Funktionerne Blank, Coalesce, IsBlank og IsEmpty i PowerAppsBlank, Coalesce, IsBlank, and IsEmpty functions in PowerApps

Undersøger, om en værdi er tom, eller en tabel ikke indeholder nogen poster, og gør det muligt at oprette tomme værdier.Tests whether a value is blank or a table contains no records, and provides a way to create blank values.

OversigtOverview

Tom er en pladsholder for "ingen værdi" eller "ukendt værdi".Blank is a placeholder for "no value" or "unknown value." Et kontrolelement af typen tekstinput er tomt, hvis brugeren ikke har skrevet nogen tegn i det.A Text input control is blank if the user hasn't typed any characters in it. Det samme kontrolelement er ikke længere tomt, så snart brugeren skriver et tegn i det.The same control is no longer blank as soon as the user types a character in it. Nogle datakilder kan lagre og returnere NULL-værdier, hvilket gengives i PowerApps som tom.Some data sources can store and return NULL values, which are represented in PowerApps as blank.

Bemærk

I øjeblikket understøttes lagring af tomme værdier kun for lokale samlinger.At this time, storing blank values is supported only for local collections. Vi ved, at mange datakilder understøtter tomme værdier (NULL), og vi arbejder på at fjerne denne begrænsning.We know that many data sources support blank (NULL) values, and we're working to lift this limitation.

Alle egenskaber eller beregnede værdier kan være tomme.Any property or calculated value can be blank. En boolesk værdi har f.eks. normalt en af to værdier: true eller false.For example, a Boolean value normally has one of two values: true or false. Men ud over disse to kan værdien også være tom.But in addition to these two, it can also be blank. Dette svarer til Microsoft Excel, hvor en celle i et regneark til at starte med er tom, men bl.a. kan indeholde værdierne TRUE eller FALSE.This is similar to Microsoft Excel, where a worksheet cell starts out as blank but can hold the values TRUE or FALSE, among others. Indholdet i cellen kan når som helst fjernes, og så vender det tilbage til tilstanden tom.At any time, the contents of the cell can be removed, and it would return to a blank state.

Tom gælder kun for tabeller, der ikke indeholder nogen poster.Empty is specific to tables that contain no records. Tabelstrukturen kan være intakt og komplet med kolonnenavne, men der er ingen data i tabellen.The table structure may be intact, complete with column names, but no data is in the table. En tabel kan starte med at være tom, hvorefter der indhentes poster, og så er den ikke tom længere. Derefter kan posterne fjernes, og den er tom igen.A table may start as empty, take on records and no longer be empty, and then have the records removed and again be empty.

BeskrivelseDescription

Funktionen Blank returnerer en tom værdi.The Blank function returns a blank value. Brug denne funktion til at lagre en NULL-værdi i en datakilde, der understøtter disse værdier, hvorved enhver værdi fjernes fra feltet.Use this to store a NULL value in a data source that supports these values, effectively removing any value from the field.

Funktionen IsBlank undersøger, om der er en tom værdi.The IsBlank function tests for a blank value. Tomme værdier findes i situationer som disse:Blank values are found in situations such as these:

 • Returværdien fra funktionen Blank.The return value from the Blank function.
 • Der er ikke angivet nogen formel for egenskaben for et kontrolelement.A control property has no formula set for it.
 • Der er ikke skrevet nogen værdi i kontrolelementet af typen tekstinput, eller der er ikke foretaget noget valg på en liste.No value is typed into a text-input control, or no selection is made in a listbox. Du kan bruge IsBlank til at give feedback om, at der kræves et felt.You can use IsBlank to provide feedback that a field is required.
 • En streng, der ikke indeholder nogen tegn, har en Len på 0.A string that contains no characters has a Len of 0.
 • Der opstod en fejl i en funktion.An error occurred in a function. Ofte var et af argumenterne til funktionen ikke gyldigt.Often, one of the arguments to the function wasn't valid. Mange funktioner returnerer en tom værdi, hvis værdien af et argument er tom.Many functions return blank if the value of an argument is blank.
 • Der kan bruges "null"-værdier i datakilder, der er oprettet forbindelse til, f.eks. SQL Server.Connected data sources, such as SQL Server, may use "null" values. Disse værdier vises som tomme i PowerApps.These values appear as blank in PowerApps.
 • Delen else af en funktion af typen If blev ikke angivet, og alle betingelse var false.The else portion of an If function wasn't specified, and all conditions were false.
 • Du brugte funktionen Update, men har ikke angivet en værdi for alle kolonner.You used the Update function but didn't specify a value for all columns. Derfor blev ingen værdier placeret i de kolonner, du ikke angav.As a result, no values were placed in the columns that you didn't specify.

Funktionen Coalesce evaluerer argumenterne i rækkefølge og returnerer den første værdi, der ikke er tom.The Coalesce function evaluates its arguments in order and returns the first value that isn't blank. Brug denne funktion til at erstatte en tom værdi med en anden værdi, men lad værdier, der ikke er tomme, være uændret.Use this function to replace a blank value with a different value but leave non-blank values unchanged. Hvis alle argumenterne er tomme, returnerer funktionen tom.If all of the arguments are blank, then the function returns blank. Alle argumenter for Coalesce skal være af samme type, du kan f.eks. ikke blande tal med tekststrenge.All arguments to Coalesce must be of the same type; for example, you can't mix numbers with text strings. Coalesce(value1, value2) er det mere kortfattede modstykke til If(IsBlank(value1)value1, value2) og kræver ikke, at value1 evalueres to gange.Coalesce( value1, value2 ) is the more concise equivalent of If( IsBlank( value1 ) value1, value2 ) and doesn't require value1 to be evaluated twice.

Funktionen IsEmpty undersøger, om en tabel indeholder poster.The IsEmpty function tests whether a table contains any records. Det svarer til at bruge funktionen CountRows og kontrollere efter nul.It's equivalent to using the CountRows function and checking for zero. Du kan søge efter fejl i datakilder ved at kombinere funktionen IsEmpty med funktionen Errors.You can check for data-source errors by combining IsEmpty with the Errors function.

Returværdien for både IsBlank og IsEmpty er en boolesk værdi true eller false.The return value for both IsBlank and IsEmpty is a Boolean true or false.

SyntaksSyntax

Blank()Blank()

Coalesce(Value1 [, Value2, ...])Coalesce( Value1 [, Value2, ... ] )

 • Value(s) – påkrævet.Value(s) – Required. Værdier, der skal undersøges.Values to test. Hver værdi evalueres i rækkefølge, indtil der findes en værdi, som ikke er tom.Each value is evaluated in order until a non-blank value is found. Værdier efter den først værdi, som ikke er tom, evalueres ikke.Values after the first non-blank value aren't evaluated.

IsBlank(Value)IsBlank( Value )

 • Value – påkrævet.Value – Required. Værdi, der skal undersøges.Value to test.

IsEmpty(Table)IsEmpty( Table )

 • Table – påkrævet.Table - Required. Tabel, der skal undersøges for poster.Table to test for records.

EksemplerExamples

TomBlank

Bemærk

I øjeblikket fungerer følgende eksempel kun for lokale samlinger.At this time, the following example only works for local collections. Vi ved, at mange datakilder understøtter tomme værdier (NULL), og vi arbejder på at fjerne denne begrænsning.We know that many data sources support blank (NULL) values and We are working to lift this limitation.

 1. Opret en app fra bunden, og tilføj et kontrolelementet af typen knap.Create an app from scratch, and add a Button control.
 2. Indstil egenskaben OnSelect for knappen til denne formel:Set the button's OnSelect property to this formula:

  ClearCollect(Cities, {Name: "Seattle", Weather: "Rainy"})ClearCollect( Cities, { Name: "Seattle", Weather: "Rainy" } )

 3. Gennemse din app, klik eller tryk på den knap, du har tilføjet, og luk derefter Forhåndsvisning.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.
 4. I menuen Filer skal du klikke eller trykke på Samlinger.On the File menu, click or tap Collections.

  Samlingen Cities vises, hvor der står "Seattle" og "Rainy" for én post:The Cities collection appears, showing one record with "Seattle" and "Rainy":

  Samling, der viser Seattle med vejret "Rainy"

 5. Klik eller tryk på pilen Tilbage for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.Click or tap the back arrow to return to the default workspace.
 6. Tilføj et kontrolelement af typen Etiket, og indstil egenskaben Text for den til denne formel:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  IsBlank(First(Cities).Weather)IsBlank( First( Cities ).Weather )

  Etiketten-viser false, da feltet Weather indeholder en værdi ("Rainy").The label shows false because the Weather field contains a value ("Rainy").

 7. Tilføj endnu en knap, og indstil egenskaben OnSelect for den til denne formel:Add a second button, and set its OnSelect property to this formula:

  Patch(Cities, First(Cities), {Weather: Blank()})Patch( Cities, First( Cities ), { Weather: Blank() } )

 8. Gennemse din app, klik eller tryk på den knap, du har tilføjet, og luk derefter Forhåndsvisning.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.

  Feltet Weather i den første post i Cities erstattes med en tom, hvilket fjerner "Rainy", som var der tidligere.The Weather field of the first record in Cities is replaced with a blank, removing the "Rainy" that was there previously.

  Samling, der viser Seattle med et tomt Weather-felt

  Etiketten viser true, da feltet Weather ikke længere indeholder en værdi.The label shows true because the Weather field no longer contains a value.

CoalesceCoalesce

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Coalesce(Blank(), 1)Coalesce( Blank(), 1 ) Undersøger returværdien fra funktionen Blank, som altid returnerer en tom værdi.Tests the return value from the Blank function, which always returns a blank value. Da det første argument er tomt, fortsætter evalueringen med det næste argument, indtil der findes en værdi, som ikke er tom.Because the first argument is blank, evaluation continues with the next argument until a non-blank value is found. 11
Coalesce(Blank(), Blank(), Blank(), Blank(), 2, 3)Coalesce( Blank(), Blank(), Blank(), Blank(), 2, 3 ) Coalesce starter i begyndelsen af argumentlisten og evaluerer hvert argument skiftevist, indtil der findes en værdi, som ikke tom.Coalesce starts at the beginning of the argument list and evaluates each argument in turn until a non-blank value is found. I dette tilfælde returnerer de første fire argumenter alle tom, så evalueringen fortsætter til det femte argument.In this case, the first four arguments all return blank, so evaluation continues to the fifth argument. Det femte argument er ikke tomt, så evalueringen stopper her.The fifth argument is non-blank, so evaluation stops here. Værdien af det femte argument returneres, og det sjette argument evalueres ikke.The value of the fifth argument is returned, and the sixth argument isn't evaluated. 22

IsBlankIsBlank

 1. Opret en app fra bunden, tilføj et kontrolelement af typen tekstinput, og navngiv det FirstName.Create an app from scratch, add a text-input control, and name it FirstName.
 2. Tilføj en etiket, og indstil egenskaben Text for den til denne formel:Add a label, and set its Text property to this formula:

  If(IsBlank(FirstName.Text), "First Name is a required field.")If( IsBlank( FirstName.Text ), "First Name is a required field." )

  Som standard er egenskaben Text for et kontrolelement af typen tekstinput fastsat til "tekstinput".By default, the Text property of a text-input control is set to "Text input". Da egenskaben indeholder en værdi, er den ikke tom, og der vises ikke nogen meddelelse på etiketten.Because the property contains a value, it isn't blank, and the label doesn't display any message.

 3. Fjern alle tegn fra kontrolelementet tekstinput, herunder mellemrum.Remove all the characters from the text-input control, including any spaces.

  Da egenskaben Text ikke længere indeholde nogen tegn, er den tom, og IsBlank(FirstName.Text) er true.Because the Text property no longer contains any characters, it's blank, and IsBlank( FirstName.Text ) will be true. Det påkrævede meddelelsesfelt vises.The required field message is displayed.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du udfører validering ved hjælp af andre værktøjer under funktionen Validate og arbejde med datakilder.For information about how to perform validation by using other tools, see the Validate function and working with data sources.

Andre eksempler:Other examples:

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
IsBlank(Blank())IsBlank( Blank() ) Undersøger returværdien fra funktionen Blank, som altid returnerer en tom værdi.Tests the return value from the Blank function, which always returns a blank value. truetrue
IsBlank("")IsBlank( "" ) En streng, der ikke indeholder nogen tegn.A string that contains no characters. truetrue
IsBlank("Hello")IsBlank( "Hello" ) En streng, der indeholder et eller flere tegn.A string that contains one or more characters. falsefalse
IsBlank(AnyCollection)IsBlank( AnyCollection ) Da samlingen findes, er den ikke tom, selvom den ikke indeholder nogen poster.Because the collection exists, it isn't blank, even if it doesn't contain any records. Hvis du vil undersøge, om der er en tom samling, skal du i stedet bruge IsEmpty.To check for an empty collection, use IsEmpty instead. falsefalse
IsBlank(Mid("Hello", 17, 2))IsBlank( Mid( "Hello", 17, 2 ) ) Det første tegn for Mid er efter slutningen af strengen.The starting character for Mid is beyond the end of the string. Resultatet er en tom streng.The result is an empty string. truetrue
IsBlank(If( false, false))IsBlank( If( false, false ) ) En funktion af typen If uden ElseResult.An If function with no ElseResult. Da betingelsen altid er false, returnere denne funktion af typen If altid tom.Because the condition is always false, this If always returns blank. truetrue

IsEmptyIsEmpty

 1. Opret en app fra bunden, og tilføj et kontrolelementet af typen knap.Create an app from scratch, and add a Button control.
 2. Angiv knappens egenskab OnSelect til denne formel:Set the button's OnSelect property to this formula:

  Collect(IceCream, {Flavor: "Strawberry", Quantity: 300}, {Flavor: "Chocolate", Quantity: 100})Collect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 }, { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 } )

 3. Gennemse din app, klik eller tryk på den knap, du har tilføjet, og luk derefter Forhåndsvisning.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.

  En samling med navnet IceCream oprettes og indeholder disse data:A collection named IceCream is created and contains this data:

  Samlingen har to poster og er ikke tom.This collection has two records and isn't empty. IsEmpty(IceCream) returnerer false, og CountRows(IceCream) returnerer 2.IsEmpty( IceCream ) returns false, and CountRows( IceCream ) returns 2.

 4. Tilføj endnu en knap, og indstil egenskaben OnSelect for den til denne formel:Add a second button, and set its OnSelect property to this formula:

  Clear(IceCream)Clear( IceCream )

 5. Gennemse din app, klik eller tryk på den anden knap, og luk derefter Forhåndsvisning.Preview your app, click or tap the second button, and then close Preview.

  Samlingen er nu tom:The collection is now empty:

  Med funktionen Clear fjernes alle poster fra en samling, hvilket resulterer i en tom samling.The Clear function removes all the records from a collection, resulting in an empty collection. IsEmpty(IceCream) returnerer true, og CountRows(IceCream) returnerer 0.IsEmpty( IceCream ) returns true, and CountRows( IceCream ) returns 0.

Du kan også bruge IsEmpty til at undersøge, om en beregnet tabel er tom, som disse eksempler viser:You can also use IsEmpty to test whether a calculated table is empty, as these examples show:

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
IsEmpty([ 1, 2, 3])IsEmpty( [ 1, 2, 3 ] ) Tabellen med en enkelt kolonne indeholder tre poster og er derfor ikke tom.The single-column table contains three records and, therefore, isn't empty. falsefalse
IsEmpty([ ])IsEmpty( [ ] ) Tabellen med en enkelt kolonne indeholder ingen poste, og den er tom.The single-column table contains no records and is empty. truetrue
IsEmpty(Filter([ 1, 2, 3 ], Value > 5))IsEmpty( Filter( [ 1, 2, 3 ], Value > 5 ) ) Tabellen med en enkelt kolonne indeholder ingen værdier, der er større end 5.The single-column table contains no values that are greater than 5. Resultatet af filteret indeholder ingen poster, og den er tom.The result from the filter doesn't contain any records and is empty. truetrue