Funktionerne Remove og RemoveIf i PowerAppsRemove and RemoveIf functions in PowerApps

Fjerner poster fra en datakilde.Removes records from a data source.

BeskrivelseDescription

Funktionen RemoveRemove function

Brug funktionen Remove til at fjerne en eller flere bestemte poster fra en datakilde.Use the Remove function to remove a specific record or records from a data source.

I samlinger skal hele posten stemme overens.For collections, the entire record must match. Du kan bruge argumentet All til at fjerne alle kopier af en post ellers fjernes kun én kopi af posten.You can use the All argument to remove all copies of a record; otherwise, only one copy of the record is removed.

Funktionen RemoveIfRemoveIf function

Brug funktionen RemoveIf til at fjerne en eller flere poster baseret på en betingelse eller et sæt af betingelser.Use the RemoveIf function to remove a record or records based on a condition or a set of conditions. Hver betingelse kan være en formel, der resulterer i sand eller falsk og kan henvise til kolonner i datakilden ved navn.Each condition can be any formula that results in a true or false and can reference columns of the data source by name. Hver betingelse evalueres individuelt for hver post, og posten fjernes, hvis alle betingelser evalueres til sand.Each condition is evaluated individually for each record, and the record is removed if all conditions evaluate to true.

Remove og RemoveIf returnerer den ændrede datakilde som en tabel.Remove and RemoveIf return the modified data source as a table. Du kan kun bruge begge funktioner i formler for funktionsmåde.You can use both functions only in behavior formulas.

Du kan også bruge funktionen Clear til at fjerne alle poster i en datakilde.You can also use the Clear function to remove all of the records in a data source.

DelegeringDelegation

Når funktionen bruges med en datakilde, kan den ikke delegeres.When used with a data source, these functions can't be delegated. Der hentes kun den første del af datakilden, og derefter anvendes funktionen.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Det er muligvis ikke det hele, der vises.The result may not represent the complete story. Mens du redigerer, vises der en blå prik for at minde dig om denne begrænsning og for at foreslå, at du bruger delegerbare alternativer, hvor det er muligt.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Du kan finde flere oplysninger i oversigten over delegeringer.For more information, see the delegation overview.

SyntaksSyntax

Remove( DataSource, Record1 [, Record2,...] [, All ])Remove( DataSource, Record1 [, Record2, ... ] [, All ] )

 • Datakilde – påkrævet.DataSource – Required. Datakilden, der indeholder den eller de poster, du vil fjerne.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Record(s) – påkrævet.Record(s) – Required. Den eller de poster, der skal fjernes.The record or records to remove.
 • All – valgfri.All – Optional. Den samme post kan vises mere end én gang i en samling.In a collection, the same record may appear more than once. Du kan tilføje argumentet All for at fjerne alle kopier af posten.You can add the All argument to remove all copies of the record.

Remove( DataSource, Table [, All ])Remove( DataSource, Table [, All ] )

 • Datakilde – påkrævet.DataSource – Required. Datakilden, der indeholder de poster, du vil fjerne.The data source that contains the records that you want to remove.
 • Table – påkrævet.Table – Required. En tabel med poster, der skal fjernes.A table of records to remove.
 • All – valgfri.All – Optional. Den samme post kan vises mere end én gang i en samling.In a collection, the same record may appear more than once. Du kan tilføje argumentet All for at fjerne alle kopier af posten.You can add the All argument to remove all copies of the record.

RemoveIf( DataSource, Condition [,...])RemoveIf( DataSource, Condition [, ... ] )

 • Datakilde – påkrævet.DataSource – Required. Datakilden, der indeholder den eller de poster, du vil fjerne.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Condition(s) – påkrævet.Condition(s) – Required. En formel, der evalueres til sand for den eller de poster, der skal fjernes.A formula that evaluates to true for the record or records to remove. Du kan bruge kolonnenavne fra DataSource i formlen.You can use column names from the DataSource in the formula. Hvis du angiver flere betingelser, skal alle evalueres til sand for den eller de poster, der skal fjernes.If you specify multiple Conditions, all must evaluate to true for the record or records to be removed.

EksemplerExamples

I disse eksempler skal du fjerne en eller flere poster i en datakilde, der hedder IceCream, og som starter med dataene i denne tabel:In these examples, you'll remove a record or records in a data source that's named IceCream and that starts with the data in this table:

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Fjerner posten Chocolate fra datakilden.Removes the Chocolate record from the data source.

Datakilden IceCream er blevet ændret.The IceCream data source has been modified.
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
Fjerner to poster fra datakilden.Removes two records from the data source.

Datakilden IceCream er blevet ændret.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 ) Fjerner poster, der har et Quantity, der er større end 150.Removes records that have a Quantity that's greater than 150.

Datakilden IceCream er blevet ændret.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf ( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S")RemoveIf( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S" ) Fjerner poster, der har et Quantity, der er større end 150, og en Flavor, der starter med S.Removes records that have a Quantity that's greater than 150 and Flavor starts with an S.


Datakilden IceCream er blevet ændret.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, true )RemoveIf( IceCream, true ) Fjerner alle poster fra datakilden.Removes all records from the data source.

Datakilden IceCream er blevet ændret.The IceCream data source has been modified.

Trin for trinStep by step

 1. Importér eller opret en samling, der hedder Inventory, og vis den i et galleri, som det beskrives i Vis data i et galleri.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery as Show data in a gallery describes.
 2. I galleriet kan du angive egenskaben OnSelect for billedet til dette udtryk:In the gallery, set the OnSelect property of the image to this expression:
  Remove(Inventory, ThisItem)Remove(Inventory, ThisItem)
 3. Tryk på F5, og vælg derefter et billede i galleriet.Press F5, and then select an image in the gallery.
  Elementet er fjernet fra galleriet og samlingen.The item is removed from the gallery and the collection.