Funktionen Language i PowerAppsLanguage function in PowerApps

Returnerer sprogkoden for den aktuelle bruger.Returns the language tag of the current user.

BeskrivelseDescription

Funktionen Language returnerer sprog, skrift og området for den aktuelle bruger som en sprogkode.The Language function returns the language, script, and region of the current user as a language tag.

Brug sprogoplysninger for at skræddersy din app til flere landestandarder.Use the language information to tailor your app across locales. Hvis du for eksempel opretter en app, der bruges i Italien og Frankrig, kan du bruge Language til automatisk at vise strenge på italiensk og fransk til brugerne i disse lande.For example, if you are creating an app that will be used in Italy and France, you can use Language to automatically display Italian and French strings to your users in those different locations.

SprogkoderLanguage tags

En sprogkode kan have et af tre formater:A language tag can be in one of three formats:

ReturværdiReturn value BeskrivelseDescription
"lg‑RE""lg‑RE" lg er forkortelsen for sproget (to tegn), og RE er forkortelsen for området (også to tegn).lg is the two character abbreviation for the language and RE is the two character abbreviation for the region. Dette er den mest almindelige returtype.This is the most common return type. For Danmark er returværdien for eksempel "da-DK".For example, "en-GB" is returned for Great Britain.
"lg""lg" lg er forkortelsen for sproget (to tegn).lg is the two character abbreviation for the language. Dette format bruges, når PowerApps har oplysninger om sproget, men ikke har oplysninger om det specifikke område.This is the format used when PowerApps has information about the language, but does not have information for the specific region.
"lg‑scrp‑RE""lg‑scrp‑RE" lg er forkortelsen for sproget (to tegn), scrp er forkortelsen for skriften (fire tegn), og RE er forkortelsen for området (to tegn).lg is the two character abbreviation for the language, scrp is the four character abbreviation for the script, and RE is the two character abbreviation for the region.

PowerApps bruger sprogkodeformatet IETF BCP-47.PowerApps uses the IETF BCP-47 language tag format.

Hvis du vil se en liste over de understøttede sprogkoder, skal du skrive Value( "1", ) på formellinjen eller i avanceret visning og rulle gennem listen over de sprogkoder, der foreslås for det andet argument.To see the list of supported language tags, type Value( "1", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the second argument.

Funktionerne Text og Value bruger også sprogkoder.The Text and Value functions also use language tags. Brug disse funktioner til at oversætte til og fra tekststrenge.Use these functions for translating to and from text strings in a globally aware manner. Når du overfører en sprogkode til disse funktioner, og hvis området ikke har nogen betydning, kan du blot angive sprogdelen af koden.When passing a language tag to these functions and the region would not make a difference, you can use just the language portion of the tag.

SyntaksSyntax

Language()Language()

EksemplerExamples

Brugerens landestandardUser's locale

Det antages, at værtsoperativsystemet og/eller browseren bruger landestandarden for området.It is assumed that the host operating system and/or browser are using the default locale for the location.

FormelFormula PlaceringLocation ReturværdiReturn Value
Language()Language() Lissabon, PortugalLisbon, Portugal "pt-PT""pt-PT"
Language()Language() Rio de Janeiro, BrasilienRio de Janeiro, Brazil "pt-BR""pt-BR"
Language()Language() Atlanta, USAAtlanta, USA "en-US""en-US"
Language()Language() Manchester, StorbritannienManchester, Great Britain "en-GB""en-GB"
Language()Language() Paris, FrankrigParis, France "fr-FR""fr-FR"
Language()Language() Roseau, DominicaRoseau, Dominica "en""en"
Language()Language() Beograd, SerbienBelgrade, Serbia "sr-cyrl-RS" eller "sr-latn-RS", afhængigt af brugerens systemindstillinger"sr-cyrl-RS" or "sr-latn-RS", depending on the user's system settings

LokaliseringstabelLocalization table

En nem metode til lokalisering er at oprette et Excel-regneark, der knytter et TextID, som bestemmes af forfatteren, til en oversat tekst for brugerens sprog.A simple approach to localization is to create an Excel spreadsheet mapping an author defined TextID to a translated text for the user's language. Selvom du kan bruge en samling eller en anden datakilde til denne tabel, har vi valgt Excel, fordi oversætterne nemt kan redigere og administrere det uden for appen.Although you could use a collection or any other data source for this table, we chose Excel because it is easy to edit and manage outside of the app by translators.

 1. Opret følgende tabel i Excel:Create the following table in Excel:

  Posten med tom for kolonnen Language bruges som standard, hvis der ikke findes en specifik tekststreng for det angivne sprog.The entry with blank for the Language column will be used as the default if there is no specific text string found for a given language. Denne post skal vises efter alle andre poster for det angivne TextID.This entry must appear after all other entries for a given TextID.

  Til vores formål skal vi kun søge efter sproget i landekoden og ikke området.For our purposes, we only need to look at the language of the locale and not the region. Hvis det er vigtigt at tage højde for områder, skulle sprogkoden i tabellen herover også inkludere områdekoden.If regional considerations were important, we could have included the full language tag value in the table above.

 2. Vælg Insert > Table på båndet for at oprette en rigtig Excel-tabel.Use the Insert ribbon, Table command, to make this into a proper Excel table. Som standard navngives den Table1, men du kan ændre navnet ved hjælp af båndet Table Tools/Design og tekstfeltet Table Name: text i venstre side.By default, it will be named Table1 but you can name it whatever you like with the Table Tools/Design ribbon and the Table Name: text box on the far left hand side.
 3. Gem Excel-filen i dit lokale filsystem.Save the Excel file to your local file system.
 4. I PowerApps kan du klikke eller trykke på fanen Data Sources i ruden til højre og derefter klikke eller trykke på Add data source.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 5. Klik eller tryk på Add static data to your app, klik eller tryk på den Excel-fil, du gemte tidligere, og klik eller tryk derefter på Open.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you saved, and then click or tap Open.
 6. Vælg den tabel, du oprettede, og klik eller tryk derefter på Opret forbindelse.Select the table that you created, and then click or tap Connect.

Brug følgende formel på det sted i appen, hvor du ville have skrevet "Hello":In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Denne formel slår værdien af LocalizedText op for brugerens sprog, og hvis der ikke blev fundet en tekst, bruges standardversionen blank.This formula will lookup the appropriate LocalizedText value for the language of the user, and if that is not found, will fall back on the default blank version.

Vær opmærksom på, at oversatte strenge på andre sprog kan være betydeligt længere end på originalsproget.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. I mange tilfælde vil de navnefelter og andre elementer, der viser strenge i brugergrænsefladen, skulle gøres bredere for at have plads til de længere oversættelser.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

OversættelsestjenesteTranslation service

Du kan oversætte tekster efter behov ved hjælp af en oversættelsestjeneste som Microsoft Translator:You can translate text on demand using a translation service, such as the Microsoft Translator service:

 1. I PowerApps kan du klikke eller trykke på fanen Data Sources i ruden til højre og derefter klikke eller trykke på Add data source.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 2. Klik eller tryk på Microsoft Translator.Click or tap Microsoft Translator.

Brug følgende formel på det sted i appen, hvor du ville have skrevet "Hello":In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )

Tjenesten Microsoft Translator bruger de samme sprogkoder, som returneres af funktionen Language.The Microsoft Translator service uses the same language tags that the Language function returns.

Denne fremgangsmåde har nogle ulemper i forhold til det tidligere eksempel, hvor vi brugte en tabel med allerede oversatte tekststrenge:This approach comes with some drawbacks when compared to the previous example which utilized a pre-translated table of text strings:

 • Det vil tage tid af få teksten oversat, da det kræver et kald via netværket.The translation will take time to complete, requiring a call to a service across the network. Det vil medføre, at der kan være en forsinkelse ved visning af den oversatte tekst i din app.This will result in a lag to see the translated text in your app.
 • Oversættelsen vil være mekanisk, og du vil måske ikke få det forventede resultat i din app.The translation will be mechanical and may not be what you anticipate or be the best choice for the situation within your app.