, kan etiketten vise den rå HTML- eller XML-kode som i dette eksempel:If you show an RSS feed in a text gallery and then set the Text property of a label in that gallery to ThisItem.description, the label might show raw HTML or XML code as in this example:

<p>We have done an unusually&nbsp;&quot;deep&quot; globalization and localization.<p>

Hvis du angiver egenskaben Text for etiketten til PlainText(ThisItem.description), vises teksten som i følgende eksempel:If you set the Text property of the label to PlainText(ThisItem.description), the text appears as in this example:

We have done an unusually "deep" globalization and localization.