Funktionerne Left, Mid og Right i PowerAppsLeft, Mid, and Right functions in PowerApps

Udtrækker den venstre, midterste eller højre del af en tekststreng.Extracts the left, middle, or right portion of a string of text.

BeskrivelseDescription

Funktionerne Left, Mid og Right returnerer en del af en streng.The Left, Mid, and Right functions return a portion of a string.

 • Left returnerer de første tegn i en streng.Left returns the beginning characters of a string.
 • Mid returnerer de midterste tegn i en streng.Mid returns the middle characters of a string.
 • Right returnerer de sidste tegn i en streng.Right returns the ending characters of a string.

Hvis du angiver en enkelt streng som et argument, returnerer funktionen den del af strengen, du anmodede om.If you specify a single string as an argument, the function returns the portion that you requested of the string. Hvis du angiver en tabel med en enkelt kolonne, der indeholder strenge, returnerer funktionen en tabel med en enkelt kolonne, som indeholde de dele af disse strenge, du anmodede om.If you specify a single-column table that contains strings, the function returns a single-column table of the portions that you requested of those strings. Hvis du angiver en tabel med flere kolonner, kan du omdanne den til en tabel med en enkelt kolonne, som det beskrives under arbejde med tabeller.If you specify a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Hvis udgangspunktet er negativt eller efter slutningen af strengen, returnerer Mid tom.If the starting position is negative or beyond the end of the string, Mid returns blank. Du kan kontrollere længden af en streng ved hjælp af funktionen Len.You can check the length of a string by using the Len function. Hvis du anmoder om flere tegn, end strengen indeholder, returnerer funktionen så mange tegn som muligt.If you request more characters than the string contains, the function returns as many characters as possible.

SyntaksSyntax

Left(String, NumberOfCharacters)Left( String, NumberOfCharacters )
Mid(String, StartingPosition, NumberOfCharacters)Mid( String, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right(String, NumberOfCharacters)Right( String, NumberOfCharacters )

 • String – påkrævet.String - Required. Den streng, som resultatet skal udtrækkes fra.The string to from which to extract the result.
 • StartingPosition – påkrævet (kun Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Udgangspunktet.The starting position. Det første tegn i strengen er position 1.The first character of the string is position 1.
 • NumberOfCharacters – påkrævet.NumberOfCharacters - Required. Det antal tegn, der skal returneres.The number of characters to return.

Left(SingleColumnTable, NumberOfCharacters)Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )
Mid(SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters)Mid( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right(SingleColumnTable, NumberOfCharacters)Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )

 • SingleColumnTable – påkrævet.SingleColumnTable - Required. En tabel med en enkelt kolonne med strenge, som resultaterne skal udtrækkes fra.A single-column table of strings from which to extract the results.
 • StartingPosition – påkrævet (kun Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Udgangspunktet.The starting position. Det første tegn i strengen er position 1.The first character of the string is position 1.
 • NumberOfCharacters – påkrævet.NumberOfCharacters - Required. Det antal tegn, der skal returneres.The number of characters to return.

EksemplerExamples

En enkelt strengSingle string

Til eksemplerne i dette afsnit bruges et kontrolelement af typen tekstinput som datakilde.The examples in this section use a text-input control as their data source. Kontrolelementet hedder Author og indeholder strengen "E.The control is named Author and contains the string "E. E.E. Cummings".Cummings".

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Left(Author.Text, 5)Left( Author.Text, 5 ) Udtrækker op til fem tegn fra starten af strengen.Extracts up to five characters from the start of the string. "E."E. E."E."
Mid(Author.Text, 7, 4)Mid( Author.Text, 7, 4 ) Udtrækker op til fire tegn fra strengen – startende med det syvende tegn.Extracts up to four characters, starting with the seventh character, from the string. "Cumm""Cumm"
Right(Author.Text, 5)Right( Author.Text, 5 ) Udtrækker op til fem tegn fra slutningen af strengen.Extracts up to five characters from the end of the string. "mings""mings"

Tabel med enkelt kolonneSingle-column table

I hvert eksempel i dette afsnit udtrækkes strenge fra Address-kolonnen i den datakilde, der hedder People, og returnerer en tabel med en enkelt kolonne, der indeholder resultaterne:Each example in this section extracts strings from the Address column of this data source, named People, and returns a single-column table that contains the results:

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Left(ShowColumns( People, "Address" ), 8)Left( ShowColumns( People, "Address" ), 8 ) Udtrækker de første otte tegn i hver streng.Extracts the first eight characters of each string.
Mid(ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7)Mid( ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7 ) Udtrækker de midterste syv tegn i hver streng – startende med det femte tegn.Extracts the middle seven characters of each string, starting with the fifth character.
Right(ShowColumns( People, "Address" ), 7)Right( ShowColumns( People, "Address" ), 7 ) Udtrækker de sidste syv tegn i hver streng.Extracts the last seven characters of each string.

Eksempel trin for trinStep-by-step example

 1. Importér eller opret en samling, der hedder Inventory, og få den vist i galleriet, som det beskrives i den første procedure i Vis billeder og tekst i et galleri.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Indstil egenskaben Text for den nederste etiket i galleriet til denne funktion:Set the Text property of the lower label in the gallery to this function:

  Right(ThisItem.ProductName, 3)Right(ThisItem.ProductName, 3)

  Etiketten viser de sidste tre tegn i hvert produktnavn.The label shows the last three characters of each product name.