Funktionerne ABS, EKSP, LN, POTENS og KVROD i PowerAppsAbs, Exp, Ln, Power, and Sqrt functions in PowerApps

Beregner absolutte værdier, naturlige logaritmer, kvadratrødder og resultaterne af opløftning af e eller et hvilket som helst tal til de angivne potenser.Calculates absolute values, natural logarithms, square roots, and the results of raising e or any number to specified powers.

BeskrivelseDescription

Funktionen ABS returnerer den ikke-negative værdi af argumentet.The Abs function returns the non-negative value of its argument. Hvis et tal er negativt, returnerer ABS den positive ækvivalent.If a number is negative, Abs returns the positive equivalent.

Funktionen EKSP returnerer e opløftet til potensen af argumentet.The Exp function returns e raised to the power of its argument. Det transcendente tal e begynder med 2,7182818...The transcendental number e begins 2.7182818...

Funktionen LN returnerer den naturlige logaritme (grundtallet e) til argumentet.The Ln function returns the natural logarithm (base e) of its argument.

Funktionen POTENS returnerer et tal opløftet til en potens.The Power function returns a number raised to a power. Den svarer til at bruge operatoren^.It is equivalent to using the ^ operator.

Funktionen KVROD returnerer det tal, der, når det ganges med sig selv, er lig med argumentet.The Sqrt function returns the number that, when multiplied by itself, equals its argument.

Hvis du sender et enkelt tal, er returværdien et enkelt resultat, der er baseret på den kaldte funktion.If you pass a single number, the return value is a single result based on the function called. Hvis du sender en tabel med en enkelt kolonne, der indeholder tal, er returværdien en tabel med en enkelt kolonne med resultater, ét resultat for hver post i argumentets tabel.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Hvis du har en tabel med flere kolonner, kan du omdanne den til en tabel med en enkelt kolonne, som det beskrives under arbejde med tabeller.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Hvis et argument ville resultere i en ikke-defineret værdi, er resultatet tomt.If an argument would result in an undefined valued, the result is blank. Dette kan f.eks. ske med kvadratrødder og logaritmer til negative tal.This can happen, for example, with square roots and logarithms of negative numbers.

SyntaksSyntax

ABS( Number )Abs( Number )
EKSP( Number )Exp( Number )
LN( Number )Ln( Number )
KVROD( Number )Sqrt( Number )

  • Number – påkrævet.Number - Required. Tal, der skal beregnes.Number to operate on.

POTENS( Base, Exponent )Power( Base, Exponent )

  • Base – påkrævet.Base - Required. Grundtal, der skal opløftes.Base number to raise.
  • Exponent – påkrævet.Exponent - Required. Den eksponent, grundtallet opløftes til.The exponent to which the base number is raised.

ABS( SingleColumnTable )Abs( SingleColumnTable )
EKSP( SingleColumnTable )Exp( SingleColumnTable )
LN( SingleColumnTable )Ln( SingleColumnTable )
SQRT( SingleColumnTable )Sqrt( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – påkrævet.SingleColumnTable - Required. En tabel med en enkelt kolonne med tal, der skal beregnes.A single-column table of numbers to operate on.

EksemplerExamples

Enkelt talSingle number

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
ABS ( -55 )Abs( -55 ) Returnerer tallet uden negativt fortegn.Returns the number without the negative sign. 5555
EXP ( 2 )Exp( 2 ) Returnerer e opløftet til anden potens af 2 eller e * e.Returns e raised to the power of 2, or e * e. 7,389056...7.389056...
LN ( 100 )Ln( 100 ) Returnerer den naturlige logaritme (grundtallet e) til tallet 100.Returns the natural logarithm (base e) of the number 100. 4,605170...4.605170...
POTENS ( 5, 3 )Power( 5, 3 ) Returnerer 5 opløftet til tredje potens eller 5 * 5 * 5.Returns 5 raised to the power of 3, or 5 * 5 * 5. 125125
KVROD ( 9 )Sqrt( 9 ) Returnerer det tal, der, når det ganges med sig selv, bliver 9.Returns the number that, when multiplied by itself, results in 9. 33

Tabel med enkelt kolonneSingle-column table

I eksemplerne i dette afsnit bruges datakilden ValueTable, som indeholder disse data:The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains this data:

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
ABS ( ValueTable )Abs( ValueTable ) Returnerer den absolutte værdi af hvert tal i tabellen.Returns the absolute value of each number in the table.
EXP ( ValueTable )Exp( ValueTable ) Returnerer e opløftet til potensen af hvert tal i tabellen.Returns e raised to the power of each number in the table.
LN ( ValueTable )Ln( ValueTable ) Returnerer den naturlige logaritme til hvert tal i tabellen.Returns the natural logarithm of each number in the table.
SQRT( ValueTable )Sqrt( ValueTable ) Returnerer kvadratroden af hvert tal i tabellenReturns the square root of each number in the table

Eksempel trin for trinStep-by-step example

  1. Tilføj kontrolelementet Text input, og giv det navnet Source.Add a Text input control, and name it Source.
  2. Tilføj kontrolelementet Label, og angiv følgende formel for egenskaben Text:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
    KVROD ( Værdi ( Source.Text ) )Sqrt( Value( Source.Text ) )
  3. Skriv et tal i Source, og bekræft, at det viste kontrolelement Label viser kvadratroden af det tal, du har skrevet.Type a number into Source, and confirm that the Label control shows the square root of the number that you typed.