Funktionerne If og Switch i PowerAppsIf and Switch functions in PowerApps

Bestemmer, om en betingelse i et sæt er sand (If), eller om resultatet af en formel svarer til en værdi i et sæt (Switch) og returnerer derefter et resultat eller udfører en handling.Determines whether any condition in a set is true (If) or the result of a formula matches any value in a set (Switch) and then returns a result or executes an action.

BeskrivelseDescription

Funktionen If tester en eller flere betingelser, indtil et resultat som er true er fundet.The If function tests one or more conditions until a true result is found. Hvis der findes et sådant resultat, returneres der en tilsvarende værdi.If such a result is found, a corresponding value is returned. Hvis der ikke findes et sådant resultat, returneres der en standardværdi.If no such result is found, a default value is returned. I begge tilfælde kan den returnerede værdi være en streng, der skal vises, en formel, der skal evalueres, eller en anden form for resultat.In either case, the returned value might be a string to show, a formula to evaluate, or another form of result.

Funktionen Switch evaluerer en formel og afgør, om resultatet svarer til en værdi i en sekvens, som du angiver.The Switch function evaluates a formula and determines whether the result matches any value in a sequence that you specify. Hvis der findes et sådant match, returneres der en tilsvarende værdi.If a match is found, a corresponding value is returned. Hvis der ikke findes et sådant match, returneres der en standardværdi.If no match is found, a default value is returned. I begge tilfælde kan den returnerede værdi være en streng, der skal vises, en formel, der skal evalueres, eller en anden form for resultat.In either case, the returned value might be a string to show, a formula to evaluate, or another form of result.

If og Switch er meget ens, men du skal bruge den funktion, der passer bedst til din situation:If and Switch are very similar, but you should use the best function for your situation:

 • Brug If til at evaluere en enkelt betingelse.Use If to evaluate a single condition. Den mest almindelige syntaks for denne funktion er If( Condition, ThenResult, DefaultResult), som giver det fælles "if …The most common syntax for this function is If( Condition, ThenResult, DefaultResult ), which provides the common “if … then …then … else …"else …” -mønster, der ses i andre programmeringsværktøjer.pattern seen in other programming tools.
 • Brug If til at evaluere flere ikke-relaterede betingelser.Use If to evaluate multiple unrelated conditions. I PowerApps kan du (i modsætning til Microsoft Excel) angive flere betingelser, uden at du skal indlejre formler af typen If.In PowerApps (unlike Microsoft Excel), you can specify multiple conditions without having to nest If formulas.
 • Brug Switch til at vurdere en enkelt betingelse i forhold til flere mulige matches.Use Switch to evaluate a single condition against multiple possible matches. Du kan også bruge If i dette tilfælde, men du skal gentage formlen for hvert mulige match.You can also use If in this case, but you'd need to repeat the formula for each possible match.

Du kan bruge begge disse funktioner i formler for funktionsmåde til at skifte mellem to eller flere handlinger.You can use both of these functions in behavior formulas to branch between two or more actions. Det er kun én gren, der udløser en handling.Only one branch will trigger an action. Betingelser og matches evalueres i rækkefølge, og de stopper, hvis en betingelse er true, eller der findes et match.Conditions and matches are evaluated in order, and they stop if a condition is true or a match is found.

Blank returneres, hvis ingen betingelser er true, der ikke findes nogen resultater, og du ikke angiver et standardresultat.Blank is returned if no conditions are true, no matches are found, and you don't specify a default result.

SyntaksSyntax

If(Condition, ThenResult [, DefaultResult ])If( Condition, ThenResult [, DefaultResult ] )
If(Condition1, ThenResult1 [, Condition2, ThenResult2, ... [ , DefaultResult ] ])If( Condition1, ThenResult1 [, Condition2, ThenResult2, ... [ , DefaultResult ] ] )

 • Condition(s) – påkrævet.Condition(s) - Required. Formler til test af true.Formula(s) to test for true. Disse formler indeholder typisk operatorer til sammenligning (f.eks. <, > og =) og testfunktioner såsom IsBlank og IsEmpty.Such formulas commonly contain comparison operators (such as <, >, and =) and test functions such as IsBlank and IsEmpty.
 • ThenResult(s) – påkrævet.ThenResult(s) - Required. Den tilsvarende værdi, der skal returneres for en betingelse, der evaluerer til true.The corresponding value to return for a condition that evaluates to true.
 • DefaultResult – valgfri.DefaultResult - Optional. Den værdi, der skal returneres, hvis ingen betingelser evalueres til true.The value to return if no condition evaluates to true. Hvis du ikke angiver dette argument, returneres værdien blank.If you don't specify this argument, blank is returned.

Switch(Formula, Match1, Result1 [, Match2, Result2, ... [, DefaultResult ] ])Switch( Formula, Match1, Result1 [, Match2, Result2, ... [, DefaultResult ] ] )

 • Formula – påkrævet.Formula - Required. Formel, der skal evalueres for matches.Formula to evaluate for matches. Denne formel evalueres kun én gang.This formula is evaluated only once.
 • Match(s) – påkrævet.Match(s) - Required. Værdier, der skal sammenlignes med resultatet fra Formula.Values to compare with the result from Formula. Hvis der findes et præcist match, returneres det tilsvarende Result.If an exact match is found, the corresponding Result is returned.
 • Result(s) – påkrævet.Result(s) - Required. Den tilsvarende værdi, der skal returneres, når der findes et præcist match.The corresponding value to return when an exact match is found.
 • DefaultResult – valgfri.DefaultResult - Optional. Hvis der ikke findes et præcist match, returneres denne værdi.If an exact match isn't found, this value is returned. Hvis du ikke angiver dette argument, returneres værdien blank.If you don't specify this argument, blank is returned.

EksemplerExamples

Værdier i formlerValues in formulas

I følgende eksempler, har et kontrolelement af typen Slider (med navnet Slider1) en værdi på 25.In the following examples, a Slider control (named Slider1) has a value of 25.

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
If(Slider1.Value = 25, "Result1")If( Slider1.Value = 25, "Result1" ) Betingelsen er true, og det tilsvarende resultat returneres.The condition is true, and the corresponding result is returned. "Result1""Result1"
If(Slider1.Value = 25, "Result1", "Result2")If( Slider1.Value = 25, "Result1", "Result2" ) Betingelsen er true, og det tilsvarende resultat returneres.The condition is true, and the corresponding result is returned. "Result1""Result1"
If(Slider1.Value > 1000, "Result1")If( Slider1.Value > 1000, "Result1" ) Betingelsen er false, og der er ikke angivet DefaultResult.The condition is false, and no DefaultResult was provided. blankblank
If(Slider1.Value > 1000, "Result1", "Result2")If( Slider1.Value > 1000, "Result1", "Result2" ) Betingelsen er false, DefaultResult er angivet, og det er returneret.The condition is false, a DefaultResult was provided, and it's returned. "Result2""Result2"
If(Slider1.Value = 25, "Result1", Slider1.Value > 0, "Result2")If( Slider1.Value = 25, "Result1", Slider1.Value > 0, "Result2" ) Den første betingelse er true, og det tilsvarende resultat returneres.The first condition is true, and the corresponding result is returned. Den anden betingelse er også true, den evalueres ikke, da den vises senere på argumentlisten end en betingelse, der evalueres som true.The second condition is also true, but it isn't evaluated because it appears later in the argument list than a condition that evaluates to true. "Result1""Result1"
If(IsBlank( Slider1.Value ), "Result1", IsNumeric( Slider1.Value ), "Result2")If( IsBlank( Slider1.Value ), "Result1", IsNumeric( Slider1.Value ), "Result2" ) Den første betingelse er false, da skyderen ikke er blank.The first condition is false because the slider isn't blank. Den anden betingelse er true, da skyderens værdi er et tal, og det tilsvarende resultat returneres.The second condition is true because the slider's value is a number, and the corresponding result is returned. "Result2""Result2"
If(Slider1.Value > 1000, "Result1", Slider1.Value > 50, "Result2", "Result3")If( Slider1.Value > 1000, "Result1", Slider1.Value > 50, "Result2", "Result3") Både den første og anden betingelse er false, DefaultResult blev angivet, og det returneres.Both the first and second conditions are false, a DefaultResult was provided, and it's returned. "Result3""Result3"
Switch(Slider1.Value, 25, "Result1")Switch( Slider1.Value, 25, "Result1" ) Skyderens værdi matcher den første værdi, der skal kontrolleres, og det tilsvarende resultat returneres.The slider's value matches the first value to be checked, and the corresponding result is returned. "Result1""Result1"
Switch(Slider1.Value, 20, "Result1", 25, "Result2", 30, "Result3")Switch( Slider1.Value, 20, "Result1", 25, "Result2", 30, "Result3" ) Skyderens værdi matcher den anden værdi, der skal kontrolleres, og det tilsvarende resultat returneres.The slider's value matches the second value to be checked, and the corresponding result is returned. "Result2""Result2"
Switch(Slider1.Value, 20, "Result1", 10, "Result2", 0, "Result3", "DefaultResult")Switch( Slider1.Value, 20, "Result1", 10, "Result2", 0, "Result3", "DefaultResult" ) Skyderens værdi matcher ikke en af de værdier, der skal kontrolleres.The slider's value doesn't match any value to be checked. DefaultResult blev angivet og returneres.A DefaultResult was provided, so it's returned. "DefaultResult""DefaultResult"

Forgrening i formler for funktionsmådeBranching in behavior formulas

I disse eksempler, er værdien "John" angivet i et kontrolelement af typen Text input med navnet FirstName.In these examples, a Text input control named FirstName has the value "John" typed into it.

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
If(! IsBlank( FirstName.Text ), Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ))If( ! IsBlank( FirstName.Text ), Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ) ) Betingelsen er true, hvilket betyder, at funktionen Navigate køres.The condition is true, so the Navigate function runs. Du kan bruge funktionen IsBlank til at teste, om et påkrævet formularfelt er udfyldt.You can use the IsBlank function to test whether a required form field has been filled in. Hvis FirstName var blank, har denne formel ingen effekt.If FirstName were blank, this formula would have no effect. truetrue

Visningen er ændret til Screen1.The display is changed to Screen1.
If(IsBlank( FirstName.Text ), Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ), Back())If( IsBlank( FirstName.Text ), Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ), Back() ) Uden !Without the ! -operatøren er betingelsen false, og dermed køres funktionen Navigate ikke.operator, the condition is false, so the Navigate function doesn't run. Funktionen Back blev angivet som DefaultResult og køres derfor.The Back function was provided as a DefaultResult, so it runs. truetrue

Der vendes tilbage til det skærmbillede, der tidligere blev vist.The display goes back to the screen that was previously shown.
Switch(FirstName.Text, "Carlos", Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ), "Kirstin", Navigate( Screen2, ScreenTransition.None ), "John", Navigate( Screen3, ScreenTransition.None ))Switch( FirstName.Text, "Carlos", Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ), "Kirstin", Navigate( Screen2, ScreenTransition.None ), "John", Navigate( Screen3, ScreenTransition.None ) ) Værdien for FirstName.Text sammenlignes med "Carlos", "Kirstin" og "John" i nævnte rækkefølge.The value of FirstName.Text is compared against "Carlos", "Kirstin", and "John" in that order. Der blev fundet et match med "John", og derfor navigerer appen til Screen3.A match is found with "John", so the app navigates to Screen3. truetrue

Skærmbilledet ændres til Screen3.The display is changed to Screen3.

Trin for trinStep by step

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Text input, og navngiv det Text1, hvis det ikke allerede har dette navn som standard.Add a Text input control, and name it Text1 if it doesn't have that name by default.
 2. I Text1 skal du skrive 30.In Text1, type 30.
 3. Tilføj kontrolelementet Label, og angiv følgende formel for egenskaben Text:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  If( Value(Text1.Text) < 20, "Order MANY more!", Value(Text1.Text) < 40, "Order more!", Text1.Text )If( Value(Text1.Text) < 20, "Order MANY more!", Value(Text1.Text) < 40, "Order more!", Text1.Text )

  Kontrolelementet Label viser Order more!The Label control shows Order more! da værdien af Text1 er større end 20 men mindre end 40.because the value of Text1 is more than 20 but less than 40.

 4. I Text1 skal du skrive 15.In Text1, type 15.

  Kontrolelementet Label viser Order MANY more!The Label control shows Order MANY more! da værdien af Text1 er mindre end 20.because the value of Text1 is less than 20.

 5. I Text1 skal du skrive 50.In Text1, type 50.

  Kontrolelementet Labelviser den værdi, du har skrevet, da den er større end 40.The Label control shows the value that you typed because it's more than 40.